Mājīga mini viesnīca ar jauku restorānu

Rakstīts: 1 novembris 2023
Ceļošanas laiks: 22 — 29 oktobris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 8.0
Jau sen pazī stami ar Dvoryk Leva kā Truskavecas labā ko picē riju, tagad viņ i ir atklā juš i brī niš ķ ī gu mini viesnī cu un mā jī gu restorā nu. Atraš anā s vieta atrodas centrā , netā lu no dzelzceļ a stacijas, bez nepiecieš amī bas lē kt augš ā un lejā . Neliela, mā jī ga teritorija, kur ir patī kami iet uzņ emt forš as fotogrā fijas, ī paš i pavasarī vai vasarā , kad zied visterija.
Tā tad kopā tikai 6 istabas 2. un 3. stā vā , bez lifta. Plaš s luksusa studijas tipa numurs ē rtai izmitinā š anai trī s personā m par 1500 UAH. dienā ar brokastī m, tas ir ļ oti ē rti, ja jums ir atseviš ķ a guļ amistaba un liela viesistaba, 3 balkoni un plaš a vannas istaba. Tikai viesistabā mē beles ir rindā uz atjaunoš anu, bet viss ir ē rti un pā rdomā ts, sā kot no plauktu kaudzes lī dz tī kliem uz logiem un duci rozetē m visā telpā . Mū sdienī ga vannas istaba maigā s krā sā s ar visā m ē rtī bā m, ieskaitot bidē , labu ū dens spiedienu. Pilnu uzkopš anu katru otro dienu ar dvieļ u maiņ u nodroš ina patī kama un č akla kundze.
Telpā bez depozī ta viesiem ir: lietussargi, peldmē teļ i un č ī bas, trauki un galda piederumi ar korķ viļ ķ i, tē jkanna. No 6 brokastu priekš metiem omlete bū s sā tī gā kā , cenā ir iekļ auti dzē rieni pē c izvē les: tē ja, kafija, sula, piens.

Viesnī cā ir ļ oti mā jī gs restorā ns, kurā pusdienā s un vakariņ ā s var paē st atseviš ķ i vai svinē t kopā ar kompā niju kā dā attā lā nostū rī . Virtuve strā dā ā tri, kvalitatī vi un garš ī gi, lai gan ē dienkarte ir maza un viss ir pieejams. Patī kama apkalpoš ana: neuzkrī toš s, skaidrs un atvē rts. Galdu klā š ana un svē tku ē dienu pasniegš ana vē lreiz apliecina, ka pret viesiem izturas cieņ pilni un mā jī gi.
Viesu ē rtī bā m bū tu jauki nomainī t kosmē tikas somiņ as vannas istabā pret moderniem dozatoriem un tur pie loga uzlikt moskī tu tī klu.
Tā pat ir vai nu jā noņ em informā cija, vai arī jā uzlabo attiecī bas ar partnerinstitū cijā m, kas nodroš ina atlaides viesnī cu iemī tniekiem - nav ī paš i patī kama pieredze izskatī ties kā muļ ķ ei, kas bez rezultā tiem pierā da, ka kinoteā trī esi kaut ko parā dā.
Kopumā esam ļ oti apmierinā ti ar to, ka izvē lē jā mies viesmī lī go Leva Courtyard.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu

Rādīt citus komentārus …
аватар