Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Truskaveca

Novērtējums 8.9
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 9.1
 • 
№5. Germes 3*
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Truskaveca pievienot stāstu
Viss ir ļoti jauki!
Es š ajā viesnī cā atpū š os daudzus gadus. Kā vienmē r viss ir kā rtī bā . Ē diens ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs, izsmalcinā ts.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Forša, atmosfēras sanatorija
Forš a, atmosfē ras sanatorija. Mē s bijā m atvaļ inā jumā un mā cī jā mies (ir konferenč u telpa) kopā ar militā ro rehabilitā cijas un jaunieš u grupu, tā pē c pieejamī ba mums bija ļ oti svarī ga.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Mājīga mini viesnīca ar jauku restorānu
Jau sen pazī stami ar Dvoryk Leva kā Truskavecas labā ko picē riju, tagad viņ i ir atklā juš i brī niš ķ ī gu mini viesnī cu un mā jī gu restorā nu.
 •  4 mēnešus atpakaļ
ŠAUSMAS!!!! KRĀPNIEKI!!!
Neiesaku un lū dzu visus, kuri vē las doties uz š o viesnī cu, pat neapsvē rt š o iespē ju! Krā pnieki, rupji cilvē ki, bezatbildī gi cilvē ki, kas tur strā dā , nekaunī gi izspiež naudu, uzdodoties par "elites" viesnī c...
 •  5 mēnešus atpakaļ
Vilšanās
Viņ i nedē ļ u dzī voja istabā.202 Lux. Viesnī ca ir nogurusi. Griesti starp stā viem koka, grī da č ī kst kā sniegs ziemā.
 •  6 mēnešus atpakaļ
"svaigs gaiss"
Visu labo, ko var teikt par viesnī cu, izlī dzina vienī gā s š ausmas, kas ir blakus esoš ā katlu telpa, kas strā dā visu diennakti un bez filtriem.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Paldies par sabojāto atvaļinājumu.
Es tikko atstā ju š o "brī niš ķ ī go" atpū tas vietu, un manas emocijas sit augstu vilni. 5 dienu laikā viņ i samierinā jā s ar visu, ar smaku pie ē damistabas, ar istabu ar nobruž ā tā m mē belē m, ar netī ru...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Visiem patika
Pirms ieraš anā s izlasī ju daž as pretī gas atsauksmes par viesnī cu un devos kopā ar bē rniem, gatavojoties ļ aunā kajam.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Žēl, ka visa veida pakalpojumi pirms izmitināšanas
Ž ē l, ka visa veida pakalpojumi pirms izmitinā š anas No cilvē ka viņ i nolē ma uzlabot savu veselī bu uz savas galvas. Es to darī š u kā rtī bā Ē š anas produkti nav svaigi, pā rsā lī ti, viņ i nesapra...
 •  8 mēnešus atpakaļ
jauka viesnīca
tagad atpū š as Ž enē vā . Jauka tī ra istaba. Lielisks SPA - daudzi baseini un dž akuzi, daž ā das pirtis ar aromā tu, baseins un dž akuzi ā rā ar sauļ oš anā s krē sliem.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Truskaveca