TAOR Karpaty Resort & Spa 4*– Atsauksmes

22
Novērtējums 8.610
№6 viesnīcas reitingā Skhidnica
8.8 Numurs
7.4 apkalpošana
7.9 Tīrība
8.1 Uzturs
9.2 Infrastruktūra
Komplekss TAOR Karpaty Resort & Spa atrodas Karpatu centrā Strijas upes krastā, Ļvovas apgabala Lastivkas ciemā. Ideāla izvēle jauniešiem un ģimenēm ar bērniem, kas sapņo atpūsties pasakainas dabas, hutsuļu krāsas un komforta atmosfērā. Viesnīcā ir visi apstākļi dažādu pasākumu, konferenču, kāzu rīkošanai. Slēgtā aizsargājamā teritorijā atrodas peldbaseins, sauna, rotaļu laukums, grezns SPA centrs un kolyba restorāns! Taor Extreme komanda ir sagatavojusi dažādus sporta veidus un ekstrēmo atpūtu, kā arī bagātīgu izklaides programmu bērniem.Vairāk →
аватар ulyanaumenko
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 10.0
Brī niš ķ ī ga daba, brī niš ķ ī gi skati, mā jī ga teritorija, skaists ainavu dizains, daudzas labas vietas fotogrā fijā m, svaigs gaiss, blakus upe, eksotiskas smiltis, š ū poles. Kvalificē ti un draudzī gi darbinieki labi dara savu darbu. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga daba, brī niš ķ ī gi skati, mā jī ga teritorija, skaists ainavu dizains, daudzas labas vietas fotogrā fijā m, svaigs gaiss, blakus upe, eksotiskas smiltis, š ū poles.
Kvalificē ti un draudzī gi darbinieki labi dara savu darbu.
Garda virtuve, izsmalcinā ti ē dieni, veselī gs ē diens.
Daudz iespē ju brī vā laika pavadī š anai. Daž ā das spa procedū ras atveseļ oš anai.
Atpū ties priekā .
аватар Valeriyaharvest
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirmo reizi atpū tā s kopā ar vī ru. Personā ls ļ oti korekts personā ls, tī ras telpas, garš ī gi ē dieni, liela platī ba, tī rī ba. Ir ko darī t, atpū sties prieka pē c. … Tomēr ▾ Pirmo reizi atpū tā s kopā ar vī ru.
Personā ls ļ oti korekts personā ls, tī ras telpas, garš ī gi ē dieni, liela platī ba, tī rī ba. Ir ko darī t, atpū sties prieka pē c.
аватар i-kuptsova
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Vē los sazinā ties ar viesnī cas ī paš nieku! ! ! Atlaidiet direktoru un vadī tā jus - ciniķ us un neprofesionā ļ us. Pretē jā gadī jumā jū su viesnī ca ir lemta. Un tagad, kā mē s atpū tā mies š ajā "brī numviesnī cā ", palikā m 3 dienas, viss bija kā rtī bā . … Tomēr ▾ Vē los sazinā ties ar viesnī cas ī paš nieku! ! ! Atlaidiet direktoru un vadī tā jus - ciniķ us un neprofesionā ļ us. Pretē jā gadī jumā jū su viesnī ca ir lemta. Un tagad, kā mē s atpū tā mies š ajā "brī numviesnī cā ", palikā m 3 dienas, viss bija kā rtī bā . Nosvinē jā m bē rna dzimš anas dienu (administrā cija solī ja atlaides un apsveikumus dzimš anas dienas puikam, tad ignorē ja, kaut gan vietnē bija teikts). Treš ā s dienas rī tā zvanī ja uz reģ istratū ru un lū dza pagarinā t vē l uz vienu dienu, administratore laipni piekrita un pagarinā ja. Pē c 3 stundā m zvana tā pati administratore un saka, lai sakravā jam mantas un izkā pjam no mā jas N12 (argumentē jot, ka programmā ir kļ ū me un viņ i neredzē ja, ka mū su mā ja jau ir izī rē ta), kā alternatī vu viņ i var mums piedā vā t viesnī cas numuriņ u ar vienu divguļ amo gultu un esam 4 pieauguš ie un viens 3 gadus vecs bē rns. Vispā r pē c skandā liem un sabojā ta atvaļ inā juma sakrā mē jā m mantas un devā mies ceļ ā , mū su draugi, kas atpū tā s š ajā viesnī cā , stā stī ja, ka mā jā iekā rtojuš i vecu vī rieti un jaunu meiteni no direktora paziņ ā m. Tā dā veidā viesnī cas zī mola maiņ u veic tā s vadī tā ji. Es neiesaku jums doties uz š o viesnī cu, jū s riskē jat atrasties uz ielas !!! ! !
аватар Marina701361
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Briesmī gi bezatbildī ga apkalpoš ana! Mē s pirms nedē ļ as rezervē jā m istabu pie maniem vecā kiem, ģ imenes mā ju. Dā ma reģ istratū rā apstiprinā ja rezervā ciju. Rī t, agri no rī ta, vecā ki taisī jā s braukt prom (jā brauc 5 stundas! ), tē tis zvanī ja, lai katram gadī jumam precizē tu. … Tomēr ▾ Briesmī gi bezatbildī ga apkalpoš ana! Mē s pirms nedē ļ as rezervē jā m istabu pie maniem vecā kiem, ģ imenes mā ju. Dā ma reģ istratū rā apstiprinā ja rezervā ciju. Rī t, agri no rī ta, vecā ki taisī jā s braukt prom (jā brauc 5 stundas! ), tē tis zvanī ja, lai katram gadī jumam precizē tu. Nav bruņ u, un viņ i mums neko nevar palī dzē t, klase. Esam š okē ti! ! ! Lū dzam paņ emt telefona sarunu ierakstus, Taoram atkal tiek pateikts, ka viņ i nekā di nevar palī dzē t. Kā da ir š ī attieksme pret atpū tniekiem?? ? ? Nedē ļ as nogalei ieplā nojā m brī vdienas, un tas viss ir ā rā! ! ! Nevienam neieteikš u š o viesnī cu!
аватар natalia.konkina
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ar vī ru 2017.  gada augustā nedē ļ u pavadī jā m Taoras Karpatos. Tā s bija neaizmirstamas brī vdienas. Mums patika viss: skaista daba; no visā m pusē m ieskauj kalni; gaiss, kuru jū s nevarat elpot; mū su mazā ģ imenes mā ja ar terasi, kur no rī tiem var iedzert kafiju un apbrī not neticami skaisto ainavu; medicī niskais spa ar lielu baseinu un mā jī gu relaksē još u mū ziku. … Tomēr ▾ Ar vī ru 2017.  gada augustā nedē ļ u pavadī jā m Taoras Karpatos. Tā s bija neaizmirstamas brī vdienas. Mums patika viss: skaista daba; no visā m pusē m ieskauj kalni; gaiss, kuru jū s nevarat elpot; mū su mazā ģ imenes mā ja ar terasi, kur no rī tiem var iedzert kafiju un apbrī not neticami skaisto ainavu; medicī niskais spa ar lielu baseinu un mā jī gu relaksē još u mū ziku. Š ī kompleksa pozitī vā s ī paš ī bas joprojā m ir iespē jams uzskaitī t ilgu laiku. Bet ī paš i gribu pieminē t medicī nisko programmu “Veselī gais š ķ ī vis”, kas ir paredzē ta nedē ļ ai un ko izstrā dā jusi Ukrainas Uztura speciā listu asociā cija. Š ī ir ļ oti noderī ga programma, kas sniedz izpratni par pareizu uzturu. Bet to ir ļ oti grū ti panā kt, jo š ķ iet, ka veselī gs uzturs nevar bū t garš ī gs. Bet tas tā nav. Ē diens (5 reizes dienā ) bija ļ oti garš ī gs un izskatī gs.
Š ī programma ir pilnī bā mainī jusi mū su priekš statu par to, kā ē st, lai bū tu patiesi vesels cilvē ks, esam zaudē juš i svaru un pat turpinā m "veselī go š ķ ī vi" mā jā s. Esam ļ oti pateicī gi dakterei Gaļ inai, dakterei, kura uzsā ka š o aktuā lo programmu, un š efpavā ram, kurš mums pagatavoja tik gardus ē dienus. Vē los ieteikt visiem, kas vē las sā kt veselī gu dzī vi un iemā cī ties pareizi ē st, bet neuzdroš inā s to darī t, ierasties Taor Carpathians un pasū tī t "veselī go š ķ ī vi". Jū s nenož ē losiet. (Natā lija Konkina)
аватар tille-svetasergey
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
2017. gada jū lijā mans vī rs, mazmeita, vī ra mā sa no Harkovas un mana draudzene atpū tā s TAOR Karpaty. Mē s joprojā m esam atpū tas iespaidā . Dzī vojā m 2 stā vu kotedž ā . Mā ja ir liela un ē rta. Apkalpojoš ais personā ls mū s uzreiz uzpirka ar savu viesmī lī bu. … Tomēr ▾ 2017. gada jū lijā mans vī rs, mazmeita, vī ra mā sa no Harkovas un mana draudzene atpū tā s TAOR Karpaty. Mē s joprojā m esam atpū tas iespaidā . Dzī vojā m 2 stā vu kotedž ā . Mā ja ir liela un ē rta. Apkalpojoš ais personā ls mū s uzreiz uzpirka ar savu viesmī lī bu. Spa ir pā rsteidzoš s, un apkalpoš ana ir draudzī ga un uzmanī ga. Eiropā daudz atpū tā mies, bet nav ko salī dzinā t ne cenā s, ne attiecī bā s. Mums ir ar ko salī dzinā t. Mē s visi runā jā m krieviski, bet mums atbildē ja ar draudzī gu smaidu ukraiņ u valodā , daž i pat pā rgā ja uz krievu valodu. Nekā du negatī vu uzvedī bu pret krievvalodī gajiem neizjutā m. Ū denim no krā na tieš ā m ir kaut kā da pē cgarš a, tač u tā nav nekā da katastrofa, kā daž i saka. Komplekss ir kluss, perfekti tī rs un sakopts. Visi strā dnieki, kas jums iet garā m, pastā vī gi sveicina ar smaidu sejā . Jauks baseins atvē rts lī dz 22:00. Nav biedē još as balinā tā ja smakas, kas noē d acis. Viss ir kā rtī bā . Tī rī ba ir ideā la visur. Mē ģ inā ja atrast daž as rū sas pē das spa. Laikam neatradu. Masieri, kosmetologi un citi SPA darbinieki ir ļ oti uzmanī gi un izpalī dzī gi cilvē ki. Ā rste ir brī niš ķ ī ga sieviete, kas jū s uzmanī gi uzklausī s un sniegs pilnī gu padomu par to, kas jums ir vislabā kais. Ja neesat no Ukrainas, mā jokļ u un pakalpojumu cenas ir smieklī gi zemas. Kopumā viss bija 100% lieliski un mē s noteikti tur atgriezī simies atpū sties. Vienī gā tumš ā vieta pā rē jā ir restorā ns. Nē , ē diens ir ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs. Bet pakalpojums vē las bū t labā ks. Viesmī ļ i ir ļ oti jauki jaunieš i, bet nav skaidrs, kā pē c pusdienā m bija jā velta 1.5-2 stundas. Lī dz nā kamajam ē dienam bija jā gaida ļ oti ilgi. Pusdienas varē ja sā kt nevis ar uzkodu, kā ierasts, bet ar otro ē dienu, apejot pirmo. Mē ģ inā ja paskaidrot, bet diemž ē l. . . Rī t tas viss atkā rtojā s. Ja tev ir vienalga, cik daudz laika tu velti vakariņ ā m un kā tā s tev pasniegs, ej un atpū ties simtprocentī gi, ja nē , tad cī nies. Vē lreiz liels paldies visiem, kas dež ū rē ja no 4. lī dz 10. jū lijam. Mē s noteikti atgriezī simies pie jums, jū s tikai ietaupī sit visus svē tku priekus Taoras Karpatos. Ar cieņ u Tillu ģ imene.
аватар melnik7
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ļ oti ē rta ekoviesnī ca, ko ieskauj Karpatu kalni. Pieklā jī gs un draudzī gs personā ls! Ī paš s paldies praktikantam viesmī lim Andrejam par nevainojamu apkalpoš anu restorā nā un instruktoram Mykoli par ekstrē mo ATV tū ri! Viesnī cas teritorijā atrodas lielisks spa centrs, kas bū vē ts, izmantojot kvalitatī vus apdares materiā lus! No mī nusiem - ceļ š no Skhidnitsa uz Taoru, ziemā ar sablī vē tu sniegu, vairā k vai mazā k, bet kad sniegs nokusa. … Tomēr ▾ Ļ oti ē rta ekoviesnī ca, ko ieskauj Karpatu kalni. Pieklā jī gs un draudzī gs personā ls! Ī paš s paldies praktikantam viesmī lim Andrejam par nevainojamu apkalpoš anu restorā nā un instruktoram Mykoli par ekstrē mo ATV tū ri! Viesnī cas teritorijā atrodas lielisks spa centrs, kas bū vē ts, izmantojot kvalitatī vus apdares materiā lus! No mī nusiem - ceļ š no Skhidnitsa uz Taoru, ziemā ar sablī vē tu sniegu, vairā k vai mazā k, bet kad sniegs nokusa....... tas ir izmē ģ inā jumu laukums) Tomē r, tā pat kā visi Ļ vovas starprajonu ceļ i novads
аватар Tiirmen
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Es anulē savu sajū tu, apmeklē jot TAOR 1. Grū ti piebraukt, bet apvidus auto nav problē mu 2. Personā ls ir miegains, ī paš i viesmī ļ i. . . Nu to jau citi apmeklē tā ji ir rakstī juš i 3. Ū dens krā nā ir tehnisks, bet uz grī das ir dzesē tā js, ar to nevar pā rā k sasprindzinā t 4. … Tomēr ▾ Es anulē savu sajū tu, apmeklē jot TAOR
1. Grū ti piebraukt, bet apvidus auto nav problē mu
2. Personā ls ir miegains, ī paš i viesmī ļ i. . . Nu to jau citi apmeklē tā ji ir rakstī juš i
3. Ū dens krā nā ir tehnisks, bet uz grī das ir dzesē tā js, ar to nevar pā rā k sasprindzinā t
4. SPA: diezgan vā jš , masā ž as dā rgas un neatbilst ieteicamajam laikam, bē rnu baseinā auksts - kaut kur ap 27-28°, savukā rt norā dī tais 32-35°.
5. Istabas (nevis mā jas) nav sliktas, patiesī bā š eit nav nekā du pretenziju.
6. Virtuve. Š efpavā ri Nada mainī ties, pā rdot š o slampu par tā du naudu vienkā rš i nav ē tiski. Patiesī bā tikai daž us ē dienus (arī borš č u), ar gaļ u var uzskatī t par pacieš amiem vai nesliktiem. . . Kā var tik pretī gi pagatavot gaļ u (cū kgaļ as steiku) ? ? ? Es atpū tos daž ā dos pansionā tos un bā zē s, bet š ī ir gludā kā virtuve no visā m. Atseviš ķ i ir vē rts atzī mē t, ka tē ja tiek atnesta auksta, kā rezultā tā par savu naudu tiek izdzerts silts ū dens, kas nedaudz ietonē ts ar maisiņ u vai zā lī ti. Bet...No rī ta es izliku kafijas automā tu, kas bija diezgan pieklā jī gs, lai jū s varē tu dabū t brokastī s kafijas tasi.
7. Vispā r tā da sajū ta, ka ir izdarī ts viss, lai bez lielas slodzes vairā k š ū potu bablos.
Vē rtē jumi:
Teritorija 9 (maz koku un nav skaidrs, kā pē c bumba atrodas skaisto Karpatu vidū )
Personā ls 4
Spa 6
Virtuve 1
Animā cija 9
Izklaide vai atpū ta 9
Skaitļ i 10
аватар yana.kreminska
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
1. Ū dens smird pē c sē rū deņ raž a. Дуууууже! Tī rot zobus, gribas izvilkt. Sudrabs no ū dens satumsa lī dz nepazī š anai. 2. Personā ls ir draudzī gs, bet neviens neiepazī stina ar sevi un nejautā jū su vā rdu. Pat ja jū s esat š eit nedē ļ u. … Tomēr ▾ 1. Ū dens smird pē c sē rū deņ raž a. Дуууууже! Tī rot zobus, gribas izvilkt. Sudrabs no ū dens satumsa lī dz nepazī š anai.
2. Personā ls ir draudzī gs, bet neviens neiepazī stina ar sevi un nejautā jū su vā rdu. Pat ja jū s esat š eit nedē ļ u. Un pat ja tas masē tavu ķ ermeni stundu.
3. Masā ž a ir atseviš ķ a tē ma. Es neieteiktu braukt pie Ivana. Rupji, bez cieņ as! ! ! ! ! ! ! Iepazī š anā s vietā : "sieviete, galva tur, kā jas tur". Pati masā ž a ir š ausmī gi rupja lī dz sā pē m. Neņ em vē rā tavu ķ ermeni, tā ī patnī bas.
4. Ē d tik-tā . Kaut kas garš ī gs. Es ar kaut ko saindē jos. Svaigi augļ i neatbilst nosaukumam. Vairā kas reizes augļ i bija neticami. Kvalitā tes cena neatbilst. Piemē ram, tē ja maisiņ ā.40 UAH? ?
5. Baseins ir auksts. Ļ oti! Dž akuzi Es nezinu, vai man ir 30 grā di.
6. Braukš ana ar kvadraciklu. Alva! Pirms starta viņ i nejautā ja, vai viņ a kaut ko dzī vē ir braukusi. Viņ i rā dī ja gā zi, bremzes un brauca pa kalniem, purviem, upē m.
Un pē c beigā m teica, ka var lauzt, nogalinā t un tā di gadī jumi gadā s. Nav instrukciju vai droš ī bas pasā kumu! ! ! ! !!
7. Skaņ as izolā cija ir slikta. Pē dē jā s divas naktis vispā r klausī jos piedzē ruš os cilvē ku grupu smieklus! grī das. Apelā cija administrā cijai/bē res nedeva nekā dus rezultā tus.
8. Transfē rs no Skhidnicas uz Taoru (9 km) maksā.150 UAH, kas ir vairā k nekā ceļ š diviem no Ļ vovas uz Skhidnicu.
9. Cenas š ā dam pakalpojumam ir nepamatoti augstas! ! ! !!
10. Kalpones un viesmī ļ i pā rsvarā ir ziepes. Arī ļ oti jauks un draudzī gs Igors, kurš palī dz ar runā m.
Atjauninā jums:
Taors piedā vā ja 10% atlaidi par "neē rtī bā m naktī " + solī ja iztī rī t sudrabu un nosū tī t.
аватар dvornyk_v
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Es gribu visus uzreiz brī dinā t, ka tas nav pat apskats, bet gan stā sts, kas notika ar manu ģ imeni atvaļ inā juma laikā.2016. gada augustā Taor Karpaty viesnī cā . Un tas ir diezgan biedē još s stā sts. Lasiet tā lā k un izlemiet, vai jums ir nepiecieš ams š ā ds atvaļ inā jums! Mē s ierodamies š ajā viesnī cā jau 2 gadus; Taisnī bas labad gribu rakstī t, ka visu š o laiku mē s ar prieku atgriezā mies Taorā , iepriekš rezervē juš i, gaidī juš i ceļ ojuma laiku. … Tomēr ▾ Es gribu visus uzreiz brī dinā t, ka tas nav pat apskats, bet gan stā sts, kas notika ar manu ģ imeni atvaļ inā juma laikā.2016. gada augustā Taor Karpaty viesnī cā . Un tas ir diezgan biedē još s stā sts. Lasiet tā lā k un izlemiet, vai jums ir nepiecieš ams š ā ds atvaļ inā jums! Mē s ierodamies š ajā viesnī cā jau 2 gadus; Taisnī bas labad gribu rakstī t, ka visu š o laiku mē s ar prieku atgriezā mies Taorā , iepriekš rezervē juš i, gaidī juš i ceļ ojuma laiku. Mē s zinā m visus tur esoš os darbiniekus, un visi mū s pazī st. Visas iepriekš ē jā s atsauksmes, kas slavē Taoru, ir derī gas, cilvē ki visur cenš as radī t vislabā kos apstā kļ us viesu atpū tai. Protams, ir nelielas piezī mes par restorā nu, bet tas ir cits stā sts.
Š oreiz Taorā ieradā mies augustā . Pē c mū su vē lmē m bijā m apmetuš ies mū su iecienī tajā.12 (lielajā ) mā jā , kas atrodas pie upes. Svē tki iesā kā s lieliski, lai gan sā kumā nepaveicā s ar laikapstā kļ iem, lai gan vē lā k tiem bija liela nozī me mū su vē sturē .
Pirmajā stā vā lielajā s mā jā s ir kamī ni, un viesnī cas pakalpojumi ietver kamī na iekurš anu ar viesnī cas personā la palī dzī bu. Mē s vienmē r izmantojam š o pakalpojumu, jo mums patī k vakaros pulcē ties pie kamī na ar visu ģ imeni. Ā rā bija auksts un mā jā nedarbojā s apkure, auksti radiatori. Tovakar, kā vienmē r, lū dzā m iekurt mums kamī nu. Atnā ca strā dnieks un atnesa malku, iekurinā ja mums kamī nu, bija ap 22.30. Mū su ģ imenei patī k pasē dē t lī dz vē lam vakaram, papļ ā pā t, un š ovakar bijā m pie kamī na lī dz pusnaktij, varbū t pat vē lā k. Tad kopā ar bē rniem viņ i uzkā pa otrajā stā vā uz guļ amistabu, pē c kamī na izdziš anas. Mē s taisī jā mies iet gulē t, logs bija vaļ ā un sieva sajuta nepatī kamu smaku un tad pē kš ņ i mā jā noslē dzā s gaisma. Skatoties pa logu, mē s redzē jā m, ka viss Taors kvē lo, tas ir, tikai mums nav gaismas. Es nogā ju lejā , lai redzē tu, kas par lietu, un, kad nokā pu pa kā pnē m,
tad ieraudzī ju, ka virs kamī na griestos dega koka odere. Pirmajā stā vā bija pilni dū mi, es kliedzu bē rniem, ka deg mā ja un steidzami jā bē g no tā s ā rā . Sieva satvē ra bē rnus un sā ka iet cauri asajiem dū miem, mē ģ inot atrast ā rdurvis. Pulkstenis bija ap 1 naktī , es kliedzu viņ ai, lai skrien pē c palī dzī bas, un viņ š pats sā ka mē ģ inā t dzē st mā ju ar ū deni. Atskrē ja 2 apsargi un strā dnieks, un visi pā rē jie gulē ja! Š ajā laikā mani izģ ē rbtie bē rni un sieva klauvē ja pie reģ istratū ras logiem un durvī m, bet viss bija ciet un neviens neatvē ra, lai gan iekš ā dega gaisma! Sieva kaila skraidī ja pa visu Taoru, klauvē ja pie visā m durvī m un meklē ja pavadoņ us, bet neviens neatvē ra. Tobrī d ā rā mā ja jau bija sā kusi degt, un apsargi nezinā ja, kur atrodas kā pnes. Tajā paš ā laikā , kā izrā dī jā s, Taorā vienkā rš i nav ugunsdzē sī bas š ļ ū teņ u, vadu ū dens pieslē gš anai ugunsgrē ka dzē š anai!
Mē s ar sievu sū cā m ū deni no krā na virtuves traukos un appludinā jā m griestus, tikmē r mā ja izdega un sā ka degt kamī nam pieguloš ā siena. Viņ i atrada ugunsdzē š amo aparā tu un nodzē sa uguni. Tad mums paveicā s, ka lietainā laika dē ļ mā ja bija mitra un tas izglā ba. Secinā jums: es pats izliku mā ju no iekš puses. Tikmē r meitene reģ istratū rā turpinā ja gulē t, un mani bē rni pliki un auksti sē dē ja ā rā ! Viņ a pamodā s tikai no mana telefona zvana. Viņ a iznā ca miegaina un nemaz nereaģ ē ja uz saucieniem, ka mū su mā ja deg! Viņ a pat nejautā ja, kas notiek un vai viņ ai vajadzī ga palī dzī ba! Kā izrā dī jā s, neviens mū s pat negrasī jā s kustinā t, un apsargi juta mums lī dzi, kā mē s tajā turpinā sim gulē t. Vai varat iedomā ties mā jā pē c ugunsgrē ka, kurā nav iespē jams elpot, nav gaismas, mū s gribē ja atstā t gulē t? ! Es biju nikns, un mana sieva bija stresā . Bē rniem bija auksti un drebuļ i.
Tad ieslē dzā s prā tī gais tehniskais darbinieks vā rdā Viktors un viņ š atcerē jā s, ka vakarā cilvē ki izgā ja no 13. mā jas un tā bija tukš a. Izsakā m viņ am ī paš u paldies! Prasī jā m tā s atslē gas, kā da miegaina meitene iedeva universā lo atslē gu un teica, ka tā esot no visā m mā jā m. 13 mā ja izrā dī jā s netī ra un netī rī ta pē c sveš iem cilvē kiem, bet nebija kur iet. Pē c tam, kad uzzinā jā m, ka ir iztī rī ta un gatava
maza mā jiņ a, kur ievā kties, bet neviens mums to nepiedā vā ja. Droš i vien meitenei reģ istratū rā bija grū ti ieslē gt datoru un redzē t, kuras mā jas ir brī vas, kuras tī ras, kuras netī ras, lai palī dzē tu cietuš ajiem viesiem! Mī ļ ā . arī mums neviens nepiedā vā ja palī dzī bu, jo izrā dī jā s, ka Taorā nav dež urē još ā ā rsta! Pastā stī š u vairā k, meitene no reģ istratū ras, pē c tam, kad viņ a mums iedeva atslē gu, pat nenā ca paskatī ties, kur mē s esam iekā rtojuš ies, kā viņ i iekā rtojā s, varbū t mums kaut ko vajag! Tomē r Viktors palī dzē ja savā kt lietas tumsā un smē ķ ē t,
viņ š pā rveda koferi uz citu mā ju! Pā rē jiem tas neinteresē ja! Un sargi pateica manai sievai, lai vē lā k mē s viņ iem atnesam viņ u lukturī ti uz sargu mā ju! Viņ i nemaz nepalī dzē ja! No rī ta viss bija daudz forš ā k! Pamodā mies netī rā mā jā , viesnī cas administrā cija jau bija darba vietā , bet pie mums neviens nenā ca. Izejot uz ielas, redzē jā m, kā viņ i ļ oti ā tri un veikli cenš as savest kā rtī bā nodeguš o 12. mā ju. Griestos maina piedeguš o oderi, mazgā aizkarus, liek jaunu elektroinstalā ciju - vispā r visi apkalpotā ji bija sapulcē juš ies nodeguš ajā mā jā , un mē s toreiz sē dē jā m netī rā un skatī jā mies! Mē s nevienam nerū pē jā mies! Mē s bijā m š okē ti. 14:00 nodeguš ajā mā jā jau bija apmetuš ies jauni viesi! Mē s visu nofotografē jā m, kas bija ļ oti neapmierinā ts ar galveno inž enieri, kurš vadī ja ugunsgrē ka pē du likvidē š anu un devā s uz viesnī cas administrā ciju runā t par
ko viņ i darī s sakarā ar to, ka viņ u viesnī cā mā jā bija bojā ts izdedzis kamī ns, no kura aizdegā s elektroinstalā cijas un griesti. Un mē s, iespē jams, nekad vairs nepamostī simies! Viesnī cas administratore Nelija mū s sagaidī ja ar tā du seju, it kā nekas nebū tu noticis, un frā zi: "Nu, jak Vee! Paskaties uz augš u! "! Š ķ iet, ka tikko noskatī jos kā du interesantu filmu un viņ a vē las, lai es padalī š os savos iespaidos! Tā tas bija teikts! Neviens jautā jums par to, kā jums klā jas, kā di jū s, kā bē rni, kā pagā ja nakts? Tajā paš ā laikā es runā ju no dū miem aizsmakuš ā balsī un klepoju! Tad parā dī jā s Pani Olenka. kā viņ i visi viņ u tur sauc - viesnī cas Taor direktore! Viņ a mums teica, ka neko nezina par ugunsgrē ku un viņ ai teica, ka vadi kū p un mē s esam "pā rcelti" uz citu mā ju! Un mē s viņ ai teicā m, ka viesnī cā pastā vī gi atpū š as daudzi bē rni, sievietes, pensionā ri un ka viņ u kamī ni nedarbojas,
nav ugunsgrē ka signalizā cijas. nav ū dens padeves koka mā ju dzē š anai (taor viss ir no koka), pat liela ē ka! Medicī niskā s palī dzī bas nav, naktī reģ istratū ra ir slē gta (neskatoties uz to, ka apsardzes kabī ne atrodas 2 metru attā lumā ), reģ istratū ras darbinieki nav kompetenti un vienaldzī gi! Un viņ ai tieš i pateica, ja kā dreiz notiks kas slikts, tad Olenkas kundze bū s cietumā ! Tajā paš ā laikā sarunā ar viņ u uzzinā jā m, ka nav pieslē guma policijas trauksmes pogai (tas ir mū su “klusajā ” laikā ), nav pastā vī gas viesnī cai piederoš as automaš ī nas, lai izvestu cietuš os. persona! Un grū tnieces un mazuļ i atpū š as viesnī cā ! Uz piebildi, ka neviens nezina, kur atrodas kā pnes un ka nebū tu slikti mā ju aizmugurē labot pa vienai, Oļ enkas kundze mums atbildē ja - tas neizskatī tos jauki! Ceļ š uz Taoru ir ļ oti slikts, un 9 km var vienkā rš i pateikt nē ! Taor atrodas tā dā vietā , ka, ja vajadzē s palī dzī bu, tā bū s vismaz pē c 2 stundā m!
Vispā r tā dā vietā un par tā du naudu uz 4 gadiem jau var un vajag nopirkt helikopteru, vai ā rkā rtē jos gadī jumos visurgā jē ju! Bet tas viss mums atnā ca tikai tad, kad piedzī vojā m š o murgu un mū su prā ts atjē dzā s! Pirms tam mē s, tā pat kā daudzi citi. kas te brauc, par to nedomā ! Un tagad par to, kā tas viss beidzā s! Mū su mā ja pē c atgā dinā jumiem tika iztī rī ta lī dz 15.00! Pē c tam, kad mē s parā dī jā m savus nopietnos nodomus, ka š ī situā cija tā vienkā rš i nepazudī s, un ar cava un degvī nu viņ i neizkā ps, un es izteicu vē lmi sazinā ties ar viesnī cas ī paš nieku par š o situā ciju! Pani Olenka teica, ka ī paš nieks atrodas ā rzemē s, bet viņ š zina par š o situā ciju un ir gatavs kompensē t visus mū su izdevumus viesnī cā , kas mums jau bija, atdot naudu par izmitinā š anu un neņ emt no mums naudu par pā rē jo. dienas! Mē s arī nodroš inā jā m kamī nu izmantoš anas aizliegumu visā viesnī cā un bijā m pā rliecinā ti, ka tie visi izturē s pā rbaudi!
Vē los pateikt sveicienu administratorei Nelei, kura ļ oti "ļ oti" uztraucā s par to, kā mē s
nokļ ū t mā jā s un kā mana veselī ba un solī ja piezvanī t, bet diemž ē l. Un arī ī paš s sveiciens Olenkas kundzei, kura mū su izbraukš anas dienā sē dē ja grilbā rā un ieraugot mū s nolē ma nepū lē ties ar atvadā m, acī mredzot viņ a par mums "ļ oti" uztraucā s! Atseviš ķ s milzī gs paldies visiem Taor Karpaty darbiniekiem - viesmī ļ iem, bā rmeņ iem, Spa darbiniekiem, dā rzniekiem, apkopē jā m, puiš iem no Taor-Kamp, tehniskajiem darbiniekiem! Viņ i visi ir brī niš ķ ī gi, laipni, izpalī dzī gi cilvē ki!
Cilvē ki – rū pē jieties par sevi, saviem mī ļ ajiem un savu veselī bu! Pareizi plā nojiet savu atvaļ inā jumu! Daž reiz skaistā iesaiņ ojumā var bū t sapuvis pildī jums! Veiksmi visiem jū su ceļ ojumos!
Parādīt vairāk »


iemiesojums lesya_kozay
Piemēram: ATV avārija, tika nosūtīta tikai medmāsa. Maksājums netika atgriezts. Par rentgenu maksāja paši, bet ja nav naudas?
7 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums yulyadiakiv
‹ Viesnīca TAOR Karpaty Resort & Spa 4*
Atrakcijas
Aizsardzības komplekss Tustan
Novērtējums 5.5
Ukraina, Skhodnitsa
Arhitektūra, Stats

Komplekss TAOR Karpaty Resort & Spa atrodas Karpatu centrā Strijas upes krastā, Ļvovas apgabala Lastivkas ciemā. Ideāla izvēle jauniešiem un ģimenēm ar bērniem, kas sapņo atpūsties pasakainas dabas, hutsuļu krāsas un komforta atmosfērā.

Viesnīcā ir visi apstākļi dažādu pasākumu, konferenču, kāzu rīkošanai. Slēgtā aizsargājamā teritorijā atrodas peldbaseins, sauna, rotaļu laukums, grezns SPA centrs un kolyba restorāns! Taor Extreme komanda ir sagatavojusi dažādus sporta veidus un ekstrēmo atpūtu, kā arī bagātīgu izklaides programmu bērniem.

Atrašanās vieta 30 km no Truskavecas dzelzceļa stacijas. 120 km no Ļvovas lidostas.
Viesnīcā

Vasaras grila terase, restorāns-kolyba.

Konferenču telpa viesnīcā ar ietilpību līdz 100 personām. Kāzu organizēšana. Komandas veidošana.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • iekštelpu baseins  FREE 
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wifi
 • парикмахерская/салон красоты
 • ārsts  FREE 
Bērniem Rotaļu laukums: šūpoles, labirints, slidkalniņš, smilšu kaste, batuts. Liels futbola laukums. Virvju parks. Meistarklases. Pasaku māja: radošā istaba, rotaļu istaba ar slidkalniņu, mini futbola spēļu istaba un x-box. Kartings un velosipēdi.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
Izklaide un sports Galda spēles, izjādes ar pajūgu, peintbols, aerochut, kvadracikli. Fotosesija. Lidojums ar gaisa balonu, virvju parks, loka šaušana. Kvestu istaba. Pārgājieni kalnos. Sēņu un ogu lasīšana. Pikniks ar grozu. SPA centrs. Akva zona, sauna un vanna, skaistumkopšanas salons, bērnu spa, medicīniskās programmas.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna / vanna / hammam  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika
 • ekskursiju organizēšana
 • svētku organizēšanas pakalpojums
Telpu apraksts

Numuri Standarta, Superior standarta, maza kotedža, maza luksusa kotedža, luksusa kotedža, liela kotedža.

Istabās

Gulta, rakstāmgalds, telefons, kondicionieris, WI-FI, LCD televizors, satelīttelevīzija, ledusskapis, minibārs, seifs, vanna, duša, fēns, tualete, virtuve, viesistaba.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • mini bārs
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • ledusskapis
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
Adrese Ļvovas apgabals v. Lastivka, I. Franka iela 33
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.