Paradīze zemes virsū

Rakstīts: 2 septembris 2022
Ceļošanas laiks: 30 augusts — 2 septembris 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Brī niš ķ ī ga daba, brī niš ķ ī gi skati, mā jī ga teritorija, skaists ainavu dizains, daudzas labas vietas fotogrā fijā m, svaigs gaiss, blakus upe, eksotiskas smiltis, š ū poles.
Kvalificē ti un draudzī gi darbinieki labi dara savu darbu.
Garda virtuve, izsmalcinā ti ē dieni, veselī gs ē diens.
Daudz iespē ju brī vā laika pavadī š anai. Daž ā das spa procedū ras atveseļ oš anai.
Atpū ties priekā .
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu