Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Satanova

Novērtējums 8.1
 • 
№2. Zbruch 2*
Novērtējums 7.4
 • 
Novērtējums 6.1
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
№5. Akva Vita 3*
Novērtējums 5.6
 • 
Tomēr...
Nav ziņojumu par Sātanovs   Rakstiet
Tūristu stāsti par Sātanovs pievienot stāstu
Sanatorija ar dūmiem un motorzāģa skaņu ((
Visus plusus izsvī tro dū mi un padara uzturē š anos tur bī stamu veselī bai! Starp abā m dzī vojamā m ē kā m ir kurtuve!
 •  3 gadā atpakaļ
Mums ļoti patika, lai arī pabijām dažādās valstīs!
Viesnī ca tika izvē lē ta tieš saistē . Mums ļ oti patika. Ģ imenes komforts. Lieliska virtuve. Draudzī gs administratī vais un medicī nas personā ls.
 •  4 gadā atpakaļ
krāpj viesus
Apstā jā s pirms karantī nas. Maksā ts par 14 dienā m. Karantī nas dē ļ viesnī ca tika slē gta, un ī paš nieks atteicā s atdot pā rē jo naudu par izmitinā š anu.
 •  3 gadā atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca ģimenēm
Š eit ieradā s pē c draugu ieteikuma. Svē tki pagā ja ar blī kš ķ i, viss bija ļ oti forš i un brī niš ķ ī gi.
 •  5 gadiem atpakaļ
Mēs atgriezāmies, patīk!!!
Š ajā viesnī cā atkal, pirms tam bija 2015. gadā , pirms tā s paplaš inā š anas. Mums patī k ē dienu bufete — patī k.
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca lieliska, iesaku
Norē ķ ini bez jautā jumiem, ā tri. Istabas tī ras, matrač i ortopē diski, gulta tī ra, ir Wi-Fi, televizors un ledusskapis. Ē diens izcils, personā ls taktisks, uzmanī gs.
 •  5 gadiem atpakaļ
Es nelikšu dieviem smieties, kad runāšu par saviem plāniem, bet ļoti gribas šeit atgriezties :-).
Mā jī ga maza istabiņ a ar visu nepiecieš amo. Draudzī gs personā ls. Bet es š eit nenā cu tā pē c. Procedū ras! Lū k, ko es š eit atradu un par ko esmu gatavs atgriezties vē l un vē l!
 •  5 gadiem atpakaļ
Viens vārds - brīnišķīgi!
Mans augstā kais ieteikums! Klusuma, komforta, laba garastā vokļ a cienī tā ji - jū s esat klā t! Komfortablas telpas, garš ī gs ē diens, patī kamas procedū ras un draudzī gs personā ls sagaidī s Jū s š ajā k...
 •  6 gadiem atpakaļ
Skaista sanatorija-muzejs.
Atpū ties jaunajā ē kā . Istabas sakoptas, uzkoptas katru dienu. Lieliska teritorija, daudz ziedu. Viņ i devā s dzert ū deni sū kņ u telpā , lai gan sanatorijā ir dzesē tā ji.
 •  5 gadiem atpakaļ
Šausmas!
Braucā m no Kijevas un navigators mū s veda pa ciemiem un mē s ieradā mies nedaudz vē lā k, lai gan bija norunā ts par vē lā ku laiku.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Sātanovs