Iespaidīgas ainavas un apskates vietas Ukrainā

30 Maija 2023 Ceļošanas laiks: no 20 Maija 2023 ieslēgts 30 Maija 2023
Reputācija: +6
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Mē s pavadī jā m ilgu laiku, lemjot, kur doties kopā ar ģ imeni, un ir lietderī gi ar prieku pavadī t atvaļ inā jumu Ukrainā . Vienmē r cenš amies aktī vo atpū tu apvienot ar atpū tu pludmalē , mī lam peldē ties, sauļ oties, pavadī t laiku dabā , pastaigas kalnos, svaigā gaisā , interesē jas par nozī mī giem viduslaiku vē stures pieminekļ iem, ik pa laikam apmeklē jam pilis, cietokš ņ us un aizsargā jamā s vietas. No izklaidē m mē s dodam priekš roku krogiem, mums patī k craft alus un tematiskā s iestā des.

Tika apsvē rtas daž ā das vietas, tostarp: Š atska ezeri, Zakarpatia, Prykarpattia, Karpati, Odesas pilsē ta, Odesas reģ ions un Kamianets-Podilskyi pilsē ta. Visvairā k vē lē jā mies peldē ties jū rā un sauļ oties, tač u pē c vairā kā m sarunā m ar Odesas un Odesas apgabala viesnī cniekiem, kuri apliecinā ja, ka pludmales un izejas uz jū ru ir slē gtas un peldē ties jū rā aizliegts, mū su izvē le uzreiz krita uz pilsē tu Kamianets-Podilskyi.


Mē s pat nekad neesam bijuš i Kamianets-Podilskyi pilsē tā . Iepriekš iepazinā mies ar reģ iona dabu un nozī mī gā m vietā m, kuras varam apmeklē t gan paš ā pilsē tā , gan netā lu no tā s. Kad beidzot nolē mā m, ka dosimies uz pilsē tu Kamianets - Podilskyi, sā kā m meklē t naktsmā jas atvaļ inā juma periodam, izvē loties starp viesnī cā m, apartamentiem un viesu namiem pilsē tā . Sakarā ar to, ka mē s strā dā jam tieš saistē , mē s bijā m noguruš i no dzī vokļ a un nolē mā m izvē lē ties viesnī cu ar lapeni svaigā gaisā "Nazar Stodolya".

Viesnī ca atrodas privā tajā sektorā , "Polijas Filvarki" mikrorajonā , greznā vietā ar neticamiem skatiem, iepretim Kamianets - Podiļ skas cietoksnim, vietas oriģ inalitā te un unikalitā te slē pjas harmoniskā Smotrič as kanjona ainavas apvienojumā . Smotrič as upe un viduslaiku pilsē tas pilsē tplā noš anas struktū ra, kurā tā laika militā rie inž enieri, izmantojot ainavas dabiskā s ī paš ī bas, izveidoja nocietinā jumu sistē mu, kurai Eiropā nav analogu. Viesnī cā Nazar Stodolya ir unikā la iespē ja pavadī t laiku pē c komandantstundas brī vā dabā lapenē , klausoties putnu dziedā š anu un kriketa dziedā š anu, priekš rocī ba ir odu un kniš ļ u neesamī ba, kā arī iespē ja , ja vē las, uz grila gaļ u un dā rzeņ us.

Pilsē tas centru var sasniegt divos veidos 15 minū š u gā jienā , pirmais caur pilsē tas parku, ejot garā m Novoplanivsky tiltam un Smotritsky kanjonam, apmeklē jot Gulbju ezeru ar dzī viem melnajiem austrieš u un baltajiem ukraiņ u gulbjiem, vē rojot nelielu ū denskritumu ar iespē ja nobaudī t gardu saldē jumu un klausī ties vietē jos mū ziķ us. Otrs ne mazā k ainavisks ceļ š gar kanjonu un Smotrych upi pie viesnī cas "By the River" pā ri tiltam uz Lejaspolijas vā rtiem pa Farencholcas kā pnē m ar piekļ uvi skatu laukumam paš ā pilsē tas sirdī.

Papildus iespaidī gajiem skatiem, apkā rtnes atraš anā s vietai un vē sturei Nazar Stodolya viesnī cai ir brī niš ķ ī gi ī paš nieki, ā rkā rtī gi jauki cilvē ki Igora kungs un Tetjanas kundze. Viņ i padarī ja mū su uzturē š anos fantastisku.


Viesnī cā ieradā mies ap pulksten 10:00, Tetjanas kundze mums pagatavoja kafiju, piedā vā ja pē c brauciena nomazgā ties duš ā un, ja vē lamies, varam pagatavot brokastis. Gandrī z uzreiz mū s aizsū tī ja uz istabu, negaidī jā m lī dz 14:00. Istabas jaunas, ļ oti koptas bez sveš ā m smakā m, tī ras, istabā s svaigi jauni dvieļ i, gultas veļ a, ļ oti ē rta gulta ar ortopē disko matraci, ir gludeklis, jaudī gs fē ns, duš as ž eleja un š ampū ns, bezmaksas WI-FI un autostā vvieta, ja nepiecieš ams, ir veļ as mazgā tava ar ž ā vē š anu Istabas daudzveidī gas, iekā rtotas gaumī gi jebkurai izvē lei, telpa tiek uzkopta pē c vajadzī bas, kaut vai katru dienu. Virtuvē ir viss nepiecieš amais pā rtikas uzglabā š anai un gatavoš anai.

Nekā dus mī nusus nemanī ju. Mū su vē rtē jums ir 10 no 10. Vē los ī paš i pateikties ī paš niekiem par viesmī lī bu!

Igora kungs vada iespaidī gas personī gā s ekskursijas, viņ š mums pavē ra neticamus skatus uz Dņ estras kanjonu, ko radī ja Dņ estras upe, Bakotas ezeru – applū duš o ciematu un Bakotas Mykhailivskyi alas klosteri – bijuš o klinš u klosteri, nacionā lo dabas parku “Podilsky Tovtry” , Potocku pils paliekas un daudzas citas. Viņ š pastā stī ja daudz interesantu stā stu par tovtru veidoš anos, hunu karotā ja Attila varoņ darbiem un viņ a zobenu princese Jeļ ena Lielā iepazī stinā ja mū s ar augiem, kas iekļ auti Ukrainas Sarkanajā grā matā.

Ar lielu prieku kopā ar Igora kungu apmeklē jā m viduslaiku nocietinā jumu - Khotyn cietoksni un valsts nozī mes dabas ģ eoloģ isko pieminekli - Kristā lu alas Krivč es ciemā , kā arī apskatī jā m Karmeļ ukovas kalna ainavas, mums vē l bija laiks vā c sē nes un klausies mums lī dz š im nezinā mus stā stus, baudi ainavu un retos augus.

Ī paš s paldies no manis, ka devā t man izlasī t grā matu Krievijas lielhercogiene - ukrainiete Jeļ ena Glinska autors Ivans Streļ skis.

Kamianets - Podilskyi pilsē ta ir ā rkā rtī gi zaļ a, tajā ir 3 gleznaini parki ar strū klakā m, daudzas skulptū ras, kas vien ir Amatnieku parka vē rts. Interesantas vietas, kuras ir vienkā rš i nepiecieš amas un ieteicams apmeklē t: Vecā pils, Rā tsnams (Polijas miertiesnesis), Svē to apustuļ u Pē tera un Pā vila katedrā les baznī ca, pils (turku) tilts, Laura, Cmotryck kanjons, Strymka Lan tilts, Armē nijas aka, Kuš nira Tornis ar vē ja vā rtiem, Gulbju ezers, Ukrainas miniatū ru piļ u muzejs, Botā niskais dā rzs, Katedrā les arka, Polijas vā rti, Novoplanivska tilts. Keramikas tornis, banka, Trī svienī bas baznī ca, turku bastions, pulvera noliktavas, svē to apustuļ u Pē tera un Pā vila baznī ca.

Pilsē tā ir arī liels skaits restorā nu, kur var garš ī gi un jautri pavadī t laiku.


Man personī gi ļ oti patika kū kas konditorejas veikalā Madam Bushe, burgeri sviestmaiž u bā rā "Trī s kanoe", kebabi un ribiņ as ar alu "Rebernya na Troitskaya", interesantas un garš ī gas "Frant", "Kafija no Police Master" , "NIKA", krodziņ š "Sazhotrus", bet nepaspē jā m apmeklē t visas iestā des.

Problē ma ar jū ras neesamī bu tika atrisinā ta, apmeklē jot viesnī cu un izklaides kompleksu "Bubbles", kas atrodas Smotrič as ciemā , 20 minū š u brauciena attā lumā no viesnī cas "Taras Stodolya", komplekss ir jauns, darbojas jau no plkst. otro gadu, teritorija sakopta un sakopta, baseins tī rs, slidkalniņ i jauni, personā ls pieklā jī gs. Burbuļ i piedā vā saviem viesiem plaš u pakalpojumu klā stu: ē rtas pirts telpas, kubls, dž akuzi, 2 ā ra baseini pieauguš ajiem, lapenes, vasaras atpū tas bā rs, volejbola laukums, autostā vvieta, bezmaksas Wi-Fi visā teritorijā , lai jū s nevajadzē s palaist garā m. Starp mī nusiem virtuve nav garš ī ga, gandrī z visi saldē ti pusfabrikā ti, picas, burgeri, frī kartupeļ i, tas ir skaidrs.

Kokteiļ i nav slikti, ir alus izvē le.

Savukā rt pā rgā jienu un ainavisku pastaigu cienī tā jiem iesaku no kompleksa "Bubble" aiziet lī dz viesnī cai "Taras Stodolya", ceļ š ir viegls pa kanjonu cauri ciematam, neaizmirstamas ainavas novē rš uzmanī bu ar savu skaistumu un zū d laika izjū ta. , ejot cauri kanjonam gar upi, ejot cauri piekā rtiem tiltiem, pa ceļ u var apmeklē t Sv. Krusta Paaugstinā š anas un Zdvič enskas baznī cas, apskatī t Sv. Annas bastiona paliekas, uzkā pjot pa kā pnē m uz pili. Tilts, apskatiet Kamianets-Podilskyi cietoksni, kā uz delnas, pā rejiet pā ri un nokā piet no otras Pils tilta puses pa kā pnē m un staigā jiet basā m kā jā m pa bambu ar avota ū deni. Automaš ī nā jū s to neredzē sit un nesaņ emsit tā du baudu kā ejot.

Gribē ju iekā pt mucā s ar skatu, vietē jie ieteica "Ksenia" kompleksu Vrubļ evci ciemā , bet diemž ē l mums nepietika laika. Atvaļ inā jums bija brī niš ķ ī gs, aizraujoš s, vislabā kais!!!

Noteikti atgriezī simies Kamianets-Podilskyi pilsē tā uz viesnī cu "Nazar Stodolya".

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums