Kultūrvēsturiskā gastro-alco ekstrēmā tūre. 4.-6. diena: Aizkarpatija. Mukačevo – Berehove – Kosona.

06 Septembris 2023 Ceļošanas laiks: no 12 augusts 2023 ieslēgts 19 augusts 2023
Reputācija: +3160
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

"Ziedoš ā , smarž ī gā ielejā ,

Kur Latoritsi ū deņ i ir zili,

Kļ uva skaistumā svinī gi

Sena un moderna pilsē ta

(Mihailo Š uš kevič s)"

Mukač evo ir ļ oti mā jī ga viduslaiku Eiropas pilsē ta pie Latoritsa upes ar bagā tu vē sturi, kultū ru un arhitektū ru. Tā celta ap cietoksni – Palanokas pili.

Mē s ejam pa klusā m senajā m ielā m, kas sniedz sen zaudē tu aizsardzī bas sajū tu un neticamu mieru. Kā rtī gas mazstā vu mā jas, izsmalcinā tas skulpturā las kompozī cijas pilsē tas centrā apbur: miniskulptū ras no zosiem, piemineklis sodrē ju kratī tā jam, Kirilam un Metodijam, svē tajam Mā rtiņ am, kurš ir pilsē tas patrons.

Mē s apbrī nojā m rā tsnamu un katedrā les, devā mies meklē t Rakoč u Balto pili, kas patiesī bā izrā dī jā s rozā .

Pili kā pilsē tas rezidenci uzcē la Transilvā nijas dinastijas Rakoci prinč i.


Viņ i tur dzī voja lī dz 1711.  gadam. Pē c 1703. –1711.  gada Nacionā lā s atbrī voš anas kara apspieš anas, kuru vadī ja Ferencs Rakoč i II, pils vispirms nonā ca Austrijas imperatora ī paš umā , bet pē c tam 1728.  gadā tā tika nodota vā cu grā fam Š ē nbornam-Buhheimam. dā vana kopā ar milzī giem zemes gabaliem. "Baltā pils" tika izmantota muiž niecī bas un ā rvalstu vē stnieku svinī gā m pieņ emš anā m. 1979. gadā pilī tika atvē rta pirmā Mihai Munkachi vā rdā nosauktā bē rnu mā kslas skola Aizkarpatijā . Skola ir atvē rta, mē s lū dzā m ienā kt. Mā kslinieks Mihai Munkachi iepriekš nebija pat dzirdē jis, skola prezentē ja viņ a darbu reprodukcijas, kas, mū suprā t, bija ļ oti dziļ as un dramatiskas.

Arī Mukač evas daba ir neticama: netā lu paceļ as smaragda Karpati, caurspī dī gā Latoritsa mierī gi mirdz zem saules. Gaiss, atš ķ irī bā no industriā lajā m pilsē tā m, ir ļ oti tī rs un svaigs.

Mē s pusdienojam "Kaftova pelmennaya", kas atrodas tieš i centrā lajā laukumā pie Rā tsnama. Diezgan lē ti un garš ī gi. Aizkarpatu Bograch iekaro no pirmā s karotes, viņ i nolē ma atlikt amatniecī bas pelmeņ u degustā ciju uz nā kamo reizi.

Ja godī gi, apcerot skaistumu un tik intensī vā tempā studē jot vē sturi, mē s jū tamies nedaudz noguruš i. Laiks sā kt relaksē još o atvaļ inā juma daļ u – pā rcelsimies uz Berehovu, iereģ istrē jamies miniviesnī cā "Mapa Manor" uz 3 naktī m.

Berehove ir neliela, mā jī ga pilsē tiņ a uz robež as ar Ungā riju ar skatu uz Karpatiem, kuru nogā zes ir apstā dī tas ar vī na dā rzu hektā riem. Treš daļ a iedzī votā ju ir ungā ri, uz ielā m dzirdama ungā ru valoda, uzraksti uz ē kā m dublē ungā ru valodā .

Š ī pilsē ta ieguva popularitā ti un slavu galvenokā rt pateicoties tā s unikā lajiem termā lajiem baseiniem. Pirms daudziem, daudziem gadiem viņ i meklē ja naftu Aizkarpatijā , urbjot akas zemē.1200-1400 m dziļ umā , diemž ē l naftu neatrada, tač u atrada unikā lu cilvē ka organismam vē rtī gu resursu - Aizkarpatu termā los ū deņ us. Iedzī votā ji š os ū deņ us pā rvē rta ī stā eļ ļ ā – ieguldī ja termā los avotos un attī stī ja reģ ionu kā vienu no tū rismam pievilcī gā kajiem Ukrainā .

Nolē mā m atpū sties Berehovas slavenā kajā termā lajā kompleksā - "Ž aivoronokā ".


Kompleksu veido viesnī ca, restorā ns, kafejnī ca, pirtis, sā ls istabas un baseini ar unikā lu dabisko termā lo ū deni. Paņ emam abonementu uz 3 stundā m un dodamies uz baseiniem. Cilvē ku ir ļ oti daudz. Ū dens temperatū ra baseinos ir mainī ga, sasniedzot pat 57 grā dus. Papildus ierastajai atpū tai siltā ū denī varat izmē ģ inā t karstu termā lo dž akuzi vai masē t muguru ar spē cī gu ū dens strū klu. Mums bija arī kā rdinā jums mizot zivis, bija jautri. Pē c 3 stundā m mū su veselī ba burtiski izlija no mums.

Es ilgi nekavē š os pie Berehoves arhitektū ras, tā ir skaista, senlaicī ga, eiropeiska. Apskatī jā m veco kazino ē ku. Tagad tā ir viesnī ca un restorā ns "Zolota Pava". Diezgan skaista un nož ē lojama, ī paš i glezna. Reiz viņ i tur vakariņ oja.

Kopumā Aizkarpatu virtuve ir pelnī jusi ī paš u uzmanī bu. Mē s viņ u iemī lē jā m jau no pirmā s karotes. Tā pē c es nedaudz pakavē š os pie Berehoves iestā dē m.

Izrā dā s, ka "augstā s sezonas" laikā jaukos restorā nos vakaros biež i ir pā rpildī ts, ņ emiet to vē rā . Nebija iespē jams apmeklē t restorā nu "Zhaivoronok". Tikai otrajā mē ģ inā jumā vakariņ ojā m "Golden Peacock" - laba ungā ru virtuve, izsmalcinā ts interjers, ē dieni ļ oti sā tī gi, cenas nedaudz virs vidē jā s.

Nejauš i reiz nokļ uvā m "Chadra Paprikā " - vienkā rš s interjers, ļ oti lieli, vienkā rš i un sā tī gi ē dieni, es teiktu "vī riš ķ ī ga" virtuve. Mē s nevarē jā m kopā pagatavot š efpavā ra pamatē dienu vakariņ ā s, bet brokastī s to ē dā m.

Man visvairā k patika ā rē ji ne ī paš i ievē rojamais restorā ns "Ambar" Leva ielā blakus mū su viesnī cai. Interjers ir mā jī gs, apkalpoš ana ir laba, un cenas ir saprā tī gas. Bograch ir ī sts, neticami garš ī gs, pankū kas ar gaļ u un sieru ir Aizkarpatu virtuves š edevrs, un tā das pankū kas ar gaļ u mē s nekur neesam garš ojuš i.

Arī cigareš u kolekcija ir ļ oti cienī ga, daudz nā cā s pagarš ot. Š efpavā ram tikai 22 gadi, bet jau tā ds talants.

Un kā jū s varat atpū sties Aizkarpatu vī na darī š anas galvaspilsē tā un neapmeklē t vī na degustā ciju? "Chizai" netikā m, jo ​ ​ bija ļ oti neē rts laiks. Bet kurš nā ca klajā ar ideju rī kot degustā cijas no rī ta? Bet Berehovē ​ ​ ir daudz citu cienī gu vī ndaru. Apmeklē jā m Naģ u ģ imenes ekskursiju un vī na degustā ciju.

Liā nas kundze mū s aizveda uz senajiem apbedī jumiem, ko izrakuš i sagū stī tie turki, kur nogatavojas vī ni. Viņ a ļ oti interesanti stā stī ja par vī na darī š anas vē sturi un tehnoloģ iju.


Pati degustā cija bija ļ oti garš ī ga, sā kā s ar vieglā ko sauso baltvī nu, pā rgā ja uz sausajiem sarkanajiem, tad pussausais, pussalds, deserts, un beidzā s ar neticamu č ač u, kas pielieta ar rozī nē m. Tie, kas vē lē jā s, varē ja iegā dā ties gatavo produkciju. Tā izvē rtā s ļ oti interesanta un garš ī ga ekskursija.

18 km no Berehovas tika uzcelts veselī bas un atpū tas komplekss "Kosino termā lie ū deņ i", kas atrodas uz minerā lu termā lo ū deņ u slā ņ a, kas stiepjas cauri daļ ai tā du Eiropas valstu teritorijas kā Francija, Itā lija, Spā nija, Serbija. , Horvā tija, Austrija, Š veice un Balkā nu pussala. Ukrainā š is spā rns aptver lielā ko daļ u Aizkarpatu reģ iona, proti, Vynogradivskyi un Berehivskyi rajonus.

Kū rorta ā rstnieciskais ū dens paceļ as no vienas no trim š obrī d esoš ajā m akā m Aizkarpatijā , ko sauc par 16 T.

Termā lā ū dens karstais geizers nā k no 1190 m dziļ uma un nonā k termā lajā baseinā ar 40-45°C temperatū ru.

Komplekss ir vienkā rš i grezns, pat salī dzinot ar "Lark", tač u tas ir arī dā rgā ks. Pē rkam abonementu uz 20 stundā m 2 par UAH 2800.00. Jū s varat izmantot termā los baseinus, atpū tas zonu, saunas, restorā nus un bā rus, guļ amkrē slus un ū dens atrakciju parku.

"Siltuma daļ ā " pavadā m 3.5 stundas. Ū dens ir unikā ls savā ķ ī miskajā sastā vā , analogu var atrast tikai Islandē , Jaunzē landē un tā lā k Sahalī na. Ir daudz baseinu ar daž ā du temperatū ru, daž i ir kontrastē još i, daž i ir ar burbuļ vannu, ar statujā m un strū klakā m, ar masieriem, ar dž akuzi.

Arhitekti peldbaseinu projektē š anai piegā juš i ļ oti radoš i: kompleksa vidū it kā gaisā karā joties atrodas "veselī bas jaucē jkrā ns", ir baseins, kurā ū dens ieplū st no augstuma no plkst. milzu kafijas krū ze, citā - no vī na pudeles. Ir vī rieš u sapņ u baseini, kuros ū dens tek no alus krū zes un no paļ enkas pudeles. Flī zē m š ajos baseinos ir atbilstoš o dzē rienu krā sas, kas pastiprina š o ilū ziju. Ļ oti oriģ inā ls. Ir ā trā s ē dinā š anas restorā ns un vairā ki bā ri. Pa teritoriju lepni staigā pā vs.

Apmeklē jam "karalisko pirtiņ u" kompleksu: eikalipta, zā ļ u, sā ls, romieš u, ungā ru, hammam un visbeidzot ledus alu (-10 grā di).

Nā kamajā dienā.6, 5 stundas "spē lē jamies" akvaparka teritorijā .


Man ļ oti patika ū dens atrakciju parks: slidkalniņ i ir ekstrē mi, kvalitatī vi, ā tri un droš i. Augstums no 6 metriem, garums no 47 metriem.

Trī s augstā kie ekstraslaidi: "Monarch Butterfly" - augstums 12 m, garums 55 m, "Kamikaze" - augstums 12 m, garums 71 m, "Melnais caurums" - augstums 12 m, garums 130 m. Elpu aizraujoš i. Ir peldbaseins ar augstā ko mā kslī go vilni Ukrainā , var just nostalģ iju pē c jū ras. Ir ā trā s ē dinā š anas un bā ri, lietussargi un sauļ oš anā s krē sli. Mani iepriecinā ja arī sava zona ar termā lajiem baseiniem ar masieriem un dž akuzi. Laiks paskrē ja zibenī gi.

Tā lā k es ievietoju videoklipu.

Nā kamais bū s...

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums