Kultūrvēsturiskā, gastro-alkoholiskā, ekstrēmā tūre. 3. diena: Ļvova, transfērs uz Mukačevo.

04 Septembris 2023 Ceļošanas laiks: no 12 augusts 2023 ieslēgts 19 augusts 2023
Reputācija: +3159
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Kultū rvē sturiska, gastro-alko, ekstrē ma tū re. 3. diena: Ļ vova, transfē rs uz Mukač evo.

“Ļ aujiet liktenim viltī gi nodī rā t

Izsmejas katru dienu,

Bet kamē r alus putos -

Pie velna! »

Trokš ņ a un nosmakš anas dē ļ slikti izgulē juš ies, dodamies uz Rynok laukumu brokastī s. Brokastī m izvē lē jā mies leģ endā ro "Medivņ a" restorā nu, kas darbojas kopš.1979. gada. Mū s vilinā ja "Hoppy brokastis" (olas, dā rzeņ i un medalus) un "Macron in Ļ viv" (omlete un dā rzeņ i). Brokastis tika pasniegtas nelielā mā jī gā pagalmā . Š eit viss ir piesā tinā ts ar medus tē mu, pat š ķ iet, ka gaisam ir salda garš a.

Savā cā m lietas, nodevā m numuru.

7 minū š u attā lumā no viesnī cas atrodas "Lvivarnia" - mū sdienī gs muzeju komplekss, kas veltī ts alus darī š anas izcelsmei un attī stī bai. Muzejs atrodas blakus 1715. gada rū pnī cai.


Mē s nopirkā m biļ etes, paņ ē mā m audiogidu un turpinā jā m bagā tinā t sevi kultū ras un vē stures ziņ ā . Man nebija ne jausmas, ka alus muzejā var bū t tik daudz eksponā tu. Š ķ iet, ka par alu esam iemā cī juš ies visu, sā kot no senajiem š umeriem un Ē ģ iptes lī dz mū sdienā m.

Man ļ oti patika interaktī vā telpa: š ķ iet, ka jū s atrodaties paš ā alus raž oš anā , sā kot no sastā vdaļ u sajaukš anas lī dz gatavā dzē riena iepildī š anai pudelē s. Pē c ekskursijas mē s paņ ē mā m degustā cijas komplektus, lai nobaudī tu mū su pē tī juma priekš metu.

Nu ko lai saka, salī dzinā t tikko rū pnī cā izlietā alus garš u ar pudelē s pildī tu alu, kas stā v plauktā vairā kus mē neš us, ir tas pats, kas salī dzinā t pienu "no govs apakš as" ar "iepakotu". "piens.

Mums ir laiks pusdienā m.

Atkal tirgus laukums!

Apmeklē jā m "Petrolejas lampu" – restorā nu-muzeju, kurā ir otrā lielā kā petrolejas lampu kolekcija Eiropā , kurā ir 528 eksemplā ri. Ļ oti interesants restorā ns, tur ir arī alķ ī miskie dzē rieni. Bet diemž ē l bija ļ oti karsts, un mē s devā mies meklē t citu iestā di.

Mē s atradā m "The Fifth Dungeon" — tas ir viduslaiku restorā ns, kas uzņ em savus viesus paš ā Ļ vovas centrā , Rynok laukumā . Iestā de atrodas 16. gadsimta vecā s ī res mā jas pazemē . Restorā nā ir 5 tematiskas zā les, katra ar savu kuriozu – "Izredzē tā zobens", "Brī vais tronis" un "Alkatī bas pū ķ is". Kroņ a trauks ir gaļ a uz mietiem, kas tiek pasniegta mā la traukos ar ī paš u skursteni un karstā m oglē m.

Bet mums vairs nav laika gaidī t. Izvē lē juš ies dā rzeņ us un maizi, ā tri paē dam pusdienas.

Mē s steidzamies uz dzelzceļ a staciju. Tā pat kā gandrī z visam Galisijas galvaspilsē tā , arī š ai vietai ir ļ oti interesanta vē sture. 1861. gada 4. novembrī no Vī nes uz Ļ vovu ieradā s pirmais vilciens. Tas iezī mē ja dzelzceļ a satiksmes sā kumu mū sdienu Ukrainas teritorijā .

Iekā pjam savā "Starppilsē tu" 2. klasē (1. klase netiek nodroš inā ta), smacī gā , cilvē ku pilnā maš ī nā pā rceļ amies pā ri Karpatiem uz Mukač evo. Tikai neticami skaistā ainava aiz loga palī dzē ja izturē t neē rtos ceļ ojuma apstā kļ us.

Mē s Mukač evo ieradā mies vē lu, pavakariņ ojā m pieklā jī gā picē rijā "Colosseum" un nogarš ojā m nacionā lo Aizkarpatu dzē rienu palinoč ka.


Š is ir augļ u degvī ns, kuram ir daudz š ķ irņ u (plū mju, bumbieru, persiku, ā bolu, aprikož u, vī nogu, riekstu un citu augļ u), iesaku to izmē ģ inā t, lai dziļ ā k izprastu Aizkarpatu iedzī votā ju jautro un atvē rto dvē seli. Pē c vakariņ ā m nakš ņ ojā m miniviesnī cā "Free Rooms".

Nā kamais bū s...

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums