Kultūrvēsturiskā, gastro-alkoholiskā ekstrēmā tūre. 2. diena: Ļvova.

03 Septembris 2023 Ceļošanas laiks: no 12 augusts 2023 ieslēgts 19 augusts 2023
Reputācija: +3159
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

«Ļ vova atkal iedegas.

Aleja zem kafejnī cas loga guļ .

Mirgo, gaismas neizdziest.

Jā , tikai viņ i š obrī d ir skaisti.

(Oksana Kriš taļ eva)"

Ļ vova mū s sagaidī ja ar spož u sauli un negaidī tu karstumu. Ir pienā cis laiks mū su ceļ ojuma kultū rvē sturiskā kajai daļ ai (lai gan arī Ļ vovā neviens neatcē la gastro un alkoholisko daļ u). Ā tri iemetam viesnī cā mugursomas ar mantā m un steidzamies sagaidī t gidu. 15 minū tes ar kā jā m un esam Rynok laukumā , kur atrodas 90% no visa interesantā kā apskates objekta Galī cijas galvaspilsē tā .

Ekskursiju ar daudzsološ o nosaukumu "Septiņ i Ļ vovas brī numi" es rezervē ju vietnē iepriekš . 15:00 pie ekskursijas vadī tā jas Larisas kundzes pulcē jas cilvē ku grupa, 15 vī ru, kas virzā mies pa Rynok laukumu. Septiņ i Ļ vovas brī numi ir septiņ as ē kas, bez kurā m Ļ vova nebū tu pati par sevi.


Miracle 1 — viens no vecā kajiem un bagā tā kajiem muzejiem Ukrainā — Ļ vovas vē stures muzejs. 2023.  gadā tiek atzī mē ta tā s dibinā š anas 130.  gadadiena. Muzeja krā jumu kolekcijā ir vairā k nekā.370 000 eksponā tu. Ekspozī cija iepazī stina ar Ļ vovas pilsē tas un Galisijas zemju vē sturi no seniem laikiem lī dz mū sdienā m. Karaliskā s zā les ir telpas, kas eleganti dekorē tas ar marmoru, tekstilizstrā dā jumiem un dā rgā m koka sugā m. Š eit ir ļ oti viegli justies kā karalim vai karalienei. Jū s varat garī gi atgriezties laikā . Ē ka tika pabeigta 1580. gadā .

Muzeja pagalms ir tas pats labi zinā mais "itā lieš u pagalms" – mā jī gs restorā ns ar unikā lu Vidusjū ras atmosfē ru.

Brī nums 2 — Bernardī nu klosteris un baznī ca ir reliģ isku ē ku komplekss, par kuru Levas pilsē tā ir izgudrotas ne viena vien leģ enda.

Klosteris vairs nefunkcionē , ​ ​ tač u ir saglabā jusies tā galvenā.17. gadsimtā celtā dekorā cija - Andreja Pirmā aicinā juma baznī ca. Mū sdienā s tā ir aktī va grieķ u-katoļ u baznī ca, kas pā rsteidz ar senā m gleznā m, ikonā m un bagā tī go interjeru. Mani personī gi š is brī nums aizrā va visvairā k.

Brī nums 3 — Potocku pils. Izskatā s, ka tas tikko pā rvests no Francijas upju Luā ras vai Sē nas krastiem. Bū vniecī bas pasū tī tā jam grā fam Alfrē dam Potockim ļ oti patika franč u arhitektū ra, kas atspoguļ ojā s viņ a Ļ vovas rezidencē .

Brī nums 4 — Haļ icka Seims. Virs ieejas ē kā ir uzraksts latī ņ u valodā "Izglī toti pilsoņ i ir dzimtenes rota" (precī zā k nevar pateikt). Mū su priekš ā ir Ļ vovas universitā tes galvenā ē ka, kas celta Vī nes neorenesanses stilā.1881. gadā.

Tai iepretim stā v majestā tisks I. Franko piemineklis.

Brī nums 5 — zinā tnieku nams. Iepriekš Nacionā lais kazino atradā s Zinā tnieku nama ē kā . Projekta autori bija Vī nes arhitekti Hermans Helmers un Ferdinands Felners. Greznais eksterjers un izsmalcinā tais interjers pievē rš uzmanī bu tā s sienā m. Š eit tika filmē tas vairā kas filmas "D'Artanjans un trī s musketieri" ainas.

Chudo 6 — bijusī Galī cijas krā jbankas ē ka — tagad tā ir Ukrainas Nacionā lā s Zinā tņ u akadē mijas Ļ vovas Etnogrā fijas un mā kslas amatniecī bas muzeja un Ukrainas Nacionā lā s Zinā tņ u akadē mijas Etnoloģ ijas institū ta ē ka. . Tā tika uzcelta senā s "angļ u viesnī cas" vietā pē c arhitekta Jū lija Zaharē vič a projekta 1889. -1891. gadā vē lī nā historisma (neorenesanses) stilā .


Miracle 7 — Nacionā lais akadē miskais operas un baleta teā tris, kas nosaukts vā rdā S. Kruš eļ ņ icka - agrā k Lielais pilsē tas teā tris. Ī sts Levas pilsē tas dā rgakmens. Ē ka celta 1897. gadā pē c unikā la pasaulslavenā arhitekta Zigmunta Gorgoļ evska projekta. Uz tā s skatuves skanē ja slaveni vā cu un itā ļ u komponistu baleti un operas.

Ļ vova ir iespaidī ga. Nav ko piebilst.

Izbaudī juš i ekskursijā "iekļ autos" un "nav iekļ autos" brī numus pē c sirds patikas, dodamies uz viesnī cu. Uzturē jā s 1 nakti viesnī cā "Vatra". Nav par ko rakstī t. Viesnī ca ir slikta, it ī paš i pē c pilsē tas skaistuma apskates. Bet der 1 naktij. Savedamies kā rtī bā un atgriež amies Rynok laukumā , kur mū s sagaida vakara Ļ vova. Un š eit visi pā rē jie tiek pievienoti mū su ekskursijas kultū rvē sturiskajai sastā vdaļ ai.

Mani vienmē r ir fascinē jusi Ļ vovas iedzī votā ju spē ja jebkuru iestā di pā rvē rst par kultu un jebkuru amatu par mā kslu. Pilsē tas bagā tā vē sture, kultū ru, tradī ciju un virtuves sajaukums to dā sni veicinā ja. Vakarā Rynok laukums izskatā s š ā di: dzer-ē d, dzer-ē d, muzejs, dzer-ē d, dzer-ē d, katedrā le, dzer-ē d, dzer-ē d, muzejs, p ē d-ē d, dzer-ē d, opera , un tā tā lā k pa apli. Cik grū ti ir izlemt par vakariņ u vietu Ļ vovā , jo ir daž ā di ikoniski restorā ni! Man bija jā ē d vakariņ as divas reizes.

Pirmā s vakariņ as notika "Galī cijas dā rgā kajā restorā nā ", es jau biju š eit pirms daudziem gadiem, gribē ju parā dī t savam vī ram. Tirgus laukumā.14, otrajā stā vā , klauvē jam pie parasta dzī vokļ a durvī m. Patī kams vī rietis atver durvis un uzsā k sarunu "uz mū ž u", tā ir restorā na "ī paš ī ba". Tad viņ š mū s ielaiž paš ā restorā nā . Š o neticami atmosfē risko iestā di sauca arī par "masonu lož u".

Bagā tī gais dekors stā sta par masonu kustī bas vē sturi. Cilvē ku ir daudz, klavieres spē lē . Vakariņ ā s mums piedā vā ja palodzi, negaidī ts, bet ļ oti jauks piedā vā jums, ņ emot vē rā , ka diena š im reģ ionam bija nenormā li karsta, svaigā vakara vē sma bija glā biņ š .

Atceroties, ka š ovakar mums bū s vē l vienas vakariņ as, mē s pasū tā m tikai alu un smē rē jamo š ķ ī vi. Neticami garš ī gi, ī paš i patika no pī les gaļ as un laš a smē rē jamie ar ikriem.


Vē l viena viesnī cas "ī paš ī ba" ir cenas, ē dienkartē tā s ir nereā li augstas, patiesī bā iestā de dod 90% atlaidi. Nebaidieties pasū tī t.

Viņ i tik un tā pā rē dā s. Izejam ā rā un ejam pastaigā ties. Katrā mazajā alejā ir mā jī gas kafejnī cas, cilvē ki kā skudru pū znī . Mū s atrada vē l viena leģ endā ra Ļ vovas iestā de ar daiļ runī go nosaukumu "Drunk Cherry".

Kas to nav apmeklē jis, tas Ļ vovu nav redzē jis. Nu kā vietē jiem iedzī votā jiem izdodas katru pilsē tas iestā di pā rvē rst par leģ endu un peļ ņ u? "Piedzē ries ķ irsis" parasti ir viena dzē riena - ķ irš u liķ iera - iestā dī jums, bet š eit tas ir neticami. Pē c cienā š anā s ar liķ ieri un ē š anas ar ķ irš iem no tā paš a liķ iera Ļ vova š ķ ita vē l skaistā ka.

Pē c ielu, katedrā ļ u, teā tra senā s arhitektū ras apbrī noš anas mē s atkal nedaudz pamodinā jā m apetī ti.

Ikviens, kurš nav bijis Kriivkā , nav bijis Ļ vovā . Krī ? vka ir Ukrainas nemiernieku armijas militā rā s aizsardzī bas un ekonomikas objekts, kas atrodas pazemē . Literatū rā joprojā m var atrast nosaukumu bunkurs vai keš atmiņ a. Mū su gadī jumā tas ir 2007. gada septembrī atvē rts restorā ns-kneipa. Iestā de iekā rtota UPA lauka slē pņ a formā . Atkal Rynok Square, 14, mē s ejam lejā pa kā pnē m, klauvē jam pie smagajā m durvī m.

UPA karavī rs vē rī gi skatā s mums acī s, paprasa paroli un pā rbauda mū s ar glā zi medus. Viņ š redz, ka savē jie, ielaiž tumš ā s, puspagraba telpā s, kas iekā rtotas ukraiņ u partizā nu stilā . Pasū tī jā m mā rrutkus, varenyky ar sprakš ķ iem un darunu. Viss ir garš ī gi.

Viņ i š autuvē š ā va uz visas civilizē tā s cilvē ces ienaidnieku, meklē ja maskavieš u. Mē s pavadī jā m brī niš ķ ī gu un dvē selisku laiku. Dodamies uz savu viesnī cu, nenogurstot apbrī not naksnī gā s pilsē tas skaistumu.

Nā kamais bū s...

Es ievietoju 2 videoklipus, paskatieties, es mē ģ inā ju nodot visu š o skaistumu

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums