Kultūrvēsturiskā gastro-alco ekstrēmā tūre

02 Septembris 2023 Ceļošanas laiks: no 12 augusts 2023 ieslēgts 11 Septembris 2023
Reputācija: +3164
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

"Jo jums nav jā dara nekā das citas lietas" > un dzī vot ir interesanti: lasi grā matas, esi spiegs, apmā ci em> mī ļ oto pē rtiķ i un dodies uz operu ar skaistā m meitenē m, saņ emiet prieku .

(Mā kslinieks, Les Poderv'yansky)» .

Sveicinā ti, dā rgie draugi, domubiedri un ceļ otā ji! Vē los padalī ties iespaidos par mū su un vī ra paš u izplā noto ceļ ojumu, kas bija ļ oti notikumiem un iespaidiem bagā ts. Kā jau varē ja nojaust pē c nosaukuma un epigrā fa, ekskursija nebija garlaicī ga. Pavisam negaidī ti mums abiem vī ram augustā tika pieš ķ irts atvaļ inā jums uz 10 dienā m. Diemž ē l pē dē jā laikā mums reti ir iespē ja pavadī t laiku kopā , jo viņ š ir aizņ emts ar vī rieš u darbiem. Un š eit ir 10 dienas. Ā rzemē s diemž ē l tas nav iespē jams, Ukrainā nav kur aizbraukt lī dz jū rai. Ļ oti, ļ oti ž ē l. Bet, kad liktenis iedod citronu, tas ir jā izspiež... nē , mē s nedomā jā m, mē s spiedā m limonā di, kad dzī ve bija mierī ga.


Un, kad tu dzī vo skarbas robež as teritorijā un gandrī z neredzi vī rieti, tad tu centies no š iem citroniem izspiest nevis limonā di, bet vismaz rumu.

Es nevarē ju atrast gatavas interesantas ekskursijas mū su atvaļ inā juma datumiem, jau bija maz vilciena biļ eš u uz rietumiem. Man bija jā improvizē . Mē s nekad neesam bijuš i Aizkarpatijā , iespē jams, ir pienā cis laiks. Braucienu plā noju pē c pieejamajā m biļ etē m. Tika izvilkts noteikts marš ruts.

Turklā t marš rutam pievienoju kultū rvē sturiskus, reliģ iskus un arhitektū ras "kuriozus". Zinu, ka tā lā ceļ ojumā gribas ne tikai garī go, bet arī parastu ē dienu, vē lams ļ oti garš ī gu un autentisku, tā pē c marš rutā iekļ auju ikoniskus un parastus restorā nus. Pē kš ņ i es atrodu un pievienoju ekstrē mu komponentu. Izklausā s mulsinoš i, lū k, lū k, kā tas viss beidzā s.

Kultū ras un vē stures gastro- alco ekstrē ma tū re. 1. diena: Kijeva.

"Man š ķ ita, ka tev lū st sirds" , un tad tava cigarete nosprā ga.

 (Х/F "Aiz diviem zaķ iem")".

Sā ksim savus piedzī vojumus.

Sumi-Kijeva, ieradā s ē rtā kupejā , vilciens ieradā s bez kavē š anā s. 11:47 Kijeva sveicina ar siltumu un burzmu. Rī tdienas brokastī m un pusdienā m pē rkam gatavus ē dienus "Puzatiya Khata". Lietas atstā jam viesnī cā , nepilnu 15 minū š u gā jiena attā lumā no stacijas. Metro ā tri aizvedī s uz Postova Ploshcha.

Mē s uzkā pjam Volodimiras kalnā uz pieminekli Volodimiram Lielajam, kas tika uzcelts tā lajā. 1853.  gadā . No š ejienes paveras brī niš ķ ī gs skats uz galvaspilsē tu.

Ejam pa parku, kas tika atklā ts 19. gadsimta vidū un atrodas uz Mykhailivska Gora (augstums 187.7 m). Parks ir ļ oti pā rpildī ts, simtiem kijevieš u un viesu apbrī no galvaspilsē tas skaistumu. Mē s izejam cauri mā kslinieku un mā kslinieku izstā dē m un izpā rdoš anā m.

Ir ļ oti skaisti un dziļ i darbi. Bet tagad mū su galamē rķ is ir kulta restorā ns "Aiz diviem zaķ iem".

Ne bez piepū les mē s atrodam restorā nu pagrabā tieš i zem kalna, uz kura atrodas Sv. Andreja baznī ca. Tieš i š ajā vietā ļ oti simboliski nenotika bē dī gi slavenā s Pronija un Svyrida kā zas.


Restorā nā ir ā rkā rtī gi atmosfē ra, sajū ta ir tā da, ka tu pats kļ ū sti par filmas "Aiz diviem zaķ iem" komisko un dramatisko notikumu dalī bnieku. Pasniedza ļ oti ā tri: nogarš ojā m desu un citrona tinktū ras ar speķ i, gurķ iem un salā tiem. Pamatē dienā pasū tī jā m derū nas ar lī dakas ikriem un Kijevas stila kotleti ar kartupeļ iem, kā arī izmē ģ inā jā m oriģ inā lo saldē jumu ar ozolzī lē m.

Tas ir ā rkā rtī gi garš ī gs, pē c š ā dā m vakariņ ā m bija grū ti elpot.

Bet mū s gaida pastaiga pa Andriyivsky Uzvoz.

Uzvizu sagaidī ja senas mā jī gas muiž as ē kas, gleznas un suvenī ri. Pē rkam biļ etes uz skatu ratu, lai apskatī tu pilsē tas panorā mu no putna lidojuma.

Mē s apž ē lojā mies, iesim tā lā k. Negaidī ti vienā no dzī vojamo mā ju pagalmiem atrodam bezmaksas trofeju izstā di. Jums tur jā apmeklē . Vē l vienu pieturu veicam mā jī gā krodziņ ā , bet pē c tam dzeram kafiju ļ oti atmosfē riskā kafejnī cā , kas atrodas dzī vojamā pagalmā . Ir arī akmens veikals-darbnī ca.

Bet vai ir iespē jams staigā t pa veco Kijevu un neapmeklē t vienu no skaistā kajā m baznī cā m Eiropā ?

Sv. Andreja baznī ca — pareizticī go baznī ca par godu Svē tais Endrjū vietnē baroks,  XVIII gadsimts. Vispasaules nozī mes Kijevā , celta pē c izcila arhitekta projekta Bartolomeo Rastrelli

Tā lā k dodamies pa Volodymyrska kalna parku uz Mykhailivskyi Zolotoverkhi. Starp Kijevas svē tnī cā m ī paš u vietu ieņ em Miķ eļ a katedrā le ar zelta kupolu, jo tā ir veltī ta pilsē tas karavī ram-aizstā vim – arhistratē ģ im Mihaelam.

Tempļ a vē sture aizsā kā s senos laikos, un tā skaistums fascinē ikvienu bez izņ ē muma. Skaidrā laikā svē tnī cas zilā s sienas saplū st ar debesī m, radot unikā lu un ī paš u komforta un miera atmosfē ru.

Apmeklē jot vienu no mū su galvaspilsē tas skaistā kajā m vietā m, mē s aplū kojam pretī go salauzto ienaidnieka aprī kojumu, kas ieradā s, lai nogalinā tu ukraiņ us uz viņ u zemes. Aiz pā rogļ otajā m un sakropļ otajā m trofejā m lepni paceļ as sniegbalts lielhercogienes Olgas piemineklis.


Mums ir ieplā notas vakariņ as ar draugiem, lī dz kurā m laika vairs nepietiek. Tā pē c ā tri ejam uz ielu. Tolstogo, 13 uz restorā nu "Gogi". Pa ceļ am ejam garā m "Zelta vā rtu" muzejam. Pē kš ņ i saņ emam dā vanu no brā ļ iem kazahiem – nepielū dzamī bas jurtu. Interesanta lieta.

Restorā ns "Gogi" Tolstoja ielā. 13 ir apmierinā ts ar autentisku gruzī nu virtuvi, atmosfē ru un cenā m. Es ļ oti iesaku.

Mē s ejam atpakaļ uz viesnī cu Westend, St. Kudrjaš ova 7.

Numurs ar visā m ē rtī bā m maksā. 900 UAH. diviem Istabā ir gandrī z viss nepiecieš amais, pat č ī bas. Starp trū kumiem - nebija ledusskapja, bija karsts un vā ja gaismas un skaņ as izolā cija. Starp plusiem - tī rī ba, cena un atraš anā s vieta (lī dz 15 minū š u gā jienā lī dz dzelzceļ a stacijai).

Rī t mū s sagaida Levas pilsē ta.

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums