Krab KHauz 2*– Atsauksmes

33
Novērtējums 8.610
№1 viesnīcas reitingā Berdjanska
8.8 Numurs
8.4 apkalpošana
8.7 Tīrība
6.2 Uzturs
8.4 Infrastruktūra
Mini viesnīca Crab House atrodas Berdjanskas aizsargājamā parka zonā, netālu no pilsētas centra.Vairāk →
аватар foror-foror
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirmkā rt, gribu teikt par viesnī cas lielisko atraš anā s vietu, jo lī dz atklā tai jū rai ir 7 minū š u gā jiens, tas nav mazsvarī gi, jo es personī gi neesmu redzē jis tī rā ku pludmali kā atklā tā jū rā , es jau vairā kus gadus atpū š as Berdjanskā un zinu par ko runā ju. … Tomēr ▾ Pirmkā rt, gribu teikt par viesnī cas lielisko atraš anā s vietu, jo lī dz atklā tai jū rai ir 7 minū š u gā jiens, tas nav mazsvarī gi, jo es personī gi neesmu redzē jis tī rā ku pludmali kā atklā tā jū rā , es jau vairā kus gadus atpū š as Berdjanskā un zinu par ko runā ju. Un tā kā mē s braucam uz jū ru, tad š is, kā man, ir numur 1, kam pievē rst uzmanī bu, un blakus 10-15 minū š u gā jienā ir zoodā rzs. Turpat pie krabju mā jas ir veikals, cenas ir nedaudz augstā kas nekā tajā paš ā atb, un daž i produkti maksā tikpat.
Runā jot par paš u viesnī cu, istabiņ a ir lieliska, dzī vojā m standarta istabiņ ā otrajā stā vā , istabā ir vannas istaba, balkons, uz balkona ir galds un divi krē sli, divguļ amā gulta un neliels dī vā ns, tur ir arī ledusskapis, TV, neliels seifs un, protams, Wi-wi-fi, tas nedarbojas super-wow, bet mē s nebraucam uz jū ru wi-fi dē ļ , labi) tur vai istabā ir arī dvieļ i, tas nav mazsvarī gi, jo nā kamreiz neaizpildī š u jau tā ierobež oto brī vo vietu savā kofera dvielī ) istaba ir tī ra un tas nav pā rsteidzoš i, jo ik pē c trim dienā m istaba ir iztī rī t, pat ja telpa ir aizņ emta.
Telpas priekš rocī bas: Gribu atzī mē t tī rī bu, tā ir vismaz patī kama.
Skaitļ a trū kumi: nav.
Viesnī cas teritorijā ir rotaļ u laukums ar slidkalniņ u, batutu un citā m š ū polē m, ir figū riņ as dā rza rū ķ u formā , un Maš a, sī kums, bet ļ oti harmoniski iederas teritorijas interjerā , ir strū klaka un ē damistaba, ē damistabā ir pilnī gi visa tehnika, kas ir nepiecieš ama, no sū kļ a lī dz trauku mazgā š anai, kas beidzas ar smē rē jumu, mikroviļ ņ u krā sns un kaudze elektrisko tē jkannu, katli un bla bla bla, vispā r ir viss un pā rpilnī bā , pietiek visiem.
Par personā lu vispā r ir atseviš ķ a pateicī ba, ļ oti jauki, draudzī gi, pieklā jī gi, pilnī gi viss! Tiem, kas atpū š as pirmo reizi, pateiks, kur garš ī gi paē st, kur paē st lē tā k, kur var labi atpū sties, vienmē r palī dzē s, kad vien pagriezī sies. LABIE biedri!
Par pā rē jiem iespaidi noteikti ir 10 no 10.2 gadus atpū tos ar sievu un meitu, un principā katra otrā atvaļ inā juma ģ imene bija ar bē rnu, tā pē c noteikti iesaku!
аватар erana_litvin
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c drauga ieteikuma. Mū su laimei nebija robež u. Ieradā mies naktī ar diviem bē rniem, mū s rū pī gi sagaidī ja vadī tā js Aleksandrs. Paš ā viesnī cā tī rī ba un komforts bija visur. … Tomēr ▾ Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c drauga ieteikuma. Mū su laimei nebija robež u. Ieradā mies naktī ar diviem bē rniem, mū s rū pī gi sagaidī ja vadī tā js Aleksandrs. Paš ā viesnī cā tī rī ba un komforts bija visur. Personā ls, liels paldies visiem, kā bites, klusi un nemanā mi tī ra, mazgā , tī ra apsargs. Ī paš s paldies administratorei Olgai, par jebkuru pieprasī jumu milzī ga atsauksme. Olga, ja izlasi, Paldies. Tu esi pats laipnā kais, laipnī gā kais un simpā tiskā kais cilvē ks. Noteikti nā ksim uz Crab House Hotel. Diemž ē l mū su valstī cena un kvalitā te ne vienmē r atbilst, Krabju mā ja ir ī sts atradums. Tā pē c atbraukš u pati, un visiem iesaku. Krabju mā ja, labi darī ts! ! ! tā turpini! ! !
аватар Brileva789
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Izcila viesnī ca. Cenas ļ oti iepriecina. Ī paš u paldies vē los izteikt administratorei Olgai. Ļ oti uzmanī gs un patī kams cilvē ks. Viņ as serviss, mē s, klienti, izmanto piecu zvaigž ņ u viesnī cas pakalpojumus. Paldies. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca. Cenas ļ oti iepriecina. Ī paš u paldies vē los izteikt administratorei Olgai. Ļ oti uzmanī gs un patī kams cilvē ks. Viņ as serviss, mē s, klienti, izmanto piecu zvaigž ņ u viesnī cas pakalpojumus. Paldies.
аватар tet.lisovets
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Cenas / kvalitā tes attiecī bā s kvalitā te ir augstā ka. Numurs ir funkcionā ls, tī rs un ē rts. Viesnī ca, manuprā t, ir diezgan jauka. Istabas balkonā ir skaista efeja. Viesnī cas atraš anā s vieta ir diezgan nomaļ a. Lī dz pludmalei jā paiet nedaudz kā jā m. … Tomēr ▾ Cenas / kvalitā tes attiecī bā s kvalitā te ir augstā ka. Numurs ir funkcionā ls, tī rs un ē rts. Viesnī ca, manuprā t, ir diezgan jauka. Istabas balkonā ir skaista efeja. Viesnī cas atraš anā s vieta ir diezgan nomaļ a. Lī dz pludmalei jā paiet nedaudz kā jā m. Tiem, kam patī k staigā t, kas jums nepiecieš ams. Administrā cija ir gā dī ga. Ļ oti jauki cilvē ki. Ir virtuve, var kaut ko pagatavot sev, un, ja ir slinkums, var ē st kaimiņ u viesnī cā s. Kopumā ļ oti pozitī va pieredze ar viesnī cu.
аватар nusha0504
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Berdjanskā ar sievu vairā kkā rt esam atpū tuš ies, bet Krabju mā jā viņ i apmetā s tikai š ogad, sezonas beigā s. Cenas bija atbilstoš ā kas nekā kaimiņ iem, un kvalitā te bija augstā lī menī . Pasū tī ju transfē ru no stacijas, istaba atradā s tieš i virs veikala. … Tomēr ▾ Berdjanskā ar sievu vairā kkā rt esam atpū tuš ies, bet Krabju mā jā viņ i apmetā s tikai š ogad, sezonas beigā s. Cenas bija atbilstoš ā kas nekā kaimiņ iem, un kvalitā te bija augstā lī menī . Pasū tī ju transfē ru no stacijas, istaba atradā s tieš i virs veikala. Tī rī š ana un veļ as maiņ a - regulā ri. Administratore Andž ela - personī gs paldies, jaunkundze ir ļ oti pieklā jī ga, nebija jautā jumu, kurā viņ a nepalī dzē tu. Pozitī vs un gaiš s cilvē ks! Man ļ oti patika virtuve: var gatavot jebkuru ē dienu, daudz ē dienu. Viesnī cu stipri nereklamē š u - konkurentus raž ot ir dā rgā k : ) Bet ja nā kamgad izdosies - tikai Crab House! Mē s lasī jā m negatī vas atsauksmes, tostarp "Vairs neatnā kš u". Kā saka: no lupatā m lī dz bagā tī bai. Veļ u mainī ja nevis 3. , bet 4. dienā ? Lū pas vecas? Vai trauku mazgā š anas lī dzeklis ir atš ķ aidī ts? Jū s esat daudz ceļ ojis pa mū su valsti, tas ir jū tams. . . Ir tā da kategorija: Melnajā piektdienā viņ i noķ ers divas zvaigznes mē nesī par 100 USD un iedos viņ iem melnu vī rieti ar ventilatoru! Jā , ir daž i trū kumi. Bet ja gribi tikt laizī tam - 5*, vietas vienmē r ir! Ī sā k sakot, katrs izvē las, kam pietiek naudas, un Krabju mā jā kvalitā te ir augstā ka par cenu, ko maksā jā m. Daudz ceļ ojā m, autoritatī vi deklarē jamies!
аватар innyska2008
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cā paliku treš o reizi. Š oreiz dzī vojā m otrajā stā vā.25. istabā . Viesnī cas atraš anā s vieta 10 no 10. Blakus gan lī č a pludmales, gan "atklā tā s" jū ras pludmales - pastaigā jiet apmē ram 10 minū tes. … Tomēr ▾ Viesnī cā paliku treš o reizi. Š oreiz dzī vojā m otrajā stā vā.25. istabā .
Viesnī cas atraš anā s vieta 10 no 10.
Blakus gan lī č a pludmales, gan "atklā tā s" jū ras pludmales - pastaigā jiet apmē ram 10 minū tes. Blakus sanatorijas, kur var iegā dā ties procedū ras un ē dinā š anu. Mums patika pastaigā ties pa Berdjanskas sanatorijas teritoriju. Netā lu no viesnī cas ir pietura, kur pē c izvē les varat braukt uz jebkuru lī č a pludmali vai pilsē tu. Blakus veikals un kafejnī ca.
Ļ oti svarī gi – jauks un izpalī dzī gs personā ls. Pati viesnī ca ir tī ra un ē rta. Bildes no vietnes ir patiesas. Ir virtuve ar visu nepiecieš amo ē diena gatavoš anai.
Jā , jū s nevarat nedē ļ u iebā zt borš č a katlu ledusskapī savā istabā , tā pē c cilvē ki š eit nenā k. Jā , uz sienas grī das nav plazmas, bet gan neliels televizors, bet atpū tai tas vispā r ir lieks. Tur ir mū sdienu cilvē kam galvenais - karstais ū dens, wi-fi (kā man teicami), un kondicionieris, kas pat netika lietots - brī niš ķ ī gs gaiss no jū ras.
аватар a_k_13
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Sveiki! Gribu atstā t atsauksmi par atpū tu viesnī cā "Crab House". Vietu ieteica draugi. Pa telefonu visiem pieklā jī gi niansē s izstā stī ja, bilde laba, bet tagad gribu sī ki aprakstī t visus plusus un mī nusus. Plusi: + Vienmē r ir karsts ū dens; + Gaisa kondicionieris. … Tomēr ▾ Sveiki!
Gribu atstā t atsauksmi par atpū tu viesnī cā "Crab House". Vietu ieteica draugi. Pa telefonu visiem pieklā jī gi niansē s izstā stī ja, bilde laba, bet tagad gribu sī ki aprakstī t visus plusus un mī nusus.
Plusi:
+ Vienmē r ir karsts ū dens;
+ Gaisa kondicionieris.
+ Labs moderns remonts vannas istabā ;
+ Ir neliels rotaļ u laukums ar ē rtā m š ū polē m un soliņ u pieauguš ajiem;
+ Aizsargā jamā teritorija;
+ Bezmaksas segas pludmalei pē c pieprasī juma;
+ Laukums ar galdiem un galdiņ iem brī vā dabā , kur var ē st;
+ Lī dz pludmalei apmē ram 10-15 minū tes kā jā m caur parku un tū ju aleju.
Mī nusi:
- "Virtuve nav iekļ auta cenā . " Uz mū su jautā jumu administratorei "kā pē c mazgā š anas lī dzeklis jau ir tik ļ oti atš ķ aidī ts, ka viņ iem traukus vienkā rš i nav iespē jams nomazgā t", mums atbildē ja tieš i tā . Piemē ram, "pateici paldies, ka tur vispā r ir virtuve. Mē s jau no sirds laipnī bas jums iedevā m mazgā š anas lī dzekli. " Sū kļ i un veļ as lupatiņ as ir tik netī ras un taukainas, ka tā s ir vienkā rš i nepatī kami pacelt. Tā pat, kad viņ i par to pastā stī ja administratorei, viņ i ā tri visu mainī ja. Lī dz ar to š is inventā rs viņ iem ir noliktavā , vai nu viņ i nesteidzas to atjauninā t, vai arī vienkā rš i nevē las to darī t. Ž ē l, jo visas mū su sū dzī bas bija vē rstas uz to, lai virtuve un viesnī ca bū tu tī ra, lai trauki bū tu ideā li nomazgā ti utt.
- Tē jkannas strā dā , bet ne visas.
- Mē s atpū tā mies 7 dienas. Tī rī š anu mums vajadzē ja veikt 3. datumā . 3dien mū s brī dinā ja, ka š odien nez kā pē c nevar noņ emt, darī s rī t. 4dien jau prasī jā m par tī rī š anu, mums atbildē ja "š odien istabene paņ ē ma brī vu dienu". Atkal palikā m bez tī rī š anas. Ja mē s nebū tu jautā juš i, acī mredzot, neviens mū s nebū tu brī dinā jis.
- Veļ as maiņ a 6. dienā . Ļ oti dī vaini, tā kā mē s atpū tā mies 7 dienas, kā pē c mums ir jā maina veļ a vakarā pirms izlidoš anas?
- Kanalizā cija. Viss ir ļ oti slikti. Atvainojiet, lai noskalotu tualeti, man bija jā stā v 5-10 minū tes un jā piespiež mucas vai jā izlej ar ū deni no izlietnes. Tas pats duš ā : zemā k esoš ais ū dens notecē ja ļ oti ilgu laiku.
- Bezvadu internets. Ir, bet istaba š ausmī gi ķ er. Labi lomi tikai teritorijā . Lai piezvanī tu, izmantojot Messenger, vai lejupielā dē tu filmu, jums ir jā pamet telpa.
- Administrā cija. visiem mū su apgalvojumi ir absolū ti adekvā ti tā vietā , lai teiktu "atvainojiet, mē s to salabosim" vai kaut kā mierī gi paskaidroja, viņ i sā ka mums iebilst un noliegt "kā tas ir slikts wi-fi? mums ir lielisks reģ istratū rā " (ir atseviš ķ s wi-fi viesiem un reģ istratū rā , redzams, ka otrs ķ er perfekti, bet proli zina tikai darbinieki), "virtuve faktiski ir brī va" un tamlī dzī gi.
– Ļ oti dī vains gadī jums. Mē s gatavojā m virtuvē , kā ds no administrā cijas un/vai istabenē m pienā ca klā t un sā ka slaucī t un noņ emt zirnekļ u tī klus no griestiem tieš i mū su gatavoš anas laikā . Paldies, ka tī meklis neatteicā s.
- Vakarā trokš ņ aini. Tas ir pacieš ams un gandrī z nedzirdams, ja aizver durvis un logus (tad, attiecī gi, telpā kļ ū st smacī gs). Netā lu no kafejnī cas vai restorā na ar skaļ u kliedzoš u mū ziku ap 22-23 stundā m.
- Pavisam netā lu no viesnī cas ir pā ris veikali, bet tur viss ir ļ oti dā rgs (sula vienā no veikaliem maksā.28 grivnas, Silpo tā pati sula maksā.18). Uz lielveikaliem un tirgu jā brauc ar mikroautobusu.
Š is pā rskats netika rakstī ts ar nolū ku aizskart vai aizskart viesnī cas Crab House administrā ciju un darbiniekus. Ceru, ka mans komentā rs un lī dzī gi komentā ri no citiem atpū tniekiem vienkā rš i palī dzē s izlabot nepilnī bas un kļ ū t labā kiem.
Paldies!
аватар kru6an
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta nejauš i uz vizī tkartes veikalā . Tī rs, personā ls draudzī gs un pretimnā koš s. Ir virtuve ar skaistiem un pietiekamiem piederumiem. Ir e. tē jkannas, el. š ķ ī vji - viss strā dā , - pietiekamā daudzumā . … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta nejauš i uz vizī tkartes veikalā . Tī rs, personā ls draudzī gs un pretimnā koš s. Ir virtuve ar skaistiem un pietiekamiem piederumiem. Ir e. tē jkannas, el. š ķ ī vji - viss strā dā , - pietiekamā daudzumā . Ļ oti ē rts un jauks, moderns dizains. Teritorija maza, bet jū ties plaš i, ir strū klaka, darbojas visu dienu, nomierina nervus. Ļ oti skaista zā le ar bombuk dī vā nu un gleznu pie sienas, ļ oti skaisti ziedi uz palodzē m uz kā pnē m - apbrī noju. Istaba ē rta tī ra, gultas mī kstas, jaunas, gulta jauna, TV darbojas, programmu jū ra, bet neizmantoju, ledusskapis zvē rs, viss regulē ts , spoguļ i, gleznas un pat pulksteņ i, ka atvaļ inā jumā var ļ auties sajū tā m un laicī gi nenobraukt. Pagalmā ir soliņ i, rotaļ u laukums, š ū puļ krē sli. Savvaļ as vī nogas traucas uz 3. stā vu un aizsedz skatu uz blakus esoš o viesnī cu, lieliski pā rdomā ts. Solā rijs uz jumta – skats uz saullē ktu un saulrietu, milzī ga zona jogai un rī ta vingroš anai. Veikals ir gandrī z klā t. Noteikti atgriezī š os un ieteikš u saviem draugiem! Paldies Tatjanai un visam personā lam par rū pē m. Ar cieņ u, Elena!
аватар murman676891
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Sezonā atpū ties viesnī cā "Crab House". Viesnī ca bija pilna, bet drū zmē š anā s nebija. Iespē jams, tā pē c, ka no galvenā s ē kas ir daž ā das izejas. Pā rdomā ta rotaļ u laukuma atraš anā s vieta, troksnis no tā ir pilnī gi nedzirdams. … Tomēr ▾ Sezonā atpū ties viesnī cā "Crab House". Viesnī ca bija pilna, bet drū zmē š anā s nebija. Iespē jams, tā pē c, ka no galvenā s ē kas ir daž ā das izejas.
Pā rdomā ta rotaļ u laukuma atraš anā s vieta, troksnis no tā ir pilnī gi nedzirdams.
Tī ras istabas, tī ra moderna vannas istaba, jauna veļ a.
Plakanais TV, gaisa kondicionieris, satelī ttelevī zija, ledusskapis (lai gan ne liels), ļ oti ē rta gulta un skaists balkons ar krē sliem un galdu. Balkonā ir izvads, bet wi-fi tur nebeidzas.
Mē s dzī vojā m 3. stā vā , bet mū su balkons bija skaisti nopī ts ar vī nogā m.
Vairā kas reizes sauļ ojā mies uz jumta, solā rijā . Baseina nav, bet ir sauļ oš anā s krē sli, un naktī var piesē st galdu ar š ampanieti, nevienam netraucē jot, guļ ot skaitī t zvaigznes)
Autostā vvieta un teritorija ir apsargā ta, nepiederoš ie pa teritoriju neiet.
Personā ls ir draudzī gs, administratore Andž ela ir savā vietā un vienmē r visus jautā jumus atrisinā ja acumirklī . Š ā di cilvē ki ir jā klonē ), lai strā dā tu reģ istratū rā )
Kopumā iesaku, labā kā pieredze. Š ogad š ī viesnī ca tika rezervē ta no augusta lī dz septembra sā kumam.
аватар shumchenia
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Vē los padalī ties iespaidos par pā rē jo. Lieliska vieta atpū tai ar bē rniem, un daž ā da vecuma bē rniem, maniem bē rniem ir 10 un 12 gadi. Viesnī ca atrodas 5-7 min. gā jienā no jū ras, pa smiltsē rkš ķ u un valriekstu aleju! kas ir ļ oti noderī gi, staigā jiet, elpojiet ! ! . … Tomēr ▾ Vē los padalī ties iespaidos par pā rē jo. Lieliska vieta atpū tai ar bē rniem, un daž ā da vecuma bē rniem, maniem bē rniem ir 10 un 12 gadi. Viesnī ca atrodas 5-7 min. gā jienā no jū ras, pa smiltsē rkš ķ u un valriekstu aleju! kas ir ļ oti noderī gi, staigā jiet, elpojiet ! ! . Pludmale tī ra un plaš a, ne tā kā centrā . Atpū tā mies no 20.06. 2018 lī dz 17.07. 2018. gads . Es gribu uzreiz atzī mē t, ka š ī viesnī ca ir paredzē ta klusai ģ imenes atpū tai. atrodas 5km no centra. Diezgan kluss, un musu istabiņ ā numur 3 bija ļ oti kluss! Tuvumā ir transporta pietura. Un veikals no viesnī cas!
Nu kā rtī bā . No sā kuma par viesnī cas nopelniem:
- Tī ra pludmale un tī ra, ļ oti jū ra bez dubļ iem, maz cilvē ku!
- Blakus dubļ u ezeri, sanatorijas zona,
- Daudz zaļ umu!
- Telpas nav mitras! ! ! Kas mums ir ļ oti svarī gi. mē s ieradā mies ar bē rniem; Uz sieta logiem nebija ne zirnekļ u, ne odu!
-Plaš a terase ar mē belē m un š ū polē m.
- Uzkopš ana pē c plā na, veļ as maiņ a arī .
- Istaba liela, tī ra, ē rta. Ir kondicionieris, ledusskapis, tē jkanna, TV, seifs, fē ns. Laba vannasistaba!
- Ikdienas teritorijas uzkopš ana. Teritorija maza, bet mā jī ga. Ir ē rta autostā vvieta! Bē rnu zona!
-Ir ļ oti labi aprī kota virtuve ar visu nepiecieš amo!! !
- 100% atbilst vietnē ievietotajā m fotogrā fijā m.
- Atsaucī ga, atraktī va un galvenais palī dzot atrisinā t raduš ā s problē mas, administratore Andž ela. Ī paš s paldies Tatjanai un Aleksandram!!! ;
- Liels paldies visam Krabju mā jas personā lam!
Nu, pā ris karotes darvas:
- Wi-fi mū su istabā slikti uztvē ra, mums bija jā iet ā rā ;
- dā rgie tautieš i-bulbaš i, ja dodaties atpū sties Berdjanskā , ņ emiet lī dzi pirmā s palī dzī bas komplektu. Zā les ir dā rgas.
-Uz jumta nav norā dī ts baseins! Lai gan ir ļ oti labi sauļ oties sauļ oš anā s krē slos un baudī t skaisto skatu!
-Un mū su istabā bū tu nepiecieš ams nomainī t dī vā nu, atš ķ irī bā no gultas, kas ir ļ oti ē rta!! !
Visiem, visiem, visiem, liels paldies, atpū tieties no visas sirds! ! ! Nā c uz Krabju mā ju!! !
.
Детская площадка номер Терраса Отель Номер Крыша отеля Терраса Чистое море!
Parādīt vairāk »


iemiesojums kalinina_ms
Sakiet, lūdzu, godīgi, cik tīra ir jūra šajā vietā? Vai tas tiek uzskatīts par spļaušanas sākumu vai vēl nē? Mēs ceļojam ar mazu, gandrīz gadu vecu bērnu, tāpēc tas ir svarīgi.
5 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 6 atbildes
iemiesojums alexshudrik
7 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 1 atbildi
iemiesojums fghjkl
Vai no viesnīcas ar sabiedrisko transportu ir grūti nokļūt krastmalā?
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas

Mini viesnīca Crab House atrodas Berdjanskas aizsargājamā parka zonā, netālu no pilsētas centra.

Atrašanās vieta 15 min gājiens līdz pludmalei.
Pludmales apraksts Pludmale tīra smilšaina, bez maksas, ikdienas uzkopšana, sauļošanās krēslu un saulessargu noma, atrakcijas. Attālums no viesnīcas līdz pludmalei ir 700 metri. Ir rikšas.
 • 2. rinda
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli
 • lietussargi
Viesnīcā

Apsargāta autostāvvieta, transfērs no Mariupoles, Melitopoles, Berdjanskas dzelzceļa un autoostas.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • autostāvvieta
 • droši
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • Vēlā izbraukšana
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports
 • velosipēdu noma
 • ūdens aktivitātes
 • makšķerēšana
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

19 dažādu kategoriju numuri: standarta, luksusa, eko-deluxe, dubultā bloka tipa (komforts istabā vai blokā).

Istabās

Satelīttelevīzija, ledusskapis, kondicionieris, duša (karstais un aukstais ūdens visu diennakti), vannas istaba, Wi-Fi internets, personīgais seifs, balkons ar mēbelēm. Maksas saulessargi pludmalē (15 UAH), velosipēdu noma (40 UAH) , rati - spieķis (15 UAH), bērnu gultiņas un augstie krēsli - bez maksas (pēc pieprasījuma) pludmales paklājiņi - bez maksas, veļas mazgāšana - 30 UAH.

Adrese Zaporožjes apgabals Berdjanska, st. Kotļarevskis, 37a
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля песчаный пляж. На пляже есть шезлонги (платно), зонтики (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).