Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Tanzānija

Zanzibāras pilsēta  • 
Zanzibāras pilsēta  • 
Zanzibāras pilsēta  • 
Zanzibāras pilsēta  • 
Zanzibāras pilsēta  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Tanzānija pievienot stāstu
Hakuna Matata. 14.daļa Caur ērkšķiem. akmens pilsēta
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> 13.  diena. 12. mart Dienas lielā kais jautā jums ir iegū t testa rezultā tus. Vē lams negatī vs.
 •  3 gadā atpakaļ
Hakuna Matata. 13. daļa. Melnbalts. akmens pilsēta
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> 12 dienas. 11. mart Ja mē s nebū tu piesaistī ti rezervā cijai, mums bū tu labā k palikt Mangrove Lodge vē l vienu dienu un atgū ties, atpū sties, uzkrā t spē kus pirms lidojuma, tač u sā...
 •  3 gadā atpakaļ
Hakuna Matata. 12. daļa. Nirvānā. Čuini
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> 11 dienas. 10. mart Kamē r mans vī rs guļ , es apsekoju teritoriju. Kā man te patī k! Tas ir tieš i tas, ko es vienmē r meklē ju un gaidu no atvaļ inā juma.
 •  3 gadā atpakaļ
Hakuna Matata. 11. daļa. Bez baobabiem. Nungvi un Čuini
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> 10 dienas. 9. marts. No rī ta es skrienu sagaidī t rī tausmu. Bet š odien viņ š ir bā ls, kā jau rī tausmai pienā kas) Tā s mū su uzturē š anā s lieliskajā Miramontē...
 •  3 gadā atpakaļ
Hakuna Matata. 10. daļa. Būsim veseli? akmens pilsēta
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> 9 dienas. 8. mart Š odien ir nozī mī ga diena. Koronavī rusa PCR testu diena. Mē s braucam 43 kilometrus lī dz Msgombani, kas atrodas blakus Kembridž as Charter akadē mijai.
 •  3 gadā atpakaļ
Hakuna Matata. 9. daļa. Nav ežu. Pongve un Matemve
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> 8.  diena. 7. mart Plā ns bija doties ar laivu uz Mnemba salu, lai nirt. Ir koraļ ļ i un zivis. Maskas speciā li atvedu no Kijevas.
 •  3 gadā atpakaļ
Hakuna Matata. 8. daļa. Kvintesence. Kendva un Nungvi
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> Es teicu, ka visbrī niš ķ ī gā kā bija mū su otrā diena, kas aizē noja visu un visu.
 •  3 gadā atpakaļ
Hakuna Matata. 7. daļa. Eh, ceļi. Kitogani un Matemve
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> 6.  diena. 5. mart Gandrī z puse no pā rē jā m jau ir beigusies, un mē s vē l nemaz neesam atpū tuš ies.
 •  3 gadā atpakaļ
Hakuna Matata. 6. daļa. Nav sāļa šļakstīšanās. Paje, Mičamvi, Pingve
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> 5.  diena. 4. mart Vī rs pamodā s slims. Nevis tik slims, bet kaut kā ds gauss. Nolē mā m nekur nebraukt, vienkā rš i pē c brokastī m doties uz jū ru.
 •  3 gadā atpakaļ
Hakuna Matata. 5. daļa. Pērtiķi un citi dzīvnieki. Paje un apkārtne
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> 4 dienas. 3. mart Jau no paš a rī ta atradā m lielu mū su viesu nama plusu - ē diens š eit bija izcils.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »