Stambula! Cik garšīgi šajā vārdā!

05 Decembris 2021 Ceļošanas laiks: no 14 Novembris 2021 ieslēgts 21 Novembris 2021
Reputācija: +303.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Zē ni un meitenes, kā arī viņ u vecā ki! Š eit man ir daž i vā rdi par Stambulu, un es vē los tajos dalī ties ar jums. Nu, pirmkā rt, tas ir tur un, lai tiktu pie tā , nu, kā ar diviem pirkstiem. . . es apsē dos un lidoju. Otrkā rt, uz turieni jā lido - tur lira tagad ir vairā k koka nekā rublis - lai gan vasaras sā kumā maksā ja tik, cik "č irpiņ š ". Treš kā rt, jā , es tviterī par liru, tad par "modes" slimī bu. Visas anticovid grū tī bas beidzas Turcijā pie Krievijas robež as. Nē , nē , kuarkod, reģ istrā cija viņ u Veselī bas ministrijā - tas ir jā dara. Bet tas arī viss! Neviens nekad (it ī paš i Stambulā ) tev par viņ iem nejautā s – vai viņ iem to vajag? Aiziet!


Bet kā pē c visa š ī skaļ ā runa un troksnis? Jā , jo š eit ir kultū ra, vē sture, vara un civilizā cija. Š eit ir pasaulē dā rgā kais darī jums - viņ am patī k, ņ em ā das jakas, viņ am patī k, dž insi ar apaviem. Š eit ir spilgtā kā Babilonija – cilvē ki no Eiropas, Ā zijas un citas Ā frikas. Un pats galvenais - cik š eit ir garš ī gi!! !

Es vienmē r palieku Sultanahmetā . Teritorijā . Ne moš ejā . Nu lū k, kultū ra, tā , tā...Tā tad no pulksten 12 pē cpusdienā š eit dzī vot nav iespē jams! No smarž ā m...Cepti kastaņ i, cepta kukurū za, š ie, stsuko, Ikhny burbuļ i ir semī ti. Tas ir kaut kas. Turklā t katrs krogs, un katrai mā jai ir desmit, sā k cept savus kebabus, kokoreč i, gozleme, lahmajuns - droš i vien no jū ras š ķ iet, ka Stambulu aizdedzinā ja, un haizivis griež apļ us - viņ i domā , ka pilsē tā ir. pā rvē rtā s par pā rtiku.

Man patī k tusē t nedaudz zemā k — pie Galatas tilta. Š eit atrodas Zelta rags un Bosfors, kas nozī mē , kas tas ir? Zivis! Mana mī ļ ā mammī t. . . Ja neesi mē ģ inā jusi balyk-ekmek zem Galatas tilta, it ī paš i, ja tas nav gatavots restorā nā (kas arī nav slikti), bet burtiski uz ceļ gala – mazs bā rbekjū , kur onkulis velk no acu priekš ā ceptas sardī nes visus kauliņ us apbē rs 3-4 citroni, ar mē rcē m, salā tiem un sī polu pū li Ikhny pita maizē (var arī ietī t garā klaipā , bet te ja vē lies), soma, salvetes...Tu to atloki, atver muti, nokož un...viss. Tā tad cilvē ki pā rvē rš as par turkiem! (Starp citu, tā , vienkā rš i, informā cijai, sapraš anai, tā teikt, š ī debesu manna maksā.20 liras. Novembra vidū lira maksā ja 6 rubļ us. Vai? Paskaiti, Gavrik! )

Viņ u marinē tie gurķ i tur tiek pā rdoti tasī tē s. Tā ir nā ve! Un prieks! Skā bie-skā bie gurķ i ar izgaismotiem kā postiem nelī dzinā s paš mā ju skā bo kā postu meistardarbiem. Bet tas nav slikti. Tas ir sasodī ti labi! Pati roka sniedzas pē c stikla, bet tā tur nav. Turki. Normā liem zē niem vienmē r ir pudele Pepsi-Cola, kur Pepsi-Cola ir paš reizē jā etiķ ete. Gruntē ja, ņ urdē ja, ē da. . .


Mī dijas ar rī siem ir Stambulas (iespē jams, visas Turcijas, bet Stambula ir valsts galvenā pilsē ta! ) vizī tkarte. Tā viņ i izdomā ja, tā viņ i izdomā ja! Ir gan š o č aumalu gaļ a, gan rī si, gan pipari, gan daž as bumbas garš vielas. Es neskaitī ju, bet es varu apē st 15 gabalus vienā reizē tieš i tā pat, aiz mī lestī bas. Uz sevi. Un uz Stambulu. Garš ī gi…

Olī vas-olī vas, lukum-baklava - tas arī ir zashiEst. Kā pē c tu atcerē jies? Jā , jo galda karalis ir tē ja! Cilvē ki, pasū tiet uzreiz byuk-bordelis (liels stikls) jū s nevarat kļ ū dī ties. Jautā jiet piedevā m. Es to jau zinu! Ar baklavu, ar turku prieku...Cha-a-th...turku ti...Dziesma!

Ayran arī š eit ir labs, š eit tas ir tikai mā kslas darbs. Iedzerot pirmo malku, tu jau nož ē lo, ka neatvē ri otro glā zi. Tas ir tik viegls, sā ļ š...Mani draugi, š eit ir ļ oti viegli pā rtraukt dzerš anu! Un jā – visas š ī s svaigā s sulas arī š eit ir dzimuš as. Kā dus neticamos maisī jumus jū s varat atrast š eit! Piedalā s visi pazī stamie un nepazī stamie augļ i un dā rzeņ i. Un es esmu gatavs dzert granā tā bolu sulu intravenozi.

Bet es pā rā k ilgi esmu sē dē jis ar jums, puiš i, es ieš u un uzasinā š u š okolā des tā felī ti. Turku. Man tie ir š eit - labi. Ar pistā cijā m!

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Для меня отсюда есть пошла вера православная
рыбалочка
птички
Султанахмет
Ну пол-семитика, а?
рыбочка
кошечка
ЕДА, я люблю тебя!
Līdzīgi stāsti
komentāri (18) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums