Megatūre: Stambula un Kapadokija

23 Novembris 2021 Ceļošanas laiks: no 08 Oktobris 2021 ieslēgts 08 Oktobris 2021
Reputācija: +16.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Oktobra sā kumā man paveicā s doties milzī gā tū rē pa Stambulu un Kapadokiju. Izvē le bija gandrī z nejauš a, un cerī bas bija neskaidras. Vē lē jos uzzinā t vairā k par Turciju ā rpus kū rorta zonas. 6 dienu programma š ķ ita gana bagā ta un izzinoš a.

Uzreiz teikš u, ka abi pieņ ē mumi izrā dī jā s absolū ti pareizi. Pateicoties tū res organizatoru meistarī gajam darbam, visa ceļ ojuma garumā notika tikai patī kami pā rsteigumi. Tas attiecas ne tikai uz paš u programmu, bet arī uz visiem jautā jumiem, kas saistī ti ar ikdienu un kustī bu.

- Bez kavē š anā s, satraukuma vai diskomforta. Jebkurā laikā bija iespē ja saņ emt atbildes uz aktuā liem jautā jumiem, sā kot ar to, kur vakarā doties un ko apskatī t, lī dz pat kur paē st lē ti un garš ī gi.

- Laiks apskatei, atpū tai un pastaigā m nepā rprotami sakrita ar iekš ē jā m vajadzī bā m.


- Kapadokijā nakš ņ oš anas apstā kļ i un serviss š ķ ita augstā ki par ekskursijas izmaksā m. Ī paš u iespaidu uz mani atstā ja Sofijas viesnī ca Avenos pilsē tā . Katram viesnī cas numuram ir unikā ls atmosfē ras dizains. Vienā no vakariem sveš u istabu apskate izvē rtā s par atseviš ķ u aizraujoš u ekskursiju.

– Arī Turcijas iedzī votā ji pā rsteidza ar savu viesmī lī bu. Piemē ram, ierodoties Kapadokijā , autobusā katrs no ekskursijas dalī bniekiem saņ ē ma no š ofera pudeli ū dens. Tas bija ā rkā rtī gi svarī gi, jo mē s ieradā mies naktī , kad visi veikali bija slē gti.

Kapadokija ir mī lestī ba no pirmā acu uzmetiena. Un ne tikai gaisa balonu lidojuma dē ļ . Es ļ oti iesaku ceļ ojumu ar dž ipu, tas sā kas neaizmirstamā rī tausmā , ko ieskauj 100 gaisa baloni, kas ir gatavi pacelties, un tad jū s ceļ ojat ar pirmā s klases vadī tā ju pa brī niš ķ ī gā m ielejā m un kalniem, no kuriem paveras brī niš ķ ī gs skats.

Man ir paveicies. Mums paveicā s ar laikapstā kļ iem - saulains un +27 visas ekskursijas garumā . Paveicā s ar interesantiem un draudzī giem cilvē kiem grupā . Tomē r š ķ iet, ka savā dā k nemaz nevarē tu bū t. Vē lreiz paldies Dmitrij!

Vienī gais, ko nedaudz nož ē loju, bija Stambulai atvē lē to dienu skaits. Pilsē tas mē rogs un pā rapdzī votī ba neļ ā va patiesi sajust tā s atmosfē ru 3 atvē lē tajā s dienā s. Es domā ju, ka ir vē rts š eit doties ar atseviš ķ u ekskursiju.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums