noteikti atgriezīsies

13 Septembris 2021 Ceļošanas laiks: no 11 Jūlija 2021 ieslēgts 15 Jūlija 2021
Reputācija: +5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Bijā m Stambulā pirmo reizi, un mums ļ oti patika – izveidojā m paš i savu marš rutu bez ekskursijā m un patiesi iejutā mies pilsē tas garā . Iesakā m to darī t ikvienam, jo ​ ​ tikai tā redzē si ī stu pilsē tu, sajutī si to un š ī pieredze bū s vē l labā ka! Starp citu, tagad tā lrunī ir daudz lietojumprogrammu ar audio ceļ vež iem gandrī z visā m pasaules valstī m. Š is ir ī sts atradums budž eta tū ristam, jo ​ ​ tikai par 5-7 eiro var nopirkt 10-15 audio tū res un mierī gi pastaigā ties pa pilsē tu!

Pilsē ta pā rsteidz ar saviem vē stures pieminekļ iem, muzejiem, ielā m, moš ejā m un, protams, ar savu bagā to kultū ru un vē sturi.

Mē s noteikti atgriezī simies Stambulā vē lreiz, jo pilsē tu nav iespē jams apskatī t vienā reizē??? ?

Mē s vē lreiz sazinā simies ar aģ entū ru "Red Cat", jo mums patika, ka viņ i ā tri izvē lē jā s mums ekskursiju, un, pats galvenais, viņ i ņ ē ma vē rā visas nianses, kas sarež ģ ī ja ekskursijas izvē li. Liels paldies par lieliskajā m brī vdienā m!! !

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums