Voyage Sorgun 5*– Atsauksmes

42
Novērtējums 8.810
№5 viesnīcas reitingā Sānu
8.9 Numurs
9.2 apkalpošana
9.2 Tīrība
7.3 Uzturs
9.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas pie jūras, Sorgun ciematā, 3 kilometrus no Sides pilsētas. Uzcelta 1989. gadā, pēdējā restaurācija veikta 2015. gadā. Viesnīca sastāv no galvenās 4 stāvu ēkas un 2, 3 stāvu bungalo. Viesnīca ir lieliski piemērota āra aktivitātēm, ģimenēm ar bērniem un jauniem pāriem.Vairāk →
аватар kbond
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca cilvē kiem, kam patī k labs komforts. Viesnī cas daba ir pā rsteidzoš a. Personā ls ir bites, un tas visu izsaka. Ē diens ir labs, bet ne lielisks. Konditorejas izstrā dā jumi izcili. Vai es ieteiktu š o viesnī cu? JĀ . … Tomēr ▾ Viesnī ca cilvē kiem, kam patī k labs komforts. Viesnī cas daba ir pā rsteidzoš a. Personā ls ir bites, un tas visu izsaka. Ē diens ir labs, bet ne lielisks. Konditorejas izstrā dā jumi izcili. Vai es ieteiktu š o viesnī cu? JĀ .
аватар ttdieva
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
1) Ļ oti skaista, zaļ a un sakopta teritorija. 2) Viss nepiecieš amais ir ļ oti pā rdomā ts un ē rts. 3) Ē rts koka mols. Ir 2 no tiem, viens no tiem ir 16+. 4) Eleganta mā jī ga istaba. 5) Lieliski ū dens slidkalniņ i. 6) Forš s bē rnu atrakciju parks. … Tomēr ▾ 1) Ļ oti skaista, zaļ a un sakopta teritorija.
2) Viss nepiecieš amais ir ļ oti pā rdomā ts un ē rts.
3) Ē rts koka mols. Ir 2 no tiem, viens no tiem ir 16+.
4) Eleganta mā jī ga istaba.
5) Lieliski ū dens slidkalniņ i.
6) Forš s bē rnu atrakciju parks.
7) Garš ī gs un daudzveidī gs ē diens katrai gaumei.
8) Ļ oti uzmanī gs un profesionā ls personā ls. Serviss ir visaugstā kajā lī menī !
9) Koka ē rts skaists grī das segums ap baseiniem.
аватар olshen1202
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca Voyage Sorgun š ogad tika apmeklē ta otro reizi. Viesnī ca ir lieliski piemē rota tiem, kas novē rtē komfortu un kvalitā ti. Tiem, kam priekš roka ir izrā dī š anā s un patoss, te vispā r nenā ciet. Atrodas aizsargā jamā priež u mež a teritorijā , daudz apstā dī jumu diezgan plaš ā teritorijā . … Tomēr ▾ Viesnī ca Voyage Sorgun š ogad tika apmeklē ta otro reizi. Viesnī ca ir lieliski piemē rota tiem, kas novē rtē komfortu un kvalitā ti. Tiem, kam priekš roka ir izrā dī š anā s un patoss, te vispā r nenā ciet. Atrodas aizsargā jamā priež u mež a teritorijā , daudz apstā dī jumu diezgan plaš ā teritorijā . Š ajā apstā dī jumā atrodas bungalo ar plaš iem numuriem. Kā ds prieks sagaidī t rī tu uz balkona, kas ir aprakts skujkoku zaļ umos un ziedos! Ja jums patī k skriet brī vā dabā , š ī ir ī stā vieta jums. Teritorija ir milzī ga pastaigā m un skrieš anai. Ē diens ir daudzveidī gs un ļ oti kvalitatī vs. Lieliska zivju un gaļ as ē dienu izvē le, bez rindā m un drū zmē š anā s. Ir galvenais bufetes restorā ns, restorā ns 24, ļ oti pieklā jī gs, kur var pasū tī t no ē dienkartes, seš i A la Carte restorā ni, divi uzkodu bā ri. Saldē jums no 10 lī dz 18 pē c svara un porcijā s, garš ī gs. Konditorejas izstrā dā jumi ar lielu saldumu izvē li. Viesnī cā ir č etri peldbaseini, kur vienmē r viss ir pietiekami visiem))) Pienā cī gas piestā tnes, divas; gara smilš u pludmales rinda + sauļ oš anā s krē sli uz zā les. Vienmē r visur un jebkurā laikā ir tukš as vietas. Vā rdu sakot, ir viss brī niš ķ ī gai atpū tai! ! ! Darbinieki dara visu iespē jamo, lai iepriecinā tu! Gast attiecī bas atrisina jebkuru raduš os jautā jumu un pat kaprī ze)))! ES iesaku! ! !
аватар Adnrey
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mū su draugi bija apmetuš ies š ajā viesnī cā , mē s redzē jā m fotoattē lu instagramā , jo mū su bē rni ir ļ oti labi draugi. Viņ i jau ir bijuš i vairā kas reizes, un mē s paš i nolē mā m doties uz š ejieni. … Tomēr ▾ Mū su draugi bija apmetuš ies š ajā viesnī cā , mē s redzē jā m fotoattē lu instagramā , jo mū su bē rni ir ļ oti labi draugi. Viņ i jau ir bijuš i vairā kas reizes, un mē s paš i nolē mā m doties uz š ejieni. Viesnī ca ir tikai 11 punkti! Man vienkā rš i nav pat par ko brī dinā t vai ko ieteikt citiem, kas vē las š eit doties, jo š eit viss ir ļ oti labi. Vienkā rš i iesaku aizbraukt atpū sties!
аватар velimor1388
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Varu ziņ ot secī bā : viesnī ca celta 90. gados, redzams, ka tā ir nedaudz veca, bet teritorija un veģ etā cija iespaidī ga! Š ķ iet, ka tiek veikti daž i remontdarbi. Mē beles ir vecas, bet kvalitatī vas. Turki saka, ka tagad nedotu atļ auju celtniecī bai rezervā tā . … Tomēr ▾ Varu ziņ ot secī bā : viesnī ca celta 90. gados, redzams, ka tā ir nedaudz veca, bet teritorija un veģ etā cija iespaidī ga! Š ķ iet, ka tiek veikti daž i remontdarbi. Mē beles ir vecas, bet kvalitatī vas. Turki saka, ka tagad nedotu atļ auju celtniecī bai rezervā tā . Istabā s ir veci ledusskapji - salū zā m - 2 dienas remontē ja un knapi strā dā , bet kopumā viesnī cai var likt 5 zvaigznes.
Trakais bē rnu akvaparks – var pat teikt, pilsē tiņ a
Daudzi no Ukrainas un Krievijas
Vjač eslavs: Ē diens super - neredzē jā m tikai melnos kaviā rus : )
Gidi un uzņ emš ana runā mū su valodā – nekā du problē mu nebija
Jū ra skaista, braucā m ar jahtu - cenas š eit ir nepamatoti augstā kas nekā pat Marmarisā - gandrī z divas reizes
[paraplā ns bet divas reizes zemā ks nekā Kemerā
Esam ļ oti gandarī ti, ka devā mies uz š o viesnī cu – liels paldies!
P. S. Vakarā manai sievai iekoda kaut kā ds kukainis - sā kā s alerģ ija, uzpampa roka. Bijā m pie vietē jā ā rsta - uztaisī ja injekciju, iedeva tabletes un smē ri, likā s, ka pā rgā ja.
аватар inform777
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
no bū tiskiem trū kumiem: 1 personā ls uzkopj telpas un teritorija ir ļ oti trokš ņ aina. viņ i savā starpā runā skaļ i, biež i vien lielā attā lumā viens no otra. viņ u priekš nieki bez vilcinā š anā s kliedz uz padotajiem. … Tomēr ▾ no bū tiskiem trū kumiem: 1 personā ls uzkopj telpas un teritorija ir ļ oti trokš ņ aina. viņ i savā starpā runā skaļ i, biež i vien lielā attā lumā viens no otra. viņ u priekš nieki bez vilcinā š anā s kliedz uz padotajiem.
2. Viesnī cā bija daudz vietu, un mē s nolē mā m kukuli nedot. Lū dza klusu istabu. mums teica, ok, un kad mū s atveda uz mā ju, izrā dī jā s, ka turpat blakus ir motora pā rsegs no restorā na un pagrabā iebrauc maš ī nas. Atteicā s. iedeva vē l vienu, arī nelielo, ar drē gnuma smaku (redzams no pagā juš ā s sezonas netika lietots). izniekots laiks. noskaņ ojums bija sabojā ts.
pā rē jais ir pozitī vs. Viesnī ca ir vairā k piemē rota nevis relaksē još ā m brī vdienā m, bet gan draugiem un ģ imenē m
аватар fom2012
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Bija Sorgun Voyage 2015. gada septembrī - pieci pieauguš ie. Tā s ir bijuš as brī niš ķ ī gas brī vdienas. Esam izlutinā ti tū risti - daudzus gadus ceļ ojam, esam bijuš i Marti, Amar, Suegno, Akka. Sorgun izrā dī jā s viens no labā kajiem Turcijā . … Tomēr ▾ Bija Sorgun Voyage 2015. gada septembrī - pieci pieauguš ie.
Tā s ir bijuš as brī niš ķ ī gas brī vdienas. Esam izlutinā ti tū risti - daudzus gadus ceļ ojam, esam bijuš i Marti, Amar, Suegno, Akka. Sorgun izrā dī jā s viens no labā kajiem Turcijā .
Norē ķ ins.
Viesnī ca mums uzreiz iedeva atslē gas, lai gan bija ap 9:00. Kad vajadzē ja doties prom, viņ š man atļ ā va palikt lī dz 16.
Numuri ir svaigi, lakoniski, vannas istabu hromē tie jaucē jkrā ni spī d. tī rī š ana bez sū dzī bā m, bija patī kami kā du dienu atrast gulbjus ar ziediem.
Virtuve. Brokastis, kā arī turpmā kā s ē dienreizes bija lieliskas. Uz katra galda krū ze ar apelsī nu sulu. Trauki kvalitatī vi, produktu daudzveidī ba laba Auchan lī menī . Gaļ a, siers, zivis, dā rzeņ i, saldais galds, augļ i - paklanieties pavā riem.
Pludmale. Lai gan viesnī ca ir diezgan liela, cilvē ki kaut kur pazuda, un pludmalē bija daudz tukš u vietu. Ir izvē le: zaļ š zā liens, smiltis vai mols. Mē s izvē lē jā mies zā lienu. Jū ra bija silta, bet piekrastē mā koņ aina. Jā peld tā lā k, lai bū tu tī rā ū denī . Kungi priecā jā s, ieraugot bruņ urupuč us, un piedod jū rai duļ ķ ainī bu pie krasta.
Teritorija. Priež u birzs, kopts un izrotā ts ar ziedoš iem krū miem. Priež u smarž a - tikai tā s dē ļ ir vē rts tur apmeklē t vē lreiz. Skaistā kais atrakciju parks bē rniem, to redzu pirmo reizi.
Trū kumi. Pastaigas attā lumā no viesnī cas nav nekas cits kā autostā vvietas. Jebkuri veikali, aptiekas, tirgi - jums jā dodas uz Side vai Manavgatu.
Jū ra bija klusa 1-2 dienas. Tā kā jū rā ir rifi, tad, kad viļ ņ i bija stiprā ki, bija jā peld uzmanī gi.
Pudelē s iepildī ta limonā de minibā rā izraisī jusi kuņ ģ a darbī bas traucē jumus diviem cilvē kiem.
Lai gan tā nav viesnī cas vaina, ir nepatī kami redzē t, ka uz restorā nu nā k š ķ ietami prā tī gi cilvē ki slapjā s biksē s un T-kreklos un ē d pie galda, vai arī ļ auj bē rniem uzkā pt uz galda ar kā jā m.
Pateicoties organizatoriem un viesnī cniekiem, guvā m lieliskus iespaidus. Atgriezties, jā , es vē lē tos. Es ceru, ka tas darbojas.
Соргун вояж, пикник на пляже Соргун вояж, домик на территории Соргун вояж, каравеллы в гостях Соргун вояж, тропинка к пляжу Соргун вояж. Пляж-лужайка
аватар merlyn78
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Fantastiska viesnī ca!! ! ! Teritorija ir ļ oti zaļ a. Jū ra ir skaista! ! ! Ē diens ir absolū ti lielisks! ! ! Mē s iesakā m visiem … Tomēr ▾ Fantastiska viesnī ca!! ! ! Teritorija ir ļ oti zaļ a. Jū ra ir skaista! ! ! Ē diens ir absolū ti lielisks! ! ! Mē s iesakā m visiem
аватар
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ļ oti skaista viesnī ca ar vismaigā ko priež u gaisu (priež u mež a ielokā ), patika visai ģ imenei. Mē s ī rē jā m ģ imenes bungalo ar skatu uz dā rzu, neticami skaistumu rī tausmā . Teritorijas priež u dē ļ ir vē ss pat karstumā , kā arī telpā ir labs kondicionieris, ir ē rti. … Tomēr ▾ Ļ oti skaista viesnī ca ar vismaigā ko priež u gaisu (priež u mež a ielokā ), patika visai ģ imenei. Mē s ī rē jā m ģ imenes bungalo ar skatu uz dā rzu, neticami skaistumu rī tausmā . Teritorijas priež u dē ļ ir vē ss pat karstumā , kā arī telpā ir labs kondicionieris, ir ē rti. Jaunā kā meita ļ oti atzinī gi novē rtē ja bē rnu atrakciju parku, vecā kā - diskotē kas pie baseina un ū dens aerobiku. Es jums atklā š u noslē pumu - viņ i cep gardus gozleme, tač u tikai daž i cilvē ki par to zina, un rindu nav. Animā cija, vakara š ovi - vienkā rš i lieliski. Neliels mī nuss ir ieeja pludmalē , dabī gas plā tnes, jā peld uzmanī gi. Bet apkalpoš anas lī menis, ē dinā š ana utt ļ auj samierinā ties ar š o trū kumu.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Voldun
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
atpū tā s kopā ar sievu un divā m meitā m vecumā no 8 un 22 gadiem no 09.07. 2013 lī dz 16.09. 2013. Dzī vojā m ģ imenes bungalo, logi uz dā rzu, ļ oti skaisti. Sā kotnē ji mums iedeva istabiņ u ar skatu uz ā rsta mā ju un cisternu, kas mums nederē ja. … Tomēr ▾ atpū tā s kopā ar sievu un divā m meitā m vecumā no 8 un 22 gadiem no 09.07. 2013 lī dz 16.09. 2013.
Dzī vojā m ģ imenes bungalo, logi uz dā rzu, ļ oti skaisti. Sā kotnē ji mums iedeva istabiņ u ar skatu uz ā rsta mā ju un cisternu, kas mums nederē ja. Izdzirdot mū su lū gumus, uzreiz pienā ca viesnī cas darbiniece -Gast Relation, glī ta, slaida brunete ar bobu vā rdā Tatjana un palī dzē ja ar istabas maiņ u. Istaba ļ oti tī ra, viss nepiecieš amais bija. Seifs ir bezmaksas. Minibā rs tika atjauninā ts katru dienu, tā pat kā š ampū ni. Tī rī š ana ir laba un katru dienu. Nā kamajā dienā visiem tika atnestas č ī bas un peldmē teļ i (pē c mū su pasū tī juma - vakarā restorā nā pie mums pienā ca vē rī gā Gast Relation Tatjana, interesē joties par mū su atpū tas nosacī jumiem un vē lmē m, pierakstī ja istabu bungalo. Ī paš s paldies viņ ai.
Teritorija ir liela, zaļ a un vienkā rš i krā š ņ a. Ap skaistā ko priež u mež u saule mū s nesasniedza. Ē rta bā ra atraš anā s vieta. Bā ros, izņ emot raki, turku š ampanieti un vī nu, pā rē jais ir tikai importa alkohols, kokteiļ i uz tā bā zes un fasē tas dabī gā s sulas, bā rmeņ i vienmē r gatavo 15 veidu kokteiļ us operatī vi un garš ī gi. Es neredzē ju Yupi. paņ ē mu enerģ ijas dzē rienu "Burn", kad radā s nepiecieš amī ba, 10 veidu viskija, vldka "Absolute, Russian Standard", tekila "Olmeca", "Martini", dž ins "Beefeater", rums "Baccardi and Havana Club", turku analogi, izņ emot tikai Komaparu nr. Jaunā kajai meitai patika vakarā doties uz bē rnu atrakciju parku. Pa dienu viņ ai ir lielisks baseins mazajiem ar 3 slidkalniņ iem, kur viņ a iemā cī jā s nirt un peldē t. Apmē ram 15 veidu saldē jums iepakojumos dienas laikā pie baseina divos bā ros. Pē c mazā s meitenī tes vā rdiem, augļ u ledus "Maxx" un daž ā da veida popsi "Magnum" š okolā dē ir absolū ti garš ī gi. Viņ a neņ ē ma pē c svara krū zē s.
Ē dienam - galvenajā restorā nā viss ir garš ī gi pagatavots, izvē le liela, tikai zupas negarš oja. Pagā juš ajā gadā citā viesnī cā katru dienu bija garš ī gs borš č s. Š efpavā ram tas jā ņ em vē rā . Rī ta un pē cpusdienas apelsī nu sula. Zā lē ir divas maš ī nas un mū su klā tbū tnē tika pagatavota apelsī nu sula. . Augļ i - vī nogas, ā boli, bumbieri, apelsī ni, melone, arbū zs, bet kivi neredzē ju. . Mana mī ļ ā kā jē ra gaļ a bija klā t vairā kā s versijā s.
Viņ i cep gardu gozleme - rindu nav vispā r, ļ oti garš ī ga ir arī grilē ta vista un pica uzkodu bā rā . Draudzī gs pieklā jī gs personā ls, lieliska apkalpoš ana, bezmaksas vienreizē js 6 a la carte restorā nu apmeklē jums pē c iepriekš ē ja pieraksta no rī ta. Apmeklē ja meksikā ņ u, franč u, ķ ī nieš u, grieķ u, zivju un turku valodu. Ī paš i atzī mē š u pē dē jos trī s, ļ oti garš ī gi. Ī paš a atmosfē ra grieķ u restorā nā ar dzī vo mū ziku.
Pludmale ir smilš aina, tī ra, no mī nusiem es atzī mē š u tikai ne pā rā k ē rtu ieeju jū rā - tur ir asi mazi akmeņ i, un, ja jū s peldat jū rā , ir arī dabī gas plā ksnes, tas ir, jums ir nepiecieš ams peldē t uzmanī gi. Sauļ oš anā s krē sli nav tā lu no jū ras, bet to skaits ir tuvu, jā meklē pā rnesamī ba. Uz sauļ oš anā s krē sliem matrač u vietā ir pā rsegts brezents, un pie baseiniem uz sauļ oš anā s krē sliem matrač i ir normā li. Vairā kas dienas, nā kot tur kopā ar sievu, nā cā s atgriezties. Animā cija visa ir pie centrā lā baseina. Vecā kajai meitai ļ oti patika ū dens aerobika un sacensī bas baseinā , vienā no kurā m izdevā s uzvarē t – lecamauklas uz batuta. Viņ a nepalaida garā m visā das nodarbī bas, dejas.
Pē c vakara izrā des, noliekot mazo, viņ i kopā dejoja diskotē kā . . Jaunieš iem repertuā rs normā ls. Diskotē ka ir jautra, ar forš u skaņ u, daudz cilvē ku dejo un dzer izcilus kokteiļ us.
- Viesnī ca man ļ oti patika. . Pē rn atpū tos "Starlight" - patika, bet salī dzinot ar "Voyage" vairumā parametru "atpū š as".
- Atpū ta "Voyage Sorgun" visai manai ģ imenei izvē rtā s ļ oti pozitī va, visi ir ļ oti priecī gi, es negribē ju braukt prom.
- Viesnī ca ir stabils piecinieks, skaidrs, ka tai pieder Voyage zī mols Gast Relatio
Parādīt vairāk »


iemiesojums vadyff
kā sazināties ar gastreleshen
8 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums melisa-01
Vai varat pateikt, kurā datumā un mēnesī ir viesnīcas Voyage Sorgun dzimšanas diena?
8 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums laichka
Pastāstiet, lūdzu, kāda tur ir ieeja un kā ar maziem bērniem var peldēties jūrā? Saka milzīgi laukakmeņi pie krasta, vai tā ir??????
9 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums Sve2010
Sakiet, lūdzu, vai šajā vietā ir kaut kas līdzīgs promenādei - tāds celiņš starp jūru un viesnīcu teritoriju, kur var staigāt?
9 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums sorgun
‹ Viesnīca Voyage Sorgun 5*
Atrakcijas
Amfiteātra puse
Novērtējums 9.5
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Stats
Apollona templis Sidē
Novērtējums 9.0
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Stats
Side muzejs
Novērtējums 9.0
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Muzeji, Stats

Viesnīca atrodas pie jūras, Sorgun ciematā, 3 kilometrus no Sides pilsētas. Uzcelta 1989. gadā, pēdējā restaurācija veikta 2015. gadā. Viesnīca sastāv no galvenās 4 stāvu ēkas un 2, 3 stāvu bungalo. Viesnīca ir lieliski piemērota āra aktivitātēm, ģimenēm ar bērniem un jauniem pāriem.

Atrašanās vieta 3 km no Sides. 65 km no Antālijas lidostas. 75 km no Antālijas centra.
Pludmales apraksts Pludmale ir sadalīta divās zonās: ģimenes pludmale un pludmale pieaugušajiem (no 16 gadu vecuma). 2 moli: 1 ģimenes mols un 1 pieaugušajiem (no 16 gadu vecuma). Pludmale ir apzīmēta ar Zilo karogu.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Kino 16:00-20:00 (iepriekšēja rezervācija).

4 āra baseini, platība 795 kv.m, 453 kv.m, 665 kv.m, 480 kv.m.

1 apsildāms iekštelpu baseins (ziemas sezonā), platība 140 kv.m.

Diennakts reģistratūra, bagāžas glabātuve, veikali uz vietas.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • ārsts  FREE 
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 āra bērnu baseini (dziļums 35 cm un 40 cm). Bērnu iekštelpu baseins (dziļums cm 40). Mini klubs bērniem vecumā no 4-12 gadiem, 13-16 gadus vecs pusaudžu klubs, darba laiks 10:00-00:00. Bērni vecumā no 0 līdz 3 gadiem: piekļuve mini klubam pieaugušā pavadībā. Ieeja atrakciju parkā ir bez maksas. Vestibila bārā visu diennakti ir pieejams piens zīdaiņiem un pudeļu sterilizators. Ratu noma - depozītā, atkarībā no pieejamības, pēc pieprasījuma. Apkalpošana numurā pēc pieprasījuma (bez maksas): bērnu gultiņa, bērnu vanna, bērnu podiņš, tualetes sēdeklis, bērnu rācija, naktslampiņa, digitālais termometrs, deguna respirators, pudeles sildītājs, mini bārs - piens, šokolādes piens, vafeles.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 5 ūdens slidkalniņi pieaugušajiem un 1 bērniem, darba laiks 10:00-18:00. 4 tenisa korti ar mākslīgo zāli, tenisa laukuma apgaismojums bez maksas, rakešu un bumbu noma (bez maksas).
 • ūdens atrakciju parks vai slidkalniņi  FREE 
 • sauna / vanna / hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

Viesnīcā kopumā ir 508 numuri.

 • vanna/duša
 • fēns
 • mini bārs  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Manavgat Sorgun Yöresi, Titreyengöl Mevkii / Antālija
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.