Raymar Resort & Aqua 5*– Atsauksmes

39
Novērtējums 6.510
№96 viesnīcas reitingā Sānu
6.9 Numurs
6.9 apkalpošana
7.1 Tīrība
6.4 Uzturs
6.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Orenšehiras ciematā, 25 km attālumā no Manavgatas ciema. Antālijas pilsētas centrs atrodas 99 km attālumā. Uzcelta 2013. gadā, renovēta 2018. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota relaksējošām ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар Dombrovskaya1406
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ajā viesnī cā palikā m oktobra beigā s, viesnī ca bija laba, mums patika. Es labprā t š eit atgrieztos vē lreiz. Plusi: Pirmā krasta lī nija, sava pludmale; Ē diens - vienmē r ir ko ē st, zivis, gaļ a, dā rzeņ i, burgeri, frī kartupeļ i utt. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā palikā m oktobra beigā s, viesnī ca bija laba, mums patika. Es labprā t š eit atgrieztos vē lreiz.
Plusi:
Pirmā krasta lī nija, sava pludmale;
Ē diens - vienmē r ir ko ē st, zivis, gaļ a, dā rzeņ i, burgeri, frī kartupeļ i utt. , visas dienas garumā ir kur uzkost un pietiekamā daudzumā;
Teritorija ir diezgan liela un skaista budž eta viesnī cai.
Grezns ū dens atrakciju parks bē rniem un pieauguš ajiem.
Animā cija – katru vakaru ir kaut kā da izrā de.
Alkohols - š eit es uzrakstī š u detalizē tu atbildi tiem, kam patī k dzert))) mani pā rsteidza lielais glā ž u izmē rs, alu lej apmē ram 400 ml glā zē s, pirmo reizi es to redzē ju, bū tī bā visur viesnī cā s kur bijā m ielē ja minzurkā s un vienā bundž ā ielija vismaz 4 glā zē s, vē l viens pluss alus cienī tā jiem, ka viņ iem nekad netika liegts glā ž u skaits, ja vajag 4 - ņ em 4, ja vajag 6, ņ em 6. No stiprajiem dzē rieniem viskijs, dž ins, sambuka, tekila, degvī ns utt.
, labi, š eit ir skaidrs, viss ir tā pat kā visur citur. No liķ ieriem, Martini (baltais un rozā ), Malibu, Baileys, varbū t vē l kaut kas, bet š is ir no tā , ko atceros.
Istaba, nu, tā ir veiksmes lieta, mums ļ oti paveicā s, mums iedeva istabiņ u ar burvī gu skatu, bet es redzē ju, ka bija arī numuriņ i ar skatu uz citu istabu, tas viss ir par viesnī cas arhitektū ru , tas ir izgatavots kā gliemezis. Istabā ir seifs (bezmaksas), drē bju ž ā vē tā js, ledusskapis (uzpilda katru dienu, 3 sulas, 3 pudeles negā zē ta ū dens un 3 gā zē tie dzē rieni, bijā m 3. ) Man dzimš anas dienā atnesa pudeli vī na un š ķ ī vi augļ u uz istabu. Ir arī č ī bas, š ampū ni, kondicionieri un ziepes. Tī rī š ana katru dienu.

Mī nusu nav daudz, bet tie tomē r ir: pie viesnī cas tek kalnu upe, kas ietek jū rā , negaisa laikā to nejū t, bet kad jū ra mierī ga kļ ū st svaiga, var stā vē t iekš ā . siltā jū ra, un tad “vienreiz” aiziet aukstā strī pa, cik saprotu, tas arī atkarī gs no straumes.
Pludmale ir oļ u, man patika, bet mazliet sā pī gi iekā pt un izkā pt jū rā , labā k ņ emt aplokus.
Š ķ iet, ka ir internets, bet ne visur darbojas, tā pē c, lai piezvanī tu uz mā jā m, mē s nonā cā m vestibila bā rā un tur varē jā m tikai normā li sarunā ties.
Vakarā , kad sā ka darboties grils, sacē lā s kaut kā da neticama smaka, vai arī viņ iem bija kaut kā das smirdī gas ogles vai uguns, vā rdu sakot, mē s joprojā m nesapratā m, bet smarž oja labi.
Вид с нашего номера Гранат Лобби бар
аватар sandravaleikiene
 •  apceļots 7 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 1.0
Vai tas ir reti? au atsauksmes, bet? ? laiks? nevar klusē t tu???? 4 cilvē ki atvaļ inā jumā , divi pieauguš ie? un divi bē rni. Turcijā vairs nav? laiks? , bet tev vē l nav tā das pieredzes? tajā! Nav peldbaseinu? varus, telpas tiek tī rī tas ļ oti nevē rī gi, restorā nā ir muš as???? ? vieta? tr? kurš ir pie galda? , ē diens visas dienas bija gandrī z vienā ds, vienā un tajā paš ā laikā utt. … Tomēr ▾ Vai tas ir reti? au atsauksmes, bet? ? laiks? nevar klusē t tu????
4 cilvē ki atvaļ inā jumā , divi pieauguš ie? un divi bē rni. Turcijā vairs nav? laiks? , bet tev vē l nav tā das pieredzes? tajā!
Nav peldbaseinu? varus, telpas tiek tī rī tas ļ oti nevē rī gi, restorā nā ir muš as???? ? vieta? tr? kurš ir pie galda? , ē diens visas dienas bija gandrī z vienā ds, vienā un tajā paš ā laikā utt. dimys akmeņ ains, ar stiklu divi? enom, vai jums ir nepiecieš ami ī paš i apavi? .
Trī s? kur? ar mammu? Vai man bū s 6 gadus vecs bē rns? r? esam slimnī cā ? Alanjā ar? trakumsē rgas vī russ? pē c peldē š anas? baseinā , stat? vai? elines, skyr? antibiotikas.
Vē l viens par? es? vai? kamē r es? slimnī ca? s lifts satikā m citus tū ristus i? ? kur? bu? io, meitenei pē c vannoš anā s bija tā di paš i simptomi? citā baseinā , jutos ļ oti slikti un sā ka zaudē t viņ u pirmdien? s..
Grizzly? kur? mā jas? vakarā baseinā jū ties ļ oti spē cī gs? hlora smarž a.
? vai? t? priekš ? un man un manam s? kā ar manu mammu? ļ oti slikti vai? mī mika, caureja, temperatū ra? ra. . W? l? iesim pie viesnī cas ā rsta, vai ne? precē ties ar viņ u? slimnī ca? , bet atteikt? es, jo mums nā koš ajā dienā jā brauc prom. . es? vai tu uzaicini? ā rsts? kur? mā jas? , vai tur tika uzcelti? elines ar antibiotikā m un š ķ idrumu? es? atiestatī t to tur? gribi tikt nomē tā ts ar akmeņ iem? mā jas.????
Vai tur viss ir? esam trī s dienas atvaļ inā jumā ? , biedē još i!???????? ?
Vaikas ligoninėje
аватар Bazyshynmarta
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca kopumā nav slikta, cena atbilst kvalitā tei. BET kilometru garā s rindas, lielas cilvē ku masas un vietas trū kums restorā nā ir BRIESMĪ GI! Bija gadī jumi, kad viesi vienkā rš i ē da stā vus, jo nebija kur apsē sties! … Tomēr ▾ Viesnī ca kopumā nav slikta, cena atbilst kvalitā tei. BET kilometru garā s rindas, lielas cilvē ku masas un vietas trū kums restorā nā ir BRIESMĪ GI! Bija gadī jumi, kad viesi vienkā rš i ē da stā vus, jo nebija kur apsē sties!
аватар AlesyaFrol
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Atpū ta Turcijā ir mū su pirmā un pat visai lielajai ģ imenei. Pirms ceļ ojuma iegā des uz š o viesnī cu tika pē tī tas daudzas citas viesnī cas. . . tuvā ks attā lums, iespaidī gā ki numuriņ i un bagā tī gs un daudzveidī gs ē diens, animā cija gan bē rniem, gan pieauguš ajiem, vienī gais mī nuss viņ iem bija vai nu otrā rinda vai cena . … Tomēr ▾ Atpū ta Turcijā ir mū su pirmā un pat visai lielajai ģ imenei. Pirms ceļ ojuma iegā des uz š o viesnī cu tika pē tī tas daudzas citas viesnī cas. . . tuvā ks attā lums, iespaidī gā ki numuriņ i un bagā tī gs un daudzveidī gs ē diens, animā cija gan bē rniem, gan pieauguš ajiem, vienī gais mī nuss viņ iem bija vai nu otrā rinda vai cena . bet, sasodī ts, uzpirkt 15 tū kstoš us starpī bu starp š ī m viesnī cā m...un pirmo piekrasti, nu, 5 zvaigznes, protams.
Bū tī ba ir tā da, ka mums ir liela ģ imene, 5 cilvē ki. Divi pieauguš ie un trī s bē rni. Kā liecina fotogrā fija, viesnī ca piesaistī ja labiekā rtotus numurus, akvazonu un tī ru jū ru blakus viesnī cai, kas atrodas pastaigas attā lumā . Arī cena piesaistī ja, pat ļ oti, tā pē c tū re tika iegā dā ta uzreiz! Standarta numurs, kas bija pieejams. Ko lai saka. . . mī ļ ie, š ī viesnī ca nav piecinieks, tas ir skaidrs! ! ! Tā kā esam trī s bē rnu ģ imene, tad mē ģ inā jā m sarunā t ar personā lu par mū su iekā rtoš anu Ģ imenes klases istabiņ ā , kur mums lika saprast, ka tikai par 25 $ par nakti tas bū s iespē jams. Un nekas cits. Dabiski, ka mums tas bija daudz, pē c 7 dienā m tas nebū s maz. Atteicā s. Pē c tam, kad viņ i mums piedā vā ja standarta + numuru, viņ u teiktais numurs ir lielā ks nekā standarta, un ir papildu. divstā vu. Nolē mā m piekrist, istabiņ a tieš ā m nebija maza, un no pirmā acu uzmetiena mums viss derē ja. Vī rs pat pē c stundas aizgā ja un pateicā s par agro reģ istrē š anos un paplaš inā to istabu.
Istaba atradā s recepcijas stā vā , ti. 3. stā vs. Es neatvē ru balkonu, un tas nebija pirms tam...Es dzirdē ju, ka skan mū zika, un mans mazulis jau gulē ja...Es negribē ju viņ u pamodinā t. Skats pavē rā s uz blakus esoš o jaunuzceltu viesnī cu minimā lā attā lumā no mū su viesnī cas. Kā da bija mana vilš anā s, kad vakarā izgā ju uz balkona un uzdū ros tik š ausminoš ai ainai: zem mums pirmajā stā vā ir vieta personā lam, no kurienes viesnī ca vai viesnī cas. . . izņ em visus atkritumi un vē l kaut kas, un no turienes dzirdama baigā smaka, bet turklā t nedaudz pa labi otrā stā va lī menī strā dā ventilā cijas iekā rtas! Viss kaimiņ u vai mū su viesnī cas pā rsegs, vai varbū t kopumā , strā dā visu diennakti! Troksnis, nemitī ga dū koņ a. . . Iedomā jieties, izejiet paelpot gaisu, un tur smird pē c sapuvuš as gaļ as un monotona pastā vī ga trokš ņ a ausī s.
Likumsakarī gi, ka pē c pā ris negulē tā m naktī m viņ i atkal vē rsā s pie reģ istratū ras, bet. . . jautā jums par istabiņ as maiņ u palika atklā ts, jo š ajā "Pieczvaigž ņ u" viesnī cā ar 700 numuriem vietu nav absolū ti nevienas! Un ka mums ir labā kais variants no klases telpā m, Standard. Tā lā k virtuve. Nu maniem bē rniem nebija pilnī gi ko ē st. . . ē diens tā ds pats, vienmuļ š , ne pā rā k garš ī gs, vē ders sā p 3dien. Dzē rieni visi regulē jami, pulverveida. Sulas ir priternye, tā s krā sojas spē cī gi, kafija, it kā š ķ ī stoš a, tē ja - ū dens ar ū deni. Piedeva, no parastā , bija tikai rī si, viss pā rē jais, vai nu gatavo pulveri iemaisī ja kartupeļ u biezenī , vai piparotu un pikantu! Salā tu ir maz, pā rsvarā tomā ti un gurķ i, kā posti un burkā ni. Viss. Augļ i, sezonā , ā boli un apelsī ni, vī nogas, melones. Viss. Daž reiz greipfrū ti, persiki un bumbieri. Gaļ a ir cits stā sts, var teikt, ka tā s nav! Vī rs vienmē r palika izsalcis, jo tur piedā vā to nebija iespē jams ē st. Nebija pat parastā s kotletes, es klusē ju par ceptiem uz uguns utt. Alkoholiskie dzē rieni ir atseviš ķ a problē ma. Š ausmī gi bezgaumī gi. Vī ns, ne vī ns, alus ne alus, konjaks ne konjaks. Muļ ķ ī bas. Viņ i baidī jā s kā rtē jo reizi iedzert, lai kā tas pā rnē sā tu un netiktu saindē ts.
Hamam un sauna ir bez maksas, kā arī viss pā rē jais par maksu 35 USD.
Vakara animā cijas vispā r nav, mums likā s, ka esam ieraduš ies pansionā tā . Arī bē rnus pa dienu neviens neizklaidē ja.
Pē c pusdienā m izgā jā m pastaigā ties ā rpus viesnī cas, pretī ir tā ds kā bazā rs, cenas trakas! Ka viesnī cā ir veikali ar pā rmē rī gā m cenu zī mē m ķ ī nieš u precē m, ka pā ri ielai no viesnī cas. . .
Viens no š ī s viesnī cas plusiem ir tī rā jū ra pie rokas...un neliela akvaparka platī ba vismaz kā dai izklaidei bē rniem! Rezultā tā tagad ir piektā mū su uzturē š anā s diena š eit, godī gi sakot, es vienkā rš i gribu atgriezties mā jā s. . . paē st garš ī gi un mierī gi gulē t. Š eit. Izdariet savu secinā jumu.
Из плюсов, для меня и моей семьи- это только море.
аватар irapetrakovskaa
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cā ieradā mies ap 10.00, uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes, apstrā dā jā m bagā ž u un ierā dī jā m istabā . Mums bija laiks vē lajā m brokastī m, pē c kurā m devā mies apskatī t teritoriju. Viss ir zaļ š , viss ir tī rs, pludmale ir krā š ņ a. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies ap 10.00, uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes, apstrā dā jā m bagā ž u un ierā dī jā m istabā . Mums bija laiks vē lajā m brokastī m, pē c kurā m devā mies apskatī t teritoriju. Viss ir zaļ š , viss ir tī rs, pludmale ir krā š ņ a. Kad nomainī jā m salauztā s gultas pret jaunā m. Pludmales dvieļ i tika nodoti katru vakaru, un no rī ta, dodoties uz pludmali, tika ņ emti tī ri. Pirmajā dienā apmeklē jā m hammam, ļ oti patika, masā ž a, granā tā bolu tē ja, sejas maska. ES iesaku!
Istaba - skats uz bū vē jamo viesnī cu, bet darbi sā kā s, kad bijā m brokastī s un pludmalē , tā pē c netraucē jā m. Istaba tiek uzkopta katru dienu, ledusskapis katru dienu tiek papildinā ts ar sulā m, min ū deni, tī ru ū deni. Gaisa kondicionieris strā dā .
Ē diens viss ļ oti garš ī gs, karantī nas dē ļ strā dnieki uzspiež ko rā di, bez ierobež ojumiem, cik gribi. Gaļ a, zivis, rī si, frī kartupeļ i, spageti, daž ā di sautē ti dā rzeņ i. Augļ i - bumbieri, ā boli, melone, arbū zs no rī ta, pē cpusdienā un vakarā .
Alkohols - garš ī gi kokteiļ i, labs alus, vī ns visiem.
Slaidi strā dā ja laikā . Animā cija pie baseina dienas laikā un vakarā amfiteā trī .
Iesaku viesnī cu.
Выступление гостей отеля Бассейн Вид на отель со стороны пляжа Детские горки
аватар skvlal
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ļ oti labi. Nav muš u, odu, smakas no upes. Jū ra nav ideā la peldē š anai, bet pludmalē ir maz cilvē ku, bē rniem ir lieliski rotaļ ā ties smiltī s! Laiks ir lielisks, var spē lē t daudz tenisu, volejbolu un izdegties! Pats labā kais ir virtuve - viss garš ī gs, kā rtī gs, š efpavā rs visu kontrolē , alus labs, 4 veidu augļ i. … Tomēr ▾ Ļ oti labi. Nav muš u, odu, smakas no upes. Jū ra nav ideā la peldē š anai, bet pludmalē ir maz cilvē ku, bē rniem ir lieliski rotaļ ā ties smiltī s! Laiks ir lielisks, var spē lē t daudz tenisu, volejbolu un izdegties! Pats labā kais ir virtuve - viss garš ī gs, kā rtī gs, š efpavā rs visu kontrolē , alus labs, 4 veidu augļ i. Kafija no aparā ta, garš ī ga. Covid prasī bas ir izpildī tas. Ja vē laties vairā k augļ u, tuvumā ir veikali, produkti ir atvē rti arī bloķ ē š anas laikā . Internets ir labs visur, izņ emot pludmali.
Labi iztī rī ts, gulta un dvieļ i sniegbalti. Sulas un ū dens ledusskapī katru dienu. Ļ oti ē rtas lielas gultas.
Bijā m samaksā juš i par istabiņ u uz ceļ a, un 8 no rī ta bez papildus maksā jumiem iekā rtojā mies divā s istabā s (5 cilv. ) ar skatu uz jū ru un bū vlaukumu. Blakus dzirdams troksnis no viesnī cas bū vniecī bas, bet pa dienu mē s istabā nebijā m. Modinā tā js no rī ta nav nepiecieš ams, jū s pamodinā s perforatora vai dzirnaviņ as.
Slaidi ir daž ā di gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Aģ entū ra mums ieteica š o viesnī cu uz 10 dienā m, un nā kamajā dienā mē s atzvanī jā m un pateicā mies par izvē li. Galvenā problē ma viesnī cā ir hammam! ! ! Vietnē teikts, ka apmeklē jums ir bezmaksas un iespē ja katru dienu. Administrators un meitene hammam balss papī ra uzpū stas cenas, savukā rt jū s varat saņ emt 25 USD par procedū ru. Esiet gatavi tam, ka jū s tiksiet nomazgā ts ar ziepjū deni no bū vmaisī jumu spaiņ a. Un ja pē c bezmaksas hammam apmeklē juma gribas vienkā rš i apgulties atpū tas istabā , tad tas izrā dā s par samaksu! ! ! Jo hammam ī rē istabiņ u no viesnī cas!! !
Hammam sabojā ja visu vispā rē jo pozitī vo attieksmi pret viesnī cu. Un mē s noteikti š eit neatgriezī simies un neieteiksim, kamē r nemainī sies attieksme pret cilvē kiem spa. . . Un, ja jums nav spa, tad š ī vieta jums bū s piemē rota.
Вид с номера на море и стройку
аватар Ev.mart2011
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atbraucā m uz 10 dienā m, 3 pieauguš ie un bē rns 4 gadus vecs. Ierados agri, bija viesnī cā.8:00, iekā rtojā s 10 minū š u laikā . Bē rnam piedā vā ja vai nu saliekamo gultu ar labu matraci, vai gultiņ u. Mē s izvē lē jā mies saliekamo gultu. … Tomēr ▾ Atbraucā m uz 10 dienā m, 3 pieauguš ie un bē rns 4 gadus vecs.
Ierados agri, bija viesnī cā.8:00, iekā rtojā s 10 minū š u laikā .
Bē rnam piedā vā ja vai nu saliekamo gultu ar labu matraci, vai gultiņ u. Mē s izvē lē jā mies saliekamo gultu.
Telpas tiek rū pī gi iztī rī tas katru dienu. Uz visiem pieprasī jumiem tiek atbildē ts uzreiz.
Ē diens ļ oti labs, gaļ a: tī tara, vista, jē ra gaļ a, liellopa gaļ a - gan pusdienā s, gan vakariņ ā s, zivis arī.2x dienā . Viss ir pagatavots ļ oti garš ī gi.
Visi ir ļ oti izpalī dzī gi, ļ oti pieklā jī gi un draudzī gi.
Kontingents: Ukraina, Polija, Vā cija, Turcija.
Š o viesnī cu mums piedā vā ja daž as stundas pirms izlidoš anas, jo mū sē jā neatvē rā s. Bet mē s nenož ē lojam, ka iekļ uvā m š ajā .
Wi-Fi ir bezmaksas un pieejams visur, izņ emot pludmali. Daž reiz izsit, jums ir nepiecieš ams atjaunot savienojumu.
Paldies visam personā lam un ī paš i virtuves darbiniekiem par sirsnī go uzņ emš anu, draudzī go attieksmi un garš ī go ē dienu! ! !
аватар lvivappu
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Superviesnī ca! Labs serviss, ļ oti draudzī gs un atsaucī gs personā ls! Istabas (ģ imenes divistabu), visapkā rt tī rs! Pielū dzē ji pieauguš ajiem (bez bē rniem), diskž okejs ir vienkā rš i lielisks, laba vieglā s mū zikas izlase. … Tomēr ▾ Superviesnī ca! Labs serviss, ļ oti draudzī gs un atsaucī gs personā ls! Istabas (ģ imenes divistabu), visapkā rt tī rs! Pielū dzē ji pieauguš ajiem (bez bē rniem), diskž okejs ir vienkā rš i lielisks, laba vieglā s mū zikas izlase. Vakara izrā des ir interesantas, daudzi smē jā s. Par masā ž u nevaru klusē t, bet Mahmetu iesaku visiem - burvis, kurš.5 dienā s izā rstē ja manu muguru. Es neiesaku hammam, lai tā bū tu! Pie pontona abā s pusē s jū rai ir maiga ieeja. No pontona skaistas kā pnes jū rā , kad viļ ņ i palī dz mierī gi peldē t. Viss ir vienkā rš i lieliski, reizē m es atgriezī š os š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā
аватар 0503619821
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Skats uz jū ru ir bū vlaukumā , darbinieki cenš as, bet nez kā pē c tī rī š ana vienmē r ir tajā laikā , kad bē rns iet gulē t, tā pē c trī s dienas netī rī ja, vai nevar uz smadzenē m. Animā cija nav ī paš i laba - laikam skar krī ze, pē c bē rnu diskotē kas puskailas dī vas austrumnieciskā deja, nu, ne starp citu, maigi izsakoties. … Tomēr ▾ Skats uz jū ru ir bū vlaukumā , darbinieki cenš as, bet nez kā pē c tī rī š ana vienmē r ir tajā laikā , kad bē rns iet gulē t, tā pē c trī s dienas netī rī ja, vai nevar uz smadzenē m. Animā cija nav ī paš i laba - laikam skar krī ze, pē c bē rnu diskotē kas puskailas dī vas austrumnieciskā deja, nu, ne starp citu, maigi izsakoties. Istabā ir problē ma ar gaisa kondicionē tā ju - daž reiz tas nedarbojas, daž reiz tas briesmī gi smird, vairā kas reizes ieradā s tehniķ is, bet lietas joprojā m ir. Ē diens ir daudzveidī gs, viss ir kā rtī bā , internets ir teritorijā - aizmirstiet to, tas nedarbojas, tas pastā vī gi izsit. Telpas noguruš as, skaņ as izolā cija. . . sajū ta, ka bā rs, neskatoties uz aizvē rtajiem logiem, dī vaina, bet krievu un ā rzemju kanā li strā dā , lai gan ukraiņ u raksta nosaukumus pā rslē dzot ā trumus, bet translā cijas nav. Logi kursā tiek mazgā ti tikai tur, kur dzī vo viesi. Š ķ iet, ka darbinieki cenš as, bet es vairs neieš u. Un tas ir 50 procentu noslogojums, un, ja tas ir pilns. . . Ir biedē još i domā t.
аватар yshki-yshki
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Briesmī gas telpas, logi uz ceļ a pusi. Atverot logu, no ielas ir liels troksnis. Viesnī ca ir ļ oti maza, ē kas atraš anā s vieta ir ā rkā rtī gi neveiksmī ga. … Tomēr ▾ Briesmī gas telpas, logi uz ceļ a pusi. Atverot logu, no ielas ir liels troksnis. Viesnī ca ir ļ oti maza, ē kas atraš anā s vieta ir ā rkā rtī gi neveiksmī ga.
Parādīt vairāk »


iemiesojums nikusjka95
Labdien! Es lasīju daudz atsauksmju, ka visi viesnīcā ir slimi ar rotavīrusu. Kurš bija nesen, vai ne? Ko dara viesnīca? Paldies!
6 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 7 atbildes
iemiesojums Natali197676
viesnīca apstiprināja rezervāciju februārī, taču ir bažas, ka nepaspēs to pabeigt un nepaziņos iepriekš... Kā droši uzzināt, vai viesnīcai ir laiks pabeigt darbus līdz atvēršanas datumam ?
11 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Amfiteātra puse
Novērtējums 9.5
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Stats
Apollona templis Sidē
Novērtējums 9.0
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Stats
Side muzejs
Novērtējums 9.0
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Muzeji, Stats

Отель расположен в поселке Ореншехир, в 25 км от п. Манавгат. Расстояние до центра города Антальи составляет 99 км. Построен в 2013 году, реновирован в 2018 году. Отель прекрасно подойдет для спокойного семейного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 80 км от аэропорта г. Анталья.
Pludmales apraksts Собственный песчано-галечный пляж находится рядом с отелем. Протяженность пляжа составляет 200 м.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса. По запросу еда и напитки доставляются в номер. Стойка регистрации работает круглосуточно. Есть камера хранения багажа. Предоставляются услуги по глаженью одежды. На территории есть магазины.

Завтрак, обед и ужин сервируются в форме «шведского стола». На территории работает 3 ресторана с заказом блюд по меню, в которых подают блюда османской и мексиканской кухни, а также блюда из морепродуктов. В баре на просторной пристани можно отведать различные напитки.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca neuzņem vīriešus bez sievietēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Дартс, каноэ, ныряние с маской и трубкой, мини-гольф, игровая комната, библиотека, караоке, игровые автоматы, мини-футбол. Предоставляется оборудование для занятий спортом. 6 горок для взрослых, 5 для детей; часы работы: 10:00-12:00 и 14:00-17:00.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • skvošs  FREE 
 • golfs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogas nodarbības  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 266 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Örenşehir Köyü Merkez Mahallesi 07600 Side Manavgat / Antalya / Türkiye
Tālruņi: +90 (242)777 0 555
Tīmekļa vietne: Raymar Resort & Aqua
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.