Laba viesnīca, iesaku.

Rakstīts: 21 janvārī 2024
Ceļošanas laiks: 15 — 22 oktobris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Š ajā viesnī cā palikā m oktobra beigā s, viesnī ca bija laba, mums patika. Es labprā t š eit atgrieztos vē lreiz.
Plusi:
Pirmā krasta lī nija, sava pludmale;
Ē diens - vienmē r ir ko ē st, zivis, gaļ a, dā rzeņ i, burgeri, frī kartupeļ i utt. , visas dienas garumā ir kur uzkost un pietiekamā daudzumā;
Teritorija ir diezgan liela un skaista budž eta viesnī cai.
Grezns ū dens atrakciju parks bē rniem un pieauguš ajiem.
Animā cija – katru vakaru ir kaut kā da izrā de.

Alkohols - š eit es uzrakstī š u detalizē tu atbildi tiem, kam patī k dzert))) mani pā rsteidza lielais glā ž u izmē rs, alu lej apmē ram 400 ml glā zē s, pirmo reizi es to redzē ju, bū tī bā visur viesnī cā s kur bijā m ielē ja minzurkā s un vienā bundž ā ielija vismaz 4 glā zē s, vē l viens pluss alus cienī tā jiem, ka viņ iem nekad netika liegts glā ž u skaits, ja vajag 4 - ņ em 4, ja vajag 6, ņ em 6. No stiprajiem dzē rieniem viskijs, dž ins, sambuka, tekila, degvī ns utt.
, labi, š eit ir skaidrs, viss ir tā pat kā visur citur. No liķ ieriem, Martini (baltais un rozā ), Malibu, Baileys, varbū t vē l kaut kas, bet š is ir no tā , ko atceros.
Istaba, nu, tā ir veiksmes lieta, mums ļ oti paveicā s, mums iedeva istabiņ u ar burvī gu skatu, bet es redzē ju, ka bija arī numuriņ i ar skatu uz citu istabu, tas viss ir par viesnī cas arhitektū ru , tas ir izgatavots kā gliemezis. Istabā ir seifs (bezmaksas), drē bju ž ā vē tā js, ledusskapis (uzpilda katru dienu, 3 sulas, 3 pudeles negā zē ta ū dens un 3 gā zē tie dzē rieni, bijā m 3. ) Man dzimš anas dienā atnesa pudeli vī na un š ķ ī vi augļ u uz istabu. Ir arī č ī bas, š ampū ni, kondicionieri un ziepes. Tī rī š ana katru dienu.

Mī nusu nav daudz, bet tie tomē r ir: pie viesnī cas tek kalnu upe, kas ietek jū rā , negaisa laikā to nejū t, bet kad jū ra mierī ga kļ ū st svaiga, var stā vē t iekš ā . siltā jū ra, un tad “vienreiz” aiziet aukstā strī pa, cik saprotu, tas arī atkarī gs no straumes.
Pludmale ir oļ u, man patika, bet mazliet sā pī gi iekā pt un izkā pt jū rā , labā k ņ emt aplokus.
Š ķ iet, ka ir internets, bet ne visur darbojas, tā pē c, lai piezvanī tu uz mā jā m, mē s nonā cā m vestibila bā rā un tur varē jā m tikai normā li sarunā ties.
Vakarā , kad sā ka darboties grils, sacē lā s kaut kā da neticama smaka, vai arī viņ iem bija kaut kā das smirdī gas ogles vai uguns, vā rdu sakot, mē s joprojā m nesapratā m, bet smarž oja labi.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu