Laba viesnīca, bet ar trūkumiem

Rakstīts: 14 oktobris 2021
Ceļošanas laiks: 1 — 11 oktobris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 6.0
Infrastruktūra: 8.0
Mē s š ajā viesnī cā palikā m 11 dienas kā ģ imene. Izvē lē jā mies tieš i vienu no š ī tī kla viesnī cā m, jo ​ ​ viesnī cu saimē bijā m jau iepriekš bijuš i vairā kas reizes un palikuš as tikai pozitī vas atsauksmes.
Hemera tika izvē lē ta, pamatojoties uz labā m atsauksmē m, zaļ ā s zonas un smilš ainā s pludmales fotogrā fijā m.
Man ļ oti patika pati viesnī ca: zaļ a zona ar daž ā diem neparastiem augiem, kas ir labi kopti un audzē ti pie viesnī cas (pats varat apmeklē t siltumnī cas viesnī cas priekš ā labajā pusē ). Teritorijā var redzē t, kā aug banā ni, apelsī ni, granā tā boli, mandarī ni. Pie siltumnī cā m atrodas "kaķ u mā ja" (nož ogojums, kurā dzī vo kaķ i, tie tiek pieskatī ti un baroti, un pa dienu tie atrodas viesnī cas teritorijā , kas ir ļ oti iecienī ta visiem apmeklē tā jiem).

Pluss ir arī labiekā rtotā s viesnī cas ē kas, labie numuri, skaistas atpū tas zonas un restorā ni ar skaistu interjeru.
Personā ls ir ļ oti draudzī gs, uzmanī gs un atsaucī gs. Man patika gan bā ru personā ls, gan restorā nu viesmī ļ i, pavā ra personā ls un ē dienu pasniegš ana restorā nā , ļ oti uzmanī gs uzkopš anas personā ls - te mē s vē rtē jam visaugstā ko punktu, jo visi ir smaidī gi un izpalī dzī gi, un tas nav visā s viesnī cā s.
Par istabu: tī rī š ana katru dienu un ļ oti labi, un vienmē r ir pietiekami daudz ū dens istabā , pilns bezmaksas bā rs ar aukstu ū deni, Cola, Fanta, Sprite, sulas, ā boli, alus. Katrā numurā ir pludmales soma ar 2 dvieļ iem, firmas soma no dabī giem materiā liem un tiek dā vinā ta (papildus var iegā dā ties par 5 eiro). Numurā ir seifs, peldmē teļ i, č ī bas un vannasistabas komplekti (š ampū ns, duš as ž eleja, cepure, veļ as lupata, ķ emme), fē ns. Uzdā vinā ja mums arī auklī ti un podiņ u mazulim. Tiesa, mainī jā m istabu otrajā dienā , jo netā lu no pirmā s istabas bija veļ as mazgā tava un naktī bija ļ oti trokš ņ ains - esam pateicī gi menedž erim, viņ š mainī ja bez jautā jumiem, citā di bū tu grū ti aizmigt tajā kopā ar bē rnu naktī . Otrajā viss bija lieliski: skats uz parku (zaļ ā zona), nebija karsts (nelietoja kondicionieri), istabā nebija odu, lai gan bija zaļ a zona un daudz ē nas.
Kas attiecas uz pludmales zonu: vienmē r tī ra smilš u zona, daudz sauļ oš anā s krē slu, bet daudzi jau ir aizņ emti ar dvieļ iem lī dz 9 no rī ta (dvieļ i ir atseviš ķ s jautā jums : )). Jū ra bija silta oktobrim un biež i ar nelieliem viļ ņ iem, bet peldē ties jū rā varē ja tikai no viesnī cas pludmales no pontona (piestā tnes) vai doties pa labi uz citu viesnī cu kaimiņ u pludmalē m - tur ir daudz no akmeņ iem š ī s viesnī cas pludmales jū rā , kas bija bī stama peldē š anai. Tiesa, vairā kas dienas pē c kā rtas viesnī cas darbinieki no rī ta ar ekskavatoru izveda lielus akmeņ us (varbū t lī dz sezonas beigā m tos izdosies izņ emt).

Kas mums ļ oti nepatika, bija situā cija ar dvieļ iem: tie tiek izsniegti brī vi, nevis uz kartē m (kā citā s viesnī cā s), tas ir pluss, ka var paņ emt vismaz daž us gabalus, bet, kā mē s sapratā m, daudzi atpū tnieki paņ ē ma tos daudz un daž us aizņ emtos sauļ oš anā s krē slus pie jū ras agri no rī ta, un ar citiem varē ja atpū sties pie baseina (varē jā m redzē t, ka uz pusi dienas neviens uz pludmali nenā k). Un vē l kā das blē ņ as ar dvieļ u izsniegš anas laiku, izsniedza tikai no 10 lī dz 12 rī tā un no 16 lī dz 18, proti, ja vakarā pagā ji, un no rī ta tuvā k neņ emsi uz vakariņ ā m.
Mums joprojā m ļ oti nepatika, ka teritorijā nebija redzami ledusskapji ar ū deni: to varē ja paņ emt pie bā ra, un ledusskapi bā rā pie baseina ieraudzī jā m tikai atvaļ inā juma beigā s (tikai citā s viesnī cā s tā pati ķ ē de, pludmalē bija daudz, un teritorijā , un bez ū dens bija arī airā ns, bet vismaz ar ū deni bija vairā k, jo pat oktobrī gaisa temperatū ra bija ap 30 grā diem, vai pat augstā k - ū denim jā bū t pieejamā kam).
Par paš u virtuvi: izvē lē jā mies tieš i š ī ķ ē des viesnī cu, jo zinā jā m, ka ar to nebū s nekā du problē mu. Bet mē s reģ istrē jā mies pusdienā s, tā pē c pusdienojā m un vakariņ ojā m galvenajā restorā nā , jau pirmajā vakarā man kļ uva ļ oti slikti un no pusdiviem nakts lī dz rī tam mocī jos ar saindē š anos. Kad no rī ta devos pie ā rsta, viņ š apstiprinā ja saindē š anos, ielika pilinā tā ju un 5 dienas dzē ru antibiotiku. Ā rsts bija ļ oti pā rsteigts, ka tas noticis vienā no Barutas viesnī cā m, tač u teica, ka tas tomē r ir atkarī gs no sezonas, bet uz septembri-oktobri tas gan visticamā k. Turklā t es pats to redzē ju, jo tajā paš ā laikā ar tā diem paš iem simptomiem ieradā s apmē ram 10 cilvē ki no citā m viesnī cā m. Tas, ko ā rsts ieteica par produktiem, kas varē tu izraisī t saindē š anos, ir arbū zs (tajos vienmē r ir daudz nitrā tu), zivis-gaļ a. Es tieš ā m ē du gan zivis, gan arbū zu (ar mani ē da arī bē rns, kurš arī naktī sū dzē jā s par sā pē m vē derā , bet no rī ta jutā s labā k un pie ā rsta ar viņ u negā jā m). Varu teikt, ka turpmā k ē dā m daž ā dus ē dienus, tajā skaitā zivis un gaļ u, tač u, ja neskaita arbū zu, jautā jumu nebija, tā pē c domā ju, ka viesnī cai nav nekā du problē mu ar uzglabā š anu un gatavoš anu, iespē jams, tas tieš ā m bija arbū zs.
Ē dienkarte restorā nā bija daudzveidī ga, tač u galdiņ u ar diē tisko ē dienu uzreiz neatradu, tas parā dī jā s vē lā k (varbū t pē c kā da lū guma), jo nebija atseviš ķ as nodaļ as ar ē dinā š anu bē rniem (sā ka parā dī ties arī piena putra pē dē jā s 4-5 dienas). Godī gi sakot, mani iepriecinā ja ierastie griķ i, vā rī ta vistas gaļ a un dā rzeņ i, jo agrā k bē rns nevarē ja piedā vā t ē dienus ar daudz garš vielā m, no rī ta nebija piena putras - iepriekš ē da tikai makaronus vai spageti. Tad satikā m mā miņ as no Viļ ņ as Krievijā , un viņ ā m radā s tā ds pats jautā jums par bē rnu uzturu - bē rni pē c vienas vai divā m dienā m atteicā s ē st gaļ u vai sautē tus dā rzeņ us, jo nebija pieraduš i pie ē diena ar tik daudz garš vielā m.

Ir daudz zaļ umu un dā rzeņ u, kā arī augļ u: ir daudz zaļ umu un salā tu, un no augļ iem man patika plū mes, vī ģ es un vī nogas, lai gan vienmē r bija ā boli un bumbieri, greipfrū ti, apelsī ni, kivi, melone, kas arī ir garš ī gi, bet kā di banā ni - kaut kas negarš ī gs.
Brokastī s bija daudz jogurtu, gan veikalā pirkto, gan dabī go, visticamā k, viesnī cas gatavoto. Vienā rī tā bija nianse: es biež i vedu bē rnam kazeņ u jogurtu pildī š anai pudelē s un tajā sanā ca vairā ki melno piparu graudi: (Es nevarē ju saprast, kā pē c bē rns sā ka to asi spļ aut ā rā , kamē r es to neizmē ģ inā ju un patieš ā m saņ ē mu piparu graudi. Es piegā ju pie restorā na menedž era un parā dī ju - viņ š atvainojā s un teica, ka viņ am nepā rprotami nevajadzē tu bū t.
Patika, ka bija galds ar ž ā vē tiem augļ iem, halva un riekstiem, bet tikai valriekstiem, bet gribē tos mandeles, lazdu riekstus, lai gan par to esmu ļ oti pateicī ga viesnī cai.
Maizes izstrā dā jumi š eit vienmē r ir garš ī gi un svaigi, ir konditorejas izstrā dā jumi no cepeš krā sns (mums ļ oti patika), kruasā ni.
Ar saldumiem arī š eit viss ir kā rtī bā : gan galvenajā restorā nā , gan kafejnī cā vienmē r bija laba izvē le. Tiesa, makaronu konditorejas izstrā dā jumi š eit gandrī z vienmē r nebija gluž i svaigi - to bija daudz, bet tie bija sausi un tā pē c cieti, un pā rē jais (kū kas, konditorejas izstrā dā jumi, eklē ri, profiteroli, austrumu saldumi, mā jā s gatavoti cepumi) vienmē r bija svaigi un oriģ inā ls.

Mums ļ oti patika animā cija viesnī cā . Nokļ uvā m 2 brī vdienā s "Turku dienas" - oriģ inā lizrā des un izpildī tā ji, kā arī Oktoberfest. Ja jū su istabas atrodas pie baseina bā ra, tad tur ir ļ oti trokš ņ ains (skaļ a mū zika un ļ oti ilgi), mū su istaba ir tuvā k bā ram pie jū ras un galvenā s skatuves, tad tas aizņ em ilgu laiku (lī dz 12 naktī vai pat lī dz stundai) tikai daž as dienas tas bija ļ oti dzirdams, bet tas bija vairā k vai mazā k kluss.
Mē s biež i bijā m Mini Club bē rnu istabā . Man patika krieviski runā još ie animatori - viņ i ir pieklā jī gi ar visiem bē rniem, bet pā rē jie varē ja pasē dē t istabā kaut ko daiļ darboties, un viņ i uz bē rniem vispā r neskatī jā s pa teritoriju un bē rni darī ja ko gribē ja. viņ i biež i varē ja kaut ko salauzt, grū stī t jaunā kos bē rnus, ļ auties batutam un tur ē st, lai gan tas ir aizliegts. Mē s vienmē r bijā m kopā ar savu bē rnu, un daudzi vecā ki vienkā rš i atstā ja bē rnus, un viņ i varē ja doties ā rpus teritorijas - kā mē s sapratā m, animatori par to nav atbildī gi. Telpā nebija daudz rotaļ lietu (izņ emtas Koronas vī rusa dē ļ ), bet bija batuts, slidkalniņ i un š ū poles, kas bē rniem patika. Vakarā.20. 30 animatori ar bē rniem bija bē rnu diskotē kā - bē rniem ļ oti patika, un pē c tam bē rnistabā uz projektora varē ja skatī ties multfilmu.
Atseviš ķ i es gribu pastā stī t par ā rstu, kurš atrodas viesnī cā . Kad pirmajā vakarā jutos slikti, vī rs paskaidroja, ka drī zā k saindē š anā s, vē rsā s reģ istratū rā ar padomu, un mani aizsū tī ja pie viesnī cas ā rsta, kuram lika ņ emt no 8 rī tā . Iepriekš , kad bijā m atvaļ inā jumā , ne reizi negā jā m pie ā rstiem (nekā da pamata un š ī bija pirmā reize), lai gan vienmē r slē dzā m apdroš inā š anas lī gumu ar pilnu segumu bez paš riska, tā pē c vē rsā mies reģ istratū rā . Jutos ļ oti slikti, bet daktere atnā ca nevis 8, bet 9, lai gan reģ istratū rā visi teica, ka jā gaida vē l 15-20 minū tes. Ā rsts nav krieviski runā još s, ar tulku prasī ja, kas ar mani kaiš , prasī ja vai ir apdroš inā š ana un teica, ka vajag pie ā rsta, un viņ š ir medus. brā lis: ))) Kā pē c reģ istratū rā to nesaka, nav skaidrs, ka viesnī cā nav ā rsta. Un "ā rsts" teica, ka tikai tad, ja es samaksā š u 100 dolā rus, viņ š izsauks ā rstu, vai arī jums ir jā zvana savai apdroš inā š anas kompā nijai, kas viņ iem to kompensē s. Gaidī ju stundu, lai "dakteris" uzzinā tu, ja nu vienī gi viesnī ca kaut ko paskaidros. . . Varbū t es neapzinā ti velti apmeloju ā rstu, bet man bija smaga saindē š anā s (visas briesmī gā s nakts detaļ as neaprakstī š u) , neskatoties uz to, ka es kontrolē ju savu uzturu, jo parasti ē du pē c atseviš ķ ā m ē dienreizē m, bet, ja viņ i sagaidī ja rī tu, viņ i saprata, ka viņ i nesniegs palī dzī bu viesnī cā...
Vē lā k sapratā m, ka alkoholiskie dzē rieni viesnī cā ne vienmē r ir ā rzemē s raž oti, bet gan biež i vien vietē jo dā vinā ti, jo dzī vesbiedrs dzer pa retam un reizē m konjaku, retā k viskiju, bet nebija no tiem labā kajiem un nejutā s ī paš i. labi pē c tam. Bet tas nav tikai š ajā viesnī cā , tā pē c tas mums nav jaunums.

Biež ā k ņ ē ma kokteiļ us bezalkoholisko mohito un daž reiz kokteili ar Martini - kokteiļ os viss ir kā rtī bā !
Kopumā varu teikt, ka viesnī ca ir normā la, atpū tai katrs izvē las, kas kuram svarī gā ks, bet mē s noteikti atpū tī simies Barut ķ ē dē , tikai nā kamajā atvaļ inā jumā izvē lieties citu viesnī cu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu