Mēs iesakām šo viesnīcu relaksējošām brīvdienām

Rakstīts: 12 jūnijs 2021
Ceļošanas laiks: 5 — 12 jūnijs 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Teritorija ir apzaļ umota un pastā vī gi uzturē ta labā stā voklī . Tajā paš ā laikā darbinieki ir pē c iespē jas pieklā jī gā ki.
Smilš aina pludmale 10 sauļ oš anā s krē slu rindā s ar saulessargiem. Attā lums starp rindā m un lietussargiem rindā s tiek uzturē ts vismaz 2 metri.
Saulriets - smiltis, bet desmit metru attā lumā iespē jami akmeņ i. Tomē r tie ir skaidri redzami un viņ i nedzī vo. Tiem, kas vē las, ir piestā tne. Ū dens dzidrs, atkritumus pludmalē un ū denī neredzē ju. Pludmales tī rī š ana katru vakaru.
Pā rtikas kvalitā te un tā s daudzums ir augstā lī menī . Un rinda nekad neatvē rā s! Vienmē r ir brī vas vietas. Viesmī ļ i nepā rprotami apkalpo savus klientus.

Viņ š dzē ra maz alkohola, bet Č ivass atgā dinā ja Č ivasu, un Red Label atgā dinā ja Red Label. )))
Numuri tiek uzkopti un dvieļ i tiek mainī ti katru dienu pē c jū su pieprasī juma.
Personā ls ir draudzī gs un neuzkrī toš s.
Vakarā dzī vā mū zika (saksofons) un mā kslinieku dziedā š ana.
Fotogrā fs Yavuz ir sava amata meistars un ir atradis pareizos leņ ķ us lieliskā m fotogrā fijā m.
Liels paldies viesnī cas vadī bai un personā lam par brī niš ķ ī gajā m brī vdienā m.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu