Tas ir labākais, ko esmu redzējis saulainajā un patiesi manā mīļajā Turcijā

Rakstīts: 18 janvārī 2021
Ceļošanas laiks: 3 — 16 janvārī 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Š ī nav pirmā reize Turcijā . Tikai 2019. -2020 apmeklē ja š o apbrī nojamo valsti vairā k nekā.15 reizes. Un ļ oti labi zinu 5* viesnī cu daudzveidī go kvalitā ti. Bet Baruts Hemera ir aerobā tika! Š is ir ī sts, resns piecinieks ar milzī gu godī gu plusu. . .
Š eit atpū tos kopā ar savu vī ru no 2021.  gada 3. lī dz 16. janvā rim. Viesnī ca skaista, ļ oti kvalitatī vs apkalpoš anas lī menis, neskatoties uz nelielo teritoriju viss ir skaisti un kompakti, ļ oti draudzī gs personā ls, ļ oti garš ī gs, kvalitatī vs un daudzveidī gs ē diens, milzī gs augļ u daudzums un krā š ņ a promenā de gar jū ru.
Sirsnī gā kā s uzslavas ir pelnī juš as burvī gā s meitenes – kontu menedž eri – Guļ a un Alena. Es (lai citu viesnī cu viesnī cnieki man piedod) tā du uzmanī bu un rū pes nekur citur neesmu redzē jis. Tie ir augstā kā lī meņ a speciā listi, kas ir pelnī juš i augstā ko pakā pienu uz pjedestā la viesnī cu biznesā . Brī niš ķ ī ga bā rmene Elmasa, maza miniatū ra meitene, draudzī ga pret visiem viesiem, smaidī ga Ī kstī te un ļ oti atbildī ga par savu darbu. Arī meitene Selma, viņ as kolē ģ e, vienmē r sagaidī s ar smaidu un sapratni. . . Man ļ oti kauns, ka atcerē jos daž us viesnī cas darbinieku vā rdus. . . Bet, lū dzu, piedodiet, VISU, pilnī gi visi, bez izņ ē muma , ir pelnī jis uzslavu. Zems paklans jums par jū su darbu, rū pē m un uzmanī bu jū su viesiem.

Lieliskajos restorā nos un kafejnī cā s, bā ros ir lieliska dzē rienu izvē le, labas atpū tas atmosfē ra. Arī apkalpoš ana numurā ir visaugstā kajā lī menī ! Un pirmo reizi saskā ros ar aproč u trū kumu, t. i. vadī tā ji reģ istratū rā pazī st visus viesus ne tikai pē c sejas, bet arī pē c vā rda. Tas ir daudz vē rts un pasaka – strā dā ī sta profesionā la komanda, kuras devī ze ir "viss klientam". Mē s esam pateicī gi Barutam Hemeram par lieliskajā m dienā m, ko pavadī jā m š ajā paradī zē . Es un Mustafa esam tavs uz visiem laikiem. Mē s paliksim jū su uzticī gā kie un uzticī gā kie draugi. Es ļ oti gribu ticē t, ka tas ir abpusē ji. . .
Un vē l viena lieta - mē s NOTEIKTI atgriezī simies pie jums atkal un atkal zem jū su siltā un tik uzticamā spā rna. Barut! Mē s jū s MĪ LAM, atcerieties un gaidī sim tikš anos! ! ! Puiš i, jū s esat lieliski! Tā turpini! ! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu