Visiem patika

Rakstīts: 18 jūlijā 2019
Ceļošanas laiks: 27 jūlijā — 8 augusts 2018
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
Man patika viss viesnī cā . Platī ba nav milzī ga, bet mums lieliski piestā v. Kas attiecas uz ainavu, tad sā kumā arī biju š okā , bet pē c tam iepatikā s. Nav dzirdami cilvē ki, troksnis no baseina, animatori utt. Š ogad septembrī braukš u atkal. Ū denī ir akmeņ i, bet pie tiem pierod un pā rstā j tos pamanī t. Manai meitai pietrū kst š okolā des desertu (ī stā s smagā s š okolā des kū kas, kā , piemē ram, Glorijā (Belekā )), bet tā jau ir viņ as personī gā kaprī ze. Vakara pasā kumu zona atrodas tuvā k pludmalei, tā pē c vakara koncerti netraucē tiem, kas vē las laicī gi iet gulē t. Ē rti, ka ē diens ir pieejams gandrī z visu diennakti. Es nezinu alkohola kvalitā ti, jo es nedzeru.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu