Ozdere ir viens no daudzajiem kūrorta ciematiem Turcijā

15 Novembris 2021 Ceļošanas laiks: no 26 Septembris 2021 ieslēgts 06 Oktobris 2021
Reputācija: +4846.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Š ī piezī me nepretendē uz pilnvē rtī gu stā stu par kū rortciemu Ozderi. Drī zā k teksts ir Aria Claros Beach & Spa Resort 5 * viesnī cas apskata turpinā jums, tuvā kā s viesnī cas apraksts tiem tū ristiem, kuri pē kš ņ i tiek ievesti norā dī tajā ē rtajā rezervā cijā , vai kā da cita viesnī ca no tā m nedaudzajā m, ko piedā vā . paketi ceļ otā jiem Egejas jū ras Kusadasi lī č a krastā netā lu no Ozderes pilsē tas. Ciemats nav ievē rojams, bet tas pastā v. Un no parastajiem tū ristiem par to nav tik daudz informā cijas, kā likums, tikai tangenciā la pieminē š ana jebkuras viesnī cas apskata ietvaros. Un es, lū k, es to ņ emš u un iedoš u viņ am atseviš ķ u lapu savu darbu plū smā : ))


Tradicionā li viņ i oktobra brī vdienas pavadī ja tradicionā li pludmalē guļ us formā tā . Š oreiz gandrī z tradicionā li tā bija Turcija. Iespē jams, ka tā nebija viņ a, tač u tagad ir vieglā k nokļ ū t š ajā s vietā s un lē tā k, kā pē c gan tur diž oties. Pieauguš ie tika sertificē ti, un bē rniem lī dz 12 gadu vecumam ieeja bez papildus pā rbaudē m, kas jau ir vieglā ka nevajadzī gu ķ ermeņ a kustī bu ziņ ā .

Lido prom no Š eremetjevas

"Lido prom" no Š eremetjevas

Bē rni droš i izlaida skolu (5. un 4.  klase). Slikti, protams. Bet, ņ emot vē rā tā lmā cī bas pieredzi, daž as manas zinā š anas par pamatskolas mā cī bu programmu, kas vē l nav zaudē tas, un atbildī ba, kas bē rniem jau ir izveidojusies, mana banda spē ja tikt lī dzi saviem klasesbiedriem, nepalaiž ot garā m visus bē rnu priekus. atvaļ inā jums. Labi darī ts, nepievī la!

Tika pā rraudzī tas ceļ ojumu komplektu izmaksas. Tač u rezultā ti nemaz nebija iepriecinoš i. Ja pē rn septembrī cenas aktī vi kritā s, tad š ajā gadī jumā notika vā jprā ts, tie piezagā s. Sā kumā lē niem soļ iem, varbū t reizi nedē ļ ā bija manā ms. Un tad, kā tas sā kā s, katru dienu jauni cipari, un augstā ki un augstā ki.

Tā pē c agonijā tika iegā dā ta ekskursija uz viesnī cu 5 dienas pirms izbraukš anas uz viesnī cu Aria Claros Beach & Spa Resort 5*.

Varbū t es pat aprakstī ju savas jū tas pret viesnī cu atseviš ķ ā pā rskatā . Bet ceru, ka mans "romā ns" vismaz kā dam noderē s. Un nav svarī gi, kā dā virzienā mans opuss virzā s par labu lē muma pieņ emš anai par uzturē š anos viesnī cā vai otrā di. Kopumā š eit ir atseviš ķ s pā rskats par kū rortu Aria Claros Beach & Spa. 5 * viesnī ca .

Un š ajā tekstā nedaudz par tuvā ko rajonu no viesnī cas.

Tā tad viesnī ca atrodas, maigi izsakoties...tā dā priesterī , ka tuvumā nekā nav.

Tikai pā ris viesnī cas un mandarī nu birzis.

Turklā t pat pirms š ī m viesnī cā m jū s nevarat staigā t pa pludmali, lai mainī tu melī go dzī vesveidu uz staigā još u. Tā kā katrs atrodas atseviš ķ ā lī cī , ko no blakus esoš ajiem iebrukumiem atdala mazi akmeņ i.

Mū su izvē lē tā "atpū tas mā ja" bija pazudusi kaut kur starp Izmiru un Kusadasi nelielā lī cī . Vieta var bū t nedzirdī ga, bet ļ oti fotogē na.

Neapš aubā mi, tas ir tuvā k Kuš adasi, apmē ram 30 kilometri. Tur var nokļ ū t ar mikroautobusu, es nepateikš u izmaksas. Ar taksometru 30 eiro vienā virzienā .


Krā sains Keses kalns Kusadasi no autobusa loga

Mē s jau esam bijuš i pilsē tā . Starp citu, man ir atseviš ķ s stā sts par š o "Turcija. Slapjie iespaidi. Kusadasi krā sas" . Tā pē c nolē mā m, ka š oreiz mums tur nav jā iet. Nē , protams, es gribē tu. Ī paš as vajadzī bas pē c tā nav, bet par saprā tī gā m cenā m atjauninā t bē rnu t-kreklu (fonda) skapi, kā pē c gan ne. Bet mikroautobusā kratī ties pā ris lupatu dē ļ ī sti negribē jā s, par to viņ i necī nī jā s, kā saka.

Antitikoī du pasā kumi

Brauciens ar taksometru iztē rē s visus ietaupī jumus no Waikik š ortu iesaiņ oš anas.

Viesnī cas otrā pusē piecu kilometru attā lumā atrodas neliels ciems Ozdere.

Tieš i tur mē s devā mies izpē tī t paš reizē jā s dzī votnes diapazonu. Mikroautobuss no deguna maksā.5 Turcijas liras. Ir pilnī gi iespē jams staigā t ar kā jā m, kā mē s to darī jā m.

Atpakaļ ceļ ā tač u izmantojā m transportu, Migros uzkrā jā m nedaudz pudelē s alus, pie tam jau grū ti vilkt, turklā t pat oktobrī , bet tomē r karstumā .

Ī si par ciematu: Ozderefaktiski atrodas uz Izmiras un Aidinas provinč u robež as. Ciema vē sture ir sena, bet ne pā rā k spož a salī dzinā jumā ar daudzā m citā m vē sturiskā m pilsē tā m. Reiz dzī voja mierī gi parasts zvejnieku ciemats, kaut arī ļ oti sens. Un tad, pagā juš ā gadsimta 60. gados, Turcija sā ka aktī vi veicinā t un attī stī t tū rismu, tostarp pludmales un kū rortu tū rismu. Tieš i tad Ozderes ekonomika sā ka iejusties tū ristu trasē . Varbū t ne tik ā tri kā Antā lijas piekrastē , bet tomē r. Ciems sā ka aktī vi veidoties un augt. Iedzī votā ju skaits sasniedz 1.000 cilvē ku, sezonā , protams, pat vairā k. Viesnī cas, viesnī cas, veikali un citi izklaides prieki. . .

Gadi ir pagā juš i, bet viņ š vē l nav izaudzis lī dz kū rorta milž iem. Jo labā k, iespē jams, piekrastē vajadzē tu bū t arī klusiem, mierī giem stū riem : )

Iet pa š oseju, protams, nav ī paš i ē rti. Bet var satikt visā das stulbas interesantas lietas

Kaut kas lī dzī gs lietotu laivu savā kš anas punktam


Un jau uz ciema robež as sā k darboties diezgan pieklā jī ga ietve.

Vispirms mē s iemaldī jā mies vietē jā jahtu piestā tnē .

Vispirms mē s viņ u ieraudzī jā m no augš as, kurp veda ceļ š .

Nepalaidiet garā m š ā du skaistumu. Man bija jā atgriež as nedaudz atpakaļ un jā ienirt neuzkrī toš ā kaktā , kas bija piepildī ts ar automaš ī nā m saskaņ ā ar visiem iedomā jamiem un neiedomā jamiem noteikumiem, un nepavisam ne.

Nu jā , š ķ iet, ka restorā ns š eit ir atzī mē ts, bet acī mredzot tas ir tukš s. . .

Bijā m liecinieki dī vainai akcijai, acī mredzot, par tikko noķ erto zivju piegā di un iegā di.

Kā pē c dī vaini? Pirmkā rt, viss process bija kaut kā kluss, bez austrumnieciskiem trokš ņ iem. Viena zivs izmet no kastes, otra š ķ iro un noliek tieš i uz letes, treš ā kaut ko pieraksta. Nekā das naudas pā rskaitī š anas, masas fiksē š ana. . . Otrkā rt, apkā rt grupē jas ļ oti kluss pū lis, acī mredzot ne makš ķ ernieki. Acī mredzot potenciā lie š ī s zivs pircē ji. Viņ i vienkā rš i stā v un skatā s, neapspriež , neizvē las. . .

Mē s nezinā m, kā š is notikums noritē ja. Varbū t sā kā s kā ds troksnis un kņ ada, varbū t kā da izsole. Kad pē c trī s stundā m atgriezā mies, viss jau bija tī rs, ne ledus gabals.

Bet mē s nepalikā m bez austrumu garš as. Tā bija sestdiena. Satiku kā zu gā jienu. Nu maš ī nas - tas ir saprotams, visā das daž ā das markas, kam kas. Visiespaidī gā kais ir orķ estris uz nelielas kravas automaš ī nas atklā tā s platformas. Milzī gs bundzinieks visai platformai, caurulē m, tamburī niem. Oho! Bet, kā vienmē r, man darbojā s kaut kā das bremzes, un man nebija laika š o darbī bu novē rst.

Un arī sestdienā s ciematā notiek liels tirgus, kas piesaista zemniekus no visas apkā rtnes.

Un ne tikai zemnieki, bet arī visu veidu tirgotā ji.

Kas tur ir? Un cenas? ! Vienkā rš i pasaka!

Ak, ž ē l, ka man to visu nevajag, citā di es bū tu guvis vā rtus : ))


Starp citu, par naudu. Viesnī cas gids teica, ka Ozdere netiek uzskatī ta par ī paš i attī stī tu kū rortu, tā pē c apgrozī bā ir tikai Turcijas liras. Bet apmaiņ as nav, un nauda jā maina reģ istratū rā . Un mē s esam tū risti, varbū t advancē ti, bet biež i vien stulbi. Un tikai pusceļ ā uz ciemu sapratā m, ka mums ir tikai divas liras, uz ilgu laiku pazaudē tas manā makā , mazas paliekas no pagā tnes ceļ ojumiem droš i palika istabā . Lū k, slazds! Nu, mans vī rs ieraš anā s dienā ielika š ortu kabatā daž us eiro. Jā , es tikko no biksē m pā rvietoju banknotes, kas gulē ja pē c deutikas, kad nomainī ju rudens tē rpu pret pludmales tē rpu. Ak, cik labi, ka, kā jau vairumam vī rieš u, uz visu atvaļ inā jumu ir tikai vieni š orti : )). Vismaz viņ i ar naudu nokļ uva turku ciemata vidū .

Vienā no daudzajiem veikaliem, kas bija sarindoti uz galvenā s ielas, pareizā k sakot, Ataturka bulvā rī , pā rdevē ja nesaprata, ka vē lamies maksā t eiro, bet saprata, ka esam no Krievijas. Atradu citu puisi, kurš labi zinā ja krievu ciparus. Tieš i viņ š palī dzē ja pabeigt apmaiņ u ar treš o operā cijas dalī bnieku ar likmi 1 eiro 10 liras. Viss skaidrs, bez trikiem un stulbiem jokiem.

Tad Migros, ar pirkuma cenu 86 liras, kasiere bez problē mā m paņ ē ma 10 eiro par samaksu un iedeva 14 liras. Viss notiek pē c paš reizē jā valū tas kursa.

Saskaņ ā ar daž iem stā stiem, un viesnī cas gids aprakstī ja ciematu kā ciemu pē c ciema, mums š ķ ita, ka mē s nokļ ū sim tieš i dž ungļ os.

Centrā lais laukums

Centrā lais laukums

Mē s nemeklē jā m ļ oti tā lu, tā pē c neatradā m nevienu savvaļ as dzī vnieku. Tas var bū t ciems, bet diezgan liels un moderns. Daž reiz interesanti fasā des dizaini tiek atrasti ielā s un joslā s.

Sā kumā mē s domā jā m, ka tikai viens ī paš nieks ir amatnieks. Bet nē , viņ i ir redzē juš i lī dzī gas fasā des. Tā tad, iespē jams, š ī ir vietē ja mikroshē ma. Jauki.

Ē dinā š anas un izklaides iestā de, bet jau slē gta

Un pat daž as pilsē tas var apskaust grezno krastmalu.

No daž ā da lī meņ a luksusa villā m paveras skats uz krastmalu. Daž as jau ir naftalizē tas un varbū t nemaz nav atvē rtas. Daž i joprojā m ir dzī vojamie objekti.

Pludmales lī nija ir atš ķ irī ga, kaut kur ir laukakmeņ i.

Tā lā k, pieņ emsim, “klasiskā s” smiltis,

Un tuvā k centram — akmens uzbē rums ar kā pnē m lejup uz ū deni


Š ajos apgabalos cilvē ki ir apmetuš ies kopš aizvē sturiskiem laikiem. Kopš tā laika ir saglabā jies bagā tī gs sengrieķ u un romieš u mantojums, kas piedā vā ts tū ristu acu priekam. Salī dzinoš i netā lu no Ozderes atrodas ļ oti interesanta sena, bet dzī vī ga pilsē tiņ a Selcuk. Blakus viņ am ir ne pā rā k dzī va, bet vairā k slavena un lieliska senā Efeza. Izmantojot š o iespē ju, kā saka, daž i kadri no diviem gadiem. Efesa pastā v jau vairā k nekā vienu tū kstoš gadi, domā ju, ka pā ris gadi to nespē s novecot, un fotogrā fijas nezaudē s savu aktualitā ti : )

Efeza

Efeza

Efeza

Tas ir tas, ko es domā ju. Ja vē laties, varat viegli daž ā dot savu pludmali tajā paš ā Aria Claros Beach & Spa Resort 5* ar kultū ras un izglī tojoš iem braucieniem gan patstā vī gi, gan izmantojot tū risma operatora pakalpojumi. Gidi noteikti neatpaliks : ). Tiesa, mū su gadī jumā sezonas beigā s vē l ne pā rā k aktī vi tika reklamē ta papildus ekskursija, vai arī bijā m jau noguruš i, vai tieš ā m viesnī ca atrodas dzī ves nomalē , kuru kā rtē jo reizi grū ti izbraukt ar autobusu. daž iem apskates objektiem.

Es nevaru pateikt pietiekami daudz par automaš ī nu nomu. Viņ i redzē ja birojus ciematā , viņ us neinteresē ja cenu zī me. Viesnī cā arī ir, bet par ā rprā tī gu cenu 60 eiro. Nu tas ir mū su (ubaga) skopais viedoklis.

Starp citu, tajā paš ā teritorijā ir saglabā juš ā s senā s Klarosas pilsē tas drupas. Patiesī bā , no kurienes cē lies prefikss š ī reģ iona viesnī cu un citu iestā ž u nosaukumos. Jā , ir daudz daž ā du senlietu. Tā tad seno drupu cienī tā jiem ir kur klī st, ja kas : )

Lū k, tā ds ciems Ozdere izrā dī jā s : ).

P. S. Vairā k par tā m paš ā m malā m:

Turcija. Slapji iespaidi. Kusadasi krā sas

Turcija. Slapji iespaidi. Pamukale neparastā veidā

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Разноцветная гора Кесе в Кушадасы из окна автобуса
Антиковидные меры
Что-то вроде пункта сбора б/у плавсредств
Что-то вроде пункта сбора б/у плавсредств
Центральная площадь
Центральная площадь
Видимо, очень старое кладбище
Едально-развлекательное заведение, но уже закрытое
Эфес
Эфес
Эфес
Эфес
Эфес
Эфес
Array
Līdzīgi stāsti
komentāri (14) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums