Ļoti spilgtas atmiņas

31 Jūlija 2021 Ceļošanas laiks: no 21 Jūlija 2021 ieslēgts 29 Jūlija 2021
Reputācija: +14
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Pastā stī š u par Jauno gadu, ko turki svin 20.07. -25.07. 2021 - KURBAN-BAYRAM. . . jums nav ne jausmas, cik daudzi no viņ iem nā k uz pludmali. . . Viņ i kliedz, č ī kst, iespē jams tā viņ i svin. . .

29. jū lijā mē s redzē jā m dū mus no viesnī cas numura, es parā dī ju fotoattē lu reģ istratū rā un uzreiz dzirdē ju vā rdu teroristu uzbrukums. . . ironiskā kā rtā tajā dienā mē s lidojā m atpakaļ un ceļ š bija uz Dalamanu. . .


Ko jū s zinā t par serpentī na ceļ iem? Es domā ju, ka varat iedomā ties, cik ē rti tur ir braukt. . . un tagad pieskaitiet uguni pa ceļ am un bailes, ka viss ir dū mos. . . Mans lielā kais pā rsteigums bija tas, ka mū s ar Turuncu aizveda mikroautobusā tieš i pie sirds. Ugunsgrē ka...Ič meleram...man mute pavē rā s no pā rsteiguma un izbrī na, nebija nekā du baiļ u...kad tomē r mū s gandrī z aizveda lī dz Ič meleras ostai, izrā dī jā s, ka ceļ š ir bloķ ē ts, tehnika bija strā dā ju...daļ a kalna gā zā s...un mums teica, ka vajag mazliet paskriet ar koferiem uz ostu)))))) ir tikai 1 km+. . . bet nekas, ka no Turunc uzreiz varē tu izbraukt. no Marmarisas ar laivu? ! Bet tas nekas, ka ir riskanti un bailī gi skriet pa ceļ u starp stā voš ā m maš ī nā m un citiem tū ristiem. . . un baidī ties pazaudē t no redzesloka mikroautobusa vadī tā ju? !

Mē s kuģ ojā m ar laivu uz Marmarisu, kas arī dega, bet daudz mazā k! Tur, liels paldies KOMPAS, mū s sagaidī ja turks, kurš nerunā ja krieviski un aizveda lī dz mikroautobusam. . . tad pē c 10 minū š u brauciena atdalī ja tos, kuri atradā s Bodrumas lidostā no Dalamanas. . .

Un)))) uzsā ka ceļ ojumu cauri bloķ ē tajai Marmarisai dū mos, lai savā ktu vairā k tā du tū ristu kā mē s. . . kamē r nesavā cā m pilnu maš ī nu, braucā m un izelpojā m dū mus)))) WOW!

Ceļ š uz lidostu ilga no 18:05 lī dz 22:10.

Neaizmirstams gaiš s ceļ ojums. . . Paldies, ka izvedā t mū s!

P. S. Kā pē c viņ i ienesa uguni uguns sirdī ? Vai tieš ā m nebija iespē jams uzreiz nosū tī t no Turunc uz Marmarisu ar laivu? Vai jū s tieš ā m domā jat, ka tas ir iespē jams. . . Paldies tiem, kas mū s brauca un elpoja kopā ar mums š o uguni, dū mus un degš anu. Mē s redzē jā m, ka arī viņ iem ir bail, bet viņ i mū s nesa.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
komentāri (10) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums