Aegean Park Hotel 3*– Atsauksmes

51
Novērtējums 6.610
pamatā
51 atsaukt
№49 viesnīcas reitingā Marmarisa
6.2 Numurs
6.6 apkalpošana
6.4 Tīrība
6.1 Uzturs
7.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas blakus smilšu un oļu pludmalei Marmarisas kūrortā. Atvērts 1990. gadā, pēdējā restaurācija veikta 2018. gadā. Sastāv no vienas 6 stāvu galvenās ēkas un divām 5 stāvu papildu ēkām (23% numuru ar skatu uz jūru). Viesnīca piemērota ekonomiskai ģimeņu un jauniešu izmitināšanai.Vairāk →
аватар irina319645
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Š ī viesnī ca ir cena, ko mē s samaksā jā m. Š eit ir labas istabas, visur tī ra. Arī ē diens, iespē jams, nebija izsalcis. Bet pā rsvarā atpū tā mies ā rpus viesnī cas. … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca ir cena, ko mē s samaksā jā m. Š eit ir labas istabas, visur tī ra. Arī ē diens, iespē jams, nebija izsalcis. Bet pā rsvarā atpū tā mies ā rpus viesnī cas.
аватар
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Ē diens un apkalpoš ana ir klibs. Ē diens katru dienu viens un tas pats, izvē le maza. Reti tī rī ts. Tas nav tā lu no jū ras, viesnī ca ir garlaicī ga, nav izklaides, bet tas ir pilsē tas centrs. Š ī viesnī ca nav piemē rota vecā kiem cilvē kiem. … Tomēr ▾ Ē diens un apkalpoš ana ir klibs. Ē diens katru dienu viens un tas pats, izvē le maza. Reti tī rī ts. Tas nav tā lu no jū ras, viesnī ca ir garlaicī ga, nav izklaides, bet tas ir pilsē tas centrs. Š ī viesnī ca nav piemē rota vecā kiem cilvē kiem.
аватар Gapshina
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
"Nelietis pie visa pierod" F. M. Dostojevskis. Nesen atpū tos š ajā viesnī cā...Labi, ka tagad rakstu, nedaudz pieraujoties pie apstā kļ iem! Vē rtē jums 2* Neesmu izvē lī ga ne ē dienam, ne apstā kļ iem. . . Nekad neesmu rakstī jusi, bet te sā p : ) : ) : ) Izlasot atsauksmes, nebiju domā jusi, ka viss ir tik slikti. … Tomēr ▾ "Nelietis pie visa pierod"
F. M. Dostojevskis.
Nesen atpū tos š ajā viesnī cā...Labi, ka tagad rakstu, nedaudz pieraujoties pie apstā kļ iem! Vē rtē jums 2* Neesmu izvē lī ga ne ē dienam, ne apstā kļ iem. . . Nekad neesmu rakstī jusi, bet te sā p : ) : ) : ) Izlasot atsauksmes, nebiju domā jusi, ka viss ir tik slikti. Ļ OTI SLIKI. . . pilnī ga neveiksme. . .
Par plusiem: viesnī ca atrodas daž u soļ u attā lumā no jū ras, kur ir sauļ oš anā s krē sli, nopircis dzē rienu diviem par 5 $, pusi dienas guli bez maksas (ja neaizbrauc, tad lī dz plkst. vakars) Pē c 300 metriem ir brī va pludmale. Istabas daž reiz tiek iztī rī tas un dvieļ i mainī ti. (Trī s dienas mums nebija laika tī rī t, tad, kad atstā jā m dzeramnaudu, viņ i sā ka mazgā t katru dienu). Karstais ū dens ir gandrī z vienmē r pieejams. . . Reizē m izslē dz....Kontingents ir cits. . . (Tie, ​ ​ kas raksta par nekulturā lajiem krieviem, nav redzē juš i, ko dara Kanā das, Francijas, Amerikas pusaudž i. . . Tici man, š is skats nav priekš vā jprā tī gajiem. . . ? ) Netā lu no centra arī pluss : ) Tuvumā pā rdod ekskursijas, var nebaidī ties un droš i braukt, neklausieties tū roperatoru š ausmī gajos stā stos , naudu nepā rmaksā : ) lai gan, katra darī š ana. . .
Tagad par mī nusiem. . .
Skaitļ i 1990! Pilns ar modi.... Viņ i smird pē c senatnes! Smarž a ir briesmī ga! Iedodot mums atslē gu teica Perfekti....tas bija než ē lī gs joks. . . LOL. . . (kad tur iegā ju, no smiekliem aizripoja uz Jū ru : ) Kondicionieris strā dā vienā rež ī mā . Ledusskapis NĒ ! Un ticiet man, es nepā rspī lē ju!
Ē dieni: no rī ta tikai vā rī tas olas, uz pā rē jā m beigā m var kū kt...siers un zaļ umi saprotami...pusdienā s: visā da zā le, dā rzeņ i...un viens gaļ as ē diens...tur ir speciā li apmā cī ts vī rietis, Ū SUTAIS onkulis un , it kā no sirds izraujot iedod “koleti” - VIENU : ) Bet, ja palū gsi, vakariņ ā s iedos vē l vienu: arī vienu gaļ as ē dienu, ar to paš u onkuli ?? ? ? dzē rieni: tikai Dž ins, alus un kokteiļ i, vakarā tiek pasniegta rakia. . . Istabā s nav Ū DENS, t. i. dzeramais ū dens bū s jā pē rk...vai jā lej viesnī cā : )
Baseins ir mazs, bet tas ir atkritums, salī dzinot ar pasaules revolū ciju.
Turks staigā pa pludmali un tirgo vī nogas, labā k nejaucies ar viņ u! Viņ š ir melis un krā pnieks!
Par Marmarisas kū rortu: skaista pilsē ta, Eiropas kū rorts, skaista un dzidra jū ra, daž kā rt krastā izpeld bruņ urupuč i! Tas ir viss! ! ! Lai laba atpū ta!
Varbū t Fffffffssssssssssssssssssssssss! ! ! Kas ir gatavs piedzī vojumiem, tas var pielā goties visam : ) Es biju gatava, bet ne tik ļ oti. Lai visiem jaukas brī vdienas : ) : ) : )
аватар ms.alren
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Ekskursija tika rezervē ta spontā ni, 3 dienas pirms izlidoš anas, lasī jā m atsauksmes, bet nedomā jā m, ka viss ir tik slikti! Sā ksim ar pozitī vajiem aspektiem: 1. Gultas veļ a ir tī ra un periodiski mainī ta, kas ir patī kami. 2. Numuros ir fē ns, ū dens, ziepes un tī ri dvieļ i. … Tomēr ▾ Ekskursija tika rezervē ta spontā ni, 3 dienas pirms izlidoš anas, lasī jā m atsauksmes, bet nedomā jā m, ka viss ir tik slikti!
Sā ksim ar pozitī vajiem aspektiem:
1. Gultas veļ a ir tī ra un periodiski mainī ta, kas ir patī kami.
2. Numuros ir fē ns, ū dens, ziepes un tī ri dvieļ i.
3. Istabā s gandrī z visur ir gaisa kondicionieris un balkoni.
Nu, iespē jams, tas arī viss. Vairā k par mī nusiem.
1. Runā jot par miegu un kontingentu. Matrač i ir veci un ir neē rti gulē t. Tiesa, tu tur nevarē si daudz gulē t. Nav skaņ as izolā cijas. Sā kotnē ji bijā m iekā rtojuš ies istabiņ ā ar skatu uz jū ru, priecā jā mies, bet 23.00 prieki pā rgā ja un lī dz 2.00 klausī jā mies piedzē ruš os kliedzieni zem Korda, Kirkorova un citiem ļ aunajiem gariem. Tā da sajū ta, ka š is jautrais pasā kums notika mū su istabā (ar cieš i noslē gtu balkonu), jo pa logu paveras skats uz bā ru un baseina zonu. No plkst. 2.00 svinī bas tiek pā rceltas uz istabā m un tad "Valera", "Tagil" saucieni un neķ ī trī bu izvē le un seksa skaņ as pavadī s lī dz 4-5:00 no rī ta. Vē lā k mū s pā rcē la uz citu istabu, netā lu no lifta, situā cija neuzlabojā s, izņ emot to, ka ar aizvē rto balkonu mū zika kļ uva nedaudz klusā ka. Pretē jie kaimiņ i kļ uva dzirdami un redzami)) labā k, daž i cilvē ki balkonu paņ ē ma par gultu un apkā rtē jie viņ us nesamulsinā ja.
3. Virtuvē ir skumjas! Ja jums garš o gaļ a, š ī viesnī ca noteikti nav paredzē ta jums. 7 dienas mē s viņ u redzē jā m 2 reizes vakariņ ā s, viņ u atbrī vo stingri gabalos speciā li š im nolū kam paredzē ta persona. Daudz zaļ o salā tu, makaroni, rī si, kartupeļ i, no kuriem pē c 3 dienā m sā k maisī ties. No rī ta ir sieri, sojas desa, jogurts (kam arī jā bū t laicī gi). Vī rs pastā vī gi bija izsalcis, meklē jot ē dienu ā rpus viesnī cas.
4. Bā rs. Š o pakalpojumu daudz neizmantojā m, vī nu pirkā m lielveikalā . Pā ris reizes paņ ē ma kokteiļ us, kuros pā rsvarā bija limonā de. Uz lū gumu paskaidrot, kas ir ietverts š ajā bardakā , bā rmenis sacī ja, ka tas ir noslē pums. Š ķ iet, ka tas nav labi. )
Rezumē jot: mē s negulē jā m pietiekami daudz, bijā m izsalkuš i, bet tī ri) Pilsē ta ir neprā tī gi skaista, zaļ a, aktī va, dzī va! Viesnī ca ir ne vairā k kā.2 zvaigznes. . .
аватар tigrikm83
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Š ī viesnī ca tika izvē lē ta gandrī z nejauš i, jo mē s nolē mā m atpū sties Marmarisā pirmajā rindā , un viņ š vienkā rš i parā dī jā s ieteikumos. Vē rtē jumi bija labi, cena saprā tī ga. … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca tika izvē lē ta gandrī z nejauš i, jo mē s nolē mā m atpū sties Marmarisā pirmajā rindā , un viņ š vienkā rš i parā dī jā s ieteikumos. Vē rtē jumi bija labi, cena saprā tī ga. Sā ksim ar to, ka, ierodoties viesnī cā , mums reģ istratū rā iedeva elektronisko atslē gu, un numuriņ š bija jā meklē paš iem. Neviens nedomā ja parā dī t numuru vai mū s pavadī t. Istaba nav veca, bet ar nelieliem defektiem. Š ī s viesnī cas numuru lielā kais mī nuss ir pretī gā skaņ as izolā cija. Dzirdams gan brauktuve, gan diskotē ka paš ā viesnī cā , kas neapstā jas lī dz pulksten 12 naktī , un skaņ as no blakus numuriem, kā arī nakts ballī š u apmeklē tā ju ķ iķ inā š ana. Tur noteikti nevajadzē tu doties ar bē rniem. Iesaku uz viesnī cu ņ emt lī dzi ausu aizbā ž ņ us, tas ir vienī gais veids, kā patieš ā m pietiekami gulē t. Kas attiecas uz pā rtiku, Egejas parks ar to neļ aujas. Daudz salā tu, zaļ umu, bet pie gaļ as ē dieniem pamatī gs deficī ts. Un, ja restorā nā parā dā s zivs vai vista, tad to izsniedz personī gi viesmī lis, pa gabalu, ne vairā k. Bā rā tiek pasniegts labs alus, nedaudz sliktā ks vī ns. Pā rē jie alkoholiskie dzē rieni ir atkritumi. Baseins ir mazs viesu skaitam, bet tas nav vajadzī gs, jo. ļ oti tuvu tī rai, siltai jū rai. Wifi vestibilā ir tik un tā , bet pat istabā biež i darbojā s. Viesnī cai nav savas pludmales, bet, pē rkot dzē rienus par 2 USD pludmales kafejnī cā , jū s saņ emat sauļ oš anā s krē slus un lietussargu uz visu dienu. Vai arī dodieties 300 m uz bezmaksas pilsē tas pludmali, bet guliet uz smiltī m. Pludmales ir tī ras, tā pat kā jū ra. Pati Marmarisa ir ļ oti skaista un kopta, jū ra visā piekrastē laba. Pilsē tas centrā atrodas vecs cietoksnis un kvartā ls š auru, akmeņ iem klā tu ieliņ u. Iesaku iet. Par 0.5 USD vienai personai jū s varat doties ar mikroautobusu virzienā uz Ič meleru, uz Nirvana pludmali. 15 minū š u brauciens, un jū s atradī sit sevi vienkā rš i brī niš ķ ī gā pludmalē ! Kristā ldzidrs tirkī zzils ū dens, priedes un kalni! Super! Iesaku arī doties ekskursijā uz Egejas jū ras salā m, $ 15 no personas. Trī s klā ju jahta aizvedī s uz š ikā m salā m ar satriecoš u jū ru, izpeldē si daž ā dā s eksotiskā s vietā s, apskatī si seno kaplič u, turklā t tiksi gardi paē dinā ts. Uzņ emts video zem ū dens. jū ra ap tā m salā m ir vienkā rš i apbrī nojami tī ra, redzamī ba zem ū dens ir 30 metri. . Viesnī cas kontingents, kā arī mū zika bā rā ir 60% no NVS. Turklā t tā s pā rstā vji nebū t nav tie labā kie. . Viņ i pat baseinā smē ķ ē , arī pē c nakts dzerš anas "slapjas". Bet, atkā rtoju, baseins ar tā du jū ru nav vajadzī gs. Vispā r secinā jums ir š ā ds: skaista pilsē ta un jū ra, a laba viesnī cas atraš anā s vieta, bet pati viesnī ca ir ".
аватар Natalija335935
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tā mies Marmarisā . Nopirkā m ekskursiju Oskar Hotel 3 *, kad ieradā mies, č etri bijā m iekā rtojuš ies vienā divvietī gā istabiņ ā . Nā kamajā dienā mū s pā rcē la uz divvietī giem numuriņ iem, bet ne uz Oskar Hotel 3 *, paskaidrojot, ka viņ iem nav 2 divvietī gas istabas, bet gan uz AEGEAN PARK HOTEL 3 *, faktiski Oskar Hotel un AEGEAN PARK ir viens un tas pats. … Tomēr ▾ Atpū tā mies Marmarisā . Nopirkā m ekskursiju Oskar Hotel 3 *, kad ieradā mies, č etri bijā m iekā rtojuš ies vienā divvietī gā istabiņ ā . Nā kamajā dienā mū s pā rcē la uz divvietī giem numuriņ iem, bet ne uz Oskar Hotel 3 *, paskaidrojot, ka viņ iem nav 2 divvietī gas istabas, bet gan uz AEGEAN PARK HOTEL 3 *, faktiski Oskar Hotel un AEGEAN PARK ir viens un tas pats. viesnī ca. Kas attiecas uz gidiem, tad gribu teikt, ka no PEGAS man viņ i patika labā k, viņ i bija klā t viesnī cā , redzē ju, ka palī dzē ja saviem tū ristiem atrisinā t ar reģ istrē š anos saistī tos jautā jumus un vē l daž us problemā tiskus punktus. Mums viss bija jā izlemj paš iem. Mē s parakstī jā m lī gumu ar TUI. Tā pē c iespaids par mū su gidiem salī dzinā jumā bija nedaudz sliktā ks. Ē diens vispā r normā ls, nekas ī paš s, parastais ē diens, no bada nenomira. Istabas ir nedaudz netī ras, bet patiesī bā tie ir jautā jumi cilvē kiem, kas tur atpū tā s pirms mums, nevis uzkopš anai viesnī cā , jo tik un tā ir jā spē j š ā di piesā rņ ot istabu. Istabas Egejas parkā ir daudz labā kas nekā Oskara viesnī cā . Kas attiecas uz tī rī š anu, man nebija nekā du jautā jumu, mē s paš i pā rā k daudz nepiegruž ot. Kad viņ i atnā ca, mums vienmē r bija tī ras urnas, bija jaunas ziepes, tualetes papī rs, bija jā maina gulta - visi ā tri mainī ja paš i, neviens neko neatgā dinā ja. Par personā lu nav sū dzī bu, adekvā ti un draudzī gi cilvē ki. Vienī gais, ja ir kā das problē mas un jā dodas uz reģ istratū ru tā s risinā t, tad izliekas, ka krievu valodu nemaz neprot un nesaprot. Lai gan tas pats PEGAS TOUR gids teica: "viņ š visu zina un saprot, viņ š tikai izliekas", nu, recepcijā darbinieks ar savu izskatu apstiprinā ja, ka tas tā ir. Viesnī ca atrodas uz galvenā s ielas, 200 metrus no jū ras, brī ž iem nedaudz trokš ņ aina, mū zika lī dz 12 naktī . Baseini vienmē r tiek tī rī ti, teritorija tiek sakopta, kad vien iespē jams. Viesnī ca dara visu, lai bū tu ē rti atpū sties, nav pamanā ma un neuzbā zī ga apkalpoš ana. Atgriež oties pie gidiem, teikš u, ka viņ i piedā vā ja ekskursijas, bet tas maksā ja 2x vairā k nekā viņ u reā lā cena, tas nav attaisnojams. Gidi saka, ka ekskursijas pilsē tā pirkt nav droš i, bet, ja pilsē tā var nopirkt par 15-20 dolā riem, bet no gida par 40, nu, tas ir par daudz.
аватар alisoman2003
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Kopumā pā rē jo ģ imenes locekļ u iespaidi bija brī niš ķ ī gi. Marmarisa ir skaista pilsē ta un viesnī ca mums bija ē rta. Bet pirmais iespaids bija briesmī gs. Sā kā s ar lidojumu, mū s nebrī dinā ja, ka lidmaš ī nā viņ us nebaros. … Tomēr ▾ Kopumā pā rē jo ģ imenes locekļ u iespaidi bija brī niš ķ ī gi. Marmarisa ir skaista pilsē ta un viesnī ca mums bija ē rta. Bet pirmais iespaids bija briesmī gs. Sā kā s ar lidojumu, mū s nebrī dinā ja, ka lidmaš ī nā viņ us nebaros. Es pat nezinā ju, ka tā notiek, lidoju daudzas reizes, tajā skaitā.3 reizes uz Turciju un nezinā ju, ka ir lidojumi bez pusdienā m) nu, kad tu ceļ os 5 no rī ta un domā : es netaisos pabrokastoju, paē dī š u lidmaš ī nā , un tad izrā dā s, ka bū tu labā k brokastis) (Azur Airlines), tad autobuss no lidostas ar ū deni 5 USD litrā un piestā j pie dā rgiem veikaliem, kur ū dens ir vē l dā rgā k. . .
kad beidzot ieradā mies viesnī cā - 13:30, mums pateica, ka mū su istabiņ a vē l nav gatava, bet vē l varam doties pusdienā s. Urā ! ē diens!
ē diens, starp citu, bija tik-tā...pā ris varianti piedevā m, daudz zaļ umu un dā rzeņ u, bet ne gaļ as, bijā m gatavi š im, jo. palasi atsauksmes, tā pē c nebijā m vī luš ies, starp citu, iesaku no viesnī cas neko daudz necerē t - tad pā rē jais bū s patī kamā ks, bez vilš anā s. . .
Pē c vakariņ ā m beidzot nonā cā m savā istabā . uuuh, ko lai saka, es, protams, sapratu, ka neeju uz 5*, negaidī ju ne sporta zā li, ne mini zoodā rzu, ne diennakts animā ciju, bet gribē jā s, lai tā bū tu vismaz tī rs. . . bet nē . mū s sagaidī ja sienas ar saspiestiem kukaiņ iem, paklā js, kas izskatī jā s pē c nozieguma vietas, saplī susi slē dzene tualetes durvī m un stikla durvis uz balkonu....tā da sajū ta, ka gadu nav mazgā ta. uz balkona, starp citu, bija koka grī da ar izvirzī tā m naglu galvā m. nav ī paš i jauki ja uzkā pj uz tiem. vienī gais kas iepriecinā ja bija relatī vais skats uz jū ru un vispā r iekš pagalmu. tā pē c numuru nemainī jā m - baidī jā mies, ka jaunajam bū s kā ds cits mī nuss - un dzī vojā m tā , ka tualetes durvis neaizvē rā s.
Varu uzslavē t teritoriju - pagalms ir mā jī gs, zaļ š , ē nains, pastā vī gi tiek uzkopts. ir 2 baseini un viens paplaš inā jums bē rniem, viens baseins ar slī dkalniņ iem, tikai 1 no tiem darbojas un tas ir ieslē gts stundu dienā .
Uztura ziņ ā , starp citu, izrā dī jā s, ka ne viss ir slikti. nedē ļ as laikā bijā m divas reizes baroti ar garš ī gā m zivī m, vienreiz ar vistas š aš liku kebabu un daudzkā rt ar vistu, pusfabrikā tiem un subproduktiem. Es neē du orgā nus, bet dzirdē ju, ka citi viesi ļ oti slavē ja aknas un sirdis. vienmē r bijis siers. garš ī gi, starp citu, katru dienu bija arbū zs. palasi atsauksmes, daudzi kritizē rindas ē damistabā . tā pē c uz atklā š anu nav nepiecieš ams ierasties - varat pagaidī t pusstundu, rinda atrisinā sies, un pastā vī gi tiek pievienots svaigs ē diens - jū s neko nezaudē sit.
viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti laba. pilsē tā ir daudz ko darī t, ir strū klakas, cietoksnis, lielais tirgus, un bē rniem ir daudz forš u rotaļ u laukumu. Visā pilsē tā ir aģ entū ras, kurā s varat lē ti rezervē t ekskursijas. Un vispā r skaistums apkā rt!
Viesnī cai nav savas pludmales, tā pē c lī dzi jā ņ em segas. lai gan jū s vienmē r varat ierasties jebkurā pludmalē , pasū tī t kolu un izmantot viņ u sauļ oš anā s krē slus un saulessargus, cik vien vē laties.
kopumā pē c pā ris atpū tas dienā m mē s jau bijā m apmierinā ti ar visu, un durvis netraucē ja, un kukaiņ i vairs netika pamanī ti saspiesti, un tie ī paš i neskatī jā s caur stiklu)
un par š ausmī gajiem krieviem, kas dienu un nakti bļ auj, liec paklā jiņ us, vienmē r ir piedzē ruš ies un smē ķ ē absolū ti visur (pat peldoties baseinā ) - tad š ī labestī ba pietiek pat 5*, ak vai (
аватар Troc_Inna_Nikolaevna
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Apmetā mies š ajā viesnī cā kopā ar draugu. Paskatī simies objektī vi: 1. Pē rkot š o tū ri, jū s saprotat, ka tā ir 3 zvaigznes. 2. Pirms rakstat negatī vu atsauksmi, salī dziniet cenu par 5 * un cenu š ai viesnī cai. Pē rkot ekskursiju uz š o viesnī cu, sapratā m, ka tā s ir TRĪ S ZVAIGZNES! Pā rmē rī gas prasī bas netika izvirzī tas, jo tas ir MARMARIS un neviens negrasī jā s sē dē t viesnī cā . … Tomēr ▾ Apmetā mies š ajā viesnī cā kopā ar draugu.
Paskatī simies objektī vi:
1. Pē rkot š o tū ri, jū s saprotat, ka tā ir 3 zvaigznes.
2. Pirms rakstat negatī vu atsauksmi, salī dziniet cenu par 5 * un cenu š ai viesnī cai.
Pē rkot ekskursiju uz š o viesnī cu, sapratā m, ka tā s ir TRĪ S ZVAIGZNES! Pā rmē rī gas prasī bas netika izvirzī tas, jo tas ir MARMARIS un neviens negrasī jā s sē dē t viesnī cā .
Istabas. Varbū t mums paveicā s, bet mū su istaba bija labā stā voklī , tī ra veļ a, dvieļ i tika mainī ti, ja tie tika nolikti uz grī das, istaba tika iztī rī ta. Mē beles labā stā voklī , vannasistaba maza (duš a). Vienī gais trū kums bija tas, ka durvis uz balkonu bija grū ti aizvē rt.
Teritorija. Praktiski nav, divi baseini, tajos nepeldē jā mies.
Uzturs. Vienmē r ir minimā li nepiecieš amais produktu komplekts (dā rzeņ i, augļ i, omletes, jogurti, siers utt. ) Respektī vi, izsalkuš i nebijā m, bet garš ī gi paē st tur arī nevarē sim. REGULĀ RA ē š ana, kā jau meitenē m, pietiek.
Pludmale. Viesnī cai nav savas pludmales. Devā mies uz citu viesnī cu pludmalē m, kur par viena kokteiļ a iegā di saņ em sauļ oš anā s krē slu uz visu dienu.
Marmarisa ir tik skaista pilsē ta, ka nav jē gas sē dē t viesnī cā . Atnā cā m uz viesnī cu pagulē t un paē st. Turklā t, ņ emot vē rā cenu, par ietaupī to naudu varat pusdienot vietē jā s kafejnī cā s.
Ar pā rē jo bijā m apmierinā ti. Un, ja atkal lidosim uz Marmarisu, tad paliksim š ajā viesnī cā !
аватар Atan_pl
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Galvenie trū kumi - interneta gandrī z vienmē r nav, pat reģ istratū rā . Skaņ as izolā cijas nav vispā r - var dzirdē t visu, kas notiek blakus istabā . Periodiski ir karsts ū dens. Viesnī ca ir trokš ņ aina ielas un neguļ oš o viesu dē ļ . … Tomēr ▾ Galvenie trū kumi - interneta gandrī z vienmē r nav, pat reģ istratū rā . Skaņ as izolā cijas nav vispā r - var dzirdē t visu, kas notiek blakus istabā . Periodiski ir karsts ū dens. Viesnī ca ir trokš ņ aina ielas un neguļ oš o viesu dē ļ . Plusi - netā lu no centra, netā lu jū ra, 2 baseini.
аватар Natalija934186
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Atbrauca 23.00 - nepiekrita, aizlidoja 4.00 - nedeva sausā s devas Sienas un durvis ir no kartona)) ir grū ti prā tī gi iemigt, jo visu var dzirdē t, it ī paš i, ja istaba atrodas uz ceļ a. Ē diens "viss iekļ auts" ir ļ oti pieticī gs, par garš u - tad kurš , bet es zaudē ju 2 kg 8 dienu laikā )) Vakariņ as lī dz 21:00, kafija un tē ja lī dz 22:00, un tad - par naudu)) Kopumā restorā na grafiks ir dī vains un ļ oti stundu ierobež ojumi (( Istaba laba, lai gan bez ledusskapja (( Wi-Fi tikai reģ istratū rā + - 15 m un vā jš. … Tomēr ▾ Atbrauca 23.00 - nepiekrita, aizlidoja 4.00 - nedeva sausā s devas
Sienas un durvis ir no kartona)) ir grū ti prā tī gi iemigt, jo visu var dzirdē t, it ī paš i, ja istaba atrodas uz ceļ a.
Ē diens "viss iekļ auts" ir ļ oti pieticī gs, par garš u - tad kurš , bet es zaudē ju 2 kg 8 dienu laikā )) Vakariņ as lī dz 21:00, kafija un tē ja lī dz 22:00, un tad - par naudu)) Kopumā restorā na grafiks ir dī vains un ļ oti stundu ierobež ojumi ((
Istaba laba, lai gan bez ledusskapja ((
Wi-Fi tikai reģ istratū rā + - 15 m un vā jš.
Tī rā m minimā li un vē lu, mums neē rtā stundā
Ir 2 slidkalniņ i, pie baseina vietas pietiek visiem, lī dz jū rai 2 min, ē rta maiga ieeja, kafejnī cā s par maksu sauļ oš anā s krē sli, 300 m
pē kš ņ i nebū tu viņ u izvē lē jies)
Parādīt vairāk »


VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Sediras sala
Novērtējums 9.3
Turcija, Marmarisa
Daba, Pludmales, Stats
Senā Amosa pilsēta
Novērtējums 9.8
Turcija, Marmarisa
Arhitektūra, Stats
Ičmelera līcis
Novērtējums 9.4
Turcija, Marmarisa
Daba, Pludmales

Отель расположен рядом с песчано-галечным пляжем на курорте Мармарис. Открыт в 1990 году, последняя реставрация проведена в 2018 году. Состоит из одного 6-этажного главного здания и двух 5-этажных дополнительных корпусов (23% номеров с видом на море). Отель подойдёт для экономичного размещения семей и молодёжи.

Atrašanās vieta Отель расположен в 600 м от центра Мармариса, в 90 км от международного аэропорта г. Даламан, в 130 км от аэропорта Милас Бодрум.
Pludmales apraksts Пляж в 150 м. Заход в море — песок. Пляжных полотенец нет. Бар на пляже (платно).
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги по глажению одежды (платно), факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi в лобби, бесплатно (в 5-этажном здании), услуги фотографа, ТВ-зал, интернет-кафе (платно), мини-маркет, 2 ресторана: 1 основной, 1 a la carte (интернациональный, платно), бар у бассейна (10:30-22:00) бесплатно, 2 открытых бассейна (1 из бассейнов с 2-мя водными горками), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы: бесплатно, полотенец нет.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
Izklaide un sports 2 водные горки, массаж (платно), анимация на русском языке, библиотека.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 208 номеров: Standard room (макс. 2+2 чел., 16–20 м2).

Istabās

Ванна комната, фен, кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, сейф на ресепш (платно), телефон, мини-бар (бесплатно, пустой), балкон. Уборка номера (ежедневно), смена постельного белья (2 раза в неделю), смена полотенец (3 раза в неделю).

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese Kemal Seyfettin Elgin Blv. No:23, Marmaris, Turkey
Tālruņi: Tel: +90 252 412 25 53
Fax: +90 252 412 70 42
Tīmekļa vietne: Aegean Park Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.