Queen's Park Rai Premium Tekirova 5*– Atsauksmes

311
Novērtējums 8.510
№6 viesnīcas reitingā Kemera
8.0 Numurs
8.7 apkalpošana
8.3 Tīrība
9.1 Uzturs
8.9 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas starp senajām pilsētām Phaselis un Olympos, tūristu ciemata Tekirovas centrā, jūras krastā. Uzcelta 2004. gadā, pēdējo reizi renovēta 2018. gadā. Viesnīca ir piemērota ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар anas.maslova2012
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 6.0
Sakarā ar lidojuma pā rcelš anu viesnī cā nokļ uvā m tikai vakarā , uzreiz tikā m nosū tī tas vakariņ ā s, kamē r kā rtojā m dokumentus. Pē c vakariņ ā m devā mies uz reģ istratū ru un paņ ē mā m atslē gas, uz ko mums teica, ka istabiņ a ir labā ka nekā bijā m rezervē juš i, otra darbiniece, uzzinot istabas numuru, piedā vā ja istabu galvenajā ē kā ar skatu uz jū ru. … Tomēr ▾ Sakarā ar lidojuma pā rcelš anu viesnī cā nokļ uvā m tikai vakarā , uzreiz tikā m nosū tī tas vakariņ ā s, kamē r kā rtojā m dokumentus. Pē c vakariņ ā m devā mies uz reģ istratū ru un paņ ē mā m atslē gas, uz ko mums teica, ka istabiņ a ir labā ka nekā bijā m rezervē juš i, otra darbiniece, uzzinot istabas numuru, piedā vā ja istabu galvenajā ē kā ar skatu uz jū ru. par papildus samaksu atteicā mies, jo skats nevis galvenais bija kurā no istabā m. Pati viesnī cas teritorija tī ra, kopta, daudz zaļ umu, skaists skats uz kalniem. Pie bā ra pie baseina var bū t netī rs, bet tas ir saprotams, tie izbirst, bē rni pil saldē jumu utt. . Jū ra protams nevainojama, bet kur nav dziļ a tur ļ oti tuvu krastam, dziļ ums iet tā lā k un bē rnus bez uzraudzī bas neatstā si. Pludmalē ir daudz sauļ oš anā s krē slu, BET, lai bū tu tuvā k jū rai un ē nā , es pat nezinu, cik daudz laika vajag, lai apsē stos. Tas pats stā sts ir pie baseina, ej brokastī s un gandrī z visas vietas jau aizņ emtas.
Tas bija neticami satriecoš i, ja es bū tu viesnī cas administrā cija, es to aizliegtu. Viņ š atnā ca un ieņ ē ma vietu, bet neieņ ē ma, un reiz viņ š tur ieradā s, vai varbū t ne. Kas attiecas uz pā rtiku - es neteiktu, ka bija spē cī ga daž ā dī ba, bet varē ja kaut ko izvē lē ties. Principā visas dienas kaut ko ņ ē ma sev. Labi konditorejas izstrā dā jumi, daudz interesantu lietu, vairā ku veidu garš ī gs saldē jums. Bija pā ris ne pā rā k patī kamas situā cijas - ē damistabā darbiniece uzbrauca man pā ri kā jai ar ratiņ iem uz kā jas, pat neatvainojā s, paskatī jā s un brauca tā lā k, nepatī kami, kā ja sā pē ja vairā kas dienas. Otrs gadī jums bā rā - bā rmenis ielika glā zi ar dzē rienu, nezinu, kas viņ am notika, bet tas viss izlija uz bā ra un uz mani, protams viņ i š eit atvainojā s, bet traips bija grū ti noņ emt dzē rienā esoš o krā svielu dē ļ . Ar atpū tu principā bijā m apmierinā ti, nopeldē jā mies, iedegā mies, varbū t pat kā dreiz te atgriezī simies.
аватар IVANKOVS98
 •  apceļots 7 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cā ieradā mies 8 no rī ta. mū s sagaidī ja ar š ampanieti, meitene rozā kleitā piedā vā ja samaksā t 100 dolā rus un uzreiz mū s nokā rtos... piegā jiens jau bija saspringts. mums bija istabiņ a 3 personā m (mazas istabiņ as !! ! un nā cā s gulē t 2 gultā s, 3 nav paredzē tas, lai gan neesam ģ imene)))) par numuru tika samaksā ts iepriekš ar skatu uz jū ru, viņ i sā kumā iedeva vai nu neiztī rī ti, tad ar daļ iņ u jū ru, bet pē c izskraidī š anas pa viesnī cu iekā rtojā s. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies 8 no rī ta. mū s sagaidī ja ar š ampanieti, meitene rozā kleitā piedā vā ja samaksā t 100 dolā rus un uzreiz mū s nokā rtos... piegā jiens jau bija saspringts. mums bija istabiņ a 3 personā m (mazas istabiņ as !! ! un nā cā s gulē t 2 gultā s, 3 nav paredzē tas, lai gan neesam ģ imene)))) par numuru tika samaksā ts iepriekš ar skatu uz jū ru, viņ i sā kumā iedeva vai nu neiztī rī ti, tad ar daļ iņ u jū ru, bet pē c izskraidī š anas pa viesnī cu iekā rtojā s. Tī rī š ana 3. pē c tī rī š anas, melni mati pielipuš i pie kā jā m ((
ē diens ir labs! daudzveidī gs! garš ī gi! garš ī gs saldē jums un smalkmaizī tes, daž ā di saldumi. Viesmī ļ i cī tī gi strā dā ! Labi padarī ts! Tī rs restorā nā.
Ļ oti forš a animā cija! Lieliska meitene trenere daudzos sporta veidos! Ī paš s paldies viņ ai! Dž enij, tu esi labā kā ! . Garlaicī gi nebū s! Boccia, cornhole, volejbols, Kangoo lē cieni, ū dens aerobika, š auš ana un daudzas citas lietas. Lieliskas vakara izrā des.
Pludmale ir lieliska! vietu ir pietiekami daudz. ē rtas gultas.
Teritorija skaista! kopts! Viss ir ļ oti labi pā rdomā ts!
ļ oti kompakts laukums.
Mī nusi - reģ istratū rā ir ļ oti nepatī kams gara auguma turku boors! (laba meitene)
Jauks spa! Hamam. Pludmales dvieļ i noteikti ir dī vaini. patī k un tī rs, labi, it kā viņ i to bū tu iedevuš i no deuce)
un treknā kais mī nuss ir anex tū re! š ī ir 100% pē dē jā reize, kad lidojam ar š o operatoru! ceļ vež i no anex tū res, pilnī gs dupsis! boors! varbū t ar citiem gidiem viss ok, bet anex ir atseviš ķ a miskaste!
Kopumā svē tki izdevā s!
Ja ignorē mī nusus, tad viss kā rtī bā!
Visas valstis uzvedā s ļ oti pieklā jī gi!
аватар indira2889
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Esam ģ imene ar 2 bē rniem 6 un 1 gadu vecumā . Sā kš u uzreiz ar transfē ru, no lidostas uz viesnī cu bez pieturā m 1 stunda 40 minū tes, tas ir ļ oti ilgs laiks pē c lidojuma ar bē rniem. Pē c 30 minū tē m bijā m apsē duš ies. … Tomēr ▾ Esam ģ imene ar 2 bē rniem 6 un 1 gadu vecumā . Sā kš u uzreiz ar transfē ru, no lidostas uz viesnī cu bez pieturā m 1 stunda 40 minū tes, tas ir ļ oti ilgs laiks pē c lidojuma ar bē rniem. Pē c 30 minū tē m bijā m apsē duš ies. Deluxe Room Partial View by voucher, rezervē jot bija tikai viena prasī ba stā vam ne zemā kam par 3. Rezultā tā recepcijā teica: Jū su numura kategorija ir tikai 0 vai 1 stā vs (š ie ir stulbā kie numuriņ i). Tomē r mums tika pieš ķ irts 2. stā vs, 1231. telpa, tieš i virs restorā na. Troksnis un š ķ ī vju sprakš ķ ē š ana lī dz 2 naktī . Viesnī cas gide Jekaterina nepalī dzē ja, istabiņ a palika tā pati. Piedā vā tajā paš ā stā vā par piemaksu 350 USD par istabu ar 2 istabā m, otrā istaba ar divstā vu gultu. Tajā paš ā.2. stā vā par 350$ Kā rli!!!
Televizors ierakstā rā da multeni, bē rniem nav nekas cits kā š ī multene, paņ em planš eti. Tī rī š ana ir slikta, nav mitrā s tī rī š anas, tiek izvesti atkritumi un mainī ti dvieļ i. Tā kā telpa atrodas virs restorā na, lietas, kas pē c tam tika ž ā vē tas uz balkona, smarž o pē c ē diena. Akvaparks ir atvē rts ar pā rtraukumiem un tikai lī dz pulksten 17.00.
30, un nav bē rnu baseina, izņ emot uz vietas esoš o ū dens atrakciju parku. Ē diens ļ oti daudzveidī gs, katru dienu 4-5 gaļ as veidi. Jū ras veltes 2 reizes nedē ļ ā bija, bez garnelē m. Augļ i garš ī gi, nogatavojuš ies, zemeņ u nav. Apkalpoš ana restorā nā ir visaugstā kajā lī menī . Laipns, pieklā jī gs, uzmanī gs. Viesnī cas gide Jekaterina no Pegasus, izcelš u atseviš ķ i. Pierakstī jā s ekskursijai un kavē jā s 15 minū tes. Viņ i nā ca klajā , atvainojā s par kavē š anos, atbilde mani pā rsteidza: ko jū s vē l no manis vē laties ?? ? Ar to dialogs beidzā s.
Labs bē rnu klubs, animatori patieš ā m izklaidē bē rnus.
аватар lschepina74
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labdien. Mana uzturē š anā s Queens Park Tekirova viesnī cā nav pirmā reize. Mums š eit patī k viss, ī paš i bē rni. Ieejot viesnī cā Covid situā cijas dē ļ , tiek izmē rī ta ķ ermeņ a temperatū ra, piedā vā ti dzē rieni un jū taties droš ā s rokā s un gaidī ts viesis, pateicoties viesu attiecī bu nodaļ as meitenē m. … Tomēr ▾ Labdien. Mana uzturē š anā s Queens Park Tekirova viesnī cā nav pirmā reize. Mums š eit patī k viss, ī paš i bē rni.
Ieejot viesnī cā Covid situā cijas dē ļ , tiek izmē rī ta ķ ermeņ a temperatū ra, piedā vā ti dzē rieni un jū taties droš ā s rokā s un gaidī ts viesis, pateicoties viesu attiecī bu nodaļ as meitenē m. Reģ istrē š anā s bija ā tra un viesmī lī ga. Uzņ emš anas un viesu attiecī bu nodaļ a ir pieklā jī ga, smaidī ga, vienmē r gatava palī dzē t visos jautā jumos.
Virtuve ir ļ oti garš ī ga un daudzveidī ga. A la carte š iks, apkalpoš ana augstā lī menī . Vē l gribu pieminē t konditorejas izstrā dā jumus, kur viss ir gatavots no kvalitatī viem produktiem. Paldies š efpavā ram par ieguldī to darbu.
Viesnī cas teritorija ir ļ oti kompakta, un katrs stū ris ir sadalī ts bez liekā m problē mā m. Š osezon iepriecinā ja lekš anas zona, kur notiek sporta un zumbo dejas.
Animā cija ir lieliska, pozitī va, ļ oti aktī va. Puiš i ir vienkā rš i lieliski un profesionā ļ i savā jomā pieredzē juš a menedž era Korhana vadī bā ! Viņ š prot uzmundrinā t ikvienu viesi ar savu humoru, talantu, artistiskumu, pozitī vo enerģ iju, harizmu!
Otrdienā s notiek forš s ģ imeņ u festivā ls, kas sniedz iespē ju ne tikai kopā attī stī ties, bet arī sniedz vecā kiem un bē rniem izziņ as prasmes.
Animā cijas konkursi vienmē r ir informatī vi, uzliesmojoš i, sportiski, veselī gi un ļ oti interesanti. Pateicoties visiem š iem konkursiem, esmu ieguvusi ļ oti daudz sev: daudz draugu, pozitī vas un pozitī vas emocijas, kas mani uzlā dē lī dz nā kamajai vizī tei.
Pavadot atvaļ inā jumu viesnī cā , pateicoties pā rdomā tai animā cijas programmai un to kā rtī bai, lieliski atpū š os, aizmirstot par ikdienas rū pē m, par darbu un par globā lo covid situā ciju.
Liels paldies Korhanam par lielisko darbu, par talantu spē ju individuā li tuvoties cilvē kiem un visas viņ a komandas izcilo darbu!
Viesnī cas teritorija skaista, daudz zaļ umu, tī ra, vienmē r kopta. Istabas plaš as, tī ras, skats pa logiem patī kams. Pastaigas attā lumā baseins, sauļ oš anā s krē sli, jū ra. Blakus akvaparks, bē rnu mini klubs, kurp ar lielu prieku dodas mana meita.
Es gribu pieminē t spa. Meitenes ir draudzī gas un pieklā jī gas.
Ī paš s paldies viesnī cas vadī bai par labi koordinē tu, labi koordinē tu kolektī vu! Atvaļ inā jums pagā ja lieliski! Iesakā m visiem.
Ir vē lme - veikt renovā ciju amfiteā trī , kur notiek visi pasā kumi, un atjaunot molu (veidot to par atseviš ķ u atpū tas zonu).
Es novē lu visiem viesnī cas darbiniekiem veiksmi darbā , liels paldies par viņ u milzī go darbu š ajā paš reizē jā globā lajā situā cijā , kas var sniegt dvē seles daļ iņ u, siltumu un rū pes par ē rtu uzturē š anos ikvienam Queens Park Tekirova kū rorta un spa viesim. viesnī ca!
Бассейн Детский мини клуб.
аватар tanya.ivashenko2
Atpū ta ar ģ imeni. Mū su "piedzī vojumi" sā kā s Kijevā . Tika iegā dā ts un samaksā ts par ekskursiju pa Coral jū nijā . Divas nedē ļ as pirms reģ istrē š anā s atnā k paziņ ojums, ka overbooking, un piedā vā pieciniekus, bet tā di g . … Tomēr ▾ Atpū ta ar ģ imeni.

Mū su "piedzī vojumi" sā kā s Kijevā . Tika iegā dā ts un samaksā ts par ekskursiju pa Coral jū nijā . Divas nedē ļ as pirms reģ istrē š anā s atnā k paziņ ojums, ka overbooking, un piedā vā pieciniekus, bet tā di g ...saprotami. Zvanu uz viesnī cu un izrā dā s, ka operatore Coral atsū tī ja pieteikumu tikai!! ! 29.09, un jau viesnī ca viņ iem atteica, jo bija pilna. Nekā du skaidrojumu, nekā du normā lu viesnī cas variantu, vienkā rš i operatore nolē ma manu tū ri pā rpā rdot par vairā k un viss. Kā var uzticē ties š ā dam operatoram? Rū pī gi padomā jiet, pirms izmantojat š o operatoru. Bet liels paldies Nurai (viesu radinieks), kurš ieņ ē ma mū su pozī ciju un ieteica problē mas risinā jumus. Mū su tū re ir pā rcelta vienu dienu. Ja godī gi, esmu pā rsteigts, ka cilvē kam bija vienalga un viņ a mē ģ inā ja mums palī dzē t, bet viņ a varē ja visu uzgrū st operatorei un viss. Vē lreiz paldies Nuray.
Pā rē jā laikā vē rsā mies pie viņ as par daž ā diem sī kiem jautā jumiem un vienmē r visu atrisinā jā m ā tri un kvalitatī vi.

Tagad par viesnī cu:
1. Turcijā esmu bijusi daudzkā rt un pirmais iespaids par viesnī cu nebija diez ko labs, bet kad iekā rtojā mies un nedaudz tuvā k iepazinā mies ar personā lu un viesnī cu, palika tikai pozitī vas emocijas.
2. Viesnī ca "zatochin" krievvalodī gajiem atpū tniekiem (visu nedē ļ u nesatiku nevienu ā rzemnieku). Visi darbinieki labi runā krievu valodā . Tas, protams, ir plus tiem, kas nerunā angliski.

3. Ē diens - izsalcis nepaliksi, nemitī gi kaut kas tiek pievienots, viss garš ī gs, bet negaidi omā ru katru dienu. Vairā kas reizes deva jū ras veltes - mī dijas, garneles, zivis vienmē r ir bijuš as. Daudz saldumu, ī paš i konditorejā un liela garš ī gu saldē jumu izvē le.

4. Pludmale liela, sauļ oš anā s krē sli izkā rtoti tā , lai neviens nesē ž uz galvas, ļ oti ē rti.

5.
Ieeja jū rā - mazi akmeņ i un ir neliels, ne pā rā k ē rts nobrauciens - vecā kiem cilvē kiem, kad ir viļ ņ i, ir ļ oti grū ti tikt ā rā.

6. Istaba plaš a, ē rti matrač i, ir halā ti. Nav č ī bu, ne pā rā k ē rti skapji, un to jau varē tu pā rtaisī t.

7. Animā cija ir vislabā kā . Bē rnu animā cija - 5 cilvē ki izklaidē bē rnus, visu laiku kaut ko veido, lī mē , kaut kā da nodarbe. Bē rnu nevarē ja izvilkt no pulciņ a. Pieauguš o animā cija - par aktivitā tē m pie baseina neko nevaru teikt, jo visu laiku biju pie jū ras, bet vakara š ovi ir krā š ņ i. Pirms katras izrā des ir ļ oti jautra un forš a bē rnu diskotē ka, arī ar pieauguš ajiem. Pē c tam visu to cilvē ku apbalvoš ana, kuri dienas laikā aktī vi piedalī jā s visā s aktivitā tē s. Dzimš anas dienas apsveikumi, un tad profesionā li š ovi - burvis, dejas, akrobā tika. Tieš ā m patī kami skatī ties un gū t estē tisku baudī jumu.

astoņ i.
Par alkoholu neko neteikš u, jo ī paš i dzē rā ji neesam, vairā kas reizes ņ ē mā m alu un vī nu. Jū s varat dzert.

9. Spa centrs - ir krievu pirts, romieš u pirts, hammam. Viņ i saka, ka viena stunda uz cilvē ku dienā , bet es neesmu redzē jis viņ us izmestus. Neizmantoju citas spa iespē jas, izņ emot saunu.

10. Akvaparks ir neparasts, akvaparks ir š iks. Atseviš ķ i bē rniem ar lielu pilsē tu un baseins ir sekls un apsildā ms. Un pieauguš ajiem - krā š ņ i slidkalniņ i. Strā dā pa stundā m.

11. Medicī na - saķ ē ru muguru un bija jā sazinā s ar apdroš inā š anas kompā niju, mani aizsū tī ja pie ā rsta uz viesnī cu. Viesnī cā vienmē r atrodas medmā sa, kura lieliski runā krieviski, iepriekš aizpildī ja visus apdroš inā š anas papī rus, piezvanī ja viņ iem un pē c tam piezvanī ja ā rstam. Daktere ieradā s 10 minū tē s, visu pajautā ja (runā izcili angliski, bet ja vajag, mā siņ a visu var iztulkot.
Viņ š izrakstī ja injekcijas, nopirka zā les, medmā sa veica injekciju, un nā kamajā dienā es jutos lieliski. Nedod Dievs, ka jums nav vajadzī gi ā rstu pakalpojumi.

12. Arī a la carte restorā ni ir neparasti, noteikti apmeklē jiet. Tikai iepriekš jā piesakā s, jo ir pilna mā ja. Š is ir patieš ā m garš ī gs, skaists. Un vē lreiz atkā rtoju, ka pā rē jo dara cilvē ki un viņ i ir brī niš ķ ī gi š ajā viesnī cā .
аватар Mila-2021
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Saņ ē mu 2255. istabu ar skatu uz tehnisko stā vu. Iedeva vē l vienu, kam sekot. diena. Laba viesnī ca, labs serviss, vestibilā meitene skaisti spē lē klavieres. Ē dieni un dzē rieni ir daudz un daž ā di. Bē rniem ir pat atseviš ķ a kafejnī ca galvenajā restorā nā . … Tomēr ▾ Saņ ē mu 2255. istabu ar skatu uz tehnisko stā vu. Iedeva vē l vienu, kam sekot. diena. Laba viesnī ca, labs serviss, vestibilā meitene skaisti spē lē klavieres. Ē dieni un dzē rieni ir daudz un daž ā di. Bē rniem ir pat atseviš ķ a kafejnī ca galvenajā restorā nā . Daudz saldumu, garš ī ga kafija. Liels ū dens parks, animā cija ir lieliska. Viss ir lieliski! Š ā dai viesnī cai vajadzē tu spī dē t ar tī rī bu...tieš i tā tai pietrū kst nevainojamī bai. Ir labi pasū tī t individuā lu transfē ru uz viesnī cu, kā arī no viesnī cas uz lidostu vai ņ emt taksometru. Ar autobusu 2.30 no lidostas uz viesnī cu! Un uz izbraukš anu no viesnī cas tū roperators paņ em 6 stundas pirms izlidoš anas. . . Vē los pateikties viesnī cas personā lam, jo ​ ​ tieš i viņ i atstā j vē lmi š eit atgriezties, lai gan Turcijā esam bijuš i daudzkā rt! Paldies!
аватар Start555
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ī paš s paldies Nurai, kurš satikā s reģ istratū rā . Reģ istrē jies pat agrā k par 14:00. Pā rē jais bija lieliski. Viss serviss visaugstā kajā lī menī , virtuve garš ī ga, ē dienu daudz, personā ls apkalpo ļ oti ā tri. … Tomēr ▾ Ī paš s paldies Nurai, kurš satikā s reģ istratū rā . Reģ istrē jies pat agrā k par 14:00. Pā rē jais bija lieliski. Viss serviss visaugstā kajā lī menī , virtuve garš ī ga, ē dienu daudz, personā ls apkalpo ļ oti ā tri. Viesmī ļ i ir kā bites, kas riņ ķ o ap tū ristiem. Istabas tī ras, uzkoptas katru dienu. Viesnī cas teritorija, manuprā t, ir liela, tajā ir viss: gan dā rzs, gan peldbaseins, gan sporta laukumi. Ir arī divi bā ri un uzkodu bā rs. Saldē jums ir gards konditorejā , turku kafija vestibila bā rā (ī paš s paldies Meerim viesmī lei par ā tru un uzmanī gu apkalpoš anu). Animatori ir lieliski!
Kopumā svē tki bija izdevuš ies. Tā turpini! ! !
аватар dolfine
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m š ajā vietnē! Ne pirmo reizi Turcijā Ceļ š no lidostas 1.5 stundas, lī dz lidostai 4.5 stundas pirms izlidoš anas. Apmetā s istabā Bungalo 4. Uzturē jā s tur 2 dienas un izvā cā s. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m š ajā vietnē!
Ne pirmo reizi Turcijā
Ceļ š no lidostas 1.5 stundas, lī dz lidostai 4.5 stundas pirms izlidoš anas.
Apmetā s istabā Bungalo 4. Uzturē jā s tur 2 dienas un izvā cā s. Istaba, kā jau man, nav paredzē ta 4 cilvē ku ģ imenei + ļ oti trokš ņ aina. Gulē ja kā bungas. Akustika no Queen's Park Tekirova diskotē kas + blakus viesnī ca.
Apmetā s galvenā s ē kas 2131. istabā . Istaba laba. Ī paš s PALDIES no reģ istratū ras Leilai (viņ a ienā ca amatā ).
Ē diens garš ī gs, augļ i super, ī paš i arbū zi.
MINUSS ir tas, ka visur jā gaida rindā , kamē r noliks uz š ķ ī vja.
Puiš i no Uzbekistā nas, Turkmenistā nas, Ukrainas dalī ja ē dienu.
Ī paš s paldies viņ iem par darbu!
Un kad turki uzspieda, it kā no sirds plē sti - saspiedā s !! ! ((((((((((((()
Tas ir neskatoties uz to, ka esmu mierī gs attiecī bā uz pā rtiku.
Nu cik saprotu - tā tagad ir visā s Turcijas viesnī cā s.
Turki uz to slikti taupa !!!
Tā pē c meklē sim citas apmeš anā s vietas.
Akvaparki (bē rni + pieauguš ie) par 5 punktiem.
Teritorija sakopta.
Bē rnu klubs ir labi padarī ts. Ī paš a cieņ a Poļ inai no Harkovas!!!
Animā cija 4.
Jū ra silta, ū dens +24.
2019.  gadā man vairā k patika Akka Antedon / Queen's Park Tekirova.

Es runā ju ar vadī tā jiem. Paceliet cilvē kiem algas!!!
Maksā jiet cilvē kiem smieklī gu naudu.
аватар gerenrot1102
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Septembrī palikā m pie mū su 4 gadus vecā s meitas. Viesnī cas izvē li, godī gi sakot, noteica nereā lā cena, kas tika iekasē ta par mū su mī ļ o Rixos Premium Tekirovu. Sā ku meklē t alternatī vu – un nekļ ū dī jos. … Tomēr ▾ Septembrī palikā m pie mū su 4 gadus vecā s meitas. Viesnī cas izvē li, godī gi sakot, noteica nereā lā cena, kas tika iekasē ta par mū su mī ļ o Rixos Premium Tekirovu. Sā ku meklē t alternatī vu – un nekļ ū dī jos. Paldies par atsauksmē m, tā s ir ļ oti noderī gas.
Lai arī teritorija ir neliela, tač u tajā izdevā s uzņ emt pilnī gi visu atpū tai nepiecieš amo.
Ī paš i es vē lē tos atzī mē t virtuvi. Daudzveidī ba ir pā rsteidzoš a, un galvenais - GARDĀ !
Viesnī cas noslogojums bija maksimā ls, tā pē c pī ķ a stundā s restorā nā ir problemā tiski atrast brī vus galdiņ us.
Pludmale vienmē r ir tī ra, š ajā vietā ļ oti skaisti saullē kti.
Lielisks ū dens atrakciju parks bē rniem un pieauguš ajiem. Vienmē r strā dā jis, viss lī menī . Slaidi nav salauzti, ļ oti jautri un forš i.
Atseviš ķ i es vē lē tos atzī mē t bē rnu kluba animā cijas komandu. Dima, Miš a, Sjoma, Katja, Oksana, Diā na, Polina, paldies, puiš i, par brī niš ķ ī gajā m atmiņ ā m par manu meitu!
Katru vakaru ar visu ģ imeni ar prieku devā mies uz minidiskotē ku! Un nebija garlaicī gi!
Izvē lē jā mies zivju restorā nu a la carte, viss patika. Milzī gs š ķ ī vis ar vē ž iem, bē rnu ē diens, daž ā das uzkodas, augļ i desertā . Viss ir izgatavots no kvalitatī viem produktiem, jū tama personā la atbildī gā pieeja.
Vienī gais, kam jā pievē rš uzmanī ba, ir izvietojums. Mū s novietoja 1. stā vā , Phaselis Princess Hotel pusē , tieš i virs restorā na. Un tad mē s sapratā m, ka tas ir labs risinā jums. Brokastu, pusdienu un vakariņ u laikā bija skaļ š . bet, pē c tam izvē rtē jot izvietojumu citā s istabā s (piemē ram, ar skatu uz strū klakas centru), sapratā m, ka naktsmī tņ u serviss centā s darī t visu iespē jamo, lai mū su istabā bū tu kluss. Lai istaba bū tu klusa, jā iekā rtojas ar skatu uz Tahtali, un tad, lai neiekļ ū tu blakus virtuvei esoš ajā s telpā s, kur ventilā cija nepā rtraukti trokš ņ o.
Lieliska kafejnī ca (atvē rta no 14:30). Ļ oti garš ī gi konditorejas izstrā dā jumi.
Ī paš u paldies vē los teikt kundzei, kura spē lē ja klavieres. Tik dvē seliski!! !
Istaba skaista, plaš a.
Atpū tnieki - 80-90% Ukrainas pilsoņ u. Un tas mani nemaz neuztrauc. Viss ir mierī gi un draudzī gi.
Kopumā liels paldies par viesnī cu, mē s atgriezī simies!
аватар stasya.hmel
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ī ir mū su otrā reize, kad apmeklē jam Queen's Park Tekirova Resort & Spa, un mē s atgriezī simies! Ļ oti draudzī gs personā ls un tī ras telpas. Ja iespē jams, nokā rto uzreiz, uzklausa vē lmes un komentā rus. Daba un apkā rtne ir ļ oti skaista. … Tomēr ▾ Š ī ir mū su otrā reize, kad apmeklē jam Queen's Park Tekirova Resort & Spa, un mē s atgriezī simies! Ļ oti draudzī gs personā ls un tī ras telpas. Ja iespē jams, nokā rto uzreiz, uzklausa vē lmes un komentā rus. Daba un apkā rtne ir ļ oti skaista. Ē diens garš ī gs un daudzveidī gs, var droš i izvē lē ties viesnī cu atpū tai ar maziem bē rniem. Uz vietas ir lieliska kafejnī ca ar konditorejas izstrā dā jumiem, bē rni bū s priecī gi) Ir arī daudz bā ru un vairā kas a la cartes.
Pludmale ar smiltī m un oļ iem, ir mazi akmeņ i. Vē los atzī mē t arī animā cijas komandu, ļ oti pozitī vi.
Emocijas no pā rē jiem ir ļ oti pozitī vas.
Parādīt vairāk »


iemiesojums zaurguseynov
Pie tūroperatora paņemt superior numuru ir dārgi, bet dzirdēju, ka šādās viesnīcās šo jautājumu var atrisināt uz vietas.
1 gadā atpakaļ  •  2 abonents nav atbilžu
iemiesojums Marina_Li
2 gadā atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums rostislav_g
3 gadā atpakaļ  •  6 abonenti 17 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums infohbyh7i8
‹ Viesnīca Queen's Park Rai Premium Tekirova 5*
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Отель расположен между античными городами Фаселисом и Олимпосом, в центре туристического поселка Текирова, на берегу моря. Построен в 2004 году, последняя реновация прошла в 2018 году. Отель подходит для семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Отель находится в посёлке Текирова, в 17 км от центра Кемера и в 70 км от аэропорта Анталии.
Pludmales apraksts Длина пляжа 140 м, 1 деревянный пирс, вход в море: галька. Бар на пляже (бесплатно), пляжные полотенца (депозит).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, камера хранения багажа, Wi-Fi в лобби и в номерах (бесплатно), room service: круглосуточно (платно), 5 ресторанов — 1 основной, 4 a la carte (османский, китайский, итальянский, рыбный — по предварительной записи, платно), 5 баров, магазины, 6 конференц-залов, 3 бассейна — 1 крытый с подогревом (подогревается в начале и в конце летнего сезона, апрель-октябрь), 2 открытых без подогрева, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы (бесплатно), полотенца (депозит).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca neuzņem vīriešus bez sievietēm
Bērniem 1 открытый бассейн и 1 крытый, детский клуб (4-11 лет), детский буфет, детская коляска (платно). В основном ресторане можно воспользоваться блендером, микроволновой печью и подогревателем для детского питания.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs  FREE 
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Безмоторные водные виды спорта бесплатно, моторные водные виды спорта платно, аквааэробика бесплатно, дартс бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, виндсерфинг бесплатно (с лицензией), бочче бесплатно, живая музыка бесплатно (в определенные дни), уроки подводного плавания платно. Аквапарк: 14 горок для взрослых, 8 для детей.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • vindsērfings  FREE 
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 530 номеров. Представляет собой одно основное 5-ти этажное здание и комплекс из четырех 2-х этажных бунгало.

Istabās

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров открывается вид на море или горы. Гостям предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен, предоставляется бесплатный Wi-Fi.

 • vanna/duša
 • fēns
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
Adrese Tekirova Mah. 7024 sok. No:2, Kemer, Antalya, Turkey
Tālruņi: Tel: +90 242 821-55-50
Fax: +90 242 821-55-56
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.