Lieliska viesnīca āra entuziastiem

Rakstīts: 18 maijā 2023
Ceļošanas laiks: 28 aprīlis — 5 maijā 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Vē lamies izteikt prieku par viesnī cu un tā s administrā ciju. Saimnieki ļ oti atsaucī gi un uzmanī gi. Pē c mū su pieprasī juma viņ i mums nodroš inā ja divas istabas ar skaistu skatu uz mež u un Chalysh kalna virsotni. Mē s izvē lē jā mies Grand Nar Hotel tā s atraš anā s vietas dē ļ un nekļ ū dī jā mies. Netā lu no viesnī cas sā kas pā rgā jienu takas, var uzkā pt virsotnē , pa taku doties uz Kiris un mež onī go lī ci, ko saucam par Sanctum. Un tuvumā ir visa pasaule ar mež onī gu pludmali un gleznainiem lī č iem. Pā rpeldē ju pā ri ragam uz Pirā tu alu, neaizmirstams ceļ ojums!
Bija ļ oti jauki, kad administrā cija apsveica manu sievu dzimš anas dienā un izteica komplimentu no bā ra) Viņ i arī parā dī ja savu dalī bu, paā trinot viņ as atveseļ oš anos no saaukstē š anā s. Virtuve garš ī ga un sā tī ga, alus svaigs, vī ns dabisks. Telpas tika regulā ri tī rī tas. Bija patī kami atgriezties pē c ilgas pastaigas svaigi smarž ojoš ā istabā . Internets ir maksas, 1 USD, bet ā trums ir spē kā , atš ķ irī bā no bezmaksas izplatī š anas citā s viesnī cā s
.

Izsakā m pateicī bu viesnī cas vadī tā jam Ahmetam par palī dzī bu, laipnī bu, uzmanī bu un rū pē m. Viņ š izturē jā s pret mums kā pret tuviem draugiem.
Kopumā par viesnī cu palika ļ oti patī kams iespaids, lielas draudzī gas ģ imenes sajū ta. Un priež u skuju smarž a no balkona un putnu dziedā š ana vē l ilgi par mums sapņ os...Nā kamreiz noteikti š eit atgriezī simies!! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu