La Hoya Beach Hotel 4*– Atsauksmes

21
Novērtējums 8.010
pamatā
21 atsaukt
№55 viesnīcas reitingā Kemera
8.2 Numurs
8.5 apkalpošana
8.0 Tīrība
7.9 Uzturs
8.2 Infrastruktūra
Krājumu atjaunošanas viesnīca netālu no Beldibi ciema, jūras krastā, 15 km no Kemeras pilsētas. Tas tiek glabāts vienā 4-virsmu bud_vl (є lifts). Izplatīšanas viesnīca Beldibi kūrortciema pirmajā piekrastē. Viesnīca brīnumaini iederas gan jauniešiem, gan ģimenes bērnam. Rick wake up the hotel — 2015. gads Atlikušais remonts - 2021Vairāk →
аватар mystory
 •  apceļots 09.10.2022
Novērtējums 9.0
Atpū ta kopā ar pieauguš ajiem bē rniem. Viesnī ca ir maza, atrodas pirmajā rindā . Tai ir sava oļ u pludmale. Bezmaksas sauļ oš anā s krē sli ar matrač iem. Pietiekami daudz ē nu. Pludmalē atpū tniekiem ir bezmaksas laiva un viena laiva. … Tomēr ▾ Atpū ta kopā ar pieauguš ajiem bē rniem.
Viesnī ca ir maza, atrodas pirmajā rindā . Tai ir sava oļ u pludmale. Bezmaksas sauļ oš anā s krē sli ar matrač iem. Pietiekami daudz ē nu. Pludmalē atpū tniekiem ir bezmaksas laiva un viena laiva. Ir izlietne kā jā m un svaiga duš a. Pludmale, tā pat kā jū ra, ir tī ra un kopta.
Teritorijā atrodas neapsildā ms peldbaseins. Netā lu atrodas bā rs, guļ amkrē sli ar matrač iem un lietussargiem ē nai, galdi dzē rieniem vai kaut kas garš ī gs. Pa perimetru ir arī daudzas privā tas atpū tas vietas, piemē ram, dī vā ni ar galdiņ iem, piekarinā ms š ū puļ tī kls-ola, saliekamie guļ amkrē sli utt. Vietu var izvē lē ties gan ē nā , gan saulē . Kam ko vajag.
Istaba ar augstiem griestiem, uz grī das balts laminā ts, uz balkona stikla siena, gaiš as tapetes. Uz logiem ir aptumš ojoš i aizkari - lieliska lieta tiem, kas guļ pa dienu. Jauni ē rti matrač i. Tī ra balta veļ a. Pietiekams skaits kontaktligzdu - tas nav visur).
Duš as kosmē tika, tualetes papī rs, dvieļ i - viss pietiekamā daudzumā . Ikdienas tī rī š ana, kosmē tikas uzklā š ana un dvieļ u maiņ a. Gultas veļ a tika mainī ta reizi divā s dienā s. Fē ns darbojas. Duš a ar labu ū dens spiedienu. Vienmē r ir karsts ū dens. Gaisa kondicionieris strā dā . Viņ a bija apmierinā ta ar numuru.
Biju apmierinā ta ar ē dienu. Man ļ oti patī k cepti dā rzeņ i, kuru bija daudz. Lai gan neviens nebija izsalcis. Bija gan butes, gan dorado, gan jē ra gaļ a, gan vista, gan liellopa gaļ a, un augļ i, un graudaugi ar pienu vai sulu...Tas pats garš ī gs, laikā , svaigs, pietiekamā daudzumā visiem.
Mē s meitenes dzē rā m meitenī gu alkoholu - Baileys, Malibu, sarkanvī nu. Viss garš o labi ; ).
Nav diskotē ku vai animā ciju - tas bija prieks. Manā galvā nekas nezumē ja ne dienu, ne nakti. Fona mū zika pludmalē pieņ emamā skaļ umā ir tas, kas jums nepiecieš ams atpū tai.
Personā ls ir pieklā jī gs. Adekvā ti reaģ ē uz atpū tnieku lū gumiem.
Atpū tnieku kontingents patī kams. Tikai viena krievu ģ imene nedē ļ ā.
Un viņ a uzvedā s pieklā jī gi pē c tam, kad saprata, ka š eit nav trakulē ju un dzē rā ju. Tajā paš ā laikā moldā vi, ukraiņ i, kazahi ir galvenie viesnī cas pazinē ji.
100 metru attā lumā no centrā lā s ieejas - tirgus ar visu nepiecieš amo. Ukrainas plastikā ta kartes tiek pieņ emtas visur apmaksai. Mans draugs mē dza pirkt ekskursijas tajā bazā rā . Biju apmierinā ta ar cenu, kvalitā ti un servisu.
Starp mī nusiem - plastmasas konteineri pie bā ra pat vakarā ). Gribē tos civilizē ti iemalkot patī kamus dzē rienus. Istabu klā tbū tne pagraba stā vā , kurā viņ i mē ģ inā ja izmitinā t daž us atpū tniekus. Tač u tā s mums nepiedā vā ja, tā pē c es par tā m zinu tikai no dzirdamā m liecī bā m. Un internets, kas nebeidz skaitļ us un neiztur vakara zvanus uz mā jā m vienlaicī gi no visiem atpū tniekiem).
Ar pā rē jo esmu apmierinā ts. Viesnī ca ir jauka.
Вечірній вид на басейн та море Ранок Тераса Вид з балкону номера на море та сусідній готель Вид з балкону на гори Вечірній фасад готелю - вид з басейну Нічне море Вид з рецепшену
аватар post.box.dnipro
 •  apceļots 2 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s ar dē lu esam no Dņ epro. Dē lam ir 10 gadi. Viņ i dzī voja 112. numurā. Viņ i pirmo reizi atvaļ inā jumā devā s, kad bija mazi kam viesnī cas Novē rtē ju visas priekš rocī bas, turpmā k izvē lē š os tieš i š ī s. … Tomēr ▾ Mē s ar dē lu esam no Dņ epro. Dē lam ir 10 gadi.
Viņ i dzī voja 112. numurā.
Viņ i pirmo reizi atvaļ inā jumā devā s, kad bija mazi
kam viesnī cas Novē rtē ju visas priekš rocī bas, turpmā k izvē lē š os tieš i š ī s.
Personī gi mums animā cijas trū kums, diskotē ka, skaļ a mū zika ir bū tiskas priekš rocī bas.
Telpas tiek rū pī gi un katru dienu iztī rī tas. Dvieļ i sniegbalti, mainī ti katru dienu. Gultas veļ a ir jauna un arī sniegbalta. Mainī ts trī s reizes 7 dienu laikā.
Telpā viss darbojas - kondicionieris, ledusskapis, fē ns, apgaismojums.
Ar pā rtiku viss ir kā rtī bā . Ar to pietiek, tas ir svaigs un garš ī gs.
Alkohols ir normā li. Alu gan neesmu mē ģ inā jis, bet sausais sarkanvī ns un Baileys ir normā li.
Sulas ir iepakotas. Ū dens atseviš ķ ā s porcijā s, neierobež ots. Kafija no automā ta ir normā la, tē ja garš ī ga.
Teritorija ir sakopta. Baseina grī dai nepiecieš ama steidzama restaurā cija, tač u ū dens ir kristā ldzidrs.
Pludmale ir maza, bet ar nosacī jumu, ka viesnī ca ir pilnī bā aizņ emta, sauļ oš anā s krē slu pietika visiem. Ir matrač i, ir dvieļ i.
Jū ra dziļ a, ieeja maiga.
Oļ i ir diezgan lieli, bez ū dens apaviem neiesaku.
Wi-Fi ir vā jš , bet bezmaksas. Nozveja reģ istratū rā , vestibilā , ap baseinu.
Personā ls ir draudzī gs un laipns.

Kas man nepatika (un š ī iemesla dē ļ pazeminā ju reitingu), izņ emot baseina grī du.
1. Neprecī za/novecojusi informā cija viesnī cas aprakstā . Nav bē rnu baseina, hammam, a la carte restorā na.
2. Es gribē tu dzert vī nu un kokteiļ us no glā zes, nevis no vienreiz lietojamiem traukiem.

Viesnī cā atpū š as moldā vi, ukraiņ i, kazahi un turki. Bija 1 ģ imene no trim pieauguš ajiem krievu. Viņ i jutā s neē rti un vairī jā s.

Turpinā t. Viesnī ca ir ļ oti ok! No sirds iesaku!
аватар 1711_ula
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 5.0
Sveiki. Es tieš ā m vē los atstā t atsauksmi par š o viesnī cu. Sā kš u no sā kuma)) Pats izvē lē jos viesnī cu, tā pē c sekoju lī dzi atsauksmē m, vienmē r ņ emu vē rā gan pozitī vos, gan negatī vos un dalu visu uz pusē m. … Tomēr ▾ Sveiki. Es tieš ā m vē los atstā t atsauksmi par š o viesnī cu. Sā kš u no sā kuma))
Pats izvē lē jos viesnī cu, tā pē c sekoju lī dzi atsauksmē m, vienmē r ņ emu vē rā gan pozitī vos, gan negatī vos un dalu visu uz pusē m. Š ajā gadī jumā es biju ļ oti pā rsteigts, mans pirmais iespaids bija, ka mani tur neieveda, bet reā li, un tagad pa punktiem
1. Viesnī cas atraš anā s vieta tieš ā m forš a, pludmale, jū ra, ieeja oļ i ar smiltī m, labā k lai ir koraļ ļ i, bet bez tiem var iztikt. Skaists skats uz kalniem un jū ru. Pati ē ka no ā rpuses ir diezgan jauka, tas laikam ir vienī gais, par ko es liktu 10, bet
2. Renovā cija 2021 - nezinu, kur tieš i tā bija. Skatī ja noteiktu skaitu skaitļ u. NĒ , cipari ir galī gi beigti, tā du skaitļ u stā vokli neesmu redzē jis. Vannasistabā s vispā r pilnī gas skumjas, gandrī z visā s istabā s problē mas ar duš as kabī nē m, no kurā m ū dens tek uz visā m pusē m, un otrie stā vi applū st telpas no apakš as. Notekū deņ u smaka. Tapetes atpaliek no sienā m.
Sienas š ķ eldotas un apmestas Naktsskapī š i, kas vienkā rš i nokrī t. Manē jais nokrita 4 reizes.
Daž ā s telpā s kabī nē s nav durvju, kurā m darbinieki piedā vā izsniegt dvieļ u "fū ri" ū dens uzsū kš anai. Tā s ir vienkā rš as skumjas.
Vē l viens atseviš ķ s tehnikas veids ir ledusskapis, patiesī bā tas tur aizņ em vietu, dzesē š ana ir ap 15 grā diem, teica, ka tas ir normā li!! ! ))) smieklī gi
3. Teritorija ir kompakta, man tā nebija problē ma, jo vispā r gribē jā s vairā k klusuma. BET...š is mazais laukums bija vienkā rš i izjaukts, zem kā jā m varē ja guldī t kaut kas no ē diena, lī dz tai mī da skudru taka, un neviens no darbiniekiem to nepamanī ja. Treš ajā dienā viņ a vienkā rš i neizturē ja, gā ja lū gt, lai teritorija tiek sakopta, un ko, viņ a negaidī ja ā tru reakciju. Faktiski teritorija tika normā li sakopta lī dz 6 dienā m, kad viņ i gaidī ja viesnī cas ī paš nieku. Ļ oti ž ē l. Srach ir tikai visur. Krū mi podos visi izkaltuš i, jo patiesī bā bija pavisam aizmirsuš i laistī t.
Baseina perimetru vispā r neviens nemazgā ja, lika gumijas paklā jus zem kuriem ir netī rumi, vienkā rš i š ausmas.
4. Istabu uzkopš ana, atseviš ķ s stā sts, pat negribas pie tā kavē ties.
5. Uzturs. Izsalkuš i nebijā m, izvē le bija ļ oti pieticī ga. Principā katru dienu viens un tas pats. Neapstiprinā š u, bet domā ju, ka savas virtuves nav. Salā tus pā rsvarā gatavo uz vietas, silto ē dienu ieved. Brokastī s viņ i var ne vairā k kā uzcept olu kulteni. Visi. Nav garš ī gu pankū ku.
Par pā rtiku varu teikt tā : badā nenomirsi, bet neko tā du negaidi.
Š ajā periodā augļ i bija: arbū zi, melones, apelsī ni, plū mes, vī nogas. Visi. Personī gi es devos ē st arbū zus)))
Saldumi, izvē le pieticī ga. Par baklavu uz bazā ru, labi, ka bija ļ oti dvī ņ i. Nevis viesnī cā . Ē š anai likš u 5+1 (arbū ziem)
6. Pakalpojums: restorā nā daudz strā dnieku, bet apkā rtnē ļ oti maz.
Peldbaseins no pieteiktā.10. 00-18.00, slē gts jau 17.30, no kā das panikas, nav skaidrs.
Bē rniem nav rotaļ u laukuma, tā pē c padomā jiet paš i, kā radī t viņ iem brī vo laiku.
Pludmales dvieļ i tiek mainī ti reizi 2 dienā s, un bū tu ieteicams lielā ko daļ u no tiem nosū tī t otrreizē jai pā rstrā dei un iegā dā ties jaunu partiju. Tas ir ļ oti dī vaini, jo pat tiem, kas tiek izdoti reizi divā s dienā s, nav laika nož ū t un š ķ iet slapji.
Wi-Fi - telpā s gandrī z nav Wi-Fi, tač u tas darbojas arī ar pā rtraukumiem reģ istratū rā . Patiesī bā mums bija viena sieviete, kura pastā vī gi gā ja pie administratora un piespieda atsā knē š anu, tad signā ls uzlabojā s. Kopumā bija viedoklis, ka viņ i vienkā rš i periodiski to izslē dza.
Bā rs: alus, vī ns, nektā ri, sprite, kola. Ja esat kokteiļ u cienī tā js, š ī nav jums piemē rota vieta. Maksimums MALIBU, un tas viss plastmasas krū zē s.
Saldē jums, negaidi, kafiju - pauze, rullī tis un kaut kā ds biskvī ts, katru dienu viens un tas pats, un nav ī paš i garš ī gi.
Atpū ta, mē s to radī jā m sev, jo nekā tā da š eit nav.
7.
Š ajā viesnī cā nebija BONUSS, ziniet kurš!! ! , nebija jā bū t vienā telpā.....
8. Visbeidzot. Es neesmu izvē lī gs tū rists, un man bija atvaļ inā jums Turcijā , pat pulksten 3. Ļ oti vī lusies par viesnī cas stā vokli, tā tieš ā m ir atstā ta novā rtā , lai gan tai ir ļ oti labs potenciā ls, ļ oti forš a atraš anā s vieta. Ī paš niekiem jā izdara secinā jumi.
Viesnī ca ir piemē rota tū ristiem, kuriem nav nepiecieš ama skaļ a mū zika, animā cija, bet nepiecieš ama klusa atpū ta, patī kami apstā kļ i un laba kompā nija
Š oreiz mums ļ oti paveicā s ar kompā niju, visi bija atvē rti komunikā cijai, visi bija pozitī vi. Katru vakaru viņ i radī ja sev atpū tu, dejoja, dziedā ja, bija vienota kompā nija.
аватар tararam2017
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Galvenais kritē rijs š ī s viesnī cas izvē lei bija skati (kalni, jū ra) un protams attā lums lī dz pludmalei: "5 sekundes rā pojot pa vē deru" : -)) Tikā m iesē dinā ti ļ oti ā tri, viss notika 10 minū š u laikā . Istaba tī ra, ē rta; telpu uzkopš ana katru dienu. … Tomēr ▾ Galvenais kritē rijs š ī s viesnī cas izvē lei bija skati (kalni, jū ra) un protams attā lums lī dz pludmalei: "5 sekundes rā pojot pa vē deru" : -))
Tikā m iesē dinā ti ļ oti ā tri, viss notika 10 minū š u laikā .
Istaba tī ra, ē rta; telpu uzkopš ana katru dienu. Dvieļ u maiņ a katru dienu. Uz septiņ ā m uzturē š anā s dienā m - gultas veļ a tiek mainī ta trī s reizes.
Viesnī cas vadī ba un viss personā ls ir draudzī gs un izpalī dzī gs.
Kas attiecas uz ē dienu restorā nā . Mums un vī ram viss bija lieliski: katru dienu uzturā bija zivis (skumbrija, otrā s nosaukumu neatceros) un gaļ a (vista). Dā rzeņ i, augļ i, ogas. Deserts. Daudzu š ķ irņ u sieri, olī vas. Mē s nedevā mies pē c ē š anas, un š odien nebijā m "gastronomiskajā tū rē ", tā pē c 10 no 10 par ē dienu.
Viesnī cas teritorija ir tī ra un sakopta. Pludmale ir maza un tī ra.
Numura un visas viesnī cas priekš rocī bas (ieskaitot ē dienu un apkalpoš anu): viss ir lieliski.
Trū kumi: vā jš WI-FI ("noķ erts" tikai vestibilā un tad ļ oti vā jš signā ls). Mans vī rs teica, ka viņ š par to nedotos, tā pē c devā s uz veikalu pā ri ielai un nopirka Vodafone paciņ u. Ar internetu un saziņ u ar mā ju problē mu nebija.
Pā ri ceļ am no viesnī cas jū s varat rezervē t daudzas reizes lē tā kas ekskursijas (jebkuras) nekā pie sava ceļ ojumu rī kotā ja. Vī rieti sauc Dž ī na. Viņ š organizē ekskursijas, turklā t viņ am ir lielisks Wi-Fi un ē rti dī vā ni, kā arī garš ī ga tē ja : -))
аватар aleshka19680802
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cu izvē lē jos pats, š ajā virzienā devā mies pirmo reizi. . . Ierodoties ap 14.00 uzreiz bijā m iekā rtojuš ies, 101. istabiņ a. . . Istaba ļ oti laba, stū ra skats gan uz jū ru, gan uz kalniem...Visas mē beles istabā ir jaunas, baltos toņ os. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jos pats, š ajā virzienā devā mies pirmo reizi. . . Ierodoties ap 14.00 uzreiz bijā m iekā rtojuš ies, 101. istabiņ a. . . Istaba ļ oti laba, stū ra skats gan uz jū ru, gan uz kalniem...Visas mē beles istabā ir jaunas, baltos toņ os. . . Reģ istrē joties - prasī ja seifu - iedeva, lū dza ierī kot kanā lus - uzstā dī ja. . . Nav jautā jumu darbinieki, visi centā s, visi bija lieliski. . . Ē diens. . . katru dienu bija gaļ a, lai arī ne daudz, bet tā bija. Omlete, zupa, zaļ umi, sieri, saldumi - izsalcis noteikti nepaliksi. . . JŪ RA. . . tas ir kaut kas. . . Silts un tī rs. . . Sauļ oš anā s krē sli, dvieļ i viss ir. . . Internets visā teritorijā un pat istabā . . Netā lu no tirgus, ekskursijas - ņ ē mā m no Bori, iesaku...
Nav ko vairā k rakstī t - mē s iesakā m viesnī cu...mē s pat konsultē jam savus draugus...Jurč enko ģ imene no Harkovas.. .
аватар shargorodskiy58
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viss, ko redzat bildē par viesnī cu - viss ir kā ir, viss ir pilnī gi jauns, kopts, tī rs. Pirmā rinda, pludmale lieliska, sauļ oš anā s krē sli un matrač i labā stā voklī , dvieļ i nodroš inā ti. No baseina lī dz jū rai 15 metrus varat atpū sties sauļ oš anā s krē slā ē nā pie baseina un peldē ties jū rā . … Tomēr ▾ Viss, ko redzat bildē par viesnī cu - viss ir kā ir, viss ir pilnī gi jauns, kopts, tī rs.
Pirmā rinda, pludmale lieliska, sauļ oš anā s krē sli un matrač i labā stā voklī , dvieļ i nodroš inā ti. No baseina lī dz jū rai 15 metrus varat atpū sties sauļ oš anā s krē slā ē nā pie baseina un peldē ties jū rā . Lietussargi, sauļ oš anā s krē sli - tikai pietiekami.
Par istabā m jautā jumu nav - viss tī rs, katru dienu tī ra kvalitatī vi, mē beles, matrač i, spilveni, veļ a - viss labi, nav nolietots, jauns. Tur tieš ā m bija ī slaicī ga kanalizā cijas smaka. Problē mu atrisinā ja - uzlika slapju papī ra dvieli uz notekcaurulē m duš ā un pie poda, smaka vairs netraucē ja. Skats ir lielisks no visā m istabā m.
Runā jot par pā rtiku, ja tu esi rijē js un ej ē st, tev ar to nepietiks. Mums visa kā pietika - viss svaigs, garš ī gs, ir izvē le siers, desiņ as (nav slikti), salā ti. Mī nuss pamatē diens - tas ir viens, bet vienmē r bija garš ī gi. Viss ē diens bez ī paš i spilgtā m garš vielā m, tā pē c derē s visiem. Zupa, sā nu ē dieni - garš ī gi. Desertiem - austrumu saldumi, nekā du Eiropas desertu. Augļ i - ā boli, plū mes, melones, arbū zi, apelsī ni. Blakus viesnī cai ir augļ u veikals - ko vien vē laties - vī ģ es, persikus un visā das eksotikas. Alkoholam - vietē jais. Alus, Baileys, dž ins - bija labs, sausais vī ns - so-so, pā rē jos nemē ģ inā jā m. Mī nusi - vienreizē jie trauki dzē rieniem, pat kafijai un tē jai. Vī ns glā zē s)) Kafija un š okolā de no automā ta nav slikta.
Personā ls ļ oti draudzī gs, atmosfē ra draudzī ga. Viesnī ca ir maza, kas ir arī ļ oti ē rta un mā jī ga. Pē c pirmā pieprasī juma - viņ i jū s uzklausa un cenš as apmierinā t visas vē lmes.
Veicu masā ž u - super speciā lists!! !
Viesnī ca paredzē ta veciem cilvē kiem un jaunieš iem, nav bē rnu animā cijas. Devā mies ekskursijā s (uzreiz pie viesnī cas piedā vā musulmaņ i, viss tā pat kā pie tū roperatora, tikai par 40-50% lē tā k).
Mums patika - viss))) atš ķ iras no laba piecinieka - neliela platī ba, animā cijas trū kums un izvē lne, kas nav uzpū sta.
аватар lesek_pr
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Devā mies ar visu 5 cilvē ku ģ imeni, ģ imenes tipa viesnī cas budž eta variantu, jū ras krastā . Skats ir burvī gs kalni, jū ra, ū dens tī rs, silts, personā ls draudzī gs, zivis reiz bija labi pabarotas, un tā tad vistas gaļ a, liellopu gaļ a katru dienu ē damistabā , telpas tika tī rī tas katru dienu , ir patiesī ba, smaka nav skaidra, bet ne vienmē r ir, jā un administratora Elvina istabā s nesē dē jā m lī menī , visi jautā jumi tiek atrisinā ti uzreiz. … Tomēr ▾ Devā mies ar visu 5 cilvē ku ģ imeni, ģ imenes tipa viesnī cas budž eta variantu, jū ras krastā . Skats ir burvī gs kalni, jū ra, ū dens tī rs, silts, personā ls draudzī gs, zivis reiz bija labi pabarotas, un tā tad vistas gaļ a, liellopu gaļ a katru dienu ē damistabā , telpas tika tī rī tas katru dienu , ir patiesī ba, smaka nav skaidra, bet ne vienmē r ir, jā un administratora Elvina istabā s nesē dē jā m lī menī , visi jautā jumi tiek atrisinā ti uzreiz. Atseviš ķ a tē ma ir hammam un medicī niskā masā ž a, iesaku profesionā lu masieri, sava amata meistaru. Kopumā mums patika, iesaku un iesaku.
аватар m.linevych
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Galvenais atlases kritē rijs bija – pirmā rinda. Pludmale ir tī ra (tī ra katru dienu), mazi oļ i, iekļ ū š ana koraļ ļ os, ​ ​ oļ i ū denī ir lielā ki, bet nav lielu akmeņ u un ir ē rti peldē ties. Jū ra tī ra, bez aļ ģ ē m utt. … Tomēr ▾ Galvenais atlases kritē rijs bija – pirmā rinda.
Pludmale ir tī ra (tī ra katru dienu), mazi oļ i, iekļ ū š ana koraļ ļ os, ​ ​ oļ i ū denī ir lielā ki, bet nav lielu akmeņ u un ir ē rti peldē ties. Jū ra tī ra, bez aļ ģ ē m utt. Pilnā sauļ oš anā s krē slu kravā mugura pret muguru, bet piegā dā ti, ja kā dam nepietika. Bija atpū tnieki, kuri kā zirgi steidzā s uz pludmali 5 no rī ta un aizņ ē ma sauļ oš anā s krē slus un galdiņ us "ar rezervi", bet š ai mentalitā tei un viesnī cai ar to nav nekā da sakara. Vienī gais brī dinā jums - no bā ra ar skaļ ruņ iem uz pludmali skan skaļ a mū zika, bet, ja jautā - skaņ a ir samazinā ta. Atpū tnieki galvenokā rt bija no Ukrainas, bija no Krievijas un vietē jie.
Ē diens ir standarta, nav liela daudzveidī ba, bet viss ir svaigs, garš ī gs. Uz grila nav ē dienu, augļ i 3 reizes dienā (arbū zs, melone, apelsī ni, ā boli). Ja kaut kas beidzā s - atnesa. Alkohols ir vietē jais. Kafijas automā ts galvenajā zā lē darbī bas laikā un pie baseina bā ra (no 7.30 lī dz 22). Ū dens tiek nodroš inā ts pudelē s un aizzī mogotā s glā zē s gandrī z visur (tikai jautā jiet)
Istabas labas, matrač i/spilveni jauni, dvieļ i jauni, pati uzkopš ana tā -tā , bet ne par to. Viss darbojas. Gaisa kondicionieris ir centrā lais, un tas ir ļ oti labs! Kamē r jū s neesat istabā - tas darbojas. Jū s vienmē r atgriež aties vē sā telpā un negaidiet, lī dz telpa atdziest lī dz pieņ emamai temperatū rai.
Tieš i blakus viesnī cai ir veikali un tirgus, augļ i tika ņ emti pa labi no viesnī cas tirgū (vī ģ es 3 USD / kg, melnie ķ irš i 3 USD / kg, pū ķ is 3 USD / gab. )
Viesnī cā ir savs hammam, viss tī rs un jauns, iesaku apmeklē t uzreiz pē c ieraš anā s - iedegums guļ vienmē rī gā k. Papildus hammam var uzreiz veikt maskas un pī lingu.
Bijā m uz masā ž u - masieri Mihails un Sadiks ir profesionā ļ i! Tā nav glā stī š ana ar eļ ļ u, bet gan patieš ā m efektī va masā ž a ar redzamiem rezultā tiem! Viņ i redz visas problē mas un konsultē , kā jū s varat novē rst / atbalstī t / palī dzē t - ļ oti iesaku doties! Hamam vadī tā js Ibrahims - uzņ ē muma dvē sele, palī dzē s jebkurā jautā jumā .
Reģ istratū rā var atrisinā t jebkuru jautā jumu, galvenais ir necelt traci, bet runā t (ne par ko neprasa papildu naudu)
Priecī gs par atvaļ inā jumu!
аватар Allakost1980
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cā ieradā mies 8:30. Norē ķ inā jis tikai 14.00 (nauda piedā vā ta, nekam neder). Pā rģ ē rbā mies pirtī (paldies Ibrahimam) un devā mies uz pludmali. Pludmale ir maza, ar pilnu viesnī cas apmetni, nav pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies 8:30. Norē ķ inā jis tikai 14.00 (nauda piedā vā ta, nekam neder).
Pā rģ ē rbā mies pirtī (paldies Ibrahimam) un devā mies uz pludmali.
Pludmale ir maza, ar pilnu viesnī cas apmetni, nav pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Dvieļ i saunā tiek nodroš inā ti bez maksas.
Jū ra ir krā š ņ a - tī ra, silta. Tieš i tā pē c viņ i lidoja.
Mē s palikā m 103. istabā - vannas istabā biež i bija nepatī kama kanalizā cijas smaka.
Draugi 213 sū dzē jā s par appelē jis smaku istabā .
Ē diens: garš ī gs, bet vienmuļ š . Viņ i nepalika izsalkuš i.
Alus, kola atš ķ aidī ta.
Kafija no automā ta nav laba.
Turku kafija tiek pagatavota bā rā pie baseina par USD 1.
Personā ls cenš as. Restorā nā galdi un galda piederumi ir tī ri.
Tirdzniecī bas vietas 50 metru attā lumā no viesnī cas.
Jū s varat doties uz Kemeru ar vietē jo autobusu par USD 1 vai 7 lirā m.
аватар sarbonna661
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s bijā m patī kami pā rsteigti par š o viesnī cu. Covid dē ļ tā kā du laiku nedarbojā s, atsā ka darbu 2021. gada jū nijā . Kā mums stā stī ja, viesnī ca mainī ja ī paš nieku un tikko pabeidza remontu, mainī juš ies visi darbinieki, tā pē c agrī najiem komentā riem nav nozī mes. … Tomēr ▾ Mē s bijā m patī kami pā rsteigti par š o viesnī cu. Covid dē ļ tā kā du laiku nedarbojā s, atsā ka darbu 2021. gada jū nijā . Kā mums stā stī ja, viesnī ca mainī ja ī paš nieku un tikko pabeidza remontu, mainī juš ies visi darbinieki, tā pē c agrī najiem komentā riem nav nozī mes. Istabas vienkā rš i lieliskas, mums bija istabiņ a ar skatu uz jū ru+kalniem, atmosfē ra mā jī ga, viss jauns! ! ! Kā dreiz Ē ģ iptē atpū tā mies pieciniekā , tā pē c dekorā cija tur bija vē l sliktā ka nekā š ajā viesnī cā . Tī rī š ana katru dienu, pludmales dvieļ i bez maksas.
Prieks par alkohola kvalitā ti! Dž ins ir vienkā rš i lielisks un izmē ģ inā ju turku rakke - mums tas patika! (man atgā dina sambuku)
Ī paš s paldies Elvinam no uzņ emš anas! ! ! Puika ir labi darī ts, vienmē r labprā t palī dzē ja un paskaidroja, ja ir kā di jautā jumi.
Apkalpojoš ais personā ls ļ oti draudzī gs, pozitī vs un ar labu garastā vokli! Mums patika arī š efpavā rs! Ē dienu gan nebija ī paš i daudz, bet vienmē r svaigā kie produkti, pagatavoti kvalitatī vi un garš ī gi!
Man ļ oti nepatika, ka nepā rtraukti skanē ja turku mū zika, tikai daž as reizes ieslē dza krievu/ukraiņ u mū ziku, bet pē c bū tī bas esam pat mazliet pieraduš i : )
Pludmale ir oļ i, daļ ē ji mazi, daļ ē ji lieli, tā pē c ieieš anai jū rā labā k ņ emt lī dzi č ī bas. Pati jū ra ir tī ra, ū dens silts un vienmē r ir brī vi sauļ oš anā s krē sli!! !
Viesnī ca ir mā jī ga un nav cilvē ku pū ļ u, kas mū s ļ oti iepriecinā ja!! !
Un tas ir ļ oti forš i – ka pirmā lī nija un burtiski divas minū tes no jū ras (nav jā š ķ ē rso nekā di ceļ i).
Вид с балкона Наш номер Рассвет на нашем пляже Морюшко :))))))
Parādīt vairāk »


iemiesojums yourcrosby
3 gadā atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
iemiesojums _207493
Sveiki! Ierodamies 16. maijā ap 7-8 no rīta. Cik ilgs laiks nepieciešams, lai iekļūtu istabās? Būs divi pieaugušie un 7 gadus vecs bērns. Vai ir iespējams reģistrēties otrajā stāvā ar skatu uz jūru vai kalniem?
4 gadā atpakaļ  •  6 abonenti 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Krājumu atjaunošanas viesnīca netālu no Beldibi ciema, jūras krastā, 15 km no Kemeras pilsētas. Tas tiek glabāts vienā 4-virsmu bud_vl (є lifts). Izplatīšanas viesnīca Beldibi kūrortciema pirmajā piekrastē. Viesnīca brīnumaini iederas gan jauniešiem, gan ģimenes bērnam. Rick wake up the hotel — 2015. gads Atlikušais remonts - 2021

Atrašanās vieta Viesnīca atrodas Beldibi kūrortciemā, 15 km attālumā no Kemeras centra. Lidosta atrodas 40 km attālumā no viesnīcas.
Pludmales apraksts Savs oļi, garums - 80 m Pludmales saulessargi, sauļošanās krēsli, matrači - bez maksas; pludmales dvieļi - depozīts.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Brokastis 07:30-09:30, vēlās brokastis 09:30-10:30, pusdienas 12:30-14:00, vakariņas 19:30-21:00.

Baseina bārs no 10:00 līdz 22:00.

1 āra baseins (nav apsildāms), 100 kv.m.

 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Šautriņas. Masāža (par maksu).
 • galda teniss  FREE 
 • ūdens aktivitātes
Telpu apraksts

Viesnīca sastāv no vienas galvenās ēkas. Kopā ir 51 numurs.

Adrese Beldibi Mahallesi Baskomutan Atatürk Caddesi No:177 Kemer Antālija
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.