Laba atpūta mierīgā vietā

Rakstīts: 18 septembris 2022
Ceļošanas laiks: 9 septembris — 9 oktobris 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Atpū ta kopā ar pieauguš ajiem bē rniem.
Viesnī ca ir maza, atrodas pirmajā rindā . Tai ir sava oļ u pludmale. Bezmaksas sauļ oš anā s krē sli ar matrač iem. Pietiekami daudz ē nu. Pludmalē atpū tniekiem ir bezmaksas laiva un viena laiva. Ir izlietne kā jā m un svaiga duš a. Pludmale, tā pat kā jū ra, ir tī ra un kopta.
Teritorijā atrodas neapsildā ms peldbaseins. Netā lu atrodas bā rs, guļ amkrē sli ar matrač iem un lietussargiem ē nai, galdi dzē rieniem vai kaut kas garš ī gs. Pa perimetru ir arī daudzas privā tas atpū tas vietas, piemē ram, dī vā ni ar galdiņ iem, piekarinā ms š ū puļ tī kls-ola, saliekamie guļ amkrē sli utt. Vietu var izvē lē ties gan ē nā , gan saulē . Kam ko vajag.

Istaba ar augstiem griestiem, uz grī das balts laminā ts, uz balkona stikla siena, gaiš as tapetes. Uz logiem ir aptumš ojoš i aizkari - lieliska lieta tiem, kas guļ pa dienu. Jauni ē rti matrač i. Tī ra balta veļ a. Pietiekams skaits kontaktligzdu - tas nav visur).
Duš as kosmē tika, tualetes papī rs, dvieļ i - viss pietiekamā daudzumā . Ikdienas tī rī š ana, kosmē tikas uzklā š ana un dvieļ u maiņ a. Gultas veļ a tika mainī ta reizi divā s dienā s. Fē ns darbojas. Duš a ar labu ū dens spiedienu. Vienmē r ir karsts ū dens. Gaisa kondicionieris strā dā . Viņ a bija apmierinā ta ar numuru.
Biju apmierinā ta ar ē dienu. Man ļ oti patī k cepti dā rzeņ i, kuru bija daudz. Lai gan neviens nebija izsalcis. Bija gan butes, gan dorado, gan jē ra gaļ a, gan vista, gan liellopa gaļ a, un augļ i, un graudaugi ar pienu vai sulu...Tas pats garš ī gs, laikā , svaigs, pietiekamā daudzumā visiem.
Mē s meitenes dzē rā m meitenī gu alkoholu - Baileys, Malibu, sarkanvī nu. Viss garš o labi ; ).
Nav diskotē ku vai animā ciju - tas bija prieks. Manā galvā nekas nezumē ja ne dienu, ne nakti. Fona mū zika pludmalē pieņ emamā skaļ umā ir tas, kas jums nepiecieš ams atpū tai.
Personā ls ir pieklā jī gs. Adekvā ti reaģ ē uz atpū tnieku lū gumiem.
Atpū tnieku kontingents patī kams. Tikai viena krievu ģ imene nedē ļ ā.
Un viņ a uzvedā s pieklā jī gi pē c tam, kad saprata, ka š eit nav trakulē ju un dzē rā ju. Tajā paš ā laikā moldā vi, ukraiņ i, kazahi ir galvenie viesnī cas pazinē ji.
100 metru attā lumā no centrā lā s ieejas - tirgus ar visu nepiecieš amo. Ukrainas plastikā ta kartes tiek pieņ emtas visur apmaksai. Mans draugs mē dza pirkt ekskursijas tajā bazā rā . Biju apmierinā ta ar cenu, kvalitā ti un servisu.

Starp mī nusiem - plastmasas konteineri pie bā ra pat vakarā ). Gribē tos civilizē ti iemalkot patī kamus dzē rienus. Istabu klā tbū tne pagraba stā vā , kurā viņ i mē ģ inā ja izmitinā t daž us atpū tniekus. Tač u tā s mums nepiedā vā ja, tā pē c es par tā m zinu tikai no dzirdamā m liecī bā m. Un internets, kas nebeidz skaitļ us un neiztur vakara zvanus uz mā jā m vienlaicī gi no visiem atpū tniekiem).
Ar pā rē jo esmu apmierinā ts. Viesnī ca ir jauka.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu