Jauka viesnīca klusām, relaksējošām brīvdienām

Rakstīts: 16 septembris 2022
Ceļošanas laiks: 9 — 16 septembris 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 8.0
Mē s ar dē lu esam no Dņ epro. Dē lam ir 10 gadi.
Viņ i dzī voja 112. numurā.
Viņ i pirmo reizi atvaļ inā jumā devā s, kad bija mazi
kam viesnī cas Novē rtē ju visas priekš rocī bas, turpmā k izvē lē š os tieš i š ī s.
Personī gi mums animā cijas trū kums, diskotē ka, skaļ a mū zika ir bū tiskas priekš rocī bas.
Telpas tiek rū pī gi un katru dienu iztī rī tas. Dvieļ i sniegbalti, mainī ti katru dienu. Gultas veļ a ir jauna un arī sniegbalta. Mainī ts trī s reizes 7 dienu laikā.
Telpā viss darbojas - kondicionieris, ledusskapis, fē ns, apgaismojums.
Ar pā rtiku viss ir kā rtī bā . Ar to pietiek, tas ir svaigs un garš ī gs.

Alkohols ir normā li. Alu gan neesmu mē ģ inā jis, bet sausais sarkanvī ns un Baileys ir normā li.
Sulas ir iepakotas. Ū dens atseviš ķ ā s porcijā s, neierobež ots. Kafija no automā ta ir normā la, tē ja garš ī ga.
Teritorija ir sakopta. Baseina grī dai nepiecieš ama steidzama restaurā cija, tač u ū dens ir kristā ldzidrs.
Pludmale ir maza, bet ar nosacī jumu, ka viesnī ca ir pilnī bā aizņ emta, sauļ oš anā s krē slu pietika visiem. Ir matrač i, ir dvieļ i.
Jū ra dziļ a, ieeja maiga.
Oļ i ir diezgan lieli, bez ū dens apaviem neiesaku.
Wi-Fi ir vā jš , bet bezmaksas. Nozveja reģ istratū rā , vestibilā , ap baseinu.
Personā ls ir draudzī gs un laipns.

Kas man nepatika (un š ī iemesla dē ļ pazeminā ju reitingu), izņ emot baseina grī du.
1. Neprecī za/novecojusi informā cija viesnī cas aprakstā . Nav bē rnu baseina, hammam, a la carte restorā na.
2. Es gribē tu dzert vī nu un kokteiļ us no glā zes, nevis no vienreiz lietojamiem traukiem.

Viesnī cā atpū š as moldā vi, ukraiņ i, kazahi un turki. Bija 1 ģ imene no trim pieauguš ajiem krievu. Viņ i jutā s neē rti un vairī jā s.

Turpinā t. Viesnī ca ir ļ oti ok! No sirds iesaku!
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu