Beldibi Beach Hotel 4*– Atsauksmes

50
Novērtējums 5.410
№190 viesnīcas reitingā Kemera
5.7 Numurs
6.2 apkalpošana
5.6 Tīrība
5.4 Uzturs
6.4 Infrastruktūra
Viesnīca uzcelta 2002. gadā, pēdējais renovācija notika 2018. gadā. Viesnīca ģimenes un jauniešu ekonomiskai atpūtai, atrodas pāri ceļam no jūras, Beldibi ciematā.Vairāk →
аватар ziskin
 •  apceļots 3 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 3.0
Izvē lē jā mies pē c atsauksmē m no budž eta, viss izrā dī jā s daudz sliktā ks. Viss iekļ auts. Alkoholu nedod, pludmalē remonts, apsaimniekotā ji ņ em naudu un nedod labu istabu, tikai savu, sū dzas, bet saimnieks nereaģ ē . … Tomēr ▾ Izvē lē jā mies pē c atsauksmē m no budž eta, viss izrā dī jā s daudz sliktā ks. Viss iekļ auts. Alkoholu nedod, pludmalē remonts, apsaimniekotā ji ņ em naudu un nedod labu istabu, tikai savu, sū dzas, bet saimnieks nereaģ ē .
аватар shenia
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izcila viesnī ca. Tas ir ļ oti lē ti. . . tā pē c kontingents š eit ī paš i neplū st - tas ir lielā kais trū kums))). Un tā - ē diens garš ī gs, telpas tī ras, tuvu jū rai. Izvē lē jos viesnī cu ar sliktā m atsauksmē m, lai nekļ ū tu pā rā k karsts par all-inclusive. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca. Tas ir ļ oti lē ti. . . tā pē c kontingents š eit ī paš i neplū st - tas ir lielā kais trū kums))). Un tā - ē diens garš ī gs, telpas tī ras, tuvu jū rai. Izvē lē jos viesnī cu ar sliktā m atsauksmē m, lai nekļ ū tu pā rā k karsts par all-inclusive. Plā noju vietē jā s kafejnī cā s ē st to, ko gribu (ja pusdienā s vai vakariņ ā s nav olbaltumvielu). Bet tas nav tik slikti, kā viņ i to dara. Ē diens bija daudzveidī gs un bagā tī gs. Vistas vienmē r bija daž ā dā s variā cijā s, pupiņ as, aunazirņ i, liellopu gaļ a, zivis, sieri...No augļ iem viņ i deva meloni, arbū zu, vī nogas, ā bolus, bumbierus, plū mes. Bet es devos pirkt vietē jos persikus un vī ģ es (tie ir dievī gi).
Netā lu no viesnī cas ir daudz punktu, kur pā rdod augļ us un svaigi spiestu apelsī nu sulu (0.5 l tikai 1 USD), 4 saldē juma karotes - 1 USD. Tuvumā ir daudz tirgu - cenas zemā kas nekā Kijevas, ū dens - 0.5 - 6 UAH. Es saņ ē mu veselu č emodā nu ar viesiem. Jū ra ir tī ra un silta. Vienī gais, ka kā jas ir sagrieztas uz oļ iem, tā pē c es nopirku sev turku ziepju traukus par 2 USD. Menedž eris personī gi devā s uz pludmali no rī ta un vakarā un pā rliecinā jā s, ka visiem ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu un izbrauca vietē jos cilvē kus un atpū tniekus no citā m viesnī cā m - lai viņ a viesnī cas atpū tniekiem bū tu ē rti gulē t uz sauļ oš anā s krē sliem, nevis uz grants. . Viss forš i. . . izņ emot paš u atpū tnieku uzvedī bu (tikai kauns par daž iem, nospļ aujas, nodzeras lī dz bezsamaņ ai, krata savas tiesī bas kā . ).
Iesaku viesnī cu.
аватар Joli
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 2.0
Sveiki! Ticu, ka mans apskats bū s noderī gs un noteikti objektī vs! Izvē lē jā mies ī paš i lē tu viesnī cu, jo budž ets bija ļ oti ierobež ots un gribē jā s tī ru un skaistu jū ru. Kas attiecas uz jū ru, tad tā s noteikti nepievī la - gan siltas un tī ras, gan ainavas - vienkā rš i bez vā rdiem! Viesnī ca: Es sapratu, ka dodos uz budž eta viesnī cu. … Tomēr ▾ Sveiki! Ticu, ka mans apskats bū s noderī gs un noteikti objektī vs! Izvē lē jā mies ī paš i lē tu viesnī cu, jo budž ets bija ļ oti ierobež ots un gribē jā s tī ru un skaistu jū ru. Kas attiecas uz jū ru, tad tā s noteikti nepievī la - gan siltas un tī ras, gan ainavas - vienkā rš i bez vā rdiem! Viesnī ca: Es sapratu, ka dodos uz budž eta viesnī cu. . . Bet es domā ju tā : katrs cilvē ks ar jebkā diem ienā kumiem ir pelnī jis un viņ am ir tiesī bas uz tī ru istabu, tī ru vannas istabu un tī riem dvieļ iem. Iepriekš ē jiem atpū tniekiem tualete netika noņ emta, un dvielis mums bija salocī ts uz gultas - kad es atloku, OOOO š ausmas, pa visu dvieli bija traipi no menstruā cijā m. Kur tas ir?? ? Uzturē š anā s laikā numurs netika iztī rī ts. Varbū t kā dam tas patī k. . . Bā rā brilles ir netī ras. Nu, ī si sakot, tas noteikti nav 4 * un kā ceļ ojumu rī kotā ji to var pā rdot, izrā dā s, ka tā ir mā nī š ana. Š ī s prasī bas, kas tiek izvirzī tas č etriem, š ajā viesnī cā absolū ti nav. Š ī ir viesnī ca bez zvaigznes. Jā , labs garastā voklis un kompā nija - tas pā rē jā ir galvenais, bet tomē r. . .
аватар christina.koval25
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 5.0
Par ē dienu nav jautā jumu, viņ i baroja normā li, daudz, izsalcis noteikti nebū si! Reģ istratū rā no rī ta lī dz vakaram bija 2 meitenes, kuras vienkā rš i nesasveicinā jā s. Pat tad, kad tu saki: Sveiki. Viņ i pat nepaskatī jā s tavā virzienā. … Tomēr ▾ Par ē dienu nav jautā jumu, viņ i baroja normā li, daudz, izsalcis noteikti nebū si! Reģ istratū rā no rī ta lī dz vakaram bija 2 meitenes, kuras vienkā rš i nesasveicinā jā s. Pat tad, kad tu saki: Sveiki. Viņ i pat nepaskatī jā s tavā virzienā...Vakarā puisis bija tur, un tā ir pavisam cita lieta: viņ š saka sveiki, pamudina, pasmaida...
Istaba: gulta tī ra, svaiga, tualetes durvis neslē dza slē dzeni, bija salauzta, ierodoties vannas istabā bija spogulis netī rs ar smagiem pilieniem, tas vienkā rš i nogalinā ja brī di, kad istabene atstā ja birsti tualetes vā ks pē c istabas uzkopš anas. . . (( Nu tas neskatoties uz to, ka neesam izvē lī gi cilvē ki. . . protams, ka ā ksts bija alva!
Vē l viens jautā jums ir tas, ka Wi-Fi ir maksas, un arī vestibilā...Viņ i maksā ja $ 2 dienā par 1 ierī ci...Bet es to labi noķ ē ru, arī istabā .
Kopumā ar pā rē jo esam apmierinā ti, bet ir nelielas nianses. . .
Pludmale atrodas pā ri ceļ am, jū ra ir tī ra, un apmē ram 20 minū š u gā jiena attā lumā ir Wild Beach, ū dens tur ir vienkā rš i neticams. . . Mē s tur biež i gā jā m.
аватар l.e.l.i.k.88
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cā ieradā s 21.30. Mū s uzreiz sē dinā ja un aicinā ja vakariņ ot, lai gan vakariņ as jau bija pagā juš as, ē diens mums bija atstā ts. Istaba ir tī ra un ir atjaunota. Laba viesnī ca par š o budž etu. Braucā m pā ri jū rai. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā s 21.30. Mū s uzreiz sē dinā ja un aicinā ja vakariņ ot, lai gan vakariņ as jau bija pagā juš as, ē diens mums bija atstā ts. Istaba ir tī ra un ir atjaunota. Laba viesnī ca par š o budž etu. Braucā m pā ri jū rai. Tā atrodas 50m no viesnī cas, tī ra un silta. Ē diens normā ls, izsalkuš i nebijā m (kuriem interesē ja daudz grilē ti dā rzeņ i, zaļ umi daž ā dā s variā cijā s, svaigi dā rzeņ i, salā ti (amatierim tā ir Turcija).
Vistas bija daž ā dā s variā cijā s, jā slavē š efpavā rs, kā viņ am izdevā s to pagatavot tik daudzveidī gi. Ir neliels baseins. Viesnī cas teritorija ir maza. Nav animā cijas, bet mums tā nebija vajadzī ga. Paš i daudz staigā jā m, viesnī cā tikpat kā nepalikā m. Netā lu ir mež onī ga pludmale, ir vē rts aiziet, bet labā k pa pludmali braukt lejup, mums tur patika labā k. Ir arī eja augš ā pa tuneli pa slē gtu ceļ u, un jū s nokļ ū sit mež onī gā pludmalē , kas atrodas kalna otrā pusē , mums tas nepatika, tas ir ļ oti netī rs un ir daudz cilvē ku .
Izgā jā m pastaigā ties pa Kemeru, maksa 7 liras. Vai 1 dolā ru. Bet izdevī gā k ir maksā t lirā s. Izbraucā m vē lu vakarā , pā rsē š anā s bija 23.00 un izlidojā m 3.15. Pā rvaldniece mums atnesa nelielu uzkodu (ā bolus un sviestmaizes) - par š o ī paš o paldies. Mū su uzturē š anā s beigā s bija daž as problē mas ar karsto ū deni, bet es domā ju, ka jaunais ī paš nieks to ir atrisinā jis. Dzī vojā m 4 stā vā ar skatu uz jū ru. Pā rē jais bija izcils, vispā r kurš uz ko iet, tam sanā k. Š is ir labs 4. Tā tad, kurš vē las labu jū ru un tuvu viesnī cai, bez diskotē ku trokš ņ iem, tad š ī viesnī ca ir paredzē ta jums.
аватар kim9087
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Parasta vienkā rš a viesnī ca. Istabas ir nepretenciozas (mums bija salauzta viena lampa, tā pē c viņ i to nesalaboja 9 dienu laikā...bet mums tas nebija vajadzī gs). Istabā trū ka ledusskapja. Istaba tika uzkopta katru dienu, palagi mainī ti divas reizes un dvieļ i vienu reizi. … Tomēr ▾ Parasta vienkā rš a viesnī ca. Istabas ir nepretenciozas (mums bija salauzta viena lampa, tā pē c viņ i to nesalaboja 9 dienu laikā...bet mums tas nebija vajadzī gs). Istabā trū ka ledusskapja. Istaba tika uzkopta katru dienu, palagi mainī ti divas reizes un dvieļ i vienu reizi. Ļ oti lieli ū dens pā rtraukumi - no auksta lī dz verdoš am ū denim, no karsta lī dz aukstam. Mazgā t bē rnus bija ļ oti grū ti.
No istabas paveras skats uz kalniem.
Ē diens vienmuļ š , bet mums pietika. Vienmē r ē da. Saldumu nepietika. Alkohols un kafija nav garš ī gi. Nav animā cijas, pat ne mū zikas. Viesnī cas teritorija ir ļ oti maza.
Mums tas nebija gluž i svarī gi, mē s devā mies uz viesnī cu ē st un gulē t)))) Jū ra ir pā ri ceļ am) Daba un jū ra ir krā š ņ as. Savvaļ as pludmale ir skaistā kā vieta š ajā pilsē tā .
Vispā r, ja ē d jū rā , tad tas ir diezgan normā li. Bet deklarē tā.4 * š eit NAV!
Ī paš niekam jā maina daudz kas, ī paš i radu un viņ u bē rnu pastā vī gā uzturē š anā s, kuri viesnī cā stā v uz galvas un drī kst darī t visu.
Puiš i virtuvē un bā rā ļ oti cenš as, paldies par to.
Un pats galvenais - nav patī kami - MUSĒ ē damistabā! ! !
аватар Irina_Maksimenko
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man personī gi viesnī ca ļ oti patika. Tiem, kam patī k š iks un spī dums, tas nederē s. Tiklī dz pā rkā pā m viesnī cas slieksni, mū s ar smaidiem sagaidī ja viesnī cas darbinieki. Meitene Nazana nekavē joties piedā vā ja paē st brokastis un nekavē joties apmetā s. … Tomēr ▾ Man personī gi viesnī ca ļ oti patika.
Tiem, kam patī k š iks un spī dums, tas nederē s.
Tiklī dz pā rkā pā m viesnī cas slieksni, mū s ar smaidiem sagaidī ja viesnī cas darbinieki. Meitene Nazana nekavē joties piedā vā ja paē st brokastis un nekavē joties apmetā s. Lai gan viesnī ca un teritorija ir neliela, bet ļ oti mā jī ga. Istaba, kurā dzī vojā m, ir tī ra (domā ju, ka tā tika izremontē ta), gultas ir ē rtas. Istaba tika tī rī ta katru dienu. Mums ī sta dā vana bija skaists skats uz kalniem pa panorā mas logiem un gaiļ u dziedā š ana.
Ē diens vienmē r bija svaigs un garš ī gs. Pā rsvarā dominē ja dā rzeņ i, dā rzeņ u ē dieni, daž ā di sieri, olī vas, vistas gaļ a. Kopumā veselī gs uzturs. Saldumu nebija, bet tie man nav prioritā te. No augļ iem bija ā boli, arbū zi, melones. No alkohola, gards sausais sarkanvī ns, un svaigs, nevis rū gts alus.
Par viesnī cas personā lu, cik saprotu, viesnī cā ir mainī jies ī paš nieks. Cilvē ki cenš as, strā dā autoritā tes labā . Saskatī ju pieklā jī bu, atsaucī bu, sirsnī bu attiecī bā pret atpū tniekiem.
Tagad viesnī cai nav savas pludmales, kā teikts vietnē s, solā rija cena pilsē tas pludmalē ir 2 USD (informā cija no reģ istratū ras). Bet patiesī bā aizbraucā m uz jū ru, aizņ ē mā m sauļ oš anā s krē slus un neko nemaksā jā m, jo ​ ​ neviens mums netuvojā s. Jū ra ir lieliski tī ra un silta. Brauciet, atpū tieties, iegū stiet spē ku. . .
аватар sulgalena32
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viss ir ļ oti labi! Ieradā mies ap 9 no rī ta. Mū s uzreiz uzaicinā ja brokastī s. Viņ i apmetā s uzreiz pē c tam. Ļ oti mā jī ga, ģ imenes pā rvaldī ta, maza, klusa viesnī ca. Personā ls smaidī gs un pretimnā koš s. … Tomēr ▾ Viss ir ļ oti labi! Ieradā mies ap 9 no rī ta. Mū s uzreiz uzaicinā ja brokastī s. Viņ i apmetā s uzreiz pē c tam. Ļ oti mā jī ga, ģ imenes pā rvaldī ta, maza, klusa viesnī ca.
Personā ls smaidī gs un pretimnā koš s.
Ē diens ir daudzveidī gs un bagā tī gs.
Pusdienu un vakariņ u vista katru reizi tiek pagatavota savā dā k un garš ī ga.
Visi dā rzeņ i vienmē r ir svaigi un kraukš ķ ī gi.
Jū ra atrodas pā ri ceļ am, un kalni atrodas otrā pusē viesnī cai. Ainavas ir pā rsteidzoš as.
Atpū ta ir tikai prieks.
аватар slawa_slawa_slawa
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Atvaļ inā jumā ar sievu. Biļ eti nopirkā m caur TEZ TOUR. Visu varu raksturot ar vienu vā rdu - TOTAL HOROR. Esmu š okē ts, kā tā ds liels tū risma operators kā TEZ TOUR var pā rdot ceļ ojumus uz tik zemas klases tā saukto 4 zvaigž ņ u viesnī cu. … Tomēr ▾ Atvaļ inā jumā ar sievu. Biļ eti nopirkā m caur TEZ TOUR. Visu varu raksturot ar vienu vā rdu - TOTAL HOROR. Esmu š okē ts, kā tā ds liels tū risma operators kā TEZ TOUR var pā rdot ceļ ojumus uz tik zemas klases tā saukto 4 zvaigž ņ u viesnī cu. Maksimums - DIVAS ZVAIGZNES. Es nevē los aprakstī t visas š ī s š ausmas, jo es jums neiesaku ierasties š ajā viesnī cā , lai pā rliecinā tos par to. Gribu teikt tikai vienu - no informā cijas, kas ir viesnī cas mā jaslapā , vienī gā patiesī ba ir tā da, ka viesnī ca atrodas 50 metru attā lumā no jū ras. Viss pā rē jais ir MISIŅ A CINIKS MELI. Vietnē esoš ā s fotogrā fijas, iespē jams, tika uzņ emtas, kad viesnī ca tika atvē rta 2002.  gadā . Viesnī cas ī paš nieks ir mainī jies un viņ š stā sta, ka vienkā rš i nav bijis laika mainī t informā ciju vietnē , tač u sezona ir sā kusies un cilvē ki dodas pē c informā cijas izlasī š anas vietnē un fotoattē lu apskatī š anas. Viesnī cas atraš anā s tik debesu vietā un tā s nodoš ana paš reizē jā stā voklī ir nepareizas pā rvaldī bas virsotne.
аватар svetabogema
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Tikko atgriezos no atvaļ inā juma un nolē mu uzrakstī t atsauksmi. Viesnī ca 4 personā m nevelk labu C pakā pi. Budž eta viesnī ca par š o cenu. Tī ra neliela teritorija, jū ra blakus 3 minū š u gā jienā . Mē s ieradā mies 8:00, reģ istrā cija pulksten 14. … Tomēr ▾ Tikko atgriezos no atvaļ inā juma un nolē mu uzrakstī t atsauksmi. Viesnī ca 4 personā m nevelk labu C pakā pi. Budž eta viesnī ca par š o cenu. Tī ra neliela teritorija, jū ra blakus 3 minū š u gā jienā . Mē s ieradā mies 8:00, reģ istrā cija pulksten 14. Kas nebija ī paš i iepriecinoš i pē c nakts lidojuma. Pē c nelielas alkoholiķ a dā vaniņ as viņ i iekā rtojā s 11. Istaba nav slikta 4 stā vā . Ne pelē jumu, ne netī rumus neredzē ju. Kamē r gaidī jā m reģ istrē š anos, Sofija piegā ja pie mums un pierunā ja apmeklē t hammam, kas pē c negulē tā s nakts bija tieš i tā ds ceļ š . Mū s patī kami pā rsteidza tā dā viesnī cā labi masieri. Mani masē ja Rehans meitenē m Martai un Elijai. Pē c pā rdzī voš anas ar Covid-19 man radā s komplikā cijas lā pstiņ u rajonā . Uz piecā m masā ž ā m esmu kā gurķ is. Pē c atgrieš anā s no atvaļ inā juma es devos uz sporta zā li. Ja atrodaties viesnī cā , noteikti veiciet drenā ž as masā ž as, kombinā cijā ar peldē š anu tas dod lielisku rezultā tu.
Tagad par viesnī cu. Pludmale ir ļ oti tuvu, sauļ oš anā s krē slu pietika visiem. Beldibi pludmales atš ķ iras ar lieliem akmeņ iem, ceļ š uz jū ru ir nedaudz iztī rī ts, bet labā k ir iegā dā ties koraļ ļ us. Pludmales bā rs ir par maksu. Animā cijas notika pludmales bā rā ar modernu mū ziku un diskotē kā m. Vakarā jums nebū s garlaicī gi. Paņ emiet savu alkoholu. Pā ris reizes turpat netā lu tirgū nopirkā m granā tā bolu un kazeņ u vī nu. Alkohols viesnī cā ir briesmī gs. Ja ceļ ojat ar jautru kompā niju un neesat gardē dis - jū s esat š eit. Bet, ja ar vī rieš iem, kuriem patī k ē st gaļ u, š ī nav jū su viesnī ca. Š eit vienkā rš i nav, tikai soja. Atpū tā mies meitenes, nebijā m izsalkuš i. Ir daudz veidu dā rzeņ u, bulguru, rī su, makaronu. Ē dienu ziņ ā š ī ir sliktā kā viesnī ca, kurā esmu bijis. Brokastī s pat nav jogurta. Apkalpoš ana lieliska, viss tī rs. No augļ iem arbū zs un melone. Saldumi ir vienā di. Nu, jums ir jā saprot, ka 1 kg liellopu gaļ as Turcijā maksā.14 dolā rus. Tā pē c par tā du cenu kā da gaļ a jums bū s.
Tā kā mū su atvaļ inā jums bija ļ oti aktī vs, 7 dienas bija 3 dienas viesnī cā , tas mū s netraucē ja. Turcijai ir daudz ko redzē t. Es vienmē r veicu ekskursijas gida pavadī bā . Š oreiz nolē mā m paņ emt uz ielas un nezaudē jā m. Cena ir daudz lē tā ka. Droš ī bu uzrauga arī krievvalodī gie gidi. Izbraucā m ekskursijā uz turku Maldivu salā m - super, vesela diena uz jahtas, pusdienas iekļ autas ik pa laikam peldoties pa salā m. Otrā ekskursija bija braukš ana ar plostu un kanjonu ar dž ipiem. Kopumā man patī k braukt ar pludinā š anu Turcijā . Treš o paņ ē ma Svē tā Nikolaja un Effes relikviju jahta. Tā pē c, kam nepiecieš ama aktī va atpū ta Turcijā , viesnī ca ir ideā la. Nu, ja jums patī k garš ī gi ē st un dzert kvalitatī vu alkoholu, dodieties uz labā ko piecinieku. Nu, tas viss ir atkarī gs no uzņ ē muma un jū su noskaņ ojuma. Es ceru, ka mans pā rskats palī dzē s jums izvē lē ties viesnī cu. Manas brī vdienas bija ļ oti aktī vas un jautras, lai gan iepriekš biju 5 zvaigznē s.
Parādīt vairāk »


iemiesojums rahimova.olia
Es eju jūnija beigās, domāju, ko darīt ar atpūtu!
9 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
iemiesojums rerebom
guļu pludmalē,bez ekskursijām un ar mērenu naktsdzīvi?kā pašai viesnīcai?
12 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 5 atbildes
iemiesojums dron020291
kad atpūšos runāju ar viesnīcas direktoru, gribu ar viņu sazināties!
12 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Viesnīca uzcelta 2002. gadā, pēdējais renovācija notika 2018. gadā. Viesnīca ģimenes un jauniešu ekonomiskai atpūtai, atrodas pāri ceļam no jūras, Beldibi ciematā.

Atrašanās vieta Viesnīca atrodas 30 km no Antālijas lidostas, 15 km no Antālijas centra, 10 km no Kemeras, ciematā Beldibi I.
Pludmales apraksts Sava daļa pilsētas smilšu un oļu pludmalē, 20 m no viesnīcas. Pludmales garums ir 10 m. Starp pludmali un viesnīcu ir ceļš, nav pazemes ejas. Pludmales dvieļi tiek izsniegti pret depozītu.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Diennakts reģistratūra, 1 galvenais restorāns-bārs, 1 baseina bārs, 2 āra baseini, platība 120 m2 un 30 m2, pie baseina: saulessargi un sauļošanās krēsli (bezmaksas), Wi-Fi vestibilā (par maksu).

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Bērnu sadaļa baseinā.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Ūdens sporta veidi (par papildu maksu), 1 ūdens slidkalniņš.
 • ūdens atrakciju parks vai slidkalniņi  FREE 
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 70 numuri. Tas sastāv no vienas galvenās 4 stāvu ēkas (bez lifta), vienas 2 stāvu piebūves ēkas (blakus galvenajai ēkai) un diviem vienstāvu bungalo.

Istabās

balkons, kondicionieris, Wi-Fi: par maksu, duša, tualete, fēns, minibārs, telefons, TV: kanāli.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • balkons/terase
Adrese Merkess, Beldibi Sahils Jolu Ataturks Cad. Nr.: 96, 07990 , Beldibi, Kemera, Antālija
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).