Viesnīca centrā, labai atpūtai!

Rakstīts: 15 maijā 2022
Ceļošanas laiks: 3 — 13 maijā 2022
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 10.0
Jauka, ē rta, tī ra viesnī ca.
Gardas maltī tes puspansija + 5 minū tes
uz jū ru / uz centru.
Un tas viss nav dā rgi!
Kas vē l vajadzī gs budž eta ceļ otā jam, lai viņ š bū tu laimī gs?
Iepriekš atpū tā mies daž ā dā s 3 zvaigž ņ u viesnī cā s Antā lijas un Egejas jū ras piekrastē.
Wassermann, viens no labā kajiem savā kategorijā.
Tas atbilst 3 zvaigznē m.
Administrators Ayaz vienmē r ir laipni gaidī ts un laipni palī dz atrisinā t visas problē mas.
Viņ š runā krieviski, kas ir svarī gi daudziem ceļ otā jiem.
Viesnī cā valda mierī ga atmosfē ra.
Maijā atpū š amies un baudā m klusumu!
Tā pē c iesaku pludmales un apskates brī vdienā m!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu