Miarosa Ghazal Resort 5*– Atsauksmes

32
Novērtējums 3.810
№260 viesnīcas reitingā Kemera
4.3 Numurs
4.7 apkalpošana
4.5 Tīrība
6.4 Uzturs
5.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Goynuk ciematā, 6 km attālumā no Kemeras pilsētas. Antālijas pilsētas centrs atrodas 36 km attālumā. Atvērts 2000. gadā, pēdējā restaurācija veikta 2015. gadā. Viesnīca ir piemērota pludmales brīvdienām ar ģimeni.Vairāk →
аватар shaina75
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 1.0
Kopā ar meitu viesnī cā atpū tos 28 naktis. Pirmo reizi devā mies uz budž eta viesnī cu. Mē s ieradā mies ap pulksten 1:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies. Viesnī cas numuriņ i veci, slikti tī ra, centā s atstā t 1-2 eiro - situā cija nemainī jā s. … Tomēr ▾ Kopā ar meitu viesnī cā atpū tos 28 naktis. Pirmo reizi devā mies uz budž eta viesnī cu. Mē s ieradā mies ap pulksten 1:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies.
Viesnī cas numuriņ i veci, slikti tī ra, centā s atstā t 1-2 eiro - situā cija nemainī jā s. Mini bā rs ir piepildī ts tikai ar ū deni, kas tika regulā ri papildinā ts, nekā cita nebija. Š ampū nu un duš as ž eleju lej, regulā ri papildina, bet acī mredzot lē ja no vienas pudeles - pē c krā sas un smarž as ir vienā das. Iesaku paņ emt lī dzi savu š ampū nu. Gaisa kondicionē š ana numurā ir plus. Skats no istabas bija uz kalniem – nenormā li skaists skats.
WiFi istabā , pludmalē ir slikts - derē s sociā lajiem tī kliem, bet, ja plā nojat strā dā t arī tieš saistē (kā manā gadī jumā ), tad labā k ir iegā dā ties vietē jo SIM karti ar internetu.
Ē diens. Slava š efpavā ram. Budž eta viesnī cai ē diens bija labs, protams nebija jū ras velš u un citu gardumu, kā jau luksusa viesnī cā s, reizi nedē ļ ā bija sarkanā s zivis, bet es zinā ju, kur eju, tā pē c negaidī ju.
Tu noteikti nebū si izsalcis. Alkohols tiek raž ots tikai uz vietas, lai gan viesnī ca sevi pozicionē kā UAL. Importa alkohols par maksu. Bet bā rmenis Estra pludmales bā rā gatavo gardus kokteiļ us.
Teritorija kompakta, daudz apstā dī jumu, bet viss kaut kā nav labi kopts.
Viesnī cā nav atpū tas zonas pieauguš ajiem - nedomā ju, ka pie ieejas teritorijā bija neliels baseins, neviens tur nav bijis, jo tas atrodas netā lu no ceļ a, viesnī cas otrā pusē . Bē rniem klubā un pie slidkalniņ iem ir baseins, bet nez kā pē c visi bē rni plunč ā jā s pieauguš o baseinā - mierī gi peldē ties nav iespē jams.
Gan pludmalē , gan pie baseina ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, bet, ja vē laties labu vietu ar ē nu, jā ņ em 7 no rī ta). Daudzi okupē ja gan pie baseina, gan pludmalē , un neviens nenā ca visu dienu - tā da ir krievu tū rista cū ku mentalitā te).
Pludmale ir netī ra, mē neš a laikā ne reizi neesmu redzē jusi tī rī tu, tikai vakarā sauļ oš anā s krē sli bija salocī ti.
Ieeja jū rā lieli akmeņ i - jums ir nepiecieš ams ī paš s. kurpes, jū s varat tos iegā dā ties par 10-20 USD vietē jā veikalā . Vietē jā veikala pā rdevē js ir ļ oti uzmā cī gs, katru reizi, kad mū s ieraugot, prasī ja, kad nā ksim pie viņ a iepirkties, lai gan veikals bija pustukš s un nekas ī paš s tur nebija ko pirkt. Iepirkā mies ciematā , 20 minū š u gā jienā no viesnī cas - ir izvē le.
Animā cija viesnī cā ir neuzkrī toš a, neviens nesaņ ē ma konkursus. Izrā des katru dienu, reizi nedē ļ ā dzī vā mū zika, karaoke utt. Katru dienu bija transfē rs uz naktsklubu Kemerā.
Fotogrā fi viesnī cā labi, bildes uzņ emtas tieš ā m kvalitatī vi - iesaku! Daž ā s luksusa viesnī cā s pē c fotosesijas nav ko izvē lē ties, jo labā k bildē ju pa telefonu, bet š ajā viesnī cā biju patī kami pā rsteigta.
Kontingents viesnī cā : daudzi turki, poļ i, vā cieš i un daudzi tū risti no Krievijas) Viena krievu "Yazhema" nomainī ja autiņ biksī tes sū dam bē rnam tieš i pie galda bā rā ) smirdē ja briesmī ga) darbinieki izlikā s neredzam. .
Es saprotu, ka viss ir paredzē ts viesiem, bet ne tā dā paš ā mē rā ).
Jū ra bija silta un pā rsvarā tī ra, bet bija dienas, kad bija daudz atkritumu (nezinu, ar ko tas saistī ts).
Tā ka principā viesnī cai kā budž eta pieciniekam pienā kas solī ds 7, bet es lieku 1 par tū ristu klā tbū tni no izkaisī tā m) Visa civilizē tā pasaule atsakā s no š ī m cū kā m - arī viesnī cas vadī bai vajag iet lī dzi laikam.
Es noteikti neatgriezī š os š ajā viesnī cā .
аватар fox.bizarre
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
1. Tas nav kā ne 5*, maksimums 4*. 2. Labs skats uz kalniem zaļ ajā zonā . 3. Ja jū s dodaties uz pludmali, kurā ir ieeja ar oļ iem, tad, ieejot š ajā bruģ akmenī , jums sā pē s kā ja. 4. Un, ja jū s dodaties uz viesnī cas medicī nas centru ar savainotu kā ju un lū dzat iesmē rē t brū ci ar jodu, tad viņ i jums prasī s 10 eiro)) Es iesaku jums paņ emt visu aptieciņ u un pat vairā k. … Tomēr ▾ 1. Tas nav kā ne 5*, maksimums 4*. 2. Labs skats uz kalniem zaļ ajā zonā . 3. Ja jū s dodaties uz pludmali, kurā ir ieeja ar oļ iem, tad, ieejot š ajā bruģ akmenī , jums sā pē s kā ja. 4. Un, ja jū s dodaties uz viesnī cas medicī nas centru ar savainotu kā ju un lū dzat iesmē rē t brū ci ar jodu, tad viņ i jums prasī s 10 eiro)) Es iesaku jums paņ emt visu aptieciņ u un pat vairā k.
вид с пляжа вход в море вид с номера
аватар kl52117
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī ca neatbild uz savu "5". Turcijā esam bijuš i ne reizi vien. Tā tad, sā ksim secī bā : 1. Ierodoties viesnī cā , viņ i ā tri iekā rtojā s istabā . Bet ieejot tajā bijā m vī luš ies - istaba ir maza izmē ra, un bē rnam (7 gadi) tas ir tikai atzveltnes krē sls, kas, ja tas ir atlocī ts, ir tikai kolonna gulē š anai (š is krē sls nav vienā bildē ). … Tomēr ▾ Viesnī ca neatbild uz savu "5". Turcijā esam bijuš i ne reizi vien. Tā tad, sā ksim secī bā :
1. Ierodoties viesnī cā , viņ i ā tri iekā rtojā s istabā . Bet ieejot tajā bijā m vī luš ies - istaba ir maza izmē ra, un bē rnam (7 gadi) tas ir tikai atzveltnes krē sls, kas, ja tas ir atlocī ts, ir tikai kolonna gulē š anai (š is krē sls nav vienā bildē ). Visas lampas salauztas. Dvieļ i ar dzelteniem traipiem. Viņ i lū dza pā rģ ē rbties. Mainī ts. Skats uz drupā m, lejā vieta, kur pulcē ties strā dniekiem (vienā vā rdā sakot, smē ķ ē tava) un visu nakti rosā s cits transformators. Bet paņ ē ma, jo gribē ja, lai bē rns normā li un ē rti gulē tu (izmē rā bija lielā ks krē sliņ š ). Mē s iereģ istrē jā mies savā istabā pulksten 16:00 un neviens mums nepiedā vā ja maltī ti. Viņ i gaidī ja lī dz pulksten 19.00 un pirms tam ē da lī dzi esoš os cepumus.
2. Tī rī š ana. Tī rī ts gandrī z katru dienu. Piederumi (š ampū ns, ž eleja) ne vienmē r tika uzstā dī ti. Bā rā ir tikai ū dens, un tas arī ne vienmē r tiek piegā dā ts. Nomainī ta gultas veļ a uz mū su 7 dienā m tikai 1 reizi. Putekļ i nemaz nenā ca nost. Peldmē teļ i netiek nodroš inā ti.
3. Galvenais restorā ns. Milzī gas rindas. Visa tā trauku pā rbagā tī ba, kas ir bildē internetā - NĒ...Ja gribi vairā k jū ras velš u - š ī te nav (((((((((((Ierī ce vienmē r netī ra, tā bija jā maina)) ka viņ i tos vienkā rš i noslaucī ja). Uzkodu bā rs: 24 stundas nav taisnī ba. Tas bija atvē rts tikai no 12:00 lī dz 16:00. Saldē jums no 15:00 lī dz 16:00, bet, ja kavē si 5 minū tes, neviens tev neko nedos. vestibilā nav konditorejas izstrā dā jumu un kū ku.
4. Bē rniem nav animā cijas, izņ emot mini diskotē ku (25 minū tes). Bingo ir maksas (bet maksā arī citos). Krā sojiet T-kreklu par maksu. Bē rnu klubs ir slē gts. 7 dienas pē cpusdienā uz baseina bija tikai vienas sacensī bas. Ir joga un vē derdejas.
5. Alya Carta (zivis). Tas ir pavisam cits stā sts. Jā rezervē no rī ta lī dz vakaram. Bija cilvē ki, kas atpū tā s 2 nedē ļ as un tā pē c nevarē ja iekļ ū t. Ierakstī ts 3 reizes, tā tad pē dē jā reize bija ar skandā lu. Ierodoties 19.00, saņ ē ma pamatē dienu gandrī z 21.00. Bet deserts bija izcils (par ko viesnī ca saņ ē ma 1 punktu).
6. Bija daudzas bē rnu grupas no daž ā dā m valstī m. Tā da sajū ta, it kā bū tu bē rnu nometnē . Bija peldē tā ji, kuri aizņ ē ma daļ u no baseina, kas ir viens no galvenajiem). Un futbolisti. Un ū denspolo vispā r nogalinā ja uz vietas - viņ i uzlika vā rtus ģ imenē m ar maziem bē rniem. Baseinā starp spē lē tā jiem un atpū tniekiem nav ierobež ojumu, un viņ i spē lē ja neatkarī gi no tā , ka tajā peldas daudzi. P. S. Ja vē laties, lai š ī spē le bū tu jū su viesnī cā , atdaliet baseinu spē lē m un peldē š anai. Vai arī uzstā diet noteiktu laiku, kad spē lē t baseinā , lai citi š ajā laikā nepeldē tu spē lē tā jiem tuvumā . Mū su meitenei bumba trā pī ja pa galvu, un neviens no spē lē tā jiem pat neprasī ja atvainoš anos.
7. Wi-Fi ir bezmaksas, bet briesmī gs. Tikai labi istabā .
8. Jū ra, kalns, koki ir vienkā rš i lieliski.
Ž ē l, ka š ā da viesnī ca nevarē ja deklarē t savus "5" un "UAI".
P. S. Uzrakstī ju atsauksmi par redzē to un salī dzinā ju visu, kas teikts viesnī cu aprakstā . Atkā rtoju vē lreiz, š ī nav pirmā reize Turcijā un ir ar ko salī dzinā t. Es vē los, lai tie cilvē ki, kuri izvē las š o viesnī cu, rū pī gi iepazī stas ar visā m tā s atsauksmē m un deklarē to koncepciju. Esi uzmanī gs un nepieķ er kā mē s - bet daba visus š os trū kumus izlī dzinā ja ((((((((()
аватар I.stesyuk
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū ta ar bē rniem, 11 un 2.5 gadi. Viesnī ca mā jī ga, teritorija pieticī ga - var apbraukt 10 minū tē s. Teritorijā ir viens liels baseins, viens mazs ar diviem ū dens slidkalniņ iem un viens SPA - iekš telpā s, kas darbojas aukstajā sezonā . … Tomēr ▾ Atpū ta ar bē rniem, 11 un 2.5 gadi. Viesnī ca mā jī ga, teritorija pieticī ga - var apbraukt 10 minū tē s. Teritorijā ir viens liels baseins, viens mazs ar diviem ū dens slidkalniņ iem un viens SPA - iekš telpā s, kas darbojas aukstajā sezonā .
Atpū š amies Turcijā jau 3. reizi, ir ko salī dzinā t. . . ē diens vienmuļ š , bez volā niem. . Es pat teiktu ļ oti pieticī gi - brokastī s desiņ as un tā s katru otro dienu, bez speķ a kā citā s viesnī cā s, nav desu izvē les (standarta ir trī s veidi, kas atš ķ iras pē c krā sas, vienā da garš a). Deserti garš ī gi, augļ i ne pā rā k labi - melones un arbū zi zaļ i un svaigi (lai gan septembrī atpū tā mies! ). Vakariņ ā s katru dienu atnesa kaut ko jaunu (vienu dienu garneles un mī dijas, vienu dienu grilē tu tunci, vienu kukurū zu, vienu suš i. . . ), citā di katru dienu viss pa vecam.
Viesnī cā vienkā rš i nav animā cijas! Aiziet 2-3 kū tri animatori, 10 dienas sastapuš ies tikai ē damistabā un pā ris reizes redzē juš i dejojam vienu un to paš u dziesmu pie baseina. Darbojas Tukā nu bē rnu klubs, meitenes ir vienī gā s animatores, kas š eit izklaidē atpū tniekus, lai gan tikai bē rnus. Apciemojā m, jo ​ ​ jaunā kais tur iet agri (no 4 gadu vecuma klubs) un vecā kajam vairs neinteresē . Pludmale ir maza. Smiltis pie jū ras, akmeņ i jū rā . . nopirkā m speciā lus apavus ieieš anai ū denī .
Istabas mā jī gas, tī ras. . tī ra kvalitatī vi, regulā ri, bet daž ā dos laikos (biež ā k tas iekrita bē rnu pusdienlaikā , tā pē c atteicā mies tī rī t). Reģ istrē jā mies jau 20:00, reģ istratū rā ļ oti jauks un izpalī dzī gs personā ls! ! Puisis reģ istratū rā mū s uzreiz sū tī ja vakariņ ā s, un, kad atgriezā mies pē c vakariņ ā m, viņ š mū s iekā rtoja "ģ imenes" istabā . Istabā ir divstā vu gulta bē rniem, divguļ amā gulta mums un izbī dā mais krē sls. Kopumā varu teikt, ka pā riem bez bē rniem vai jaunajiem tū ristiem š eit bū s ļ oti garlaicī gi! Pē c 22:00 viesnī cā kluss. . visi guļ : )
Daudz sliktu odu! Viņ i dzī voja pirmajā stā vā (paņ ē ma lī dzi fumigatoru, tas netika galā , bē rni bija sakosti); ģ imenē m ar bē rniem, vecvecā kiem - diezgan tā ds labs kū rorts pie jū ras) skaists skats uz kalniem, labs WiFi gandrī z visā . Sauļ oš anā s krē sli pie baseina gandrī z vienmē r ir bez maksas, jo vecā ki ar bē rniem pā rsvarā atrodas pludmalē pie jū ras. Minibā rs tiek piepildī ts tikai pie ieejas, turpmā k ū deni viņ i ņ ē ma paš i, jo tas ir ledusskapī mazā s pudelē s un ir brī vi pieejams visā teritorijā .
Пляж Пляж Пристань Baby room при детском клубе Игровая площадка при детском клубе, с детским бассейном Бассейн Бассейн Вид с балкона ( 1 этаж )
аватар bymajnik
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ir kopš.25. maija. lī dz 01.06. Viesnī ca ir lieliski piemē rota ģ imenē m ar bē rniem. Garlaicī gi noteikti nebū s. Milzī gs pā rtikas daudzums. Neklausies vaimanā jos, ej drosmī gi un izbaudi. Mums ļ oti patika … Tomēr ▾ Ir kopš.25. maija. lī dz 01.06. Viesnī ca ir lieliski piemē rota ģ imenē m ar bē rniem. Garlaicī gi noteikti nebū s. Milzī gs pā rtikas daudzums. Neklausies vaimanā jos, ej drosmī gi un izbaudi. Mums ļ oti patika
аватар tatanaranuk
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Bija no 18.05 lī dz 25.05. Meklē jā m viesnī cu ģ imenes atpū tai ar bē rnu. Viesnī cas meklē š ana aizņ ē ma daudz laika, pā rlasī ju daž ā das atsauksmes. . . Rezultā tā izvē lē jā mies š o viesnī cu. … Tomēr ▾ Bija no 18.05 lī dz 25.05. Meklē jā m viesnī cu ģ imenes atpū tai ar bē rnu. Viesnī cas meklē š ana aizņ ē ma daudz laika, pā rlasī ju daž ā das atsauksmes. . . Rezultā tā izvē lē jā mies š o viesnī cu. Ko lai saka, laba viesnī ca! Istabas tī ras, ē diens bagā tī gs, personā ls draudzī gs. Nekā dus mī nusus nepamanī jā m, ar visu esam apmierinā ti.
аватар annabutova87
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Nesaprotu tos, kurus tik ļ oti aizkustina viesnī ca. Atbraucā m ar bē rnu. Reģ istrē jies uzreiz pē c 10:00. Mini bā rs bū s pilns tikai jū su uzturē š anā s pirmajā dienā . Pā rē jā s dienas ū dens bija jā nes paš am. … Tomēr ▾ Nesaprotu tos, kurus tik ļ oti aizkustina viesnī ca. Atbraucā m ar bē rnu. Reģ istrē jies uzreiz pē c 10:00. Mini bā rs bū s pilns tikai jū su uzturē š anā s pirmajā dienā . Pā rē jā s dienas ū dens bija jā nes paš am. Istabā ir tē jkanna, divas tases, tē jas komplekts, cukurs. Tē jkarotes nav. Vannas istabas durvis ir kā pē c plū diem. Tie saplaisā ja un tika vienkā rš i nokrā soti ar krā su. Visi telpu uzlabojumi bija tikai, lai aiztaisī tu plaisas vannas istabā , izlietne ar silikonu, un š pakteles staigā ja pā ri flī zē m. Viņ i nolē ma nekarinā t spoguli, un caurumi no spoguļ a tika vienkā rš i aizzī mogoti ar š pakteli. Roku ziepes un š ampū ns ir viens š ķ idrums. Ausu nū jas, vā ciņ š , matu balzā ms izdzī voja tikai divas reizes. Bez zobu pastas, bez birstes. Ir č ī bas, nav peldmē teļ u. Palagi nebija pilnī gi tī ri. Drī zā k traipi vienkā rš i neizmazgā jas. Ja uz gultā m sagaidā t dzī vnieku figū riņ as, sirdis un krā sas, tad jū s nevarat gaidī t. Uzkopš ana visā uzturē š anā s laikā ir slikta. Vai nu viņ i slikti strā dā ja ar putekļ u sū cē ju, vai arī to neizmantoja vispā r. Neskaidrs tī rī š anas grafiks. Daž ā s dienā s lī dz 12 un citā s 14 (kad bē rns guļ ) Ē diens: borš č a zupa ir ukraiņ u noiets : ) bet borš č ā nav gaļ as. Š ā da attieksme pret nacionā lo ukraiņ u virtuvi nav patī kama. Uzturē š anā s laikā tika pasniegti vē ž i, krabji. Tie tika pasniegti auksti. Nesaprotu, kā var ē st vē ž us aukstu. Ja vē ž us iztī rī ja, tad ar krabjiem bija problē mas. Nav krabju rī ka. Arī ar rī siem pildī tā s mī dijas tika pasniegtas aukstas. Apbē dinā ja arī vakara suš i. Viņ i neprot gatavot suš i š ajā viesnī cā . Bija arī š ausmī gi smirdī ga cū ku zupa! Tā smird barī ba sunim ar iekš ē jiem orgā niem (vē ders, lū pas, barī bas vads), galvenā barī ba vienmuļ a. Biezenis, visticamā k, ir iepakots. Mazuļ u pā rtikas ir maz. Deserti ir vienā di. Ē dā m tikai turku desertus. Kopumā viss ir ļ oti svaigs. Viesnī cas teritorija ir maza. Pastaiga apgrū tina pludmali – baseinu. Zaļ ā s zonas ir vecas un sausas. Visi š ie ir jā atjaunina. Ne visi krū mi ir apgriezti. Siena kanā lā nav pilnī bā nož ogota, un tā ir nedroš a bē rniem. Skatuve ir laba, bet visi krē sli š ova programmā ir vienā lī menī un Ato otrajā rindā nekas nav redzams. Bija itā ļ u alacarte. Slikts tiramisu, ē damie cē zara salā ti. Pludmale: pludmalē ir daudz sauļ oš anā s krē slu. Krasta tuvumā nav tī rī bas. Uz ū dens bija arī kā da dzeltena plē vī te. Kopumā , ja jū s esat atbildī gs par naudu par pā rē jo - š ī viesnī ca nav naudas vē rta. Ja esat jaunlaulā tie, š ī nav jū su viesnī ca. Vienī gais, kas man patika, bija š ova programma: cirks, š ovi ar trikiem, dejas. 5 zvaigznes š ī viesnī ca velk. 4 zvaigznes, un tas ir stiept.
аватар portman_natali
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cu izvē lē jā mies ilgu laiku, vairā kus mē neš us pā rlasī jā m visas atsauksmes un nekad nenož ē lojā m. Jū s zinā t, kā tas notiek, jū s gaidā t labā ko, bet jū s saņ emat perfektu)) Mē s ieradā mies 8 no rī ta, atstā jā m mantas reģ istratū rā , uzvilkā m rokassprā dzes un devā mies brokastī s. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies ilgu laiku, vairā kus mē neš us pā rlasī jā m visas atsauksmes un nekad nenož ē lojā m. Jū s zinā t, kā tas notiek, jū s gaidā t labā ko, bet jū s saņ emat perfektu)) Mē s ieradā mies 8 no rī ta, atstā jā m mantas reģ istratū rā , uzvilkā m rokassprā dzes un devā mies brokastī s. Reģ istrē jies ap pulksten 12:00. Istaba lieliska, viss darbojas, uzkopš ana kvalitatī va. Ē diens labs - gaļ a, zivis, dā rzeņ i, augļ i. Nu jū ra un daba Kemerā ir neslavē jami. Mē s joprojā m š eit atpū š amies, mē s nevē lamies doties prom (Iesakā m visiem!
аватар asssy
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Lielā kais mī nuss ir tas, ka viesnī cā ir netī rā kā jū ra, kā du esmu redzē jis. Jau treš o dienu nevaram nopeldē ties, visa virsma ir klā ta ar atkritumiem, tie ir spilventiņ i, un izsmē ķ i, un pussaē sti arbū zi, un pudeles ar krū zī tē m, un ko nevar iedomā ties, pat tamponi ar prezervatī vi. … Tomēr ▾ Lielā kais mī nuss ir tas, ka viesnī cā ir netī rā kā jū ra, kā du esmu redzē jis. Jau treš o dienu nevaram nopeldē ties, visa virsma ir klā ta ar atkritumiem, tie ir spilventiņ i, un izsmē ķ i, un pussaē sti arbū zi, un pudeles ar krū zī tē m, un ko nevar iedomā ties, pat tamponi ar prezervatī vi. Kā du dienu netā lu no krasta viesnī cas darbinieks pacē la lielā ko no augš as, bet, kad bē rna mutē sā ka iekļ ū t, piemē ram, tamponi, saplē sti maisiņ i un sapī ties matos, pacietī bai bija robež a.
Plus bū tisks trū kums ir tas, ka sabojā tos ē dienus neizmet, bet pasniedz nā kamajā dienā vai tā dā paš ā veidā , vai arī pā rstrā dā , piemē ram, no bojā tas gaļ as un tomā tiem tiek gatavotas š ā das kū kas ar gaļ u un dā rzeņ iem iekš ā .
Rezultā tā viesnī cas apkā rtnē bija daudz saindē to bē rnu, ierodoties uzreiz iekrita acī s. Zē ns tik tikko tika novests lī dz liftam, viņ š visu ceļ u no restorā na vemja. Bijā m tik piesardzī gi, domā jā m, ka viesnī cā infekcija, tā pē c bē rniem dod sī rupus pret drudzi un vemj, intensī vi dezinficē jā m rokas, negā jā m uz bē rnu klubiņ u un baseinu, lai neinficē tu, bet bē rns tik un tā baigi saindē jā s, ar augstu temperatū ru un vemš anu slimoja vairā kas dienas. Nolē mu beigt bē rnam apē st kā du tvaika zivs gabaliņ u no bē rnu ē dienkartes, bet tā vienkā rš i bija sapuvusi. Tā pē c vienmē r izmē ģ iniet, pirms dodat bē rnam.
аватар KazaryanChP
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Labdien. Dzī voju kopā ar savu vī ru š ajā viesnī cā . Atsauksmes lasa daž ā das, tostarp ļ oti sliktas. Es steidzos jums pateikt patiesī bu. Mū s sagaidī ja ļ oti draudzī gi, istaba bija lieliska un labi uzkopta, ē dieni daudzveidī gi un milzī gos daudzumos. … Tomēr ▾ Labdien. Dzī voju kopā ar savu vī ru š ajā viesnī cā . Atsauksmes lasa daž ā das, tostarp ļ oti sliktas. Es steidzos jums pateikt patiesī bu. Mū s sagaidī ja ļ oti draudzī gi, istaba bija lieliska un labi uzkopta, ē dieni daudzveidī gi un milzī gos daudzumos. Katru rī tu gatavojā m dabī go sulu. Ē dienu un dzē rienu trū kumu neviens nav piedzī vojis. Ī paš s paldies visam personā lam. Visi ir pieklā jī gi, draudzī gi un gatavi palī dzē t jebkurā brī dī . Telpu regulā ri tī rī ja, visur ķ ē rā s internets. Laba animā cija, garš ī gi un daudzveidī gi ē dieni, lielisks personā ls, dzidra jū ra, laba atraš anā s vieta, tī ra, kopta teritorija-ko vē l vajag atpū tai? Ī paš s paldies uzraugam Salim, kurš stā jā s mū su amatā un palī dzē ja mums aizejot . Mē s jau bijā m izrakstī juš ies no viesnī cas, bija 12 pusnakts, vestibila bā rā joprojā m nebija ē diena. Mē s pagriezā mies pret Salimu un viņ š , kā burvis, pā ris minū š u laikā noorganizē ja mums ē dienu uz ceļ a. Vē lreiz liels paldies vadī bai un visam personā lam. Mē s noteikti atgriezī simies un ieteiksim jū su draugiem apmeklē t jū su lielisko viesnī cu. Paldies par neaizmirstamajā m brī vdienā m. Neesam pirmo reizi Turcijā , bet š o viesnī cu atcerē simies ar siltumu sirdī . Mē s atgriezī simies Ghazal, mē s noteikti atgriezī simies.
Parādīt vairāk »


iemiesojums olya11061988
Kas šovasar šeit atpūtās?Kā iet ar apkalpošanu? Kā ir ar jūru un pludmali? Un vai ir bijuši coxsackie vīrusa gadījumi??
5 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums menderes
‹ Viesnīca Miarosa Ghazal Resort 5*
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Viesnīca atrodas Goynuk ciematā, 6 km attālumā no Kemeras pilsētas. Antālijas pilsētas centrs atrodas 36 km attālumā. Atvērts 2000. gadā, pēdējā restaurācija veikta 2015. gadā. Viesnīca ir piemērota pludmales brīvdienām ar ģimeni.

Atrašanās vieta Antālijas lidosta atrodas 46 km attālumā no viesnīcas.
Pludmales apraksts Privāta smilšu un oļu pludmale ar betona platformu.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Tam ir āra terase. Pēc pieprasījuma ēdieni un dzērieni tiek piegādāti numurā. Reģistratūra ir atvērta visu diennakti. Ir bagāžas glabātuve. Teritorijā ir veikali.

Viesnīcas daudzos "viss iekļauts" restorānos un bāros tiek pasniegti turku un starptautiskās virtuves ēdieni. Viesi var apmeklēt galveno bufetes restorānu, 2 brīvizvēles restorānus un dažādus bārus, tostarp diennakts uzkodu bāru.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Bērnu bufete.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 3 ūdens slidkalniņi. Džakuzi par maksu (ar jūras ūdeni), loka šaušana bez maksas, masāža par maksu, tenisa korta apgaismojums par maksu, sauna bez maksas, tenisa korts bez maksas (3 cietie korti), šautriņas par brīvu, minifutbols bez maksas, bočs par brīvu, ūdens aerobika par brīvu, diskotēka bez maksas, motorizētie ūdens sporta veidi par maksu, tenisa rakešu un bumbiņu noma bez maksas, nemotorizēti ūdens sporta veidi par brīvu, turku pirts (hammam) par brīvu.
 • ūdens atrakciju parks vai slidkalniņi  FREE 
 • sauna / vanna / hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • sērfošanu
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 348 numuri.

 • vanna/duša
 • fēns
 • mini bārs
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts
 • balkons/terase
Adrese Gojņuks Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No :43 07980 Kemer / ANTALYA
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами серфинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.