Club Belpinar Hotel 4*– Atsauksmes

134
Novērtējums 6.510
№110 viesnīcas reitingā Kemera
6.3 Numurs
6.7 apkalpošana
7.1 Tīrība
6.9 Uzturs
7.3 Infrastruktūra
Viesnīca tika uzcelta 1991. gadā un pēdējo reizi renovēta 2014. gadā. Tas sastāv no vienstāvu, 2 stāvu, 4 stāvu un 5 stāvu ēkām. Viesnīcas teritoriju sadala ceļš, kuru var šķērsot pa pazemes eju. Pie jūras baseins ar slidkalniņiem, miniklubs, bērnu rotaļu laukums, amfiteātris, bārs. Laba aktīvā animācija bērniem un pieaugušajiem. Viesnīca ir piemērota pāriem un ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар foxi1968
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viņ i nekavē joties ievā cā s. Iedeva nomeo 1511. Skats uz jū ru un kalniem. Mī nusi: 1. Pludmale ir briesmī ga. Nav pieejas jū rai. Milzī gi akmeņ i, neviena pontona, visi dodas peldē ties tuvē jā viesnī cā. 2. Vienī gais telpas mī nuss ir tas, ka atverot balkona durvis, tas atsitas pret kondicionieri. … Tomēr ▾ Viņ i nekavē joties ievā cā s. Iedeva nomeo 1511. Skats uz jū ru un kalniem.
Mī nusi:
1. Pludmale ir briesmī ga. Nav pieejas jū rai. Milzī gi akmeņ i, neviena pontona, visi dodas peldē ties tuvē jā viesnī cā.
2. Vienī gais telpas mī nuss ir tas, ka atverot balkona durvis, tas atsitas pret kondicionieri. Diemž ē l tas ir tā pē c, ka balkons ir 1.1 metrs.
3 Pastā vī gā klienta ignorē š ana! Viesnī cā bijā m treš o reizi. Tač u viesnī ca uz to nereaģ ē ja. Istabā nav ziedu, augļ u, vī na. (kā jau parastajiem klientiem parastā s viesnī cā s. ) Tas bija nepatī kami! Bet mē s nolē mā m, ka tie ir negodī gi uzņ emš anas darbinieki, kuri vispā r ne par ko neatbild.
4. Palū dza salabot duš as galvu, reģ istratū rā pat neatsū tī ja meistaru. Vī rietis visu izdarī ja pats. Tas ir liels viesnī cas trū kums. Briesmī gi reģ istratū ras darbinieki. Viņ i pat valodu nesaprot.

Plusi: Laba, garš ī ga, daudzveidī ga virtuve, tī ra teritorija, labi bā rmeņ i, labi viesmī ļ i, labā kais personā ls, kā du esmu redzē jis!
Viss ir ļ oti draudzī gi un profesionā li. Ī paš i Jakubs. Viņ š ir labā kais.
Якуб. Лучший работник отеля!
аватар kalahnik1986
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 3.0
Ieradā mies vē lu vakarā , mums bija rezervē tas divas istabas. Uz mū su jautā jumu, parā diet mums telpas, meitene Jana reģ istratū rā teica, ka tā ir pilnī bā aizņ emta. Mums ierā dī ja istabas pirmajā stā vā , un vienu no istabā m iedeva invalī diem. … Tomēr ▾ Ieradā mies vē lu vakarā , mums bija rezervē tas divas istabas. Uz mū su jautā jumu, parā diet mums telpas, meitene Jana reģ istratū rā teica, ka tā ir pilnī bā aizņ emta. Mums ierā dī ja istabas pirmajā stā vā , un vienu no istabā m iedeva invalī diem. Pē c rī ta sagaidī š anas devā mies uz reģ istratū ru, lai noskaidrotu, vai tieš ā m ir brī vas istabiņ as, kā izrā dī jā s, ir normā las istabiņ as... par papildus samaksu. Ā tri devā mies savā kt mantas, steigā garderobē uz pakaramā atstā ju divas pieauguš o sporta jakas. Kad pē c 1.5h atgriezos reģ istratū rā un informē ju darbinieku. Teica, ka vai nu atvedī s, vai nesī s paš i (kā vē lā k izrā dī jā s, tas bija darbinieka joks), tā pē c viņ š man to paskaidroja, kad lū dzu atrast manas lietas. 3 stundas gaidī ju viņ u godī gumu, bet nekā ds brī nums nenotika, mantas neatdeva, kad palū dzu redzē t kameras, teica, ka nestrā dā.
Ē diens: vienmuļ š , ne vienmē r garš ī gs, vienmē r vienā ds.
Numuru uzkopš ana: ļ oti slikta, viesnī cas teritorija ir zaļ a, bet ļ oti netī ra.
аватар Katsis
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mē s atpū tā mies ar draugu Club Hotel Belpinar 4 * no 2022. gada 26. jū lija lī dz 12. augustam. Man patika viesnī ca kopumā . Krieviski runā još i darbinieki no Ukrainas, Kirgizstā nas, Krievijas. Daž i viesmī ļ i un bā rmeņ i ir no Turcijas. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies ar draugu Club Hotel Belpinar 4 * no 2022. gada 26. jū lija lī dz 12. augustam. Man patika viesnī ca kopumā . Krieviski runā još i darbinieki no Ukrainas, Kirgizstā nas, Krievijas. Daž i viesmī ļ i un bā rmeņ i ir no Turcijas. Arī atpū tnieki pā rsvarā ir krievvalodī gie no Krievijas, Baltkrievijas, Kazahstā nas, Ukrainas. Bet bija arī daž i ā rzemnieki. Diezgan daudz bē rnu, ir rotaļ u laukumi un vakara izrā des bē rniem krievu valodā . Diskotē ka pieauguš ajiem parasti reizi nedē ļ ā no 21.30, pā rē jā s dienā s pē c 22.30.

Viesnī cā ir iekopta zaļ ā zona, daž ā das smieklī gas figū riņ as, strū klakas, krā sainas gaismas, mols jū rā , soliņ i un piekarinā mā s š ū poles. Vairā kas telpas, daž ā das ē kas. Viesnī cā ir kaž okā du un ā das veikals (nosū ta to bezmaksas iepirkš anai uz Kemeru vai Goynuk), ā rsts, fotogrā fs (viena fotogrā fija uz numuru tiek nodroš inā ta bez maksas). Ir arī turku pirts, kur vismaz katru dienu pusstundu bez maksas var iet tvaika pirtī . Masā ž a un citas procedū ras jau ir apmaksā tas.
Teritorijā ir divi peldbaseini (viens pagalmā , viens tuvā k restorā nam un jū rai). Tie ir pietiekami lieli, ir slidkalniņ i bē rniem un skaists skats uz kalniem).

Istaba un internets. Droš s USD 2 dienā . Istabas pagarinā š ana pirms izbraukš anas USD 10 stundā . Bezmaksas Wi-Fi ir pieejams viesnī cas vestibilā un pie baseina, nedaudz noķ erts pludmalē - tuvā k baseinam. Istabā s nav, tikai tad, ja pie loga paveras skats uz to paš u terases baseinu.

Istaba ir diezgan plaš a - standartā bija divas gultas (viena maza un viena liela divvietī ga). Istabā nav tē jkannas, ir divas glā zes, ledusskapis, TV, kondicionieris. Viņ i atnes 1.5 litrus ū dens - katru dienu pudele. Bet restorā nā var paņ emt lī dzi tik mazā s pudelī tes ar tilpumu 0.33 litri. Ir fē ns, ziepes, š ampū ns-duš as ž eleja.
Sā kumā ne viss tika laicī gi papildinā ts, pā ris reizes nā cā s zvanī t uz reģ istratū ru (un arī atgā dinā t par tī rī š anu, dvieļ u vai gultas veļ as maiņ u). Tomē r tas, visticamā k, ir saistī ts ar viesnī cas pā rapdzī votī bu sezonā.

Tač u drī z vien iepazinos ar kalponē m – tā s visas ir krieviski runā još as jaunas meitenes no Kirgizstā nas, Kazahstā nas. Saldi iecienī jusi tā s, viņ a palū dza š o un to atnest uz istabu, ikreiz sasveicinā jā s un pā rmija daž us vā rdus. Acī mredzot tas nospē lē ja savu lomu, un mums vairs nebija jautā jumu par tī rī š anu un lī dzekļ u pieejamī bu.

Balkons ir neliels (mums bija sā nskats uz baseinu un kalnu, kā arī uz otru viesnī cas ē ku). Uz balkona atradā s divi plastmasas krē sli un veļ as ž ā vē tā ji.

Vienī gais, ka duš a atrodas gandrī z grī das lī menī . Mazgā joties ū dens nedaudz izlī st uz grī das. Bet tas nav tikai š eit - Albā nijas, Itā lijas viesnī cā s es sastapu ar lī dzī gā m lietā m.
Glā b dvieli kā jā m un grī dai, kas speciā li atnesta istabā . Kā arī precī zs ū dens virziens pret sienu. Bū tī bā ar to var sadzī vot.

Ē diens. Augsta kvalitā te, svaiga un daudzveidī ga. Brokastī s cepumi, pā rslas, biezpiens, siers, daž ā da veida jogurti, pankū kas. Pusdienā s un vakariņ ā s vista, tī tars, aknas, sē nes, zivis, daž ā di sā nu ē dieni: rī si, griķ i, kartupeļ i, pupiņ as. Bija pat diē tiskas maltī tes. Vienmē r ir daudz zaļ umu, daž ā du griezumu dā rzeņ u (gan karstu, gan aukstu), salā tu, mē rč u. Augļ i: vī nogas, melone, arbū zs, aprikozes, plū mes, ā boli, bumbieri. Reizi nedē ļ ā sestdienā s notiek turku nakts, kurā ē dienu izvē le ir daudz lielā ka (zivju, gaļ as vakars). Vairā kas reizes nedē ļ ā viņ i deva saldē jumu un guzleme. No 23.30 ir nakts zupa. Jū s noteikti neaizbrauksit izsalcis.

Pludmale. Nav tā lu jā dodas uz pludmali, atkarī bā no tā , kurā ē kā atrodaties - 4 minū tes pa pazemes pā reju. Jū ra tī ra, pludmale akmeņ aina, koraļ ļ us vajag ņ emt lī dzi.
Sauļ oš anā s krē sli, saulessargi par brī vu, ir duš as un pā rģ ē rbš anā s kabī nes. Sauļ oš anā s krē sli, ja nā kat nevis no rī ta, bet 10.00-11.00, var bū t aizņ emti, bet ā tri tiek atbrī voti. Vairā ki zemie pontoni ļ auj gan pieauguš ajiem, gan bē rniem droš i un ē rti iekā pt jū rā . Pludmalē ir gan smiltis, gan mazi oļ i. Un paš ā jū rā var bū t lieli akmeņ i. Bet kopumā pludmale ir diezgan liela un mā jī ga, ir volejbola laukums. Vairā k par izklaides vingroš anu no rī ta, ū dens aerobiku un zumbas dejā m pē cpusdienā . Netā lu atrodas arī motorlaivu, ū densmotociklu, laivu, banā nu, paraseilinga, paraseilinga, ū densslē poš anas, kanoe laivu, lidoš anas dē ļ u noma (Fly board).

Ejot apmē ram kilometru pa kreisi no viesnī cas pa slē gtu ceļ u starp bagā tī gi smarž ojoš ā m priedē m, š ķ ē rsojot nelielu tuneli un nokā pjot pa akmeņ iem, jū s varat nokļ ū t skaistā savvaļ as pludmalē ar gleznainiem klinš u slā ņ iem.
Varat arī nokļ ū t daļ ā š ī s pludmales, ja no viesnī cas pludmales dodaties pa kreisi gar jū ru. Ieteicams.

Ekskursijas. Ekskursijā s pie viesnī cas pa labi 100 metrus no Ansar Kemer Tour kompā nijā (redzē siet sarkano zī mi). Iepriekš vienmē r esmu ņ ē mis ekskursijas no viesnī cas gida, bet š eit es izdarī ju izņ ē mumu - un es to nenož ē loju! Uzņ ē mumiem var uzticē ties. Kopumā devos 7 ekskursijā s (uz Stambulu, Pamukkali, Kapadokiju, Gojnukas kanjonu + Phaselis pilsē tu, Antā lijas apskates tū ri, Demre-Mira-Kekova, un arī uz Olimpu + Kimeras kalnu). Un pē c hammam es saņ ē mu dā vanu no uzņ ē muma. Var atzī mē t pieklā jī go un izpalī dzī go personā lu (sadarbojos ar Ansar), ā tru apkalpoš anu, labu informā ciju par gaidā majiem braucieniem, par nepiecieš amajā m lietā m, ko ņ emt lī dzi. Transporta ieraš anā s laiks bija diezgan precī zs, nebija ī paš as gaidī š anas. Ceļ vež i ir zinoš i un sniedz interesantu informā ciju. Š oferi ir draudzī gi.
Tā tad jū s varat droš i pasū tī t š eit, viņ iem ir citas ekskursijas (piemē ram, ū dens - uz Turcijas Maldivu salā m). Š ā dai kompā nijai var uzticē ties, turklā t cenas, salī dzinot ar citiem piedā vā jumiem, izrā dī jā s ļ oti patī kamas un pieejamas.

Iepirkš anā s. Blakus viesnī cai pa labi un pa kreisi ir pastaigu zona, kurā atrodas vairā ki veikali ar precē m. Š eit var iegā dā ties suvenī rus, saldumus, apavus, drē bes, koferu pā rvalkus un paš us koferus, veļ u, saldumus, tē ju un citus piederumus. Pirmdienā s lī dz 18.00 tirgus atvē rts - pa kreisi no viesnī cas 300-500 metri. Š eit saprā tī gas cenas un var nopirkt visu - no pā rtikas lī dz rotaslietā m, drē bē m, apaviem, peldkostī miem utt. . Turklā t viesnī cu ceļ vež i piedā vā bezmaksas iepirkš anā s braucienu uz Antā liju, kur cenas tieš ā m ir zemā kas nekā tajā paš ā Kemerā.
Tur var apmeklē t ā das un kaž okā du veikalu, juvelierizstrā dā jumu veikalu, Taizemes aptieku (ar kosmē tiku, augu izcelsmes zā lē m, smarž ā m), kā arī milzī go Mall of Antalya iepirkš anā s centru. Vai arī varat doties pastaigā uz Kemeru un apmeklē t vietē jos veikalus.

Secinā jumi: varat droš i doties uz viesnī cu (ar vai bez bē rniem). Visi jautā jumi tiek atrisinā ti reģ istratū rā , tiklī dz tie rodas. Jū su vē lmes tiek ņ emtas vē rā . Kopumā mū su brī vdienas bija lieliskas! Bū s jautā jumi - jautā jiet, lū dzu.
аватар avelikaja
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Apmetā mies viesnī cā kopā ar vī ru. Mē s daudz lasī jā m par viesnī cu un skatī jā mies video, ko varē ja atrast netā . Uzreiz nolē mā m, ka mums nekas nebojā s garastā vokli. Un tā arī notika. Mums patika. Es nekad neatradu viņ am alternatī vu pē c mū su pieprasī juma-cenas principa. … Tomēr ▾ Apmetā mies viesnī cā kopā ar vī ru.
Mē s daudz lasī jā m par viesnī cu un skatī jā mies video, ko varē ja atrast netā . Uzreiz nolē mā m, ka mums nekas nebojā s garastā vokli. Un tā arī notika. Mums patika. Es nekad neatradu viņ am alternatī vu pē c mū su pieprasī juma-cenas principa.
Plusi:
1. Lidostas tuvums. 40 minū š u transfē rs. Otro no sā kuma un atņ emt vē lā k. Ja brauc uz Kemeru, tad autobuss ir tukš s.
2. Ļ oti forš a daba. Kalni. Priedes. Blakus ir upe. Daudz zosu un pī ļ u. Jū s varat barot.
3. Klusums man bija svarī gs. Vecums gandrī z 60. Tā pē c atseviš ķ a dzī vojamā rajona un izklaides iespē ja ir brī niš ķ ī ga. Tuneļ a š ķ ē rsoš ana +
4. Mē s dzī vojā m brī niš ķ ī gā istabā A korpusā .
1434. Labs remonts, skats uz kalnu, internets. Prasī tā cena 20 USD. Es par to zinā ju, biju gatavs.
Pirms tam mums ierā dī ja 2 istabiņ as B un C korpusā "atpū ta laukos". Es neteikš u, ka tas ir pā rā k slikti. Vī ram pat patika, bet man vajag internetu, lai strā dā tu, un tie ir problemā tiski. Tī rī š anai neesam izvē lī gi. Viņ i atstā ja dzeramnaudu. Bet tas nav obligā ti.
5. Skaista sakopta teritorija dzī vojamajā rajonā ar baseinu. Viņ i visu laiku tī ra un mazgā .
6. Man patika sauļ oš anā s krē sli zaļ ajā zā lienā . Pietika. Netā lu ir gozlumes kū kas uzkodā m.
7. Pā rtikai man pietika visa. Ē du maz, bet svarī gi, lai garš o. Bija 2 veidu zivis. Mainī ts. Bija arī forele. Esmu uz zivs. Brokastis arī ok. Ir izvē le. Jū s varat sā kt izvē lē ties, ja vē laties, bet kaut kā jū s nevē laties.
Alkoholam vī rs dzē ra viskiju. Es esmu vī ns.
8. Tā kā oktobrī atpū tā mies, tad saullē kts ir 7.10. Restorā ns tiek atvē rts pulksten 7, tā pē c katru rī tu ir saullē kts ar kapuč ī no maizī tē m un svaigu sulu (1 $) ++++
9. Personā ls ir pieklā jī gs. Viņ i pavada daudz laika, rū pē joties par teritoriju.
Mī nusi, tas ir arī saprotams, bet neatstā ja negatī vu:
1. Pludmale. Bet viņ i nav vainī gi, ka viņ iem ir tik daudz akmeņ u ū denī . Mē s bijā m tam gatavi. Ieradā mies ar koraļ ļ iem.
2. Es redzē ju, ka hamam darbinieks tur veic uzmā cī gu kampaņ u. Bet mē s viņ us nemaz nesatikā m. Viņ i paņ ē ma no mā jas plā nus dvieļ us, ī paš us pludmalei, kas ā tri izž ū st.
3. Man ļ oti saldie deserti restorā nā . Viņ i necepa cepumus.
Es neko nesapratu no la carte restorā na. Š ķ iet, ka tas darbojas. Bet mē s ne reizi neredzē jā m cilvē kus, kas tur ē d. Nu viņ i negā ja.
Atseviš ķ s pozitī vais ir kaķ i. Visa viesnī ca spē lē jā s ar viņ iem.
Es vē los pateikties visam viesnī cas personā lam par mū su brī niš ķ ī go uzturē š anos.
Территории в жилой зоне
аватар InnaInn
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo. Beldibi ciemā mē dzā m atpū sties - kaimiņ os esoš ajā Selč uhanā uz š ī m vietā m ir vē rts aizbraukt skaisto kalnu un jū ras dē ļ . Turklā t augustā tam bija lieliska cena. … Tomēr ▾ Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo. Beldibi ciemā mē dzā m atpū sties - kaimiņ os esoš ajā Selč uhanā uz š ī m vietā m ir vē rts aizbraukt skaisto kalnu un jū ras dē ļ . Turklā t augustā tam bija lieliska cena.
Viesnī cā ir vairā kas ē kas, ar daž ā da veida numuriem - un š eit sā kas rulete.
Mē s tikā m izmitinā ti nelielā standarta numurā ar nelielu balkonu, no kura paveras skats uz blakus esoš ā s ē kas jumtu.
Tā kā jumts bija apsildī ts, istabā pat vakarā bija nereā li smacī gs - nevar iziet uz balkonu, atstā jiet arī to vaļ ā . Otra problē ma bija gaisa kondicionē š anas iekā rta - tiklī dz kā ds no kaimiņ iem to ieslē dz, telpā uzreiz ir troksnis un tieš a vibrā cija.
Reģ istrā cijas dienā vē rsā mies reģ istratū rā ar lū gumu nodroš inā t vē l vienu istabiņ u, uz ko mums atbildē ja, ka mū su numuriņ š jau ir izcils, jo ir vairā k istabu ar skatu uz kaimiņ u ē kas sienu. Mē s atteicā mies pā rcelties uz ģ imenes numuru ar piemaksu 40 USD, un tur nebija divvietī gu numuru.
Par laimi, nā kamā s dienas pusdienlaikā parā dī jā s superior istabiņ as variants - ar lielu balkonu ar skatu uz iekš pagalmu un kalniem, plaš u istabu un pat ar wi-fi.
Tikai par 20 USD mū s tur pā rcē la, un tas bija labā kais lē mums.
Tiesa, mū su kaimiņ us pa sienu pā rcē la uz to paš u par 10$ ; (
Pirmo numuru vairā k var attiecinā t uz ekonomiku, nevis uz standartu. Tā pē c labā k uzreiz sagatavoties tam, ka par labu numuru vajadzē s piemaksā t un skriet pē c tam.
Viesnī cas teritorija ir skaista un plaš a, tī ra un zaļ a, lieliski skati uz kalniem un jū ru.
Ē dienu ziņ ā arī mums viss derē ja - turku nakts sestdienā s ir neslavē jama. Citā s dienā s arī bija ok - vienmē r dā rzeņ i un augļ i, daudz desertu, visu pat neizmē ģ inā jā m.
Pludmale ir oļ u, ū dens kristā lisks un smaragds. Ir vairā kas aprī kotas ieejas ū denī un mols - diez vai kā dam bū s vajadzī gas koraļ ļ u č ī bas.
Pludmalē ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, tač u labā k ir ierasties jū rā pirms pulksten 9, vē lā k var bū t grū ti atrast sauļ oš anā s krē slu.
Mē s neatpū tā mies pie baseiniem, bet tur vienmē r bija sauļ oš anā s krē sli.
Netā lu no viesnī cas atrodas lielveikals, aptieka un vesels iepirkš anā s centrs ar vietē jiem desertiem, augļ iem utt.
Kopumā cienī gs 4. Bet par 30-35 tū kstoš iem grivnu tur nevajadzē tu braukt, var atrast labā ku variantu.
Bet 20-25 tū kstoš i UAH. tas ir tā vē rts, bet ne vairā k.
Piemē ram, tajā paš ā Selč uhanā telpas ir svaigā kas.
аватар Masha180218
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Kopumā viesnī ca ir laba. Ir pelnī jis 4. Ī sumā par plusiem - teritorija tī ra, kopta, liela. Ir vietas, kur doties pensijā , daž ā di soliņ i un dī vā ni. Pati viesnī ca atrodas pā ri ceļ am no visas aktī vā s zonas (domā ju ē damistabu, slidkalniņ us), tā pē c ikviens, kurš vē las, ir kluss un ē rts, var atpū sties visas dienas garumā . … Tomēr ▾ Kopumā viesnī ca ir laba. Ir pelnī jis 4. Ī sumā par plusiem - teritorija tī ra, kopta, liela. Ir vietas, kur doties pensijā , daž ā di soliņ i un dī vā ni. Pati viesnī ca atrodas pā ri ceļ am no visas aktī vā s zonas (domā ju ē damistabu, slidkalniņ us), tā pē c ikviens, kurš vē las, ir kluss un ē rts, var atpū sties visas dienas garumā . Ē diens ir svaigs un daudzveidī gs. Augļ i, dā rzeņ i, graudaugi, gaļ a, viss ir tur. Man ļ oti patika turku vakars. Sestdien klā j galdus, grilē ja zivis, uzkodā m dabū jā m pat garneles. Mī nusi - wi-fi, ķ er ne visur. Ja vē laties runā t, vislabā kā vieta ir reģ istratū ras tuvumā . Pludmale - noteikti ņ emiet ī paš us apavus, bez tā bū s grū ti, jo viss dibens ir klā ts ar lieliem akmeņ iem.
Iesaku, 4-ki š ī ir normā la viesnī ca.
аватар jokky
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s atpū tā mies 2021.  gada augustā ar savu 12 gadī go dē lu. Man viss ļ oti patika. Viesnī ca ir uz pamatī ga 4. Teritorija neliela, bet ļ oti sakopta, tī ra, skaista, ir kur atpū sties, "pazust" un nobildē ties. Labā ziņ a ir tā , ka viss ir tuvu visam, nav jā vē dina kilometri no pludmales uz restorā nu un ē ku, kā lielā s viesnī cā s. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies 2021.  gada augustā ar savu 12 gadī go dē lu. Man viss ļ oti patika. Viesnī ca ir uz pamatī ga 4. Teritorija neliela, bet ļ oti sakopta, tī ra, skaista, ir kur atpū sties, "pazust" un nobildē ties. Labā ziņ a ir tā , ka viss ir tuvu visam, nav jā vē dina kilometri no pludmales uz restorā nu un ē ku, kā lielā s viesnī cā s. Skats uz kalniem un jū ru ir brī niš ķ ī gs. Ē kas atrodas prom no aktivitā tē m. Mums bija istaba 1. stā vā ar skatu uz kaimiņ u ē ku, bet tā kā uz istabu nā cā m gulē t tikai tad, kad jau bija tumš s, mums bija vienalga, kā ds skats no tā paveras. Bet jū s varat ā tri iziet iekš ā un ā rā un neskraidī t pa stā viem, ja pē kš ņ i jums ir jā atgriež as pē c kaut kā . Ē diens ir daudzveidī gs. Es nesaprotu to atsauksmes, kas raksta, ka tas ir vienmuļ i. Kad š iem cilvē kiem izdevā s visu pamē ģ inā t. . . Nu vai ja nā k tikai ē st, tad laikam jā . Viņ u mā jas ir par 100% daudzveidī gā kas. Galvenais baseins vienmē r ir izpā rdots, vietas jā ieņ em agri no rī ta, pie baseina notiek visā das aktivitā tes, blakus ir bā rs. Jū ra ir tī ra un silta. Sauļ oš anā s krē slu pietiek visiem. Peldē š ana ir prieks. Jū s nevarat doties uz pludmali ar dzē rieniem un pā rtiku (izņ emot ū deni), to stingri uzrauga apsardze. Ieeja jū rā akmeņ aina, ir pontoni, diezgan slidens, jā turas pie margā m. Paturiet to prā tā , ja ceļ ojat ar maziem bē rniem. Vecā kiem bē rniem un pieauguš ajiem tā nav problē ma. Bojā jumi telpā s tiek novē rsti 20 minū š u laikā . Mū su duš as galva salū za. Mē s vē rsā mies pie reģ istratū ras - kamē r mē s vakariņ ojā m - viņ i mums visu salaboja. Wi-Fi darbojas viesnī cas teritorijā gandrī z visur, izņ emot numurus un tā lā kos pludmales stū rus. Ekskursijas ir daž ā das, tā s tiek veiktas tū risma aģ entū rā , kas atrodas viesnī cas izejas labajā pusē . Labajā pusē ir arī daudz veikalu ar saldumiem, suvenī riem un citā m tū ristu patē riņ a precē m. Kreisajā pusē ir lielveikals. Gandrī z visur ir terminā ļ i un tie pieņ em bankas kartes. Mē s esam vienaldzī gi pret visā m animā cijā m, bet dzirdē jā m, ka tā s nodarbojas ar bē rniem, tad sā kas programma un diskotē ka pieauguš ajiem. No trū kumiem. Viesnī cas teritorija ir izklā ta ar parketu, skaista, status, bet ļ oti nepraktiska. Ja uz tā nokļ ū st ū dens, tas kļ ū st ļ oti slidens. Ī paš i pie baseina, kur bē rni skraida basā m kā jā m un nes apkā rt ū deni. Flī zes restorā nā ir vienā das. Ē kas gaitenī pē c grī du mazgā š anas var slidot. Daudzviet ir izvietotas brī dinā juma zī mes, bet tomē r ir jā iet uzmanī gi. Vietē jā mazā peļ ķ e var nopietni sabojā t pā rē jo. Tī rī š ana istabā s ir so-so, dolā ra dzeramnauda situā ciju neglā bj. Mē s regulā ri bijā m aizmirsti atstā t pudeli ū dens. Kopumā man viss ļ oti patika. Noteikti ieteiktu š o viesnī cu izvē lī giem ceļ otā jiem. Vai mē s atgriezī simies vē lreiz? Noteikti jā !
аватар _408321
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Uzturē jā s 2021.  gada augustā . Viesnī ca ir laba, paredzē ta atpū tniekiem no NVS valstī m, tā pē c gandrī z visi darbinieki saprot (un runā ) krieviski. Tiek uzskatī ts, ka viesnī ca atrodas 2 lī nijā s, kuras atdala ceļ š . … Tomēr ▾ Uzturē jā s 2021.  gada augustā . Viesnī ca ir laba, paredzē ta atpū tniekiem no NVS valstī m, tā pē c gandrī z visi darbinieki saprot (un runā ) krieviski.
Tiek uzskatī ts, ka viesnī ca atrodas 2 lī nijā s, kuras atdala ceļ š . Pā reja uz restorā nu, peldbaseinu ar slidkalniņ iem un pludmali caur pazemes pā reju. No ē kā m lī dz pludmalei mierī gā gaitā dodieties 4 minū š u garumā .
Istabiņ a bija maza, 3. stā vā , bet ar burvī gu skatu uz kalniem (iedeva uzreiz, bez papildus maksas). Tī rī š ana pē c pieprasī juma.
Virtuve pē c daudzveidī bas neatš ķ iras, bet izsalkuš i nebijā m. Brokastī s olu ē dieni, pankū kas ar daž ā da veida ievā rī jumiem un daž i dā rzeņ i. Daudzu veidu garš ī gs siers. Pusdienā s 2 veidu pirmie, 2-3 veidu gaļ as un sā nu ē dieni. Vakariņ as ir daudzveidī gā kas. Vienmē r bija ļ oti garš ī gi arbū zi, pusdienā s un vakariņ ā s - melones, persiki, plū mes, apelsī ni, bumbieri.
Pludmalē ir mazi oļ i, labā k staigā t apavos. Bet ieeja jū rā ir akmeņ aina – slideni laukakmeņ i, tā pē c jā izmanto rampas vai mols. Ē dienus un dzē rienus pludmalē ienest nav atļ auts (novē rotā js sē ž ).
Pati jū ra ir ļ oti silta un tī ra. Caurspī dī gs - 3 metru dziļ umā ir redzams katrs akmentiņ š apakš ā . Jū s varat arī peldē t naktī .
Neskatoties uz to, ka atpū tnieku bija pietiekami, vietas pludmalē vienmē r varē ja atrast (ja ne pirmajā sauļ oš anā s krē slu rindā ). Mē s devā mies uz zaļ o zonu - vairā k vietas un ē nas, mazā k trokš ņ a. Jū s vienmē r varat atrast vietu arī restorā nā . Un pie baseina ar slidkalniņ iem cilvē ki jau no paš a rī ta aizņ ē ma sauļ oš anā s krē slus, 9.00 visi sauļ oš anā s krē sli jau bija aizņ emti.
Apmeklē ju viesnī cas spa. Principā nav slikti, ir pirts un hammam. Bet viņ i ļ oti cenš as reklamē t naudu un piedā vā daudzas nevajadzī gas procedū ras. Jums tiks piedā vā ts masā ž as abonements uz vairā kā m dienā m, tač u š ī s masā ž as bū s ļ oti ī sas laikā . Ja pirmā reize ir apmē ram 40 minū tes, tad pā rē jā s ir maksimā li 10 minū tes.
Kopumā atpū ta bija ļ oti patī kama, neskaitot sī kumus. Viesnī ca ir kompakta, tī ra, patī kama, ar krā š ņ u skatu uz kalniem un jū ru.
аватар 123gro
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mē s atpū tā mies Belpinar viesnī cā Beldibi 2021. gada jū lijā . Ar atpū tu esam apmierinā ti. Ē diens ir labs (bet man reizē m bija pietiekami daudz daž ā dī bas, ē du daudz). Istaba ir kā rtī bā , nekā du problē mu. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies Belpinar viesnī cā Beldibi 2021. gada jū lijā . Ar atpū tu esam apmierinā ti. Ē diens ir labs (bet man reizē m bija pietiekami daudz daž ā dī bas, ē du daudz). Istaba ir kā rtī bā , nekā du problē mu. Pirmajā reizē iekā rtojā mies istabiņ ā pie ieejas, tur vienkā rš i nav iespē jams palikt, viesnī ca bija pilnī bā noslogota un mums bija tas gods tajā nakš ņ ot. Nā kamajā dienā viņ i pā rcē lā s, kad mainī jā s reģ istratū ra, pateicoties Aidā nai.
Ekskursijā s devā mies caur vietē jo aģ entū ru, tieš i blakus viesnī cai (pa kreisi no ieejas, ja stā vat ar muguru pret reģ istratū ru). Abass mums palī dzē ja, liels paldies viņ am! Ļ oti iesaku! Mē s vienī gie gā jā m ar savu ū deni (Abass brī dinā ja, ka ir tikai maksas ū dens), gā jā m plostot, es uztraucos, bet viņ š visu ļ oti skaidri un sī ki paskaidroja, palī dzē ja izdomā t un atbildē ja uz visiem jautā jumi! Cenas bija zemā kā s (pat bez solī š anas) no visa, ko mē s tur redzē jā m.
аватар uu130880m
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī ca ir laba. Personā ls ir pieklā jī gs. Numuri ir vidē ji, piemē roti 4 personā m. Ē diens: vienmuļ š , daudzi jaukti ē dieni palikuš i, piemē ram, no pusdienā m lī dz vakariņ ā m. Ir maz augļ u, galvenokā rt arbū zs, melone, bumbieri. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir laba. Personā ls ir pieklā jī gs. Numuri ir vidē ji, piemē roti 4 personā m.
Ē diens: vienmuļ š , daudzi jaukti ē dieni palikuš i, piemē ram, no pusdienā m lī dz vakariņ ā m. Ir maz augļ u, galvenokā rt arbū zs, melone, bumbieri. Nulle animā cijas. Puiš i nemaz nemē ģ ina. Cilvē ki neieslē dzas. Viņ i nespē lē jas ar bē rniem.
No milzī gajiem mī nusiem - pludmale. Š ī ir alva. Bruģ akmeņ i ir milzī gi un nobrauciens lī dz jū rai pa aprī koto taku, kas ir ļ oti slidens, klā ts ar dubļ iem vai ko citu, lejā jā kā pj turoties pie margā m. Un tas neglā bj, bē rni tiek nomazgā ti, jo spē cī gie viļ ņ i nedod spē ku pretoties. Kaut kā ds audekls uz taciņ as tika uzlikts tikai divas reizes, no kurā m viena uzreiz aiznesa.
Un paš as margas, pa kurā m gali iet lejā jū rā , tajā s var vienkā rš i uzskriet. . . Administrā cija uz to visu nereaģ ē...
Es ar saviem bē rniem tur vairs neieš u.
Teritorija protams milzī ga, daudz zaļ umu. Bet mū su lauku mentalitā te neļ auj ņ emt lī dzi sauļ oš anā s krē slus. Uz tiem ir piekā rti dvieļ i, un š ķ iet, ka viņ i ir aizņ emti. . .
Atseviš ķ i par Anex Tour organizatoriem - viņ i ne tikai planē ekskursijas par trakā m cenā m, var arī dā vinā t. Piemē ram, es pasū tī ju braucienu uz tekstilizstrā dā jumu veikalu, un viņ i mani aizveda pie ā das un teica, ka es nepasū tu tekstilizstrā dā jumus. Lai gan sā kotnē ji teica, ka iesim uz tekstilu, bet uz ā das iesim tikai 15 minū tes.
Es jau klusē ju par to, ka mū su reiss kavē jā s par 15 stundā m, laiks tika mainī ts tikai viesnī cā trī s reizes, nebrī dinot saka, ej garā m, paskaties tribī nē s. Tā pē c pē c ieraš anā s lidostā viņ i mū s vienkā rš i iemeta. Mē s sē dē jā m no 22:00 lī dz 8:00 lidostā un neviens ar mums pat nesazinā jā s. Tikko atdzisusi. Klausuli necē la, pā rstā vji neieradā s un neatzvanī ja. Ī sā k sakot, es neiesaku ANEX TOUR. Nu, viesnī ca nav ieteicama bē rniem. Tas ir vienkā rš i bī stami veselī bai un dzī vī bai ar š ā du nolaiš anos jū rā.. .
Parādīt vairāk »


iemiesojums K2112011
Plānojam doties atvaļinājumā, 2 ģimenes pa 4 cilvēkiem.
9 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Отель был построен в 1991 году, последняя реновация прошла в 2014 году. Состоит из одноэтажного, 2-этажного, 4-этажного и 5-этажного зданий. Территория отеля разделена дорогой, перейти которую можно по подземному переходу. У моря бассейн с горками, мини-клуб, детская игровая площадка, амфитеатр, бар. Хорошая активная анимация для детей и взрослых. Отель подходит для семейных пар и отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Отель расположен в 40 км от аэропорта г. Анталия, в 20 км от центра г. Анталия, в 15 км от г. Кемер, в поселке Бельдиби.
Pludmales apraksts Пляж через подземный переход. Длина пляжной полосы: 120 м, вход в море: мелкая галька, душ на пляже, кабинки для переодевания, пляжные полотенца: бесплатно (замена 1 раз в 2 дня).
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, услуги по глажке одежды (платно), room service: платно (24:00- 07:00), Wi-Fi в лобби (бесплатно), факс / ксерокс / принтер (платно), услуги фотографа (платно), 3 ресторана: 1 (основной), 2 a la carte: турецкий, средиземноморский, плата за резервацию, 2 бара, кальян (платно), 1 крытый подогреваемый бассейн, 2 открытых бассейна, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца (бесплатно), магазины.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 детских бассейна, водные горки, луна-парк (чертово колесо, карусель — платно), детский клуб (4–12 лет), детский буфет, прокат детской коляски (платно).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports 3 водные горки, теннисный корт бесплатно (с искусственным травяным покрытием), прокат теннисных ракеток и мячей платно, освещение теннисного корта платно, волейбол на пляже бесплатно, водные виды спорта платно, живая музыка бесплатно (1 раз в неделю), мини-футбол бесплатно, водное поло, аквааэробика, уроки танца живота.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • džakuzi
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 314 номеров: Standart Room: 266 номеров площадью 21 м2, Family Room: 30 номеров, площадью 30 м2, Junior Suite: 18 номеров, площадью 35 м2.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • tējas/kafijas automāts
 • balkons/terase
Adrese eldibi Mah. Başkomutan Atatürk Cad. No: 46, Kemer, Antalya, Turkey
Tālruņi: Tel: +90 850 466 77 44, +90 242 824 80 48, +90 242 824 93 37
Fax: +90 242 824 80 49
Tīmekļa vietne: Club Belpinar Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).