Viss bija labi, bet šausmīgs uzņemšanas personāls

Rakstīts: 13 maijā 2024
Ceļošanas laiks: 30 aprīlis — 12 maijā 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Viņ i nekavē joties ievā cā s. Iedeva nomeo 1511. Skats uz jū ru un kalniem.
Mī nusi:
1. Pludmale ir briesmī ga. Nav pieejas jū rai. Milzī gi akmeņ i, neviena pontona, visi dodas peldē ties tuvē jā viesnī cā.
2. Vienī gais telpas mī nuss ir tas, ka atverot balkona durvis, tas atsitas pret kondicionieri. Diemž ē l tas ir tā pē c, ka balkons ir 1.1 metrs.
3 Pastā vī gā klienta ignorē š ana! Viesnī cā bijā m treš o reizi. Tač u viesnī ca uz to nereaģ ē ja. Istabā nav ziedu, augļ u, vī na. (kā jau parastajiem klientiem parastā s viesnī cā s. ) Tas bija nepatī kami! Bet mē s nolē mā m, ka tie ir negodī gi uzņ emš anas darbinieki, kuri vispā r ne par ko neatbild.

4. Palū dza salabot duš as galvu, reģ istratū rā pat neatsū tī ja meistaru. Vī rietis visu izdarī ja pats. Tas ir liels viesnī cas trū kums. Briesmī gi reģ istratū ras darbinieki. Viņ i pat valodu nesaprot.

Plusi: Laba, garš ī ga, daudzveidī ga virtuve, tī ra teritorija, labi bā rmeņ i, labi viesmī ļ i, labā kais personā ls, kā du esmu redzē jis!
Viss ir ļ oti draudzī gi un profesionā li. Ī paš i Jakubs. Viņ š ir labā kais.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu