Asdem Park Hotel 4*– Atsauksmes

88
Novērtējums 5.610
№170 viesnīcas reitingā Kemera
6.2 Numurs
5.7 apkalpošana
6.1 Tīrība
6.1 Uzturs
6.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Kemeras centrā, 100 metru attālumā no tās privātās pludmales. Uzcelta 1998. gadā, pēdējā restaurācija veikta 2015. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota ģimenes un jauniešu brīvdienām.Vairāk →
аватар Evelina2608
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es jau ilgu laiku vē lē jos palikt š ajā viesnī cā un bijā m ļ oti apmierinā ti! Lieliska viesnī ca, lielisks numurs, lielisks skats! Palmas, Kemeras centrs, kalni tā lumā , diskotē ka, zem kuras viņ i sā ka dejot pat neizejot no istabas! Ka viņ i raksta muļ ķ ī bas par kaut kā diem tarakā niem vai netī riem traukiem, kaut kā diem traipiem, tā nav taisnī ba! Sieviete tī rī ja ļ oti patī kami, gribē jā s to darī t katru dienu, bet mē s neesam baltrokas, un paš i esam tī ri! Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, kā viņ i paš i viņ ai ņ ē ma, tā viņ a mainī ja! Viņ a vienmē r lika visam spī dē t. … Tomēr ▾ Es jau ilgu laiku vē lē jos palikt š ajā viesnī cā un bijā m ļ oti apmierinā ti! Lieliska viesnī ca, lielisks numurs, lielisks skats! Palmas, Kemeras centrs, kalni tā lumā , diskotē ka, zem kuras viņ i sā ka dejot pat neizejot no istabas! Ka viņ i raksta muļ ķ ī bas par kaut kā diem tarakā niem vai netī riem traukiem, kaut kā diem traipiem, tā nav taisnī ba! Sieviete tī rī ja ļ oti patī kami, gribē jā s to darī t katru dienu, bet mē s neesam baltrokas, un paš i esam tī ri! Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, kā viņ i paš i viņ ai ņ ē ma, tā viņ a mainī ja! Viņ a vienmē r lika visam spī dē t. Viņ as rati bija uz grī das ar dvieļ iem, viņ i pienā ca, iemeta, paņ ē ma. Nekā du problē mu. Acī mredzot ne visi ir audzinā ti pacelt dupsi, bet tikai pavē lē t personā lam ko darī t!! ! Ē diens lielisks, daudzveidī gs. Labs alkohols, dzē ra pastā vī gi Dž ins. Garš ī gā k nekā restorā nā , pasū tī ts uz sekundi !! ! Bā rmenis labs, pavā ri lieliski! Mē s netikā m lī dz animā cijai, bet mē s runā jā m ar puiš iem, viņ i ir forš i, un dī dž ejs vispā r ir mū su mī ļ ā kais !!! ! Vispā r, Turcija, mē s esam tava uz visiem laikiem!
Gaidī sim ciemos nā kamgad!! ! Lū dzam tikai ļ oti nomainī t netī ros matrač us uz sauļ oš anā s krē sliem))) piemē ram, kā Lankorā , tī rā kos ??????????? ?
аватар Ksvenchakova
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 1.0
Briesmī ga apkalpoš ana, pretī ga vieta. Sagadī jā s tā , ka nolē mā m palikt Turcijā , pametā m viesnī cu Antā lijā un devā mies pie draugiem Kemerā uz Asdem park hotel, uzreiz samaksā jā m par 5 dienā m (tā bija liela kļ ū da), ko dabū jā m: under-bufete. … Tomēr ▾ Briesmī ga apkalpoš ana, pretī ga vieta. Sagadī jā s tā , ka nolē mā m palikt Turcijā , pametā m viesnī cu Antā lijā un devā mies pie draugiem Kemerā uz Asdem park hotel, uzreiz samaksā jā m par 5 dienā m (tā bija liela kļ ū da), ko dabū jā m: under-bufete. ar netī riem galda piederumiem, š ķ ī vjiem, netī riem galdautiem un neticami sliktu uzturu visi dā rzeņ i izskatī jā s tā , it kā bū tu stā vē juš i 5 dienas. Naktī s nebija iespē jams aizmigt ā muroš ā s mū zikas dē ļ , lai gan bijā m iekā rtojuš ies tā lā ē kā - pā ri ceļ am no galvenā s, tur bija jā iet gandrī z caur tirgu) istabas netī ras, tī rī š ana jā pasū ta, istabā s ir tikai ziepes, gultas veļ a dzeltenos traipos. Pludmales dvieļ u nav, un istabā esoš os nav atļ auts izņ emt. Viesmī ļ i un bā rmeņ i uzvedas tā , it kā darī tu labu, vē l jā pagaida, kamē r viņ i sarunā jas savā starpā un tikai tad jā pievē rš uzmanī ba.
Stingri neiesaku viņ u bezmaksas alkoholu, visu atš ķ aidī tu un sadedzinā tu, pē c 3 alus glā zē m no rī ta pavadī ju tualetē . Pē c tur pavadī tas dienas tika nolemts izvā kties, vakarā vē rsā s pie reģ istratū ras un jautā ja “vai ir iespē jams atdot naudu par atlikuš ajā m dienā m”, uz ko saņ ē ma pozitī vu atbildi, kā rezultā tā plkst. izbraukš anas dienā , tika teikts, ka nauda par dienu tiks ieturē ta (2600 liri par sekundi, gandrī z 8 tū kstoš i rubļ u par š ā du "pakalpojumu"). Viņ i mē ģ inā ja visu atrisinā t mierī gi un noskaidrot, kā pē c informā cija mainā s, kā pē c viņ i sā ka mū s iztaujā t, kurš tieš i mums to teica, norā dot uz š o cilvē ku, viņ i nesaņ ē ma nekā du atbildi. Tad piedā vā ju paskatī ties kamerā s, kurš tieš i tajā brī dī atradā s reģ istratū rā , uz ko arī atbildes nebija. Sajū ta bija tā da, ka mē ģ inā m atdot tirgū pirktā s apakš bikses. Pretī ga rupja attieksme. Viesnī ca pozicionē sevi kā.4 zvaigznes, patiesī bā tas ir ļ oti saspringts trī s.
аватар nastasja2066
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, pamatojoties uz fotoattē lu un tū risma operatora ieteikumiem. Mū s brī dinā ja, ka viesnī ca tiek uzskatī ta par jauneklī gu un mū su vecumam mē s ar vī ru nolē mā m, ka tas bū s diezgan))) mē s pirmo reizi lidojā m uz Turciju, cerot uz labu 4ku un patī kamu uzturē š anos, bet diemž ē l. … Tomēr ▾ Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, pamatojoties uz fotoattē lu un tū risma operatora ieteikumiem. Mū s brī dinā ja, ka viesnī ca tiek uzskatī ta par jauneklī gu un mū su vecumam mē s ar vī ru nolē mā m, ka tas bū s diezgan))) mē s pirmo reizi lidojā m uz Turciju, cerot uz labu 4ku un patī kamu uzturē š anos, bet diemž ē l...In pasū tī jums - reģ istrē š anā s plkst. 14.00, no papildus samaksas lī dz agrai reģ istrē š anā s tika atteikta. Ar š o, labi, paē dā m brokastis (virtuve ir primitī va, no ē š anas prieka maz, it kā nepaliksi izsalcis, bet ar prieku par š ā du ē dienu 7 dienā s ir par maz). Viņ i mū s atveda uz viesnī cu lī dz 10:00, mē s pavadī jā m apmē ram 4 stundas, gaidot pludmalē un tad sā kā s š oka saturs) Viņ i dod atslē gu C korpusam (ē ka C un D tiek uzskatī ta par mazā k trokš ņ ainu un tā lā k no diskotē kas) - istaba ir tikai sanatorijas formā ts - laikam mū su bē rnī bas ambulance. Visas mē beles ir vecas, vienkā rš i nopostī tas, tintes traipi, gulta visa notraipī ta, tikai tumsa.
Pazemī gi devā mies uz reģ istratū ru palū gt ko labā ku, tur iedod otru atslē gu ar pā rliecī bu, ka š ī noteikti iepriecinā s. D korpuss - pati ē ka ir jaunā ka, ir lifts, istaba ir nedaudz svaigā ka, bet par tī rī bu te nebija ne runas. Traipi uz gultas, uz spilveniem, sarū sē juš i ziepju trauki, nekā du vannasistabas piederumu, putekļ i un absolū ti netī rs ledusskapis. Tualete nav iztī rī ta un aizzī mogota pirms jaunu viesu reģ istrē š anā s. Pilns komplekts - lai tikai prusaki neskraida. Ejam tā lā k - reģ istratū rā ar noskumuš u skatienu saka, ka labā ku istabu nav un vispā r viņ iem principā nav istabas ar divguļ amajā m gultā m, tikai atseviš ķ i un acī mredzot arī vajadzē tu gulē t atseviš ķ i. Visvairā k viņ us nogalinā ja viņ u restorā ns, kur atrast tī rus traukus - kvests, katrs treš ais š ķ ī vis ar iepriekš ē jā saimnieka š ķ irš anā s ē diena paliekā m. . . Pandē mijas laikā š o pat ē st bija pretī gi.
Pē c sarunā m ar Ukrainu un Antā liju mē s panā cā m pā rcelš anos uz citu viesnī cu, lai gan mums vē l bija jā gaida diena š ajā slavē tajā jaunieš u vietā . Š o vietu nevienam neiesaku. Vienī gā iespē ja ir, ja maksā jā t par tū ri maksimums $300 un zinā t, ko sagaidī t, tad jā , sū dzī bā m nevajadzē tu bū t. Mū su tū re maksā ja 900 USD, kas ir pā rā k daudz š ā da veida č etriniekiem.
мебель в номере постельное постельное холодильник ванна ресторан подушка
аватар elenakuhtii
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Ģ imenes brī vdienas 2021.  gada vasarā . Man viss ļ oti patika. Nokā rtoti, cik ā tri vien iespē jams, lī dz 14.00 necieta vestibilā . Viesnī cas atraš anā s vieta ir laba. pati viesnī ca arī laba. Pā rtikai ir arī daudz, no kā izvē lē ties un ko ē st, un pat ļ oti daudz. … Tomēr ▾ Ģ imenes brī vdienas 2021.  gada vasarā . Man viss ļ oti patika. Nokā rtoti, cik ā tri vien iespē jams, lī dz 14.00 necieta vestibilā . Viesnī cas atraš anā s vieta ir laba. pati viesnī ca arī laba. Pā rtikai ir arī daudz, no kā izvē lē ties un ko ē st, un pat ļ oti daudz. Ņ emot vē rā uzkodu bā ru, tas ir, jū s varat visu dienu bez pā rtraukuma. Labi baseini un teritorija, man viss ļ oti patika, ja nebū tu tievs bā rmenis pie tā lā kā bā ra, kurš nez kā pē c vienmē r bija noguris darbā un ļ oti daudz runā ja par to. Es tikai gribē ju aiziet uz administrā ciju, lai palū gtu viņ am brī vdienu. Kamē r viņ i ieradā s pē c kokteiļ a, viņ š man saka, ka ir noguris un nevar ieliet kokteili (mē s nā cā m pie miera pē c biļ eš u samaksas un beigā s vē l kokteiļ us jā lū dz). Kopumā viņ a dē ļ bija nepatī kama pē cgarš a no pā rē jā s un viesnī cas kopumā .
Visi darbinieki ir lieliski, ī paš i zē ni restorā nā . Pieklā jī gs un ā trs, bet š is bā rmenis pā rspē ja visu. Ļ aujiet viņ am nogurt, meklē jot citu darbu vai dodieties atvaļ inā jumā . Pē c uzkopš anas istabā nebija pietiekami daudz dvieļ u, nā cā s tos lū gt vestibilā . Nez kā pē c nolē mā m, ka visi č etri varam izmantot vienu dvieli!
Un pludmale ir nogurusi un maza. Ne tikai pludmale ir tikai 30 m, bet arī trī s viesnī cas. Neviens nebija bez sauļ oš anā s krē sliem. Vī rietis uzreiz atrada vietas, tač u tā s bija vai nu jā meklē , vai jā aizved agrā k. Blakus Lancora pludmales viesnī cai, tad uz pludmali ir patī kami skatī ties - kā rtī ba un skaistums, bet š eit ir kā Kirillovkā .
аватар
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Bija š oreiz diezgan apcirpts budž ets, gribē ju bū t Kemerā , pati vieta patī k, viesnī ca nav 1. lī nijā , bet viesnī ca atrodas labā rajonā . Pludmale ļ oti maza, protams, vietu par maz, vē rtē ju ar 3 no 10, nemitī gā cī ņ a par sauļ oš anā s krē sliem, ja atnā ksi 10 no rī ta nebū s kur gulē t pludmalē . … Tomēr ▾ Bija š oreiz diezgan apcirpts budž ets, gribē ju bū t Kemerā , pati vieta patī k, viesnī ca nav 1. lī nijā , bet viesnī ca atrodas labā rajonā . Pludmale ļ oti maza, protams, vietu par maz, vē rtē ju ar 3 no 10, nemitī gā cī ņ a par sauļ oš anā s krē sliem, ja atnā ksi 10 no rī ta nebū s kur gulē t pludmalē . Kaimiņ u viesnī cā s ir 10x vairā k vietas, skaistas, cilvē ciski ē rtas, te nekā tā da nav, ai. Ē diens no 5 no 10. Istabā viss bija kā rtī bā , tā ir maza, bet es lieliski sapratu, ko viņ i man varē tu piedā vā t par manu budž etu. Š ī ir jaunieš u viesnī ca, kustī ba tur ir traka. Ja esat jauns pā ris un jums ir jā pavada lī dz rī tam uz viesnī cas jumta, jā iedzer un tad jā dodas gulē t. Pā ris, kurš vē las atpū tu un klusumu, nederē s.
аватар Elena402802
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š o viesnī cu man ieteica aģ ents. Es gribē ju doties uz viesnī cu Kemeras centrā . Ar izmitinā š anu problē mu nebija. Bet par eko istabu mē s piemaksā jā m vai nu 20 vai 30 dolā rus. Ļ oti maza pludmale netā lu no viesnī cas, jo viesnī ca ir paplaš inā jusies. … Tomēr ▾ Š o viesnī cu man ieteica aģ ents. Es gribē ju doties uz viesnī cu Kemeras centrā . Ar izmitinā š anu problē mu nebija. Bet par eko istabu mē s piemaksā jā m vai nu 20 vai 30 dolā rus. Ļ oti maza pludmale netā lu no viesnī cas, jo viesnī ca ir paplaš inā jusies. Samaksā jā m naudu, lai apmeklē tu tuvē jo pludmali. Tas ir vienī gais tik bū tiskais trū kums, vairā k nebija. Ē diens izcils, pat grezns. Viesnī cas internetu neizmantoju. Animā cijas bē rniem vispā r nebija. Bē rniem š eit nav absolū ti nekā . Un es negā ju uz pieauguš o animā ciju. Attieksme laba, ē diens arī . Istabas arī visas ir labas. Vienī gais mī nuss ir pludmale.
аватар ket190590
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Sā kš u ar PADOMIEM. Pudeles istabā ledusskapī ir par brī vu, tā s tiek liktas tev vienu reizi, un nekā dā gadī jumā nevajag tā s izmest, tad tajā s ielej ū deni no automā tiem (viesnī cā ir vairā ki un var zī mē t ū dens jebkurā diennakts laikā ). … Tomēr ▾ Sā kš u ar PADOMIEM. Pudeles istabā ledusskapī ir par brī vu, tā s tiek liktas tev vienu reizi, un nekā dā gadī jumā nevajag tā s izmest, tad tajā s ielej ū deni no automā tiem (viesnī cā ir vairā ki un var zī mē t ū dens jebkurā diennakts laikā ). Dodoties prom, ietiniet koferi viesnī cā , nevis lidostā (viesnī cā maksā.5 USD, lidostā.10 USD). Noteikti reģ istrē jiet savu kuponu pie gida un pē c tam nofotografē jiet to, ja uz ielas uznā k policija, tad jums ir jā uzrā da kupona fotogrā fija (lai to nenē sā tu lī dzi, tas ir no jū su pases).
Neļ aujiet sevi apmā nī t ar gidu (viņ i ar š o pelna naudu un aizved uz briesmī gu hammam, kur piebā ž cilvē ku pū li un izskatā s pē c kaut kā das lopkautuves), labā k par to paš u aiziet uz viesnī cas numuriņ u naudu. Tas pats attiecas uz iepirkš anos no gida Antā lijā - tā ir krā pniecī ba, labā k uz pulksteņ a torni, no turienes 07 un 08 mikroautobuss kursē ik pē c 15 minū tē m (noteikti skatieties, ka rakstī ts EXPRES, pretē jā gadī jumā jū s brauksit 2.5 stundas, citā di tikai stunda) un dodieties par 9 lirā m uz Migrosu. Samaksa, izkā pjot no mikroautobusa (un pasakiet vadī tā jam: "Kad jū s izkā pjat no Migros? "). Un staigā pa centru cik gribi.
Atpakaļ pietura pā ri ceļ am (gar pā rvada tiltu) tam paš am mikroautobusam Kemerā . Netā lu no Migros Antā lijā ir akvā rijs - ieeja ir 35 USD. Un no tā s paš as Migros var nokļ ū t lī dz Kale Ichi (vecpilsē ta) 06 mikroautobuss (apmē ram 5 liras), pasaki arī š oferim "Kale Ichi" un viņ š pateiks, kad jā izkā pj. Uz Mark Antalya iepirkš anā s centru nevajadzē tu doties, tur nav nekā ī paš a, ko redzē t un viss ir ļ oti dā rgs.
NEMAITIET naudu viesnī cā (ļ oti neizdevī gi), labā k š tata veikalos - Migros vai Carrefour (tas ir pie pulksteņ a torņ a), nopē rc tur jebkā das konfektes-š okolā de-jogurts. . . un iedod eiro vai dolā ros un iedod sī knaudu. lirā par Ļ OTI izdevī gu likmi. Carrefour kursi ir izdevī gā ki nekā Migrosā , ja kas.
Plusi: 3 daž ā da izmē ra un daž ā da dziļ uma baseini (viens no tiem ar slidkalniņ iem), ē diens nav ī paš i labs, bet izsalcis nepaliksi. Pludmale - š ķ ē rsojiet ceļ u un ejiet cauri vienai viesnī cai, tas ir, ļ oti tuvu (pusotra minū te lī dz). Jauks skats blakus kalniem.
Mī nusi: pludmale ir š ausmī ga - maza, gandrī z visi sauļ oš anā s krē sli ir salauzti, daudzi cilvē ki atpū š as no sveš ā m viesnī cā m vai vispā r bez rokassprā dzē m un neviens to neskatā s (lai gan pludmale ir viesnī ca un izņ emot tū ristus no viesnī cas neviens nedrī kst aizņ emt tos salauztos sauļ oš anā s krē slus)! ! ! Istabu uzkopš ana - netiek tī rī tas vispā r, dvieļ i un gultas veļ a nav mainī ta pat 10 dienā s, duš ai ziepes pirkā m paš i, tā kā nesagaidī jā m, lai gan atstā jā m viņ iem naudu un š okolā des.
Trauki tiek mazgā ti slikti - vienreiz uznā ca glā ze lū pu krā sas, un ne reizi vien nā ca pretī netī ri š ķ ī vji un krū zes. Bezmaksas internets neķ er, bet maksas (dolā rs dienā vai 5 liras, izdevī gā k maksā t lirā ) ķ er tikai reģ istratū rā vai pie baseiniem. Viesnī cā uzturas tikai krievi un turki.
Diskotē ka lī dz pulksten 12 uz viesnī cas jumta, un tad animatori izdala bezmaksas biļ etes uz klubu un aizved uz turieni ar autobusu (lai gan ļ oti lē nā tempā ir vajadzī gas 5 minū tes). Nesaprotu to joku, kas ved visus cilvē kus no vienas viesnī cas no diskotē kas uz citu diskotē ku 500 metrus tā lā k, kur, izņ emot cilvē kus no š ī s viesnī cas, neviens cits netiek vests. Kā da jē ga? Atraš anā s vietas maiņ a? Cilvē ki paliek tie paš i
Bet pā rē jais man patika, tā pē c principā nav slikti, bet es neatgriezī š os š ajā viesnī cā ))))
аватар leya.72
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Reģ istrē š anā s: ieradā mies pē cpusdienā , tā pē c nebija jā gaida, reģ istrē š anā s pagā ja ļ oti ā tri. Mē s prasī jā m klusu istabu, un viņ i mums to iedeva. Mums patika istaba. viņ š atradā s D korpusa 2. … Tomēr ▾ Reģ istrē š anā s: ieradā mies pē cpusdienā , tā pē c nebija jā gaida, reģ istrē š anā s pagā ja ļ oti ā tri. Mē s prasī jā m klusu istabu, un viņ i mums to iedeva. Mums patika istaba. viņ š atradā s D korpusa 2. stā vā . Istabas numuru neatceros. Istaba svaiga, it kā pē c remonta, pie ieejas viss darbojā s pareizi. Uzņ emš anai lieku 5+, tik pieklā jī gu un uzmanī gu personā lu reģ istratū rā redzē ju pirmo reizi. Puisis reģ istratū rā mums palī dzē ja pat 2 naktī , kad atgriezā mies no kluba un mū su kondicionieris neieslē dzā s. Mē s gaidī jā m burtiski 5 minū tes tehniķ im. Kā arī reģ istratū ra mums palī dzē ja, kad tika pā rcelts izbraukš anas laiks no viesnī cas, bet gide mums par to nestā stī ja. Kad sazvanī jā m gidu, viņ š necē la klausuli, jo bija 7 no rī ta. Tā pē c administratore piezvanī ja tū risma operatoram un uzzinā ja, ka mū su lidojums ir pā rcelts un viņ i atbrauks pē c mums vē lā k.
Man patika ē diens, visi produkti bija svaigi, viss bija garš ī gi pagatavots. Es tur ē du, bet nevarē ju apstā ties. Pieņ ē mā s svarā par 2.5 kg. Brokastis, auzu pā rslas, ceptas olas, olu kultenis, pankū kas, sieri, sojas desa, daudz zaļ umu, salā ti, ķ irš u tomā ti, garš ī ga halva, medus ķ emmī tē s. Pusdienas: vista vai tī tars, 2 veidu zivis. Visā di sautē ti labumi, tur sautē ja liellopu gaļ u. ļ oti garš ī gi deserti. Pirms brauciena tievē ju, domā ju, ka desertus neē dī š u, bet nevarē ju pretoties. . . Nu ļ oti garš ī gi. Katru dienu arbū zs vai melone + tiem ā boli vai plū mes vai persiki. Vakariņ as ir kā pusdienas, bet ē dienu izvē le ir lielā ka, noteikti bija arī kā ds grilē ts ē diens. Vai nu tī tars, vai aknas, vai tuncis. . . Man arī ļ oti patika tā s kū kas, ko sieviete cepa pie mazā baseina aiz slidkalniņ iem. No alkohola bija baltais un sarkanais sausais vī ns, labs alus, ko nevaru teikt stiprā ku, jo nedzeru. Bā rs gatavoja ļ oti garš ī gus kokteiļ us.
Baseini - tie ir 3: divi mazi pie C un B korpusa, tur ir slidkalniņ i, un viens lielā ks pie galvenā s ē kas. Man ļ oti patika, ka dienas laikā visos baseinos bija viegls dž ezs...
Animā cija jaunieš iem. Vienu varu teikt, ka viesnī cā dī dž ejs ir labā ks nekā klubā . Viņ š uzliek ļ oti aizdedzinoš u mū ziku, kas rada vē lmi dejot. Un tā pē c viņ i strā dā galvenokā rt jaunieš iem. Nemitī gi notiek konkursi "Mrs. Hotel", "Mr. Hotel", pā ris uz pā ri, karaoke vakars un viss tamlī dzī gs. Bet neaizmirstiet, ka š ī ir jaunieš u klubu viesnī ca, tā pē c animā cija ir paredzē ta jaunieš iem. Dienas animā cijā nebiju klā t, jo visu dienu atrados jū rā .
Pludmale: tā atrodas pā ri ceļ am ļ oti tuvu viesnī cai. tas ir nepiecieš ams vai tieš i garā m bankā m. Pludmale lieli oļ i, piestā tnes nav, tā pē c noteikti jā ņ em peldē š anas apavi, citā di sā p ieiet. Jū ra ir tī ra, silta un maiga. Netā lu atrodas osta, no kuras katru rī tu izbrauc pirā tu kuģ i. Š ī ir vē l viena atrakcija tū ristiem. Mū zikas pavadī bā gar krastu kuģ o kuģ i. Ī paš i man patika pirā tu kuģ is Medū za. Ir visskaistā kais animators.
P. S. Pā rē jais man ļ oti patika. 4 * viesnī ca man š ķ iet otrā s krasta lī nijas dē ļ . Apkalpoš ana, ē dinā š ana, numuriņ i ir lī menī...Viesnī cā ir ballī te, tā pē c neiesaku ar bē rniem un pieauguš ajiem. Un tā , kam patī k tusē t, tam patiks. . . : ))))
аватар tyr_kot
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Patika viss, ā tra reģ istrē š anā s, skats no loga uz baseinu. Ē diens aizies, tur pā ris kg apē da. Visvairā k ir animā cijā , no rī tiem viņ i veica vingrinā jumus, jogu, ū dens aerobiku, dienas laikā putu diskotē kas, vakarā mū zikas sacensī bas un spē les. … Tomēr ▾ Patika viss, ā tra reģ istrē š anā s, skats no loga uz baseinu.
Ē diens aizies, tur pā ris kg apē da.
Visvairā k ir animā cijā , no rī tiem viņ i veica vingrinā jumus, jogu, ū dens aerobiku, dienas laikā putu diskotē kas, vakarā mū zikas sacensī bas un spē les. Animatori runā krieviski. Bū tī bā visi no Krievijas un tik vulgā ru svē tku cienī tā ji)
Blakus ir veikali, kafejnī cas, braucu uz klubu, netā lu no pludmales.
Š ogad braukš u uz turieni atkal, meklē ju kompā niju))
аватар Aleksandra490203
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā mies Asdem Park Hotel. Mē s apstā jā mies pie š ī varianta, jo tikko atradā m biļ eti vienā no vietnē m, mums viss patika, atsauksmes bija labas. Par reģ istrē š anos varu teikt, ka ieradā mies viesnī cā naktī , pulksten 4, mums bija divas izvē les iespē jas: sagaidī t reģ istrē š anos lī dz pulksten 12 pē cpusdienā , vai arī varē ja iegā dā ties telpa uz papildu dienu. … Tomēr ▾ Atpū tā mies Asdem Park Hotel. Mē s apstā jā mies pie š ī varianta, jo tikko atradā m biļ eti vienā no vietnē m, mums viss patika, atsauksmes bija labas. Par reģ istrē š anos varu teikt, ka ieradā mies viesnī cā naktī , pulksten 4, mums bija divas izvē les iespē jas: sagaidī t reģ istrē š anos lī dz pulksten 12 pē cpusdienā , vai arī varē ja iegā dā ties telpa uz papildu dienu. Par to mū s brī dinā ja jau iepriekš , varē jā m izvē lē ties, tā pē c š ajā ziņ ā viss ir kā rtī bā . Istaba bija tikai labi, bija problē mas ar telpas uzkopš anu, bet lai kā tas arī nav problē ma, viss bija tī rs, labi. Ē diens, apkalpoš ana, bijā m apmierinā ti, nekā du problē mu. Teritorija kā teritorija, godī gi sakot, mē s viesnī cā nepavadī jā m daudz laika, bet atpū tā mies galvenokā rt pludmalē , bet citi atpū tnieki slavē ja animā ciju, likā s, ka cilvē ki no citā m viesnī cā m uz mums ir greizsirdī gi, bet mē s Es neapmeklē ju š ī s vakara un dienas programmas, tā pē c nevaru dalī ties savā personī gajā pieredzē . Netā lu no viesnī cas bija veikali, bet viņ iem tomē r bija nedaudz jā pastaigā jas. Jū ra bija 8 minū š u gā jiena attā lumā no viesnī cas, bet tā nebija viesnī cas pludmale. Gā jā m tā lā k, tā bija brī va zona, nebija sauļ oš anā s krē slu, nekas tā ds, bet nolē mā m, ka nevajag, mums tur patika labā k, jo pludmalē no viesnī cas bija daudz cilvē ku . Gids viesnī cā piedā vā ja savus pakalpojumus, bet mē s tos neizmantojā m, bet nopirkā m ekskursiju no vietē jā s aģ entū ras "Gilza Travel", kas bija mums blakus, viss bija kā rtī bā .
Parādīt vairāk »


iemiesojums rustamaghayev1
Meklēju jauniešu viesnīcu, ar labu pārtiku, Kemeras centrā, ar lielu diskotēku izvēli blakus utt. Saskaņā ar atsauksmēm Asdem Park atbilst visiem kritērijiem. ko jūs ieteiktu? paldies jau iepriekš :)
10 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 8 atbildes
iemiesojums cezar16
Rakstiet uz ziepēm: [email protected] Deniss.
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums elen70
Pastāsti man, cik maksā ieeja diskotēkā, ja nāk zvaigznes?
11 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 7 atbildes
iemiesojums elen70
Pastāstiet, lūdzu, par karstajām vietām Kemerā, kur cilvēki pērk labāk (apģērbu preces, suvenīrus utt.)?! Paldies jau iepriekš!
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Отель расположен в центре Кемера, в 100 метрах от собственного пляжа. Построен в 1998 году, последняя реставрация проведена в 2015 году. Отель прекрасно подойдёт для семейного и молодёжного отдыха.

Atrašanās vieta 55 км от аэропорта г. Анталия.
Pludmales apraksts В 100 м от отеля. Между отелем и пляжем проходит дорога. Протяженность пляжа составляет 35 м.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Завтрак 07:30-09:30, поздний завтрак 09:30-10:30, обед 12:30-14:00, закуски (в Снэк баре) 11:00-17:00, ужин 19:00-21:00. Шведский стол.

Ресторан средиземноморской кухни, платно, 18:30-21:00.

Бар у бассейна: работает с 11:00 до 19:00.

Бар на террасе: работает с 21:00 до 23:00.

Бар в ресторане: работает с 19:00 до 21:00.

1 открытый бассейн с пресной водой, без подогрева, площадь 100 кв.м.

Конференц-зал площадью 100 кв.м, вместимость до 80 человек.

Услуги консьержа, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, факс/ксерокопирование, доставка еды и напитков в номер, магазины на территории.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • Vēlā izbraukšana
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca neizmitina vīriešus bez sievietēm
Bērniem 1 открытый бассейн. Мини-клуб для детей 3-12 лет, часы работы 10:30-12:30 и 14:30-16:30.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Анимационная команда состоит из 5 человек, есть русскоговорящие аниматоры.
 • džakuzi
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Всего в отеле 171 номер: 60 семейных номеров, 109 стандартных номеров, 2 номера для инвалидов. Номера расположены в трёх 4-этажных зданиях.

 • vanna/duša
 • fēns
 • mini bārs  FREE 
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese Deniz Caddesi No:42, Kemer, Antalya
Tālruņi: + 90 (242) 814 47 80
Tīmekļa vietne: Asdem Park Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.