Viesnīca ir lieliska!!! Jaunībai - uguns!

Rakstīts: 11 novembris 2022
Ceļošanas laiks: 15 — 21 oktobris 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Es jau ilgu laiku vē lē jos palikt š ajā viesnī cā un bijā m ļ oti apmierinā ti! Lieliska viesnī ca, lielisks numurs, lielisks skats! Palmas, Kemeras centrs, kalni tā lumā , diskotē ka, zem kuras viņ i sā ka dejot pat neizejot no istabas! Ka viņ i raksta muļ ķ ī bas par kaut kā diem tarakā niem vai netī riem traukiem, kaut kā diem traipiem, tā nav taisnī ba! Sieviete tī rī ja ļ oti patī kami, gribē jā s to darī t katru dienu, bet mē s neesam baltrokas, un paš i esam tī ri! Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, kā viņ i paš i viņ ai ņ ē ma, tā viņ a mainī ja! Viņ a vienmē r lika visam spī dē t. Viņ as rati bija uz grī das ar dvieļ iem, viņ i pienā ca, iemeta, paņ ē ma. Nekā du problē mu. Acī mredzot ne visi ir audzinā ti pacelt dupsi, bet tikai pavē lē t personā lam ko darī t!! ! Ē diens lielisks, daudzveidī gs. Labs alkohols, dzē ra pastā vī gi Dž ins. Garš ī gā k nekā restorā nā , pasū tī ts uz sekundi !! ! Bā rmenis labs, pavā ri lieliski! Mē s netikā m lī dz animā cijai, bet mē s runā jā m ar puiš iem, viņ i ir forš i, un dī dž ejs vispā r ir mū su mī ļ ā kais !!! ! Vispā r, Turcija, mē s esam tava uz visiem laikiem!
Gaidī sim ciemos nā kamgad!! ! Lū dzam tikai ļ oti nomainī t netī ros matrač us uz sauļ oš anā s krē sliem))) piemē ram, kā Lankorā , tī rā kos ??????????? ?
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu