Seven Seas Gravel Select 5*– Atsauksmes

105
Novērtējums 7.810
№30 viesnīcas reitingā Kemera
8.7 Numurs
8.7 apkalpošana
8.6 Tīrība
8.3 Uzturs
8.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas netālu no kūrortpilsētas Kemeras centra, pirmajā krasta līnijā. Tas sastāv no vienas galvenās 4 stāvu ēkas (2 lifti) un astoņām 4 stāvu Garden ēkām (bez lifta). Uzcelta 2004. gada jūnijā. 2011.gadā veikta koplietošanas telpas un telpu renovācija, 2016.gadā veikta teritorijas renovācija. Telpas atjauninātas 2021. gadā. Viesnīca piemērota ģimenes un jauniešu aktīvai atpūtai.Vairāk →
аватар Eleonora24
 •  apceļots 4 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cu izvē lē jos steigā , 10 dienas pirms izlidoš anas, jo mums ir rū gta pieredze ar agrā m rezervā cijā m. Man patika fotogrā fijas par teritoriju un dabu apkā rt, un atsauksmes bija normā las. Man tas izdeva 2050 USD par vienu uz 9 naktī m, kas ir ievē rojama summa. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jos steigā , 10 dienas pirms izlidoš anas, jo mums ir rū gta pieredze ar agrā m rezervā cijā m. Man patika fotogrā fijas par teritoriju un dabu apkā rt, un atsauksmes bija normā las. Man tas izdeva 2050 USD par vienu uz 9 naktī m, kas ir ievē rojama summa.
Viņ a ieradā s pulksten 13:40, viņ i nekavē joties piestiprinā ja rokassprā dzi un aizsū tī ja viņ u uz pusdienā m, pē c kurā m viņ a tika nekavē joties izkā rtota. Istaba atradā s galvenajā ē kā , 2. stā vā , nevis deklarē tais sā nskats, bet gandrī z tieš s skats uz jū ru. Istaba liela, tī ra, nesen izremontē ta, darbojas kondicionieris, mini bā rs. Prieks bija pā ragrs, jo viņ š bija gandrī z virs skatuves, kur mū zika, pat no kaimiņ u viesnī cas, mež onī gi dā rdē ja naktī . Pē c nedē ļ as es domā ju, ka manas smadzenes uzsprā gs.
Viesnī cas teritorija tieš ā m skaista, zaļ a, pat pie baseiniem, daudzas š ikas foto zonas, pie numuriņ iem arī villā s.
Pludmale. Nu Kemeras pilsē tas pludmales vispā r ir š auras, liels cilvē ku pū lis, introverta nakts š ausmas. Š eit ir tas pats stā sts. Daž os priviliģ ē tos sauļ oš anā s krē slos ir jā bū t aizņ emtiem 6 cilvē kiem.
00, vienmē r var atrast sauļ oš anā s krē slu, es tā du atradu pirmajā ieraš anā s dienā . Bet cilvē ki burtiski cī nī jā s par š iem sauļ oš anā s krē sliem, ar mani kā ds kauslis kā du pensionā ri vilka solā rijā , gribē ja izmest. Kā dam no sauļ oš anā s krē sla bija izmē tā tas mantas un samī dī tas brilles. Dievs apž ē lojā s par mani.
Ē diens. Š is ir visinteresantā kais. Kā saka, tu nepaliksi izsalcis, man, kas vienmē r zaudē svaru, Ok. Bet cilvē ki dodas atvaļ inā jumā un gastronomiskajā s brī vdienā s, š eit jū s to neatradī sit. Vistas gaļ a, malta gaļ a, daž i garš ī gi, daž i nē , zivis, daž as mazas skumbrijas, sē nes, dā rzeņ i 100500 ē dieni, pelmeņ i ar kartupeļ iem! Daudz siera un olī vu. Nebija nekā du gardumu! Saldi garš ī gi. Pamata augļ i. Bet rindas pie letes, kur tikko nolika m? ē dieni un labā kie ē dieni. No restorā na lī dz vestibilam, nu, ž ē l, godī gi sakot, vai nevar kaut kā visu izklā t uz vairā k paplā tē m? !
Pa dienu vē l var veldzē ties bā ros ar ā trā s ē dinā š anas, augļ iem, kū kā m pie kafijas, bet es neaizgā ju.
Ir alkohols un viņ i taisa kokteiļ us, ja to var saukt par kokteiļ iem))
Slikta dū š a fotogrā fi, kas nelaiž cauri, hammamschiks.
Iespaidi no citiem viesnī cas darbiniekiem, sā kot no reģ istratū ras lī dz apkopē jā m, ir pozitī vi.
Kā ds ir secinā jums? Var iet, bet cena ir jautā jums! Ja cena bū tu pareiza, tas ir iespē jams, bet noteikti ne par š o naudu. Dā rza istabas var rezervē t iepriekš , tā s ir lē tā kas, bet arī sliktā kas. Bet tur ir klusā k un ē rtā k.
Море Вид з коридору готелю Тераса ресторану Сири Оливок багато Пінне шоу
аватар grinkoulya
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 6.0
Š ajā viesnī cā atpū tos kopā ar meitu no 2024. gada 4. lī dz 11. jū nijam. Viesnī ca nav Ultra 5 Es domā ju, ka tas ir normā li 4 Viesnī ca ir piemē rota tikai ģ imenē m ar maziem bē rniem un tū ristiem 50+ Jaunieš iem viesnī cā bū s ļ oti garlaicī gi! Tagad kā rtī bā: Viesnī cas platī ba ir neliela, bet principā pietiekama. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū tos kopā ar meitu no 2024. gada 4. lī dz 11. jū nijam.
Viesnī ca nav Ultra 5
Es domā ju, ka tas ir normā li 4
Viesnī ca ir piemē rota tikai ģ imenē m ar maziem bē rniem un tū ristiem 50+
Jaunieš iem viesnī cā bū s ļ oti garlaicī gi!
Tagad kā rtī bā:
Viesnī cas platī ba ir neliela, bet principā pietiekama. Viesnī ca ir zaļ a, personā ls ļ oti rū pē jas par tī rī bu, jū ra ir lieliska, pludmalē ir oļ i - staigā t basā m kā jā m ir ļ oti neē rti. Š ķ iet, ka sauļ oš anā s krē slu ir daudz, bet jums ir jā ieņ em vieta no pulksten 7:00))
Uztura ziņ ā man viss ir ļ oti slikti ((
Pusdienā s un vakariņ ā s pirmā s 2 dienas bija tikai vai nu vista vai gaļ a, godī gi sakot š ī ir mana pirmā reize ultra 5 zvaigž ņ u viesnī cā (((daudz ļ oti sautē tu ē dienu, rī si, makaroni, burgeri ar dedzinā tu kotleti un daž ā di salā ti ar skā bu mē rci, bet es tā du neē du (((
No daudziem tū ristiem dzirdē ju, ka viņ i bija ļ oti neapmierinā ti ar ē dienu.
Vienī gie augļ i bija ā boli, bumbieri, zaļ ā s ķ irš u plū mes un greipfrū ti. Nu, kas attiecas uz mani, viss ir skumji par jū niju, kad runa ir par augļ iem.
Secinā jums, š ī viesnī ca sagā dā ja vilš anos un, protams, mē s uz š o viesnī cu vairs nebrauksim.
аватар Marija762234
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man patika viss! Atraš anā s vieta ir lieliska. Personā ls ir draudzī gs, daudzi no viņ iem ir no Ukrainas. Istaba (2613) ir tī ra ar nesen veiktu remontu, viss ir kā rtī bā ) Teritorija zaļ a, sakopta, liels baseins. Oļ i pludmalē . nepiecieš ami speciā li apavi Ē diens izcils, ē dienu daudzveidī ba, daudz augļ u. … Tomēr ▾ Man patika viss!
Atraš anā s vieta ir lieliska.
Personā ls ir draudzī gs, daudzi no viņ iem ir no Ukrainas.
Istaba (2613) ir tī ra ar nesen veiktu remontu, viss ir kā rtī bā )
Teritorija zaļ a, sakopta, liels baseins.
Oļ i pludmalē . nepiecieš ami speciā li apavi
Ē diens izcils, ē dienu daudzveidī ba, daudz augļ u.
аватар asta-la-vista
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Dzī vojā m kluba istabā s, tī rī jā m katru dienu, ir divi baseini un trī s mazi slidkalniņ i, bet ir vietas, kur istabā s var dzirdē t izplū di no galvenā s ē kas. Alkohols vietē jais, ē diens viss ļ oti garš ī gas zivis, gaļ a, shawarma, burgeri, arbū zi un melones, brokastis un vakariņ as galvenajā restorā nā , pusdienas pie baseina, bet izvē le liela. … Tomēr ▾ Dzī vojā m kluba istabā s, tī rī jā m katru dienu, ir divi baseini un trī s mazi slidkalniņ i, bet ir vietas, kur istabā s var dzirdē t izplū di no galvenā s ē kas.
Alkohols vietē jais, ē diens viss ļ oti garš ī gas zivis, gaļ a, shawarma, burgeri, arbū zi un melones, brokastis un vakariņ as galvenajā restorā nā , pusdienas pie baseina, bet izvē le liela.
Animā cija jau ir aktivizē ta, vingroš ana, jogas š autriņ as, ū dens polo, mū zika darba dienā s lī dz 12 naktī , brī vdienā s bija lī dz 2-3 naktī , vakara š ovi forš i, bet vadoš ais komiķ is ir forš s, Ala kartes ir turku, itā ļ u un tagad bū s Ā zijas.
Daudz Eiropas, Turcijas, Krievijas
Teritorija kompakta, kopumā viss patika, kokteiļ i bija garš ī gi, tikai puiš i, meitenes, nebija ī paš i labi.
аватар ek.yarova
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Ieradā mies 7 no rī ta. . Vī ram tajā dienā bija dzimš anas diena, bet neviens viņ u neapsveica pat vā rdos. Turklā t viņ i apmetā s 14 gados tieš i ar bē rnu, un es biju stā voklī . Ultra š eit nav. No visiem numuriem paveras skats uz kalniem un jū ru. … Tomēr ▾ Ieradā mies 7 no rī ta. . Vī ram tajā dienā bija dzimš anas diena, bet neviens viņ u neapsveica pat vā rdos. Turklā t viņ i apmetā s 14 gados tieš i ar bē rnu, un es biju stā voklī .
Ultra š eit nav. No visiem numuriem paveras skats uz kalniem un jū ru. Nav animā cijas kā tā das, bet kaimiņ u viesnī cas animā cija sā kas lī dz 2 naktī , balkonu nevar atvē rt, tā pē c š eit nav runa par klusumu.
Ē diens parasts, bez volā niem, grils diezgan vā jš (vista un mazas zivtiņ as, dā rzeņ i), bet svaigs. Darbinieku par maz, galdi vienmē r bez tehnikas, jā skraida, kur dabū t un netiek tī rī ti, bet vietu var atrast. Protams, bez rindas neiztikt.
Ī paš s paldies liftam, pā ris reizes iestrē gā m, uz visu ē ku ir 2 lifti, un kustas haotiski, ar ratiem var nostā vē t 10-15 minū tes.
Liels paldies uzkopš anai, cilvē ks tieš ā m visu izmē ģ ina un cienī gi iztī ra, arī garš ī gas ā trā s uzkodas, labā k kā ē damistabā . Piekrastes lī nija ir maza, salī dzinot ar foto, tad uz pusi mazā k, pē c vē lē š anā s var atrast sauļ oš anā s krē slu.
Internets sabrū k, bet kopumā nav slikti, var bū t arī sliktā k. Lomi pludmalē .
Ī sas maltī tes ē damzā lē , kopā.2 stundas. Viesnī ca nav tā s naudas vē rta, bet tā kā lidojā m ar atteikumu, kopumā esam apmierinā ti. Jū ra ir skaista.
аватар inna_okova
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī ca atrodas lieliskā vietā . Un kalni ir tuvumā , un jū ra. Jū ra ir pā rsteidzoš i tī ra un skaista, mierī ga. Mazie oļ i nerada neē rtī bas. Pludmale ir tī ra, pastā vī gi tī rī ta, visiem ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas lieliskā vietā . Un kalni ir tuvumā , un jū ra. Jū ra ir pā rsteidzoš i tī ra un skaista, mierī ga. Mazie oļ i nerada neē rtī bas. Pludmale ir tī ra, pastā vī gi tī rī ta, visiem ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Skati apkā rt ir acij tī kami. Bā rā ir pieejams plaš s dzē rienu klā sts. Ir visa veida jū ras aktivitā tes. Katru dienu mē s skatī jā mies iespaidī gos lidotā ja priekš nesumus. Mani patī kami pā rsteidza iespē ja peldē ties naktī , tagad reti, kur tas ir iespē jams. Pati viesnī ca liela, moderna, numuriņ i plaš i un tī ri. Bet diemž ē l mē s negribam š eit atgriezties. Cerī bas no pieczvaigž ņ u viesnī cas nepiepildī jā s. Esam bijuš i daudzā s vietā s, ne pā rā k izvē lī gi un kaprī zi. Bet daļ a no pā rē jā tika sabojā ta. WiFi problē mas! Viesnī cā ir bezparoles, bet bija grū ti pieslē gties, pazuda tā pat kā parā dī jā s. Un tas pat nav par fotoattē liem un video failiem, jū s nevarē ja vienkā rš i nosū tī t ziņ ojumu. Tas bija ļ oti saspringti. Vairā k liftu. Ir divi no tiem, kas ir ļ oti mazi. Strā dā dī vaini, mū ž ī ga gaidī š ana. Divas reizes iestrē gā m liftā . Otrajā reizē nosē dē jā m kā du pusstundu, jau bija grū ti elpot, aizsmacis. Arī mū su istaba bija applū dusi, gaitenī tecē ja caurule, lija (nepilē ja! ) Tieš i no griestu lampas. Zvanī jā m uz reģ istratū ru, divdesmit minū tes gaidī jā m santehniķ us, tad istabeni, jo. ū dens bija zem gultas, sasniedza balkonu. Protams, viss var notikt. Bet es pieļ auju, ka š ā da amata viesnī cā , pirmkā rt, pie mums vajadzē tu ierasties administratoram vai kā dam š ā da ranga cilvē kam. Lai atvainotos, atrisinā tu problē mu, sniegtu mums iespē ju atpū sties, kuras dē ļ mē s lidojā m. Bet nē , visu izlē mā m paš i. Turklā t informē jā m arī viesnī cas gidu Talihu, viņ š precizē ja, vai esam sazinā juš ies ar reģ istratū ru. Tas ir viss. Kā saka sakā mvā rds, glā bt slī kstoš os. . . Mē s uzstā jā m uz pā rcelš anos uz citu istabu, jo kondicionieris nedarbojā s, bija mitrs. Neviens nekad nav atvainojies. Tikko atnesa uz istabu, kad bijā m ā rā , vī na pudeli un augļ u š ķ ī vi. Izklausā s jauki, lai gan patiesī bā tas bija banā ns, divas negatavas plū mes, divi bezgarš ī gi ā boli un apelsī ns. Un tas ir augustā Turcijā ! "Piedod" mums bū tu labā k. Restorā nā un bā ros ir pietiekami daudz vī nu, š ā dus augļ us var baudī t arī Minskā . Mē s tajā saskatī jā m formalitā ti, vienaldzī bu un necieņ u pret sevi. Nevarē tu teikt, ka visi viesnī cas darbinieki tā di ir. Daudzi viesmī ļ i, istabenes, bā rmeņ i, citi darbinieki ir ļ oti gā dī gi un atbildī gi savā vietā . Bet bija pastā vī ga sajū ta, ka vadī bas lī menī nav cieņ as un intereses par viesiem. Tā pē c paš i nolē mā m: ne mū su viesnī ca, tajā vairs neatpū tī simies un citiem neiesakā m.
аватар taler.art
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s apmeklē jā m š o viesnī cu sezonas sezonas laikā , 2021.  gada augusta vidū . Š ajā pā rskatā jū s redzē siet - teritoriju (galvenā ē ka un bungalo, baseini un pludmale), infrastruktū ru (rezerpī ns, vestibils, restorā ns, spa un ē dinā š anas laukumi), galvenā s ē kas telpas un bungalo, izklaidi - dienā un vakarā . … Tomēr ▾ Mē s apmeklē jā m š o viesnī cu sezonas sezonas laikā , 2021.  gada augusta vidū . Š ajā pā rskatā jū s redzē siet - teritoriju (galvenā ē ka un bungalo, baseini un pludmale), infrastruktū ru (rezerpī ns, vestibils, restorā ns, spa un ē dinā š anas laukumi), galvenā s ē kas telpas un bungalo, izklaidi - dienā un vakarā . , bē rniem un pieauguš ajiem. Priecī gu skatī š anos!
Большой видео обзор отеля Обзор номеров Питание в отеле
аватар __Svetik
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s š ajā viesnī cā palikā m pirmo reizi un nolē mā m, ka atgriezī simies vē l! Š oreiz viesmī lī gs personā ls. Numuri ir lieliski piemē roti jebkuram budž etam un katram pieprasī jumam. Nokā rtojieties pē c iespē jas ā trā k un uzklausiet viesu vē lmes. … Tomēr ▾ Mē s š ajā viesnī cā palikā m pirmo reizi un nolē mā m, ka atgriezī simies vē l! Š oreiz viesmī lī gs personā ls. Numuri ir lieliski piemē roti jebkuram budž etam un katram pieprasī jumam. Nokā rtojieties pē c iespē jas ā trā k un uzklausiet viesu vē lmes. Teritorija ir ļ oti skaista un ē rta pieauguš ajiem un bē rniem. Ē diens ir daudzveidī gs, viss ir garš ī gs un puiš i, kas apkalpo viesus, ir pieklā jī gi, sabiedriski, uzmanī gi un ļ oti gudri.
Ī paš i gribu atzī mē t Babaž anu - uzmanī gu, apzinī gu.
Pludmale: smiltis un oļ i, ir mazi akmeņ i, bet ir ļ oti labi un noderī gi staigā t pa oļ iem. Jū ra ir tī ra un caurspī dī ga. Piestā tne ar sauļ oš anā s krē sliem, bā rs, bet dzē rienu par maz, jo vestibila bā rā bija jā skrien pē c diezgan pieklā jī ga alkohola.
Nebija iespē jams vienkā rš i melot un degt saulē ! Vienmē r bija smieklī gi konkursi, spē les un vakarā pā rsteidzoš i š ovi!
Ir arī ū dens atrakciju parks pieauguš ajiem un bē rniem.
Iesaku visiem!
аватар nyakubo
Viesnī ca atrodas blakus kalniem, skats ir skaists. Lī dz Kemeras centram ir jā brauc 15 minū tes. Istaba bija 3 stā vu ē kā.1. stā vā ar personī gajiem sauļ oš anā s krē sliem pie baseina ar slidkalniņ iem. Jū ra ar oļ iem, tī ra, skaista! Ultra food, gan restorā nā , gan uz ielas noteiktā veidā . … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas blakus kalniem, skats ir skaists. Lī dz Kemeras centram ir jā brauc 15 minū tes. Istaba bija 3 stā vu ē kā.1. stā vā ar personī gajiem sauļ oš anā s krē sliem pie baseina ar slidkalniņ iem. Jū ra ar oļ iem, tī ra, skaista! Ultra food, gan restorā nā , gan uz ielas noteiktā veidā . pulkstenis. saldumus un saldē jumu pē c saviem ieskatiem. Vestibila bā rā ir visi populā rie kokteiļ i, istabā mini bā rs - alus, ū dens, sulas, gā zē tie dzē rieni. saldais ū dens. Animā cija ir neuzbā zī ga, izklaide paredzē ta, vakarā uz ielas ir diskotē ka, vispirms bē rniem, un tad mums))
Wi-Fi ir pieejams arī pludmalē , tač u tas nav ī paš i labs pī ķ a stundā s.
Patika spa. Paņ ē mā m kompleksu-hamam un masā ž u. Profesionā ļ u radī ta relaksā cija dvē selei un ķ ermenim visaugstā kajā lī menī ! Tirdzniecī ba ir piemē rota. )
Par viesnī cas mī nusiem nerakstī š u, jo kurš gribē s tos apskatī t, tas vienmē r atradī s. Galvenais noskaņ ojums un pozitī vais!
Пляж,утро Пляж Горы,пляж,море
аватар veronika.byhring
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es paliku ar bē rniem š ajā viesnī cā jū lijā . Man viss ļ oti patika, sā kot ar reģ istrē š anos, meitenes reģ istratū rā ir ļ oti pieklā jī gas un runā krieviski. Numurs tika izremontē ts galvenajā ē kā ar skatu uz kalniem un daļ ē ji uz jū ru. … Tomēr ▾ Es paliku ar bē rniem š ajā viesnī cā jū lijā . Man viss ļ oti patika, sā kot ar reģ istrē š anos, meitenes reģ istratū rā ir ļ oti pieklā jī gas un runā krieviski. Numurs tika izremontē ts galvenajā ē kā ar skatu uz kalniem un daļ ē ji uz jū ru. Bā rs tiek papildinā ts katru dienu, ļ oti laba izvē le. Tual. Piederumi. Baseins ir tī rs, liels un dienas laikā skan neuzbā zī ga mū zika. Atseviš ķ i vē los pateikties meitenē m no spa kompleksa, viņ as ir ļ oti jaukas. Es paņ ē mu masā ž u no Guli - viņ a dara brī niš ķ ī gi, pro! Un, protams, Mahmuda pludmales serviss!
Parādīt vairāk »


iemiesojums aina284
jūs varat uzzināt, cik maksā šī viesnīca - 8 naktis, 9 dienas
9 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums aina284
Kādas lietas ņemt līdzi?
9 gadiem atpakaļ  •  7 abonenti 6 atbildes
iemiesojums natalya_t_80
Laba diena!!! Vai varat pateikt, vai pludmale ir piemērota maziem bērniem? Vai tu domā ieeju jūrā ar akmeņiem vai gludu? Paldies!
9 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 6 atbildes
iemiesojums musiclady50
Viesnīca ir diezgan dārga. Un skaidrs, ka izvietošana Č. ēka ir ērtāka. Lūdzu kliedēt (vai apstiprināt!) bažas par pārāk "pieticīgām" dārza telpām, kas neatbilst tik augstai cenai! Kas dzīvoja dārzā, iesakiet, kurš "bloks" būs pēc iespējas klusāks un mierīgāks? Lai visiem laba atpūta!
9 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums guestrelations26
‹ Viesnīca Seven Seas Gravel Select 5*
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Отель расположен рядом с центром курортного города Кемер, на первой береговой линии. Состоит из одного основного 4-х этажного здания (2 лифта) и восьми 4-х этажных корпусов Garden (лифта нет). Был построен в июне 2004 года. В 2011 году была проведена реновация общей области и номеров, в 2016 году — реновация территории. В 2021 году обновлены номера. Отель подходит для семейного и молодежного активного отдыха.

Atrašanās vieta В 55 км от аэропорта г. Анталия, в 38 км от г. Анталия, в 1 км от центра Кемера, у подножья гор Торос.
Pludmales apraksts Протяженность пляжа 175 м, деревянный пирс 25 м, душевые, кабинки для переодевания, сертифицированный спасатель, пляжные полотенца (бесплатно). Бар на пляже (бесплатно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • oļu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, услуги консьержа, факс/ксерокопирование, room service: круглосуточно (платно), Wi-Fi на территории отеля и в номерах (бесплатно), 5 ресторанов: 1 основной ресторан, диетическое меню (бесплатно) и 4 a la carte: (Итальянский, Морепродукты-Мясо, Азия (платно), Донер — бесплатно), 9 баров, 3 бассейна: 1 открытый бассейн с пресной водой 1040 м2 (без подогрева), 1 открытый бассейн 360 м2, 1 крытый бассейн с пресной водой 118 м2 у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы и полотенца: бесплатно, магазины.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins  FREE 
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca neuzņem vīriešus bez sievietēm
Bērniem 1 открытый 40 м2 и 1 крытый бассейны, 1 водная горка. Мини-клуб для детей 4-12 лет, часы работы 10:00-18:00. Мини диско. Аренда детских колясок по запросу (бесплатно), радионяня (бесплатно), стерилизатор бутылочек (бесплатно). В основном ресторане есть детский уголок (во время обеда и ужина), также можно воспользоваться блендером и микроволновой печью.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Амфитеатр, живая музыка бесплатно (в определенные дни), караоке (бесплатно), компьютерные игры (платно), 3 водные горки: 2 водные горки для взрослых и 1 для детей, дартс (бесплатно), аквааэробика (бесплатно), бочче (бесплатно), водное поло (бесплатно), бадминтон (бесплатно), шахматы (бесплатно), зумба (бесплатно), моторные водные виды спорта (платно), 1 теннисных корта освещение теннисного корта (платно), ракетки и мячи — бесплатно, мини-футбол (бесплатно), массаж, уход за кожей и телом, салон красоты, парикмахерская — платно.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogas nodarbības  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • svētku organizēšanas pakalpojums
Telpu apraksts

В отеле 330 номеров.

Istabās

Кондиционер (бесплатно), сейф (бесплатно), LCD-телевизор, спутниковое ТВ, Wi-Fi (бесплатно), телефон (платно), мини-бар бесплатно (прохладительные напитки — ежедневно), электрический чайник, набор для приготовления чая/кофе (пополняется один раз в день), ванная комната, фен (бесплатно), балкон. Уборка номера: ежедневно, смена белья: 3 раза в неделю, room service: круглосуточно (платно).

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris  FREE 
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts
 • balkons/terase
Adrese Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle No: 34, 07980 Kemer, Antalya, Turkey.
Tālruņi: +90 242 814-33-22
Tīmekļa vietne: Seven Seas Gravel Select
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.