Normāla viesnīca, bet noteikti ne par tādu cenu!

Rakstīts: 3 jūlijā 2024
Ceļošanas laiks: 15 — 23 jūnijs 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 6.0
Infrastruktūra: 7.0
Viesnī cu izvē lē jos steigā , 10 dienas pirms izlidoš anas, jo mums ir rū gta pieredze ar agrā m rezervā cijā m. Man patika fotogrā fijas par teritoriju un dabu apkā rt, un atsauksmes bija normā las. Man tas izdeva 2050 USD par vienu uz 9 naktī m, kas ir ievē rojama summa.
Viņ a ieradā s pulksten 13:40, viņ i nekavē joties piestiprinā ja rokassprā dzi un aizsū tī ja viņ u uz pusdienā m, pē c kurā m viņ a tika nekavē joties izkā rtota. Istaba atradā s galvenajā ē kā , 2. stā vā , nevis deklarē tais sā nskats, bet gandrī z tieš s skats uz jū ru. Istaba liela, tī ra, nesen izremontē ta, darbojas kondicionieris, mini bā rs. Prieks bija pā ragrs, jo viņ š bija gandrī z virs skatuves, kur mū zika, pat no kaimiņ u viesnī cas, mež onī gi dā rdē ja naktī . Pē c nedē ļ as es domā ju, ka manas smadzenes uzsprā gs.
Viesnī cas teritorija tieš ā m skaista, zaļ a, pat pie baseiniem, daudzas š ikas foto zonas, pie numuriņ iem arī villā s.

Pludmale. Nu Kemeras pilsē tas pludmales vispā r ir š auras, liels cilvē ku pū lis, introverta nakts š ausmas. Š eit ir tas pats stā sts. Daž os priviliģ ē tos sauļ oš anā s krē slos ir jā bū t aizņ emtiem 6 cilvē kiem.
00, vienmē r var atrast sauļ oš anā s krē slu, es tā du atradu pirmajā ieraš anā s dienā . Bet cilvē ki burtiski cī nī jā s par š iem sauļ oš anā s krē sliem, ar mani kā ds kauslis kā du pensionā ri vilka solā rijā , gribē ja izmest. Kā dam no sauļ oš anā s krē sla bija izmē tā tas mantas un samī dī tas brilles. Dievs apž ē lojā s par mani.
Ē diens. Š is ir visinteresantā kais. Kā saka, tu nepaliksi izsalcis, man, kas vienmē r zaudē svaru, Ok. Bet cilvē ki dodas atvaļ inā jumā un gastronomiskajā s brī vdienā s, š eit jū s to neatradī sit. Vistas gaļ a, malta gaļ a, daž i garš ī gi, daž i nē , zivis, daž as mazas skumbrijas, sē nes, dā rzeņ i 100500 ē dieni, pelmeņ i ar kartupeļ iem! Daudz siera un olī vu. Nebija nekā du gardumu! Saldi garš ī gi. Pamata augļ i. Bet rindas pie letes, kur tikko nolika m? ē dieni un labā kie ē dieni. No restorā na lī dz vestibilam, nu, ž ē l, godī gi sakot, vai nevar kaut kā visu izklā t uz vairā k paplā tē m? !
Pa dienu vē l var veldzē ties bā ros ar ā trā s ē dinā š anas, augļ iem, kū kā m pie kafijas, bet es neaizgā ju.
Ir alkohols un viņ i taisa kokteiļ us, ja to var saukt par kokteiļ iem))
Slikta dū š a fotogrā fi, kas nelaiž cauri, hammamschiks.
Iespaidi no citiem viesnī cas darbiniekiem, sā kot no reģ istratū ras lī dz apkopē jā m, ir pozitī vi.

Kā ds ir secinā jums? Var iet, bet cena ir jautā jums! Ja cena bū tu pareiza, tas ir iespē jams, bet noteikti ne par š o naudu. Dā rza istabas var rezervē t iepriekš , tā s ir lē tā kas, bet arī sliktā kas. Bet tur ir klusā k un ē rtā k.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu