Pieklājīga viesnīca, nav super-duper, bet esmu apmierināta

Rakstīts: 27 jūnijs 2022
Ceļošanas laiks: 12 — 18 jūnijs 2022
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 5.0
Infrastruktūra: 5.0
Uzreiz atzī mē ju, ka ē diens ir diezgan labs, grū ti palikt izsalkuš am, bija daudz augļ u. Saldumi ir standarta kū kas, kū kas, baklava. Alkohols ir diezgan nekvalitatī vs, bet ir iekļ auts viss iekļ auts sistē mā un es to nedzeru. No bezalkoholiskajiem dzē rieniem soda, tē ja, kafija. Viesnī cai ir ļ oti laba atraš anā s vieta, tuvu daudzi veikali, turklā t pilsē tas centrs. Numuri ir ē rti un tī ri. Darbinieki notī ra katru putekļ u plankumu. Visi ir pieklā jī gi un izpalī dzī gi. Neviens nav rupjš pat konfliktsituā cijā s. Viesnī ca ir vairā k jaunieš u nekā ģ imenes vai vecuma pā riem. Diezgan skaļ š vakaros un dienā s. Kopumā apmierinā ts, bet mē s š eit vairs nebrauksim.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu