Iesaku... atgriezīšos vēlreiz!)

Rakstīts: 5 augusts 2013
Ceļošanas laiks: 16 — 23 jūlijā 2013
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
Mē s ar vī ru devā mies nedē ļ u apskatī t skaistas vietas un apskates vietas ar ekskursijā m un patstā vī gi, ceļ ot pa mazapdzī votā m pludmalē m, apmeklē t vietē jos restorā nus un veikalus. Š im nolū kam viss ir kontrindicē ts un nav ekonomisks : -) Tā pē c, pē c pozitī vajā m atsauksmē m, mē s atradā m Harman Hotel un nenož ē lojā m!
Viesnī ca ar skaistu teritoriju, tī ra, ē rta. . . piemē rota romantiskai atpū tai kopā ar mī ļ oto. Labas brokastis, vakariņ as sveč u gaismā ar lielisku mū ziku. . . daž reiz pat vakarā negribē jā s atstā t viesnī cas teritoriju)), lai gan mē s devā mies ar pretē ju mē rķ i - nesē dē t viesnī cā ))
Viesnī cā atpū š as eiropieš i un daž i vietē jie. Bā rmenis lieliski runā krieviski, pā rē jais personā ls runā angliski, palī dzē ja mums ar informā ciju par autobusiem, mikroautobusiem un interesantā m vietā m, vispā r vienmē r cenš as palī dzē t. . . un ar smaidu!! ! )

Palika tikai pozitī vi iespaidi, ceru, ka turpmā k tikai tā das viesnī cas sastapsies. Iesaku visiem, kas ceļ o ar tā diem paš iem mē rķ iem kā mē s!
Iesaku aizbraukt uz Patara pludmali. . . tā s ir debesis! (Mē s braucā m ar Fethiye-Antalya autobusu (no autoostas, nopirku biļ eti ī si pirms izbraukš anas - uz Pataru). Autobuss apstā jas uz š osejas, kur jū s jau gaida mikroautobuss uz pludmali...atpakaļ ceļ ā mē s noķ ē rā m to paš u autobusu uz Fethiye.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

Rādīt citus komentārus …
аватар