Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Fethiye

Tūristu stāsti par Fethiye pievienot stāstu
Viesnīca laba, ēdiens izcils, bet internets par maksu
Plusi: Viesnī ca laba, liela teritorija, ē dinā š ana izcila, ir apsildā ms baseins ar slidkalniņ iem, pludmale liela, sauļ oš anā s krē slu pietika visiem.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca ar lieliskiem skatiem
Viņ i izvē lē jā s viesnī cu ilgu laiku, viņ i gribē ja mainī t Antā lijas piekrasti, jo. bijusi tur vairā kas reizes, gribē jā s patī kamā ku izskatu bildi.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca par jūsu naudu!
Mē s ar sievu izvē lamies Turciju, proti, Egejas jū ras piekrasti, jo tur kū rorti ir paredzē ti Eiropai, nevis piedzē ruš ajam Tagilam.
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca
Sveiki! Vē los ar vī ru dalī ties iespaidos par savu ceļ ojumu uz Fethiye. Ceļ ojums ilga nedē ļ u no 25. septembra. Mē s palikā m brī niš ķ ī gajā Liberty Fabay.
 •  2 gadā atpakaļ
Šeit nav ne pēdas. Viesnīca atrodas uz vāja 3-ku. Es īsti neiesaku
No labā varu atzī mē t tikai darbiniekus, kuri tieš ā m cenš as atrisinā t problē mas, citā di mī nusus un tā lā k kā rtī bā .
 •  2 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, bet slikta apkalpošana
Lielisks serviss, bet ir milzī gs BET! Vakara animā cijas laikā viesnī cas personā ls (animā cija) apzinā ti aizskar meitenes, kuras atpū š as pā ros ar saviem vī riem/puiš iem (saķ er rokas), cenš oties ievilinā t viņ a...
 •  2 gadā atpakaļ
Kopējais iespaids - ļoti laba 3 zvaigžņu viesnīca
Patika: • Mums paveicā s, rezervē jā m divvietī gu istabu un iekā rtojā mies 3-vietī gā istabā . Mē s ieradā mies 8:00, un reģ istrē š anā s formā li notiek no 14:00.
 •  2 gadā atpakaļ
Viesnīca, kurā noteikti atgriezīsimies!
Es nesaprotu, kā tik brī niš ķ ī ga viesnī ca kā Belcekiz Beach Club ieguva tik zemu novē rtē jumu? ! Tajā viss ir kā rtī bā : liels skaists, iegremdē ts zaļ umos, omulī gs kluss rajons, milzī gs baseins ar vienm...
 •  2 gadā atpakaļ
Jauka, mājīga viesnīca
Un viesnī ca man Ļ OTI patika (atš ķ irī bā no Oludeniz)...mī ļ a, tī ra, mā jī ga, skaista zaļ a zona, kluss - dvē sele atpū š as.
 •  2 gadā atpakaļ
Silīte pie jūras
Ar nepacietī bu gaidī ju atgrieš anos mā jā s, lai nedzirdē tu visur bē rnus raudam! Viesnī cā ir daudz bē rnu, burtiski katra otrā ģ imene ar ratiņ iem.
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Fethiye