Nebeidzams Turcijas ceļojums. Cesme, Alacati un atgriešanās Kusadasi

19 Novembris 2021 Ceļošanas laiks: no 24 Jūlija 2021 ieslēgts 06 augusts 2021
Reputācija: +6554
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Cesme

1.  daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā . Bodruma

2. daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā . Marmarisa

3. daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā . Akjaka, Daljana un Pamukale

4. daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā . Kuš adasi

5. daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā . Kapadokija

6. daļ a. Bezgalī gs Turcijas ceļ ojums. Cesme, Alacati un atgrieš anā s Kusadasi


Ja visā s iepriekš ē jā s jū ras vietā s mē s saņ ē mā m aukstumu un aizlidojā m pirms sasilš anas, tad tagad mē s nokļ uvā m karstuma epicentrā . Kad izgā jā m no Izmiras lidostas, smags karstais gaiss mū s paņ ē ma savā s rokā s. No viņ a nebija iespē jams paslē pties. Ja uzliktu uz sejas masku, tad no svaiga gaisa trū kuma sā ktu sā pē t galva. Kā pē c temperatū ra tik strauji pazeminā jā s, mē s bijā m prom tikai nedē ļ u. Kā pē c š ajā ceļ ojumā nebija zelta vidē jā s temperatū ras, vai nu vē ss laiks, vai uzreiz svilinoš s karstums? No iepriekš ē jā s pieredzes atceros, ka nedē ļ as laikā nā ks adaptā cija un organisms pieradī s, tagad vajag nedaudz paciest. Un es arī naivi domā ju, ka tagad par auksto jū ru varē s nesatraukties.

Autobuss uz Cesmi atiet pē c 20 minū tē m. Mē s uzkodas vietē jā restorā nā . Viņ i ē da kopā , tad pā rģ ē rbā s. Treš ais sē dē ja autobusā un turē ja sē dekļ us kopā ar autobusu. Paveicu mazā k nekā.15 minū tē s. Tagad mē s noteikti esam gatavi doties. Cesme ir tā ls Turcijas stū ris, kas atrodas aiz Izmiras, kū rorts ir vē rsts tikai uz Turcijas kontingentu. Es nemaz neesmu pā rliecinā ts, ka vietē jie turki zina par krievvalodī go zemju eksistenci.

No autobusa pā rsē dā mies taksī , kurš nevarē ja mū s atvest lī dz viesnī cai, jo notika centra remonts. Mē s pilnī bā nezinā jā m, kā da veida viesnī ca mums bū s, tač u mē s atzī mē jā m divas lietas, kas jā pā rbauda paš iem. Pirms pirmā s nā cā s kā rtī gi izgriezt kalnu ar koferi, un tas mums izdevā s nejauš i, jo atzī me kartē bija ļ oti tā lu no š ī s vietas. Viesnī ca bija nedaudz netī ra un neē rta. Mē s atstā jā m Miš u ar mantā m un portatī vo datoru reģ istratū rā . Kamē r Miš a bija tieš saistes š aha nodarbī ba, mē s devā mies pā rbaudī t otro viesnī cu. Tas bija apmē ram 20 minū š u gā jiena attā lumā . Otrā viesnī ca bija daudz labā ka par pirmo, tagad atliek vilkt lietas starp viesnī cā m pa pusi pilsē tas. Karstums jutā s tikai sliktā ks. Turklā t alternatī vā marš rutā Trabzonā tagad bū tu auksts un lī s.

Viesnī ca ir nedaudz atdzisusi zem gaisa kondicionē š anas, tagad varat doties izpē tī t pilsē tu. Vecpilsē ta š eit ir patieš ā m forš a, tā ir pamatī gi piesā tinā ta ar Turcijas gaisotni. Un š eit viņ i gatavo gardu Iskander Kebab un ir daudz, daudz veikalu ar gardu saldē jumu. Tā tad dodam pilsē tai kredī tu. Tagad vilksim mantas, paņ emsim Miš u un varē si doties apskatī t jū ru. Ar jū ru ir neliela nianse. Ja jū s dzī vojat netā lu no vecpilsē tas, jū s saņ emat vienkā rš u un mazu pludmali ar viesnī cā m par saprā tī gu cenu. Bet, ja vē laties dzī vot nomalē netā lu no galvenā s pludmales lī nijas, tad viesnī cu cenas nokosī s tik daudz, ka tā s var viegli nokost roku kopā ar maku.


Tā la ceļ ojuma organizē š anai ir interesants punkts. Pat pusotru mē nesi dzī vojot lē tā s, nepretenciozā s viesnī cā s, gala rē ķ ins par ceļ ojumu bū s diezgan liels. Un tad mirklis "Baltē sim! " š ajā gadī jumā ceļ ojuma izmaksas pieaugs lī dz nepanesamam. Un ir svarī gi uzraudzī t tē riņ u atdevi. To var viegli redzē t no ieejas cenas efē zā . Š ķ iet, ka nav tā das lietas kā maksā t 110 liras par iebraukš anu vienai personai. Par vē stures aizkustinā š anu ģ imene saņ em 33 eiro. Bet, ja iedomā jamies, ka burtiski katru dienu atrodamies jaunā novada nostū rī , un katru nedē ļ u mainā m paš u reģ ionu, tad pusotru mē nesi maksā t 33 eiro tikai par vē stures pieskā rienu novestu pie tā , ka bijā m vē sturiski pilns, bet fiziski - Nē . Tā tad, tagad jā dodas kā rtī gi pastaigā ties pa š oseju lī dz jū ras krastam. Nonā cā m pie vakara nemierī gā s jū ras. Sā kumā man tas likā s kaut kā nedraudzī gi. Pludmales nav aprī kotas. Bet vajag pā rbaudī t paš u ū deni, tas ir silts un patī kams. Peldē ties š eit nav nekas ī paš i ē rts, jū ra burtiski viļ ņ veidī gi izskalo no tevis dienas karstuma svaru. Viļ ņ i patī kami, maigi glā stot ķ ermeni. Cik lieliski! Vakaros š eit lielu daļ u laika veltī sim peldē š anai. Tač u jū ra Cē smē glabā interesantu noslē pumu. Patiesī bā mū su ceļ ojuma laikā viss bija neparasti ledains. Kā pē c peldē ties Kuš adasi bija silti, joprojā m nav skaidrs, tač u tieš i š eit, netā lu no krasta lī nijas, pukst zemū dens termā lie avoti. Avoti acī mredzot ir tik karsti, ka tie viegli sasilda bezgalī go piekrasti lī dz siltai temperatū rai. Tā pē c, ja dodaties mež onī gā ceļ ojumā pa aukstu jū ru, pā rejiet uz Cesme vai Kusadasi. Kā mē s uzzinā jā m, ka jū ra joprojā m ir ledaina? Tas ir ļ oti vienkā rš i, ne visā s apkā rtnes pludmalē s ir termā lie avoti))))

Atceļ ā uz viesnī cu iegriezā mies ļ oti veiksmī gā restorā nā , kur saimnieks nolē ma darī t visu, lai tū risti bū tu apmierinā ti un apmierinā ti ar braucienu. Uzlē ca arī romantisks pilnmē ness. Restorā na nosaukumu nerakstī š u, jo jau otro reizi tas iekļ uva kategorijā “Restorā ns nav tas pats”)))) Bet pirmais vakars tieš ā m bija neaizmirstams. Atgriež oties viesnī cā mū s sagaidī ja pā rsteigums - no gaisa kondicioniera sā ka tecē t tik daudz ū dens, ka viņ i nomainī ja mū su istabu. Bet tagad internets tam nebija piemē rots. Reģ istratū rā viņ i š ķ ita pā rsteigti, ka viņ iem ir internets. Joprojā m nesaprotu, kā pē c viss vienkā rš i nevar ideā li salikt, lai konders darbotos un ķ ertu internetu. Bet š eit bija jā izvē las viena lieta. Un apspriest to visu skaistā turku valodā . Nā kamajā rī tā nolē mā m marš rutu sā kt agri. Karstā saule tomē r mū s apņ ē ma ar savu siltumu arī no agra rī ta. Vai š eit vispā r ir auksts? Mē s devā mies uz vienu no slavenajā m vietē jā m pludmalē m Il? ca.


Arī š o pludmali silda termā lie avoti, mū s uzreiz sagaidī ja skaista piekraste. Ja vē laties laiskas pludmales brī vdienas š ajā reģ ionā , tad jums ir nepiecieš ams apmesties pē c iespē jas tuvā k š ai pludmalei. Vietas š eit noteikti pietiks ikvienam, un ū dens krā sa noteikti iepriecinā s neskartos tū ristus. Bet atkal, ja jū s jau esat izlutinā ts ar Zanzibā ras pludmalē m, tad š ķ iet, ka jū s visu mū ž u skatī sities uz pludmalē m un savā sirdī teiksiet: “Nē , tas nav Nungvi…”. Bet objektī vi ū dens krā sai var pieš ķ irt diezgan augstu punktu skaitu. Ī paš i, ja valkā saulesbrilles, ū dens kļ ū st vē l skaistā ks. Š eit noteikti nopeldē jā mies, nedaudz atvē sinā juš ies no karstuma. Mē s devā mies izpē tī t š o pasauli tā lā k. Pat nenojauš ot, kā ds ceļ ojuma dā rgakmens mū s sagaida! Krasta lī nijas galā ir plaš s parks ar mazliet kalnainu apvidu, sā kumā mē ģ inā jā m to iekarot, bet š ajā karstumā es teiktu, ka tas mū s iekaroja. Kā dā brī dī sapratā m, ka zem “siltā s” saules stariem nespē jam tikt kalnā . Š ķ ita, ka biedram Suhovam "Tuksneš a baltajā saulē " klā jā s vieglā k nekā mums. Bet, no otras puses, pie parka atradā m izcilu veikalu ar aukstu sulu, aukstu kafiju un aukstu saldē jumu. Un kafija š eit bija ar zī molu Starbucks par diezgan zemu cenu. Pirmo reizi izmē ģ inā ju aukstu Starbucks kafiju. Garš ī gi, tač u ir vietē jie analogi, kas nav zemā ki. Ar visu š o aukstumu mums pietika, lai iekš ē jo ķ ermeņ a temperatū ru atgrieztu normā lā stā voklī . Man nez kā pē c aizķ ē rā s arī pie gardajā m kū ciņ ā m, bet neatceros kā tā s izskatī jā s, atmiņ ā palika tikai patī kamas garš as sajū tas ar kafiju. Atradā m pie veikala viesnī cu, nolē mā m pajautā t kā da cena, varbū t tomē r varam pā rcelties tuvā k pludmalei. Cena par nakti bija tā da pati, kā da mums ir paš reizē jā viesnī cā uz nedē ļ u. Tomē r lī dz jū rai turpinā sim iet kā jā m. Lai gan, atceroties pagā juš ā gada Oludenizu, kad uz jū ru vispā r bija jā brauc ar taksi, tad tagad vē l jā sū dzas? Tagad mē s ejam uz Alacati. Tā ir gara pastaiga, bet noteikti kaut kur bū s pietura. Pietura pē c 20 minū tē m, protams, parā dī jā s, bet pilnam komplektam tomē r vajadzē ja mikroautobusu, un nez kā pē c ar to bija deficī ts. Hač iko gaidī ja un mē s gaidī sim! Es nezinu, kā tas suns gaidī ja daudzus gadus, bet man trī sdesmit minū š u gaidī š ana autobusa pieturā š ķ ita kā mū ž ī ba. Nav brī nums, ka viņ i uzcē la pieminekli sunim! Un visbeidzot, mē s esam ceļ ā !

Alacati

Un tagad par patī kamā ko pilsē tu, kas ir otrā nominā cija š ajā braucienā uz titulu "Gada atklā jums". Pat analizē jot marš rutu caur Turciju Kijevā , mums bū s frā ze “Cesme, protams, nevarē ja iekļ auties marš rutā , bet Alacati tur bija! ”. Kā pē c Alacati gā ja tā ? Š ī ir skaista, veca un mā jī ga pilsē ta. Ir miljoniem š auru ieliņ u, burtiski katrā pagriezienā gribas apstā ties uz kā rtē jo fotosesiju.

Š eit bezmē rķ ī ga klaiņ oš ana pa ielā m sniedz bezgalī gu gandarī jumu. Burtiski var klī st pa apli, to ir tik daudz, ka otrajā un treš ajā aplī atklā si jaunus nostū rus un spraugas ar omulī gā m vietā m.

Pē c pieprasī juma ir pat kafejnī ca, kas pā rdod saldē tu jogurtu (mana vā jī ba). Tieš ā m bija nelielas problē mas ar turku, nevis Eiropas ē dienu atraš anu, bet vienkā rš i jā iet uz restorā niem, kas atrodas pilsē tas sā kumā , un ā rpusē jau ir deserti vai kafija. Kas attiecas uz kafiju, ir Starbucks ar zemā m cenā m. Nezinu kā pē c, bet cenas ir ievē rojami zemā kas par nemainī gajā m pasaules ķ ē des cenā m.

Š odien ir Starbucks diena. Starp citu, š ī bija otrā reize mū su ceļ ojumu vē sturē , kad Starbucks dzē ru kafiju. Iepriekš ē jā š ā da kafejnī ca ar adekvā tā m cenā m ir mū sē jā Malaizijā . Arī paš ā pilsē tā valda pozitī va atmosfē ra. Kā ds vī rietis brauc mazā , š aurā maš ī nā un izstaro prieku.

It kā viņ š bū tu dzimis, lai brauktu pa vietē jā m ielā m. Tā tad Alacati tagad mums ir furgona mī lestī ba! Š ī s pilsē tas labā noteikti ir vē rts doties uz š o Turcijas daļ u. Š ī m pilsē tā m ir pozitī va iezī me, tā s vienmē r kļ ū st par pē kš ņ u atklā jumu, piemē ram, piemē ram, Gdaņ ska vai Sjaņ a. Vakarā stingri pē c grafika mū s gaidī ja pelde siltā jū rā !


No rī ta nolē mā m apmeklē t citas slavenas Cesmes apkā rtnes pludmales. Viņ u š eit ir ļ oti daudz daž ā dos attā lumos. Š ajā dienā sapratā m, ka pludmales bez termā lajiem avotiem pat jū nija beigā s tur Arktiku aukstu. Disonanse joprojā m pastā vē ja, gaisā valdī ja neizturams karstums, pie kura nebija iespē jams pierast. Kā jas sā pē ja caururbjoš as sā pes no ledainā s un seklā s jū ras.

Kā pē c nav otrā di? Kopumā es gribu teikt, ka Egejas jū ra ir diezgan grū ta. Un, ja neesi gatavs tikt galā ar temperatū ras neviennozī mī gumu no pludmales uz pludmali, no kū rorta uz kū rortu, tad š ajā stā stā labā k aprobež oties ar virtuā lu ceļ ojumu. Vai arī lidot š eit vē l lielā kā karstumā , bet es baidos iedomā ties daudz vairā k. Labi, darī sim tā , mums ir apsildā ma pludmale 20 minū š u attā lumā no viesnī cas, tā pē c nepā rkā psim tradī cijas. Š odien pē c vakara peldes devā mies pastaigā pa pludmales lī niju, kas drī z vien padevā s brī niš ķ ī gā m sasaluš u klinš u ainavā m. Mī kstā vakara saule apspī dē ja mū s, bija mī ļ i un brī niš ķ ī gi staigā t. Gā jā m bez mē rķ a, vienkā rš i izbaudot patī kamo laiku tā lumā .

Pē c kā dā m 40 minū tē m nolē mā m paskatī ties kartē uz kurieni ejam un izrā dī jā s, ka tikai ejam pa apli apkā rt mazai pussalai, kas sā kas un beidzas gandrī z vienā un tajā paš ā vietā . Tā tad, stundas laikā mē s patieš ā m nonā cā m gandrī z tajā paš ā vietā , kur sā kā m. Tas ir labi, nebū s tā lu, lai atgrieztos mā jā s. Pē c tam mē s daudz staigā jā m pa omulī gajā m ieliņ ā m pilsē tas nomalē . Mē s ē dā m picu skaistas viesnī cas restorā nā . Viesnī ca izskatī jā s diezgan pievilcī ga, varē jā m š eit pagarinā t savu uzturē š anos Cesmē , bet atkal cena izrā dī jā s kosmiski augstā ka par mū su viesnī cas cenu. Pat neskatoties uz to, ka mū su paš reizē jā viesnī ca mani nedaudz traucē ja, bet, kad saproti, ka par citu maksā si trī sreiz vairā k, un pretī , iespē jams, saņ emsi adekvā tā ku servisu, tad iepriekš ē jā jau š ķ iet normā la. Bet mē s sapratā m, ka ar viesnī cā m visur var bū t problē mas ar apkalpoš anu. Kas vē l ievē rī bas cienī gs, es pamanī ju š ajā reģ ionā , vakari š eit ir kaut kā ī paš i romantiski, nez kā pē c vietē jā atmosfē ra ir ļ oti aicinoš a.

Ildir


Tagad ir pienā cis laiks izpē tī t, kā izskatā s kū rorti, kas atrodas daudz tā lā k par Cesme, un izlemt, kā da bū s mū su nā kamā vieta ceļ ojumā . Kaut kur tā lu, tā lu ir Ildiras pilsē ta, ir vietē jais orientieris - cietoksnis. Jū s varat doties tur, lai izpē tī tu. Tiesa, Č eš mē ir tā da ī paš ī ba - ja autobusa pieturā uzkaras grafiks, tad tas norā da laiku, kurā mikroautobuss garantē ti NEpienā ks. Lai kā gribē tos, un š ķ iet, ka vietē jie iedzī votā ji š o funkciju apzinā s. Neviens nenā k pē c grafika, cilvē ki nā k vē lā k un vienkā rš i veiksmī gi iekā pj mikroautobusā .

IMG_1457. JPG

Jo vairā k attā linā jā mies no Cesmes, jo mazā k pievilcī gi kļ uva kū rorti un jū ra. Lai gan jū ra š eit palika bezgalī ga, tā jau bija pā rā k sekla un pilnī gi nepievilcī gas krā sas, pā rsvarā tā s bija ostas ar pusmiruš ā m laivā m. Ildirs vispā r atradā s Turcijas un visas pasaules malā . Š eit varē tu droš i teikt: “Apsveicam, jū s esat sasniedzis Turcijas kū rorta beigas! ”. Bet mums vē l ir pietiekami daudz laika, lai ceļ otu, ko mē s darī sim ar marš rutu. Izmira vē l bija plā nos, tač u mums ī sti nepatika š ī reģ iona turku mentalitā te, tā pē c nolē mā m mež onī gajā karstumā no marš ruta izslē gt lielu pilsē tu. Jebkurā gadī jumā vē l ir laiks padomā t, pagaidā m mū su uzdevums ir nopirkt saldē jumu un sā kt kā pt cietoksnī . Tiesa, pie cietokš ņ a tū risma informā cijas darbinieks mū s brī dinā ja bū t uzmanī gā kiem, un tad viņ a brā li sakoda č ū ska. Š is stā sts nepā rprotami uzlabo mū su izaugsmi. Virsotnē izrā dī jā s patieš ā m skaista, kā solī ts, no augstuma vietē jā jū ra pat izskatā s labi. Tā lā k marš rutā mums bija izklaide ī stiem ekstrē miem cilvē kiem tā dā karstumā - termā lie baseini.

IMG_1457. JPG


Tā bija viena no vietē jā m slavenā kajā m viesnī cā m. Ideā lā gadī jumā baseinus labā k apmeklē t ziemā...Bet ir jā izklaidē jas. Neskatoties uz ļ oti silto laiku, komplekss bija ļ oti pieprasī ts. Kad likā s, ka nekur nav siltā ks, iegā jā m vienā no vairā kiem baseiniem. Vienalga kā te vā rā s. Ķ ermenim acumirklī pā rgā ja patī kama relaksā cija, noskaņ ojums uzreiz kļ uva laisks un melanholisks. Nu vismaz viesnī ca neļ ā va viesiem lidot pie samaņ as, jo viņ i tieš i teritorijā veica vē rienī gu bū vlaukumu. Perforatora skaņ as mū s visus turē ja kā jā s. Kaut kā da terapija. Vairā kas stundas laimī gi lekā m vē sajā jū rā , tad karstajos baseinos. Ziemā š eit, iespē jams, ir ļ oti vē ss, bet vasarā tas nebija mazā k jautri. Pē c ū dens procedū rā m pā rcē lā mies mā jā s. Netā lu no viesnī cas mums bija neliela kafejnī ca ar konditorejas izstrā dā jumiem. Papildus konditorejas izstrā dā jumiem ē dienkartē bija menemen, mans atklā jums š ajā ceļ ojumā . Es lū dzu to sagatavot man.

Lai gan ē diens nepā rprotami bija paredzē ts brokastī m. Puisis man to pagatavoja ar tā du prieku un iedvesmu, ka es pat redzē ju, kā viņ š katrā sastā vā ieliek mī lestī bu. Menemen izrā dī jā s nevainojami garš ī gi.

Nosū tiet Cesmē

Kā jū s droš i vien jau pamanī jā t, laivas ir mū su ģ imenes aizrauš anā s, mē s ar Daš u mī lam braukt pa lī č iem, un Miš ai patī k, kad kapteinis ļ auj mums stū rē t. Š eit bija riskanti doties uz lī č iem no tā da viedokļ a, ka atkal varē tu noķ ert auksto jū ru. Principā mū su bailes apstiprinā jā s. Kritiski auksts nebija, bet ilgi ū denī sē dē t nevar. Bet tas, kas nemainā s neatkarī gi no temperatū ras, ir skaistā jū ras krā sa. Bet tas viss pē c standarta, pastā stī š u labā k ar ko laiva Cesmē atš ķ iras no citā m laivā m Turcijā . Vī rietis iznā k dejot vē derdejas. Es deju raksturotu ar frā zi “Spā nijas kauns”.

Mū su fantā zijas nebija gatavas š ā dai izvirtī bai. Nevaru precī zi pateikt, kas nogā ja greizi, bet noteikti kaut kas lī dzī gs notiek vī rieš u naktsklubos. Ja vē laties redzē t ko neparastu, brauciet ar laivu Č eš mē , bet, ja nevē laties gū t "morā lu traumu", tad palieciet krastā )))))

Š ovakar pats devos pastaigā ties kaut kur pa kalniem, no kurienes man pavē rā s skaists lī cis un bezgalī gi vē jdzirnavu lauki, kas nakts blī vumā sinhroni mirgoja sarkanas lampiņ as. Par to, kā veidot marš rutu tā lā k, mē s pieņ ē mā m mums negaidī tu, bet ļ oti labu lē mumu.

Atgriež amies Kusadasi. Tur noteikti bija labi. Pirms izbraukš anas devā mies uz vecpilsē tu paē st brokastis. Bet, tā kā bija kā rtē jā svē tdienas slē gš anā s, viss bija pilnī bā slē gts un nebija pat lī dzi ņ emš anas. Bet pie viena restorā na bija baneris ar Iskander kebaba fotogrā fiju. Mē s piegā jā m tuvā k, puisis, kurš stā vē ja ejā , pasauca mū s iekš ā pē c nelegā la Iskander kebaba svē tdienas pē cpusdienā . Tas bija ļ oti garš ī gi un aizraujoš i. Mē s nekad neesam nelegā li ē duš i maltī ti))) Un pē c garda kebaba varat turpinā t ceļ u!


Dienvidi Kuš adasi

Kā jau iepriekš aprakstī ju, Kuš adasi ir ļ oti gara pilsē ta, tagad esam apmetuš ies pretē jā pusē tai, kurā jau bijā m š ajā ceļ ojumā . Mans kā rtē jais atvaļ inā jums, ko paņ ē mu uz Kapadokiju un Č esmi, ir beidzies, tagad varu mierī gi atpū sties pie sava mī ļ ā kā darba. Reģ istrē š anā s viesnī cā notika š ajā braucienā jau pazī stamā formā tā . Mē s to atradā m, pat cenu atradā m vienā no Turcijas vietnē m, bet, tā kā vietne bija nedaudz stulba un pat gribē ja uzreiz norakstī t naudu no kartes, mē s nolē mā m rezervē t numuru tieš i, zvanot uz viesnī cu. Es iestatī ju š o uzdevumu Mastercard konsjerž am, kas ir savienots ar manu karti. Bet diemž ē l š ī dienesta darbinieki tiek saukti par "lū zeriem". Vairumā gadī jumu kaut kā du iemeslu dē ļ viņ iem veiksies ar problē mu risinā š anu. Š ī viesnī ca nebija izņ ē mums. Viesnī cas menedž ere nez kā pē c teica, ka labprā t mū s izmitinā s par 400$ (290$ vietā ). Lū dzā m noskaidrot, kas vainas cenai, kā pē c tā atš ķ iras no oficiā lā s, kā mums paskaidroja, tā ir tū ristiem. Atnā cā m uz reģ istratū ru un prasī jā m, kā da cena viesnī cai. Meitene pat noteica, ka esam tie tū risti, par kuriem konsjerž s viņ us sauca. Tad viņ a mē ģ inā ja mums kaut ko pastā stī t par cenā m vietē jiem, uz ko es atbildē ju, ka viņ ai ir divi veidi. Vai nu es tagad maksā ju par viesnī cas rezervā ciju kaut kā dā stulbā vietnē , un viņ i saņ ems tikai daļ u peļ ņ as, vai lai nekarina nū deles ausī s un norē ķ inā s par oficiā lo cenu. Tad meitene nevarē ja saprast, kā mē s te vispā r nonā cā m. “Mē s š eit dzī vojam”, tā kā viesnī ca acī mredzot nevē lē jā s zaudē t peļ ņ u, “Mē s š eit dzī vojam” var uzskatī t par vietē jo. Ir ceļ ojumi, kas iet kā pulkstenis, bet ir kā pulkstenis, ņ emot vē rā skaistā s pilsē tas un vieglu piekļ uvi, š o braucienu var klasificē t kā eļ ļ u uz rī ves. Viesnī ca, starp citu, izskatī jā s smuki, domā ju, ka š ī trijotne sā kotnē ji bija piecinieks. Mē s arī tikā m uzlaboti uz istabu ar skaistu skatu uz jū ru! Pasteidzieties un pā rbaudiet to! Daš a pirmā sasniedza ū deni un neveiksmī gi jokoja, izliekoties, ka jū ra ir ledaina. Es paskaidroju Daš ai, ka jū s nevarat jokot ar daž ā m lietā m, ieskaitot jū ras temperatū ru š ajā ceļ ojumā )))


Patiesī bā tas bija tikpat silts un uzmundrinoš s kā iepriekš ē jais Kusadasi. Viss, kas nepiecieš ams jū su pē dē jā m brī vdienā m. Viesnī ca "viss iekļ auts", silta jū ra un tik maz cilvē ku, ka pilnī gi visi mū su sauļ oš anā s krē sli ir š ī vā rda tieš ā kajā nozī mē . Tomē r ar sauļ oš anā s krē slu notika kaut kas dī vains. Parasti paņ emam tikai vienu, noliekam mantas un skrienam peldē t. Pamanī ju, ka uz mū su solā rija ir vairā k mantu, un blakus stā vē ja krieviski runā još a sieviete un puisis. Es, ejot garā m zviļ ņ am, nolē mu to pasmieties: "Vai tu gulē si ar mums vienā ? ". Sieviete atbildē ja, kaut kas neskaidrs garā "Nē , nu, mē s vienkā rš i paliksim š eit. " Nā kamajā dienā situā cija atkā rtojā s vē lreiz. Š ie puiš i nez kā pē c izvē lē jā s mū sē jo no piecdesmit pilnī gi brī viem sauļ oš anā s krē sliem, nolika lī dzā s savas mantas, tad stā vē ja un kaut ko runā ja. Daž i solā riju maniaki. Mē s ar Daš u mē ģ inā jā m atrast vismaz kaut kā du izskaidrojumu š ai parā dī bai, tač u neko loģ isku nekā di nevarē jā m izdomā t, izņ emot to, ka tū risti uzskatī ja, ka viesnī ca visiem izsniedz vienu sauļ oš anā s krē slu. Siltajam jū rniekam bija piestiprinā ts arī garš uzbē rums, kas stiepā s tā lu bezgalī bā . Tā bija greznā kā vieta mierī gam ceļ ojuma noslē gumam. Tiesa, joprojā m bija jā atrisina problē ma ar internetu telpā , jo mū su istabu sasniedza vā jš signā ls. Es, tā pat kā filmā “Ghostbusters”, staigā ju pa gaiteņ iem ar portatī vo datoru, pē tot signā la uzvedī bu. Tad viņ š ieradā s reģ istratū rā , aprakstī ja, kā viņ i tver marš rutē tā ju tī klu, un lū dza, lai mū s pā rceļ uz vienu no signā la pā rklā juma zonā esoš ajā m istabā m, kā arī lai mums paveras fantastisks skats uz jū ru! Mū s pā rcē la, tagad vispā r ir š iks. Kā di karaliski saulrieti mū s š eit gaidī ja!! !

Likā s, ka Turcija katru vakaru no mums atvadī jā s.


Interesants fakts ir tas, ka es gribu redzē t saulrietu jū rā un teorē tiski saulei š eit vajadzē tu rietē t, bet zemes siluets parā dā s pē dē jos centimetros virs ū dens un saule skaidri riet cietzemē ) Kas bū s mē s š eit izklaidē jamies, neskaitot darbu un braucienus pē c iecienī tā kā s limonā des uz centru?

Hamam

Pirmkā rt, mē s sen neesam bijuš i hammam, mums tas jā atkā rto. Hammam š oreiz bija diezgan neparasts. Ja tū ristus parasti ved uz hamam pieczvaigž ņ u viesnī cā s, tad š ī bija publiska. Ļ aujiet man jums pateikt, pieredze ir pā rsteidzoš a! Ja viss pieciniekos ir pieklā jī gi cē ls, tad dež urants mazgā un masē hā rdkoru, kā man patī k. Man likā s, ka viņ š mani spī dzina un mē ģ ina nož ņ augt, es pilnī bā atslā binā jos. Hamama sievieš u daļ ā Daš a tika mazgā ta vieglā k. Visticamā k, tagad katrā ceļ ojumā iekļ ausim hammam obligā tajā apmeklē jumā . Š ajā garā bijā m trī s reizes, visas trī s reizes bija veiksmī gas.

Akvaparks Tortuga

Otra forš ā izklaide ir Tortugas akvaparks vienā no kaimiņ u viesnī cā m. Bijā m pat domā juš i uz dienu pā rcelties uz viesnī cu akvaparkā , jo mū sē jiem nebija brī vas dienas, ko pagarinā t, bet pē dē jā brī dī tika atlikta masveida tū ristu ieraš anā s, un varē jā m pagarinā t savu uzturē š anos viesnī ca. Kā ds ir ū dens atrakciju parka skaistums? Š eit ir forš s darbinieks, kurš nepā rprotami mī l savu darbu. Daž i slaidi ir diezgan ekstrē mi, tač u viņ š tos padara par š ausmā m. Tā , piemē ram, no slidkalniņ a, uz kuras notiek otrais brī vais kritiens, puisis pē dē jā brī dī apgriež tavu apli tā , lai kritiena laikā tu lido atmuguriski un turpini griezties.


Ekstrē mā m sajū tā m akvaparks pietuvojies slavenajam akvaparkam Tenerifes Siam Park. Man bija atskati uz tā akvaparka š ausmu slidkalniņ iem) Vē l viens puisis no diezgan parasta tumš a slidkalniņ a paspē ja veikt š ausmu braucienu tā dā paš ā veidā . Viņ š nostā jā s aiz apļ a, ar rokā m satvē ra margas un palaida mū s uz dubultā apļ a, ar kā jā m spiež ot tā , ka viņ š pilnī bā ielidoja caurulē un pievilka sevi aiz š ķ ē rsstieņ a, pie kura turē jā s. Mē s ar Daš u attī stī jā m neticamu ā trumu slē gtā caurulē . Vispā r, ja jums patī k ekstrē mi ū dens parki, tad jū s esat š eit, ja jums nepatī k, tad ir forš a animā cija, kad visi dejo, lec uz atseviš ķ iem batutiem, kas stā v uz strū klakas, kas izplū st no zemes. Tas viss notiek zem dī dž eja seta, kas lā dē jas strū klakas priekš ā . Tajā paš ā laikā , visi, ū dens parks ir daļ a no viesnī cas kompleksa, kas nez kā pē c tiek uzskatī ts par trī skā rš u, lai gan tas maksā kā veselas piecas 1000 liras par nakti (118 USD)).

Kungs

Iepriekš par š o pilsē tiņ u nezinā jā m, tač u tā tika tik aktī vi reklamē ta vietē jo tū risma aģ entū ru plakā tos, ka nolē mā m pā rbaudī t, vai plā nojot neko neesam palaiduš i garā m. Pirms pilsē tas vē l bija jā mē ģ ina sasniegt. Vispirms devā mies uz autoostu, tad pā rcē lā mies uz Selcuku un tikai no turienes ar mikroautobusu devā mies uz Sirinj. Pilsē tiņ a izrā dī jā s patieš ā m mā jī ga un skaista.

Tas ir diezgan mazs un galvenokā rt paredzē ts gastronomiskā s paradī zes cienī tā jiem. Konkrē ti, š eit galvenā uzmanī ba tiek pievē rsta simtiem augļ u vī nu veidu. Cenas, protams, ir pā rā k augstas, tač u bezmaksas degustā cijas š eit ir lieliskas. Mē s ar Daš u tik garš ojā m, ka baž ī jos, ka parī t nokavē sim lidmaš ī nu)))) Š eit tieš ā m ir daudz garš ī gu lietu. Tikai viena problē ma, jums jā paskaidro turku valodā )))

Otrais gastronomijas posms ir ī paš i galdi kafijas namos, kur centrā ir smiltis un tur galda centrā tiek pagatavota jū su turku kafija. Un tas, kas man ī paš i patika, bija kunefe, viena no manā m iecienī tā kajā m turku konfektē m, cena un pieejamī ba. Tas lieliski sader ar vietē jo kafiju. Starp citu, mū s apkalpoja pusaudzis, kurš runā ja angliski.

Mums pat bija neparasti dzirdē t angļ u valodu no vietē jiem, visa garā ceļ ojuma garumā varē jā m uz pirkstiem saskaitī t cilvē kus, kas ar mums runā ja angliski. Ar tū ristu valodas zinā š anā m š ajā vecumā puisim viennozī mī gi bū s lieliska nā kotne. Miš ina gastronomija sastā vē ja no ceptā saldē juma, kas tika gatavots tepat vienā no vecajā m ielā m, un zī dkoka sulas, kas kā strū klaka lija katrā kafejnī cā . Patiesī bā ne tikai Miš a aizrā vā s ar š o sulu.


Ar klejoš anu pa pilsē tu mums nepietika, tā pē c uzkā pā m virsotnē s, kas plī voja uz pilsē tas fona. Bija daudz pā rgā jienu marš rutu un lieliska pilsē tas panorā ma. Stā stā es, protams, nevaru nodot visu mazpilsē tas reibinoš o atmosfē ru, tā pē c droš i iekļ aujiet savos marš rutos Siringe un varē siet pilnī bā izlaist cauri pilsē tas garu.

Starp citu, stā sta rakstī š anas laikā pat mani vecā ki atklā ja Sirinž u.

Kirazli

Mums bija pē dē jais brī vais vakars, marš rutā viss tika izbraukts un pat pā rpildī ts, bet nesē dē sim tikai rokas klē pī salikuš i? Kaut kur internetā uzplaiksnī ja Sirinje salī dzinā jums ar Turcijas ciematu Kirazli. Salī dzinot ar Sirince, tā noteikti uzvarē ja, tomē r š ī , š ķ iet, ir pē dē jā vieta, kur rajonā vē l neesam viesojuš ies. Tiklī dz beidzā s darba diena, uzreiz lē cā m mikroautobusā uz autoostu. Tur mums teica, ka tagad caur Kirazli uz Aidinu dosies autobuss, bet reversa nebū s. Bet mū su plā ni ir nesalauž ami! Drosmī gajiem ceļ otā jiem atgrieš anā s autobusa neesamī ba noteikti nav š ķ ē rslis. Aiziet!

Mū s faktiski izlaida turku ciemata vidū . Mū su klā tbū tne nepalika nepamanī ta, vietē jie skatī jā s uz mums ar interesi, te, cik saprotu, esam tikai otrie tū risti aiz tiem, kas salī dzinā ja Kirazli un Sirinje))) Nu ko, ejam skatī ties, kas te interesants. Nezinu, vai visi turku ciemati ir tik forš i, bet skatiem uz laukiem un plantā cijā m š eit bija izteikta aziā tiska nokrā sa. Tas bija ļ oti lī dzī gs Taizemes vai Vjetnamas panorā mā m. Tiesa, bez pakā pienu terasē m. Ž ē l, ka mū s ierobež oja vakariņ u beigu laiks un nevarē jā m pietiekami daudz klejot š eit pa visā m takā m.


Kopumā , ja jums nav mē rķ a apskatī t katru Turcijas nostū ri, varat aprobež oties ar Seringes apmeklē jumu. Tagad man kaut kā jā atgriež as. Pie veikala stā vē ja š ķ ietami paš pā rliecinā ts vī rietis, jautā jā m, vai š odien bū s autobuss. Viņ š sā ka kaut ko pā rbaudī t pa telefonu, rakā s kā das trī s minū tes, tad sā ka ar kā du runā t pa telefonu, kaut ko ļ oti intensī vi apsprieda, pē c kā dā m piecā m minū tē m precizē ju, vai ar autobusu ir kā ds progress, uz ko viņ š atbildē ja, ka plkst. ģ enerā lis par autobusiem nezinu. Labi, paņ emsim vē l vienu. Veikalā kasiere teica, ka autobusam vē l vajadzē tu bū t pē c 15 minū tē m. . Mē s devā mies uz izeju no ciema un nolē mā m katram gadī jumam braukt ar stopu, citā di te autobusi tagad nav stabili. Sā kumā brauca daudzsološ a maš ī na, bet š oferis apstā jā s pie mums un devā s uz tirgu. Nā kamie izrā dī jā s policija un gā ja garā m, tad vē l viena maš ī na, kuru gribē ju apturē t, izrā dī jā s policija, un visbeidzot es apturē ju autobusu, bet arī tā izrā dī jā s policija. Ž andarms teica, ka viņ š ir no policijas, es viņ am pamā ju ar galvu, ka tas, ka viņ š ir no policijas, nedrī kst liegt mums braukt uz pilsē tu, jo ī paš i tā pē c, ka mē s vē l nebijā m braukuš i tā dā autobusā . Ž andarms ar š oferi uz jautā jumu "Kā pē c? " viņ i nevarē ja atrast atbildi un aizbrauca bez mums uz pilsē tu. Tieš i tobrī d ā rā iznā ca puisis no tirgus un devā s uz savu maš ī nu. Es viņ am jautā ju, vai viņ š dodas uz pilsē tu? Viņ š pamā ja, es teicu, ka esam ar viņ u! Viņ š priecī gi norā dī ja, lai mē s iekā pjam viņ a maš ī nā . Tad viņ š apstā jā s netā lu no izkā rtojuma ar augļ iem un nopirka mums visiem ā bolus ceļ am. Kā di te braucē ji ir smuki. Viņ š mū s izlaida tieš i pie atzarojuma ar autoostu, tā pē c viesnī cā bijā m laicī gi, lai pē c vakariņ ā m paspē jā m noskatī ties arī saulrietu.

Tiesa, š odien tikai man bija entuziasms skriet uz istabu, lai paspē tu paspē t pē dē jā s trī sdesmit sekundes pirms saulrieta. Vakar vē l visiem pietika entuziasma. Visi jau bija noguruš i marš rutā ))))

Turcijas ceļ ojuma beigas

Mū su lielais Turcijas ceļ ojums ir sasniedzis savu finā lu, kā jau rakstī ju stā sta sā kumā , tas bija viens no mū su grū tā kajiem ceļ ojumiem. Bezgalī gā vē stures posmā ir pagā juš as tikai 46 dienas. Mums tā ir bijusi vesela mū ž ī ba. Tā s problē mas, ar kurā m sā kā s ceļ ojums elkoņ a bursī ta un lietu zā dzī bas veidā , jau bija kaut kur tā lu pagā tnē . Pirmskarantī nas tā lajos laikos reizi gadā lidojā m uz Turciju, atverot jaunu vietu. Tagad, vienā ceļ ojumā mainot septiņ as atraš anā s vietas, š ķ iet, ka mē s vienlaikus pavadī jā m septiņ us gadus ceļ ojot.


Garī gi gatavojā mies brauciena beigu daļ ai un centā mies maksimā li uzkrā t spē kus un morā li. Mē s lidojā m uz Borispoli, iekraujā m taksī . Pa ceļ am sazinā jos ar mammu un teicu, lai viņ a aizved Miš u uz mū su mā ju ar koferi un mugursomā m. Izkā pā m metro un devā mies uz festivā lu Atlas Weekend. Š odien bija otrā festivā la atklā š anas diena. Pirms festivā la devā mies paē st uz Puzata Hata. Pē c pusotra mē neš a ilgas turku ē diena manas dzimtā s pelmeņ i man š ķ ita kaut kas lī dzī gs debesu ambrozijai. Man likā s, ka tik gardus pelmeņ us restorā nos nebiju ē dusi. Izrā dā s interesanti, turku virtuvi mē s ļ oti mī lam un visa ceļ ojuma laikā tā neapnika, tač u, tiklī dz atgriezā mies mā jā s, mū su garš as kā rpiņ as kā ri pieķ ē rā s dzimtajai ukraiņ u virtuvei. Nu, tagad uz priekš u dejā m un jautrī bai. Š oreiz samaksā jā m par trim dienā m plus vienu bezmaksas. Ceļ ojuma nogurums, dī vainā kā rtā , pazuda fonā . Pavē rā s otrs vē jš , un mē s č etras pilnas dienas gā jā m pa pozitī vo pusi lī dz naktij. Pē c saulainā s un siltā s Turcijas, paš ā pirmajā dienā Kijevā viņ š mū s sagaidī ja ar sulī gu vē su lietusgā zi. Tas bija neparasti, pat burtiski no rī ta mē s nemaz nesatraucā mies par laika prognozē m, jo ​ ​ kū rortos absolū ti visas dienas bija skaidra saule un tikai vienu reizi vakarā lija 30 minū tes, un te tā da nirš ana. Bet lietus nebija problē ma. Problē ma bija tā , ka mē s skrē jā m, lai noķ ertu Kozaka sistē mu, un galu galā iestrē gā m zem nojumes netā lu no skatuves, kur uzstā jā s Poplavskis. Diemž ē l daudzi cilvē ki izrā dī jā s Poplavska ķ ī lnieki, un lietusgā ze ilga visu viņ a koncertu, kā arī lika mums klausī ties vairā kas citas grupas, kuras mē s nebijā m plā nojuš i. Mū su draudzenei Tanjai paveicā s vairā k, viņ a iestrē ga kaut kur pie ieejas tā lu no skatuves. Piedā vā ju viņ ai pa telefonu ieslē gt Poplavska tieš raidi, bet viņ a nevē lē jā s ar mums dalī ties mū su "Priekā ". Bet, kad lietusgā ze beidzā s, jautrī ba turpinā jā s lī dz paš ai naktij, un tā č etras dienas. Ceturtajā dienā , kad beidzā s mū su festivā la daļ a, bija atlicis pē dē jais grū diens. Mums bija ieplā nots vē l viens Veda Life festivā ls. Š is festivā ls ir veltī ts Indijas kultū rai un neprasa š ā das enerģ ijas izmaksas. Atceros, ka pa vedalife staigā ju kā trā pī ts pa galvu un dzē ru savu mī ļ ā ko masalas tē ju. Tā kā mū su ķ ermeņ i saprata, ka š ī s noteikti ir beigas, mē s ar Daš u vairs nevaram atcerē ties, kas ī sti notika pē c vedalife un kā mē s nonā cā m mā jā s. Bet labi atceros dienu, kad pirmdien ieslē dzu datoru un sapratu, ka pirmo reizi pē c mē neš iem varu atpū sties un mierī gi strā dā t savam priekam. Un cik labi, ka uz nā kamo mē nesi nav biļ eš u))))

PS Atgriezā mies jū lija sā kumā un sā kotnē ji plā nojā m, ka augustā turpinā sim ceļ ot tā lā k. Stā sta rakstī š anas brī dī jau ir septembris un tikko sā kusi atgriezties vē lme paņ emt taisni un kaut kur aizlidot, mums joprojā m š ķ iet, ka nevaram atpū sties no Turcijas lielā ceļ ojuma)

Ceļ ojuma informā cija

Ceļ ojuma datums: 21.05. 2021. –07.06. 2021.

Ilgums: 46 dienas

Ceļ ojuma grū tī bas: 6/10 (vidē ji)

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (26) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums