Mums ļoti patika!

Rakstīts: 15 jūlijā 2011
Ceļošanas laiks: 22 septembris — 1 oktobris 2009
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 10.0
Biju kopā ar draugu un 7 gadus vecu bē rnu. Tī rs, tī rī ts katru dienu. Man patika 2 stā vu gulta, mana meita katru dienu gulē ja daž ā dos lī meņ os. Patī kams personā ls reģ istratū rā . Pieraduš i pie tā , ka mū su brā lis var lietot alkoholu visu diennakti, viņ i bija ļ oti pā rsteigti, kad 1-2 naktī s prasī jā m kafiju vai tē ju. Jū ra ir tī ra un caurspī dī ga, peld vairā ku veidu zivis. Animā cija jautrs katru vakaru centā s nepalaist garā m. Ē diens ir daudzveidī gs. Ko mana meita prevereda, bet ē da ar lielu prieku. Pirmo reizi (Turcijā bija 6 reizes) dotos uz š o viesnī cu vē lreiz.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu