Nepretenciozajiem.

Rakstīts: 13 septembris 2009
Ceļošanas laiks: 14 — 24 augusts 2009
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
Atpū tā mies ar ģ imeni, pē c ieteikuma. Cerē jā m bē rnam atvaļ inā jumu. Bet...Animā cija, bē rniem, no 21-30 lī dz 22-00. Pē cpusdienā - klusums. Vispā r nekā nebija. Ne pieauguš ajiem, ne bē rniem.
Bē rniem ir istaba (klubs), bet 10 gadus vecam bē rnam (mū sē jais) baseinā bija interesantā k.
Ievē roju, ka lielā ko daļ u apmeklē tā ju "nogalina" t. s. "skats no loga. Patieš ā m, skats uz jū ru (ī sts), tikai no prezidenta apartamenta, bet tur arī nav tik karsts. Istabas mazas, uz istabu negā jā m trī s reizē , kā dam jā melo. pasū tī ju "skatu uz jū ru", nevaram atrast vainu, skats bija. Starp ē kā m. : ) Nav lifta. Iesildies. Jā ! Vē l viena grī da istabā ir flī zē ta! Tu nā c no pludmales vai no duš as un. . . (: Viņ i nometa uz grī das pludmales dvieli.

Citā di...nu...par 4-č ku.
Pludmale nav vienā da, bet atkritumi tiek aizvā kti. Apkalpoš ana pieklā jī ga. Ē diens - 5.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu