Garš ceļš uz Turciju

31 Maija 2022 Ceļošanas laiks: no 20 Maija 2022 ieslēgts 04 Jūnijs 2022
Reputācija: +387.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Kā mē s kara laikā no Ukrainas nokļ uvā m Turcijā . Uzreiz izturu morā li ē tiskus jautā jumus kā var atslā binā ties kara laikā , ā rpus stā sta ietvara, esmu patriote, parā du atdevu dzimtenei, palī dzu armijai, ja neieš u, tā kā dam bū s vieglā k. Tā tad, mē s devā mies ekskursijā no Join Up ar izbraukš anu no Kiš iņ evas, visizdevī gā kā s viesnī cas Kemerā , Beldebi pludmalē , par 25 tū kstoš iem 2 personā m uz 14 stundā m. Mē s rezervē jā m tieš o autobusu no Kijevas uz Kiš iņ evu par 1700 UAH, 12 stundas brauciens, izbraukš ana no Kiš iņ evas 7:00. Viņ iem bija jā dodas no rī ta izbraukš anas priekš vakarā , bet autobusa reiss tika atcelts, man bija jā tiek cauri Odesai 6 600 UAH, bet vakarā uz Kiš iņ evu 5 700 UAH. Ceļ š noteikti ir nogurdinoš s, 2 robež as 2 stundas, atvests tieš i uz lidostu 12 naktī , tad bezmiega nakts lidostā . Dyutik ir labs, alkohols ir lē tā ks nekā Borispiļ ā , ē diens kafejnī cā s ir dā rgs, tablo nerā da hartas. Uz Antā liju lidojā m laicī gi par pusstundu mazā k nekā no Kijevas. Kopumā diena ceļ ota, bet pā rē jais ir tā vē rts.

GRIBĒ JU VIENKĀ RŠ I DALĪ TIES PIEREDZĒ , VARBŪ T, KAM NODER, JAUTĀ JIET.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums