Par Kaya Belek viesnīcu, Kadriye ciematu un apkārtni

23 Novembris 2021 Ceļošanas laiks: no 22 Septembris 2021 ieslēgts 06 Oktobris 2021
Reputācija: +6643.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Katru reizi sev apsolu, ka savam nā kamajam atvaļ inā jumam noteikti neizvē lē š os viesnī cu pludmales brī vdienā m ar aizrautī bu un skrupulozitā ti, kas bū tu labā ka pielietojuma cienī ga. Un katru reizi, protams, es pā rkā pju š o solī jumu. Tā notika arī š ogad. Turklā t izvē li pavadī ja “pastiprinoš i apstā kļ i” - divu gadu bezatvaļ inā juma periods, koronavī rusa ierobež ojumi un vispā rē js garastā voklis, kad atvaļ inā juma sā kumā jau bija “Negribu gribu kaut ko” (c). Tač u tajā paš ā laikā apziņ as perifē rijā joprojā m vī dē ja doma par saprā tī gu atvaļ inā jumu par grū ti nopelnī to naudu.


Kaya izvē lē jā s gandrī z mē nesi ilgā s ceļ ojumu kompā niju tī mekļ a vietņ u, viesnī cu, atsauksmju, video vietnē youtube utt. , kā arī visu to pā rklā š anā s ar priekš statiem par skaistumu un budž etu. Belek viesnī ca. Pirmkā rt, tā pē c, ka tas atrodas Belek reģ ionā , kur mē s vē l neesam bijuš i un bija interesanti redzē t, kā tas ir. Otrkā rt, tā pē c, ka tur bija iespaidī ga smilš u pludmale ar lielu skaitu sauļ oš anā s krē slu un lielu skaitu atsauksmes no tiem, kas tur bijuš i, ka brī vas vietas ir tieš i jebkurā laikā . Par to atseviš ķ s “paldies” no manis viņ iem, jo. patiesī bā tā nemaz nebija taisnī ba. Lai gan, iespē jams, ar vā rdiem "JEBKURĀ laikā " viņ i domā ja diapazonu, piemē ram, no 5 lī dz 7 no rī ta. Treš kā rt, tā pē c, ka viesnī ca nebija tā lu no lidostas un ar paš reizē jiem koronavī rusa jokiem, jo ​ ​ tuvā k transfē rs, jo mierī gā k. Lai gan beigu beigā s, lai pilnī bā nomierinā tos, paņ ē mā m individuā lu transfē ru un ar š o nemaz neizdevā s.

Tad uz ko es tiecos? Un uz to, ka rezultā tā atvaļ inā jums izvē rtā s kā bē dī gi slavenā s viltotā s Jaungada rotaļ lietas - tā s spī d un mirgo, un visas ir gudras, bet - tā s neiepriecina. Turklā t š ķ iet, ka par atseviš ķ iem pā rē jiem aspektiem ī paš u sū dzī bu nav, bet kopumā - viņ š tā nesapņ oja. : )

Tā tad pati viesnī ca ir diezgan laba. Sā kumā mē s paņ ē mā m SeaView, un š ķ iet, ka viņ i mums to iedeva, bet pē dē jā.5. stā vā (mansarda).

Izrā dī jā s, ka tur esoš ais cipars ir pusotru reizi mazā ks par standarta. . .

. . . bet tai ir dū š ī gs balkons-terase. Un, iespē jams, tā pē c nesā ktu, jo vietas š ķ ita pietiekami daudz (pat neskatoties uz miniatū rajiem “divvietī gā s” gultas izmē riem 1.40 m platumā ), tač u jumts virs š ī balkona atradā s aptuveni 1.60 augstumā . m no grī das, kas nav ī paš i labi pat man, un pat manam vī ram ar saviem 1.90 m - diezgan skumji.

Tā pē c, vairā kas reizes uzklā jot ar daž ā dā m galvas daļ ā m uz š ī jumta viziera, vī rs man piekrita un nolē ma doties uz reģ istratū ru. Tur mums sagaidā mi teica, ka brī vu istabu nav, var piedā vā t tikai LandView, kam mē s varbū t bū tu piekrituš i, ja tā izmaksas nebū tu bijuš as par 10-15% zemā kas par mū su interesē m sā kumā . Tā pē c jautā jums tika raiti pā rcelts “uz rī tdienu”.

Taisnī bas labad jā saka, ka rī t problē ma patieš ā m tika atrisinā ta un mē s pā rcē lā mies uz istabu 4. stā vā , kas precī zi atbilda vietnē ievietotajam fotoattē lam. . .

. . . absolū ti neesmu apmierinā ts ar balkona miniatū ro izmē ru, bet vienkā rš i prieks par viziera neesamī bu virs tā mana deguna lī menī .

Š ajā sakarā izmitinā š anas jautā jumu var uzskatī t par slē gtu. Jo viss, kas nepiecieš ams normā lai brī vdienu dzī vei, ieskaitot zobu pastu un skū š anā s komplektu, bija istabā (nez kā pē c vakarā atnesa pat halā tus, lai gan mē s neprasī jā m)...


. . . un joprojā m bū s daž i trū kumi diezgan vecā , kaut arī periodiski atjauninā tā viesnī cā . Tač u mazliet nolietotas grī dlī stes, daž i ne visai ekspluatē jami trepļ i skapī un duš ā norauts dē lis no vienas puses nekā di neietekmē ja manu atpū tu.

Protams, es varē tu sā kt stā stu par episko varoni Iļ ju Murometu (manā personā ) un nejauko BALKONU, kas karstā laikā negribē ja atvē rties bez manā m varonī gajā m pū lē m, un vakarā tika pielietots tie paš i centieni aizmā rš ī bas dē ļ noveda pie tā , ka aizlidoju kopā ar balkona durvī m daž ā dos virzienos, bet es to nedarī š u - tas atkal bija neliels pieskā riens pā rē jam, un nekā dā gadī jumā tas nebija galvenais. : )

Otrs diezgan dedzinoš s aspekts viesnī cā m, kurā s iekļ auts viss iekļ auts, ir pā rtika. Kaya Belek varu likt tikai kā plusu. Plaš a ē dienu izvē le un daudzveidī ba, gandrī z visu diennakti pieeja ē dieniem daž ā dā s vietā s, apkalpoš anas ā trums utt. bija diezgan apmierinoš i. Jā , melnie ikri un omā ri nebija iekļ auti cenu zī mē , bet bē dī gi slavenie vē ž i, mī dijas un kalmā ri, zivis no sarkanā s kefales lī dz tuncim, gaļ a no vistas lī dz jē ra gaļ ai (izņ emot cū kgaļ u, protams), dā rzeņ i daž ā dā s formā s, vairā k nekā ducis veidu sieru, olī vu, konditorejas izstrā dā jumu klā sts no pide lī dz kruasā niem un augļ i no arbū za lī dz mini banā niem diezgan nospiež viesnī cu uz nominā ciju "Pienā cī gs lī menis". Un tradī cija vakariņ ā s glā zes vī na vietā atnest uzreiz veselu pudeli, papildus ceļ reitingu (un nē - mē s neesam alkoholiķ i). ; )

Vē l viens arguments par labu Kaya Belek virtuvei ir fakts, ka galvenā restorā na ē dieni mums patika pat vairā k nekā ē dieni no Ā zijas a la carte, ko apmeklē jā m. Š eit viss bija tikai viduvē js - no apkalpoš anas lī dz ē diena garš ai. Tā tad jums pat nav jā tē rē laiks tam. Iespē jams, kā papildu negatī vs arguments mums bija fakts, ka restorā nā vienmē r bija iespē ja pasē dē t uz atklā tā s terases, turklā t visi a la carte ē dieni (viesnī cā ir 3) ir iekš telpā s.

Un vē l viens arguments par labu ē š anai, tā pat kā man, ir pilnī ga rindas neesamī ba (vismaz ap pulksten 14:00) gozlemes teltī , kas atrodas blakus pludmalei.


Parasti jebkurā š ā dā teltī jebkurā viesnī cā vienmē r ir rindas ar 2-3-5 izslā puš iem cilvē kiem, bet š eit tas ir tikai lafa - viņ š pienā ca un uzreiz dabū ja to, ko gribē ja. Jā , un ar pavā ra smaidu (parasti tā dā s vietā s strā dā kā das ne pā rā k draudzī gas tantes). Un gozleme garš a arī ir pieci punkti.

Ja runā jam par dzē rieniem, tie š eit ir ļ oti vidē ji, kas Turcijas viesnī cā m ar katru gadu kļ ū st arvien tradicionā lā ks. Nav svarī gi, cik zvaigž ņ u ir viņ u zī mē . Galda vī ns vakariņ ā s ir pilnī gi normā ls, zemas kvalitā tes alus karstumā ir izcils, importa dzē rieni - kas tas ir? Bet patiesī bā viņ i to nedarī ja, tā pē c kā ds kokteilis, vietē jais dzirkstoš ais vī ns vai digestī vs bija diezgan sagremojams vakara pulcē š anā s laikā .

Un jā , neviens no bā rmeņ iem nezina, kā gatavot kokteiļ us, un puse no viņ iem pat nezina viesnī cas kokteiļ u sarakstu. Un, mē ģ inot pretī lū gt Linchburg Limonade, jū s varat saņ emt, piemē ram, glā zi aukstā sprite. Bet tā , manuprā t, nav problē ma. Varat arī jautā t vē lreiz vai pat parā dī t pirkstu kokteiļ u ē dienkartē . : )

Turklā t nav nekā du problē mu ar pakalpojumu kā tā du viesnī cā . Puiš i-viesmī ļ i visā s vietā s, tā pat kā es, paveica lielisku darbu. Viss operatī vi, bez liekas uzmā cī bas, bet arī bez bremzē š anas. Meitenes uz skrituļ slidā m piegā dā ja dzē rienus pie baseina, puiš i ar gatavu dzē rienu paplā tē m braukā ja pa pludmali, vai arī jū s varē tu viņ ā m kaut ko pasū tī t, ja tieš ā m nevarē tu nocelt dupsi no sauļ oš anā s krē sla un pats aiziet uz bā ru.

Turklā t viesnī cas teritorija ir diezgan kompakta un nav tik tā lu ejams. Tiem, kam slā pst, uzkodu bā rā ir neliels bā riņ š...

. . . 50 metri tā lā k pie baseina bā ra. . .

. . . un pā ri nelielam zā lienam — kaut kas lī dzī gs bē rnu bā ram, no kura paveras skats gan uz pludmali, gan uz ū dens atrakciju parku. Pē dē jais, starp citu, ir diezgan vienkā rš s un vairā k vē rsts uz bē rniem. Lai gan arī pieauguš ie drī kst pabraukt pā ris slidkalniņ u. Slī dkalniņ i ir diezgan mazi, bet uz viena no tiem man izdevā s uzvilkt plecu un sasist galvu, tā pē c man bija pietiekami daudz iespaidu. : )


Bet galvenā viesnī cas problē ma, tā pat kā man, ir pludmale. Pareizā k sakot, pat ne paš as pludmales - tā vienkā rš i ir diezgan gara (garumā runā apmē ram 250 m)...

. . . dziļ i — ir apmē ram 6 sauļ oš anā s krē slu rindas + vē l zā lieni ar sauļ oš anā s krē sliem aiz pludmales. . .

…smilš aina ar minimā lu mazu oļ u klā tbū tni pie ieejas jū rā . Bet atpū tnieki pludmalē - tā ir katastrofa. Lī dz pulksten 9 gandrī z visi sauļ oš anā s krē sli bija aizņ emti.

Jā , es nestrī dos - un pulksten 11 no rī ta pludmalē tā s daž ā dos galos jū s varē tu atrast pā ris bezmaksas sauļ oš anā s krē slus, bet tie atradī sies paš ā saulē un jū s neatradī sit ē nu. Ja jums tas nav svarī gi vai esat atpū tas pie baseina cienī tā js, kur bija daudz sē dvietu. . .

. . . tad bingo — jū s ieradā ties viesnī cā pē c adreses.

Ja jums joprojā m ir svarī gs minimā lais komforts ē nas veidā , tad atvaļ inā jumā š ajā viesnī cā jū s neizgulē sities pietiekami daudz. Pē c baumā m, pirmā sauļ oš anā s krē slu rinda bija aizņ emta vienos naktī . Es neteikš u, es to neredzē ju, bet kad kā du dienu man radā s vē lme fotografē t saullē ktu no balkona...

. . . un pē c tam nevarē ju aizmigt, tad, izejot uz pludmali ap pulksten 07.30, atradu 60 procentus no kopē jā sauļ oš anā s krē slu skaita, kas tur jau bija aizņ emti. Protams, ar gandrī z pilnī gu cilvē ku neesamī bu.

Tač u par peldvietu nav ī paš u sū dzī bu - un bojas atrodas tā lu, un jū s varat peldē t visā pludmales garumā un pat pā rpeldē t lī dz tuvē jā Kaya Palazzo peldvietai bez jebkā dā m darbī bā m. problē mas, kas dod jums kopā aptuveni 1 km peldē š anu vienā reizē . Un turklā t mums nebija mola. Man tas ir pluss, lai gan, iespē jams, kā dam tas ir ievē rojams mī nuss, tad ņ emiet vē rā , ka Kaya Belek nav piestā tņ u. : ) Kā arī individuā las lapenes. Tie. š eit skaidri tiek popularizē ts princips, ka ē dnī cā un vannā viesnī cas pludmalē visi ir vienlī dzī gi. ; )


Tiesa, ū dens temperatū ra mani nemaz neiepriecinā ja. Lī dz mū su ieraš anā s brī dim bija kaut kur ap +25, tad temperatū ra nokritā s par kā du grā du un svā rstī jā s ap +24.1...+24.3. Man labā k patī k par daž iem grā diem siltā ks. Varbū t š ā da temperatū ra bū tu pieņ emama, ja nebū tu vē l divi “bet”: gandrī z nemainī gs daž ā das intensitā tes vē jš pludmalē , kas nepievienoja siltumu, un pastā vī ga ū dens “joslas”, kad varē ja. vispā r izkļ ū t no auksta ū dens ledainā ū denī . Vai arī daž reiz paklupt uz ne tikai siltā ku, bet mazā k aukstu. Nezinu, kas tam par iemeslu - vai nu š ī gada diezgan forš ais samta sezona, vai arī š ā da aina š im reģ ionam ir raksturī ga visu laiku, bet man tas nepatika.

Viesnī cā ir animā cija, bet ar katru gadu tā mū s interesē arvien mazā k. Tā pē c š ī s divas nedē ļ as vienī gā aktivitā te no animatoriem, kurā piedalī jā mies, bija Beer Fest. Un tas vairā k attiecas uz dzerš anu un ē š anu, nevis uz aktivitā ti. ; )))

Un š eit es vienmē rī gi gribu pā riet uz apkā rtni, jo ja sapņ ojat atrast izklaidi ā rpus viesnī cas, tad vismaz 1.5 km rā diusā jums š ā das iespē jas nebū s. Tā kā Kaya Belek izceļ as, no vienas puses, tā ir cieš ā saskarē ar Kaya Palazzo, ar kuru tai ir kopī ga ieeja. . .

. . . un pretī ir Regnum Carya.

Tā kā visas š ī s viesnī cas, tā pat kā lielā kā daļ a citu Belekas reģ ionā , arī sevi pozicionē kā golfa nū jas, jū s nesasniegsit civilizā ciju, kamē r nepaiesit garā m to nepieklā jī gajai izplatī bai pa golfa laukumu. Lī dz ar to tuvā kā izklaide tev var bū t tikai vē rot, kā kā ds cits spē lē golfu (mū su gadī jumā nā cā s skatī ties caur sē tu, jo spē le notika Regnum Carya laukumā ). : )

Bet kompensā ciju par tik niecī gu izklaides komplektu vietā , ja tā var teikt, var uzskatī t to, ka pē c š o bē dī gi slaveno 1.5 km pā rvarē š anas, aizbraucot uz sazarojumu noslogotā kiem ceļ iem un ieraugot kaut ko lī dzī gu š im dē lim. . .

…jū s sapratī siet, ka esat nonā cis Antā lijas reģ iona slavenā kajā izklaidē - parkā Leģ endu zeme.

Ikvienai gaumei ir izklaide — un atrakciju parks ar atrakcijā m (neņ emot vē rā plecu un galvu — nav mana izvē le), un iepirkš anā s aleja (jo kas gan ir Turcija bez iepirkš anā s), kā arī citi š ovi un pasā kumi (bezmaksas iespē ja) .

Un pirmo reizi uz vakara izrā di nokļ uvā m pavisam nejauš i – aizbraucā m uz Kadriye, bet izsī ka – nesasniedzā m. Un nolē mā m paskatī ties, par ko cilvē ki drū zmē jas pie parka vā rtiem. Pamatojoties uz redzē tā (un tas ir tikai “bezmaksas” daļ ā ), jū s aptuveni saprotat, kam tika iztē rē ts bē dī gi slavenais miljards dolā ru. : )))

Un strū klaku gaismas un mū zikas š ovs. . .

. . . gondolu parā de. . .

...un kostī mu priekš nesums...


…papildinā ja nejauš ā apmeklē juma pozitī vos iespaidus. Un pat atpakaļ ceļ š uz viesnī cu, kas gandrī z pusnaktī aizņ ē ma aptuveni 40 minū tes (izrā de sā kas 22:00 un kopā ilgst vairā k nekā stundu), neapbē dina. Un, ja jū s zinā t, ka jū s varat iekļ ū t parkā ne tikai no galvenā s ieejas, kas atrodas tuvā k Kadriye, bet arī no ieejas, kas atrodas gandrī z uzreiz aiz iepriekš minē tā dē ļ a (tikai š ajā gadī jumā kompleksa ē kā m ir jā bū t apejot no aizmugures, nevis no tā , kas iet pa ceļ u), tad attā luma problē ma nemaz nav tā vē rta.

Lai gan godī gi, es atzī mē ju, ka tad, kad nolē mā m atkal doties uz vakara izrā di, tas ilga mazā k, un dalī bnieku skaits tika samazinā ts. . .

. . . un izgrieziet daž us skaitļ us. Patiesī bā nebija neviena numura, par kuru es gribē ju viņ u atkal redzē t - "Supermens uz lidoš anas dē ļ a". Tas tieš ā m ir kaut kas! Un tā bija tikai otrā reize, kad viņ š nebija. : ( Tā tad kā dam š eit paveiksies.

Attiecī bā uz Shopping Avenue veikaliem ir izvē le katrai gaumei — no demokrā tiskā Waikiki un DeFacto lī dz luksusa zī molu apģ ē rbiem, apaviem un aksesuā riem. Bet vispā r Kadriē iepirkš anā s cienī tā jiem nav kur apgriezties. Jā , tur atrodas Kadriye centrs ar Kadriye bazā ru un izsludinā to vietē jo tirgu otrdienā s un piektdienā s, bet patiesī bā tā ir pusotra iela ar kā diem trī s desmitiem veikalu ar Turcijai raksturī gu komplektā ciju - ā das somā m-č emodā niem. , apakš veļ a-tekstils- drē bes, saldumi-suvenī ri. Cenas nav lē tas, pā rdevē ji nevē las kaulē ties pat par spī ti sezonas beigā m, preč u klā sts ļ oti pieticī gs. Protams, Turcijā neesam bijuš i 3 gadus iepriekš , varbū t arī citos reģ ionos tā da pati aina. Tač u, atceroties tā s paš as Kemeras kū rortzonu, kur daudzi pā rdevē ji ar savā m daudzajā m precē m satiekas burtiski aiz viesnī cas vā rtiem un nebeidzas redzamī bas un pastaigas attā lumā , vietē jā iepirkš anā s izskatā s diezgan pieticī ga.

Un gā jienā no viesnī cas vā rtiem lī dz Kadriye centram jū s ā trā tempā.50 minū š u garumā bū siet tikai vienā virzienā . Pa dienu š o jautā jumu var atrisinā t ar 1 dolā ra palī dzī bu un viesnī cai garā m braucoš u mikroautobusu, bet vakarā mū su tumsā mikroautobusi nestā jā s. : )

Vairā k par iepirkš anā s tē mu - salī dzinoš i netā lu (apmē ram 30-35 minū tes ar kā jā m) no viesnī cas atrodas Forsa Mall, bet kā man - absolū ti nederī ga iestā de. Bez mums bija vē l 5 apmeklē tā ji, kuru dā rdoš ie soļ i atbalsojā s no veikalu sienā m un atkal diezgan niecī ga diezgan dā rgu preč u izvē le.


Tā pē c man ir loģ iskā k nekā par 2 $ braukt ar mikroautobusu VA-22 Antā lijas virzienā ar plaš o iepirkš anā s centru klā stu. Turklā t Mall of Antalya atrodas tikai š ī mikroautobusa marš rutā , un jums pat ir jā apstā jas. pati pilsē ta nav vajadzī ga (ja jū su mē rķ i ir tā lu no apskates objektiem).

Un, ja jums ir jā iegā dā jas nelieli suvenī ri halvas-baklavas magnē tu veidā , tad to varat izdarī t netā lu no bē dī gi slavenā laipu krustojuma, noejot 50 m pa kreisi. Tur, blakus viesnī cai Innvista Hotels Belek, ir vairā kas pieticī gas tirdzniecī bas vietas. Tur ir arī aptieka, ja pē kš ņ i kā dam, nedod Dievs, vajag.

Un š eit es esmu, pretē ji tradī cijā m rakstī t atsauksmes par konkrē tu viesnī cu, kuru esat apmeklē jis, es vē lē tos pievē rst nelielu uzmanī bu tuvē jā m Belekas reģ iona viesnī cā m, kuras pē c manas mega neobjektī vā s atvaļ inā juma izvē les , gandrī z zinā ju no galvas no atsauksmē m un aprakstiem, un tagad dabū ju iespē ju redzē t "klā tienē ".

Es sā kš u ar mū su atseviš ķ o trī svienī bu, no kuras mē s un mū su Kaya Belek bijā m visnegodī gā kie. Š ajā sakarā vē l vairā k gribē jā m redzē t, kā klā jas kaimiņ iem. ; ) Tajā paš ā laikā Kaya Palazzo, kura cenu zī me bija apmē ram divas reizes mū su, mē s katru dienu apbrī nojā m un pat izmantojā m "viņ u" jū ru ar spē ku un pamatojumu. Godī gi sakot, tī ri ā rē ji, es neredzē ju nekā das priekš rocī bas, kas bū tu 2 reizes lielā kas nekā mums. Lai gan jā atzī st, ka viņ u akvaparks bija krietni lielā ks, un sauļ oš anā s krē sli pludmalē nebija pilnī bā noslogoti par 100%.

Savukā rt viņ u peldvietā nekaunī gi izstiepā s piestā tne ar lapeni, kas tieš i š o zonu peldē š anai aizš ķ ē rsoja par 50 procentiem. Kas man, kā jau teicu iepriekš , ir bū tisks mī nuss.


Mums pa kreisi, pā ri publiskā s pludmales zonai, atradā s Regnum Carya ar trī skā rš u mū su cenu zī mi, helikopteru lidlauku VIP viesiem (jā , tur bija helikopteri - es apstiprinu) un baltajā m Maldī vu smiltī m pludmalē (vismaz tā tika apgalvots). aprakstā ). Nu, mē s devā mies apskatī t š ī s smiltis, jo atceraties - tuvā kajā apkā rtnē nav daudz izklaides. Patieš ā m, sauļ oš anā s krē slu zonā smiltis bija baltas, kopē jā apkā rtne bija labvē lī ga, un pat pludmale tika sadalī ta 3 zonā s - vienkā rš iem mirstī gajiem, villu viesiem (vismaz es tā domā ju) un individuā lajiem. lapenes (kuras, lai ko teiktu, bet maksā ).

Arī peldvieta bija bagā ta - veseli 2 moli, kas pē c maniem standartiem jau ir par daudz, jo, atrodoties pludmalē , jū ru gandrī z neredzat.

Tad mē s devā mies uz Alaniju garā m Zeynep viesnī cas pludmalē m - ļ oti jauka, nav ļ oti pā rpildī ta, un ir, kur peldē ties.

TUI Magic Life Masmavi pludmale (bijuš ais Robinson Masmavi) uz mani atstā ja vislabā ko iespaidu - cita starpā pludmalē bez pā rlieku kautrī bas izklā jā s 4 (!! ! ) pludmales volejbola laukumi. Un viesnī cas infrastruktū ra, ko varē jā m redzē t, atstā ja ļ oti patī kamu iespaidu. No tā , ko redzē ju š ajā virzienā , š ī viesnī ca ir manā pirmajā vietā .

Tā lā k mū s pā rsteidza gandrī z tukš ā dī vainā Altis Resort Hotel & Spa pludmale.

Kā es saprotu, š o viesnī cu galvenokā rt apmeklē vietē jie iedzī votā ji un pat dedzī gi musulmaņ i. Jo visas trī s sievietes, kuras redzē ju š eit pludmalē , bija ģ ē rbuš ā s burkini. Un š eit pirmo reizi Turcijā varē ju novē rot tā du pludmales nodalī jumu, kurā vī rieš i ne tikai drī kst ieiet, bet arī neskatī ties. Kopumā bez komentā riem. : )

Un š eit ir mana lielā kā vilš anā s par š o paziņ u - Papillon Belvil. Cik sevi atceros, atsauksmes par š o viesnī cu ir bijuš as ļ oti cienī gas, kas ļ ā va sapņ ot, ka kā dreiz te nokļ ū š u. Un š ogad š is notikums gandrī z notika, ja viesnī cas cenu zī me bija par 10 procentiem lē tā ka. Bet! Kad es ieraudzī ju viņ a pludmali, mans sapnis ne tikai sabruka, bet arī ievē rojami aptumš ojā s. Lai cik tas bū tu skaisti, pā rē jā m lietā m lī dzvē rtī gi, bet atpū tu pludmalē kā Berdjanskas pansionā tā ar blī vā m atpū tnieku rindā m zem nojumē m, gar ū deni, ū denī utt. Nu, nē...Mums Kaya Belek ir tik labas lietas vairumā .


Tā pē c, lai izvairī tos no turpmā kā m vilš anā s, devā mies pretē jā virzienā un pē c daž ā m dienā m nolē mā m pastaigā ties pa viesnī cā m Antā lijas virzienā . Es jau stā stī ju par Kaya Palazzo, un Kempinski Hotel The DomeBelek, kas iet tā lā k, ir Kempinski Ā frikā - intī ma, nav pā rpildī ta, mierī ga, ar vienu molu jū rā . : )

Viesnī cas Sirene Belek pludmales un infrastruktū ra izskatī jā s labi. . .

… GREEN MAX viesnī ca ar atpazī stamā m augstajā m palmā m pie pludmales un diezgan lielu cilvē ku skaitu. . .

…un IC Santai Family Resort, kura pludmalē tas bija diezgan bez maksas un, nepiederoš a cilvē ka acī s, ē rti.

Man Adora Resort Hotel nemaz nepatika - pludmalē ir daudz cilvē ku, zem nojumē m ir ļ oti maz sauļ oš anā s krē slu, visi cepas saulē - skumjas.

Kā arī Crystal Tat Beach — tā š ķ ita nobruž ā ta, nogurusi, blī vi piepildī ta. Jā , un redzamā infrastruktū ra ir kaut kā blā va. Priecā jos, ka nedevā mies uz š ejieni, lai gan cenas zī me bija daudz lē tā ka nekā pie mums.

TUI MAGIC LIFE Belek, kas pabeidz š o viesnī cu bloku, atš ķ irī bā no tā Masmavi biedra, neatstā ja ī paš u iespaidu. Vai tas, ka skats uz kalniem netā lu no Antā lijas ir gandrī z neviena piestā tnes bloki. : )

Un mans neapš aubā ms favorī ts š eit ir Club Mega Saray, kura pludmale ir ļ oti gara, bet ne pā rā k dziļ a. Lai gan aiz pludmales joprojā m ir papildu zona ar sauļ oš anā s krē sliem uz zā les, un pludmalē pieauguš ajiem, kas atrodas tā lā k no izejas, apmē ram 10.30 mē s neredzē jā m gandrī z nevienu cilvē ku, tač u bija daudz bezmaksas sauļ oš anā s krē slu. .

Un kas ī paš i uzpirka - pludmale ir kaut kā mā jī ga, ar daž ā dā m mī ļ ā m, interesantā m lietā m un mini izklaidē m.

Un piestā tne peldvietā ir diezgan maza un bez bē dī gi slavenajā m lapenē m, kas bloķ ē visu skatu uz jū ru.


Es domā ju, ka š ī s ir stā sta par Kaya Belek viesnī cu, Kadriye ciematu un tā apkā rtni, beigas. Un nobeigumā teikš u tā - ja interesē klasiska vecā s skolas pludmales viesnī ca, kur tavā rī cī bā tiks nodroš inā ts pilnī gi normā ls numuriņ š , tiks pabarots ar garš ī gu ē dienu, nedaudz mazā k garš ī gs ū dens, pieņ emama apkalpoš ana. un pacieš ami izklaidē jies, un tajā paš ā laikā tu esi gatavs celties 7 no rī ta un ieņ emt vietu pludmalē vai gulē t ilgā k un apmierinā ties ar vietā m pie baseina, un tevi absolū ti neinteresē teritorija un aktivitā tes ā rpus viesnī cas varat droš i izvē lē ties Kaya Belek savam atvaļ inā jumam. Un, godī gi sakot, jā saka, ka ir cilvē ki, kas tieš i tā arī dara - viesnī cā satikā m atpū tniekus, kuri te ierodas jau 4. un 8. (!! ! ) reizi. Un, iespē jams, tas jums kalpos kā spē cī gā ks arguments, izvē loties š o viesnī cu, nekā mans daudzburtu daudzvariantu apskats. Bet galī gais lē mums jebkurā gadī jumā paliek jū su ziņ ā . Un Kaya Belek viesnī ca jū s visus gaidī s tajā paš ā vietā - netā lu no Kadriye ciema Belekas reģ ionā . ; )

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (82) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums