Slikta pieredze lidošanā ar TUI uz Turciju

14 Oktobris 2021 Ceļošanas laiks: no 05 Septembris 2021 ieslēgts 13 Septembris 2021
Reputācija: +20
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Centieties mazā k sazinā ties ar TUI

1. Tevi sagaidī s gids un aizvedī s uz citu viesnī cu mū su gadī jumā , viņ i tika aizvesti uz Fun and Sun Hane Sun hotel, it kā.5 zvaigznes, lai gan tas ir tā lu no 4, mū s vienkā rš i nolika priekš ā faktam jau transfē rs no lidostas.

2. Ja tev nepatiks viesnī ca (kā da bija mū su gadī jumā ), tad tevi stulbi saldē s uz pusi dienas, kamē r tu beigsies un bez spē ka piekritī si š ai viesnī cai, bet protams tev piedā vā arī citas viesnī cas š ajā viesnī cu ķ ē dē , bet bū s jā piemaksā par paš u viesnī cu kur var aizbraukt + transfē rs par saviem lī dzekļ iem, jautri.

3. Jums paš am bū s jā bū t modram, kurā laikā un kad lidojat.


Jo mainī jā m izbraukš anas laiku. Un pie informā cijas pults mums č akarē ja vecos laikus. Mē s vienkā rš i stulbi nopratā m, ka kaut kas nav kā rtī bā , un pacē lā m tū ju pā rstā vjus pie ausī m. Un jā , stunda, kad visiem izņ ē mā m smadzenes, izrā dī jā s, ka mū su izbraukš anas laiks bija pavisam cits), tas ir, mē s nevarē jā m uzzinā t informā ciju, uzticē ties viesnī cai un muļ ķ ī gi lidojā m naudā . Jo jau zinot tū ju pā rstā vjus, mums bū tu jā maksā par transfē ru uz lidostu + lidmaš ī nas biļ etē m. Un jā , lidostā satikā m daudzus cilvē kus, kuri devā s 10 minū tes iepriekš , lai paspē tu uz autobusu, jo arī viņ iem tika paziņ ots par citu atieš anas laiku no viesnī cas.

4. Kad norunā tajā laikā devā mies lejā uz reģ istratū ru. . . Protams, transfē rs nesanā ca. Reģ istratū rā bija viens neprasmī gs cilvē ks, kurš neko nesaprata krieviski un diezin vai angliski. Atkal savā cam visus tū ju pā rstā vjus, kur atrodas autobuss, lai viņ i mū s savā ks. . Kopumā mē s nezinā m, vai tas bija gadī jums, kas notiek ļ oti reti, bet tomē r mē s aprakstī jā m š o situā ciju soli pa solim.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (10) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums