Viesnīca ar uzpūstu nosaukumu, kas nav nekā vērta par to maksātās naudas vērta.

Rakstīts: 11 februāris 2024
Ceļošanas laiks: 5 — 12 februāris 2024
Viesnīcas vērtējums:
2.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 3.0
apkalpošana: 2.0
Tīrība: 6.0
Uzturs: 5.0
Infrastruktūra: 6.0
Plusi:
- ā tri reģ istrē jā s
-viņ i mums iedeva asistentu, kuram vajadzē ja mū s informē t par viesnī cu.

Viss pozitī vais ir pazudis.
Pirmie mī nusi:
-viesnī ca ir veca un prasa remontu, nobruž ā tas sienas, durvis, mē beles.
Renovā cija nav nekā da greznī ba vai augstā kā s kvalitā tes.
Uzturs:
-restorā nā pastā vī gā s rindas, daudzi cilvē ki nā ca uz konferenci un nevarē ja tikt cauri. Labi, ziniet, ka viesnī cā ir daudz cilvē ku, automatizē jiet darbu, lai cilvē ki nestā vē tu rindā s pē c vistas utt.
- pats ē diens, kur te smarž o pē c gardē ž u ē diena, es vispā r nesaprotu (varbū t nav garš ī gi suš i vakariņ ā s? )

-Alya carte restorā ns, kas ir atvē rts 24/7, viens nosaukums, jā stā v arī rindā , lai iekļ ū tu, viesmī ļ i nav cienī jami, ilgi jā gaida, Cē zara salā ti ir tikai lapas, vista, mē rce.
-kafija ir atseviš ķ a sā pe, kā pē c tik "š ikā un dā rgā " viesnī cā nevar bū t vismaz 1 kafijas automā ts ar baristu, visur ir tā di aparā ti, kas vā ra pretī gu kafiju.
Pat Starbucks — jū s nospiež at pogu — š eit ir jū su kafija.
Visā s viesnī cā s, arī vienkā rš ā kajā s, jau ir normā li kafejnī cas.
-konditoreja vienmē r ir pā rpildī ta, sē dvietu nav, uz lū gumu atnest papildus krē slus, paraustī ja plecus un aizgā ja. Ok, jums ir pilna viesnī ca, bet organizē jiet to tā , lai viesiem bū tu ē rti un ē rti.

Apkopot:
-viesnī ca prot radī t pompas iespaidu, bet, runā jot par ciemiņ u, nā ksies vilties
-Es nekad vairs š eit nenā kš u, viesnī ca nemaz nav tā s naudas vē rta
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Rādīt citus komentārus …
аватар