Laba viesnīca, bet viesmīļi...

Rakstīts: 29 augusts 2019
Ceļošanas laiks: 28 augusts — 6 septembris 2019
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 5.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Viesnī cas teritorija ir brī niš ķ ī ga, viss ir skaisti kopts. Istabu uzkopš ana ir laba, bet paš as telpas vecas, paklā js vecs, pat ejot pa gaiteni ir tā da veca paklā ja smaka, kaut kā ds smirdē jums. Viesnī cas interjeri ir vairā k nekā pieticī gi pieciem nevelciet. Š is ē diens ir izcils, viss garš ī gs, bet apkalpoš ana, protams, skā rda. . . š ajā restorā na plā nā nevar pratinā t viesmī ļ us trī s reizes tikai prasī ja atnest zaļ o tē ju, nā kamajā dienā divas reizes prasī ja atnest vī nu, viņ i saka jā un aiziet. Uzkodu bā rā pie baseina viesmī le trī s reizes lū dza vienkā rš i noslaucī t galdu, izliekoties, ka nav pamanī jusi tikai mū s. . . Izrā des ir daž ā das. Protams, ir daž i trū kumi, bet kopumā viesnī ca ir laba!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu